กรมการค้าฯ เตรียมเอาผิดร้านค้าออนไลน์ไม่แจ้งราคา

กรมการค้าฯ เตรียมเอาผิดร้านค้าออนไลน์ไม่แจ้งราคา

นายฉัตรชัย ศักดิ์ศิลปชัย รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ในปี 2562 กรมการค้าภายใน ได้กำหนดมาตรการให้ผู้ประกอบการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายปลีก สินค้าอุปโภคบริโภค อาหารปรุงสำเร็จและจำหน่ายสินค้าดังกล่าวให้ตรงตามป้ายราคาที่แสดงไว้ ตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 103 พ.ศ. 2562…