DITP เร่งเสริมทักษะผู้ประกอบการไทยตีตลาดอินเตอร์ พร้อมดึงคนรุ่นใหม่ Gen Z สร้างธุรกิจรองรับยุคดิจิทัลเติบโต

DITP เร่งเสริมทักษะผู้ประกอบการไทยตีตลาดอินเตอร์ พร้อมดึงคนรุ่นใหม่ Gen Z สร้างธุรกิจรองรับยุคดิจิทัลเติบโต

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) เผยหลักสูตรใหม่ปี 2564 เร่งเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการไทยรับมือการค้ายุคใหม่แบบ New Normal และตั้งเป้าสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ผ่านโครงการ “From Gen Z to be…