โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหาร ‘พลตรีหญิง’ แด่ท่านผู้หญิงสินีนาฏ

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหาร ‘พลตรีหญิง’ แด่ท่านผู้หญิงสินีนาฏ

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ เรื่อง พระราชทานยศทหารชั้นนายพล และแต่งตั้งข้าราชบริพารในพระองค์ให้ดำรงตำแหน่ง ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารชั้นนายพล และแต่งตั้งข้าราชบริพารในพระองค์ให้ดำรงตำแหน่ง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา…