รัฐผุดโครงการ “ชะลออัตราการว่างงานของบัณฑิตใหม่”

รัฐผุดโครงการ “ชะลออัตราการว่างงานของบัณฑิตใหม่”

นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า กระทรวงได้จัดทำโครงการยุวชนสร้างชาติ เพื่อลดหรือชะลออัตราการว่างงานของบัณฑิตใหม่ในสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่รับผลกระทบจากสงครามทางการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐฯ ที่ส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมของประเทศและการมีงานทำของประชาชน ผ่าน 3 โครงการย่อย ภายใต้งบประมาณ จำนวน…