ยกระดับงานไมซ์ด้วยมาตรฐานรองรับการเติบโตของนักเดินทางไมซ์ที่นับถือศาสนาอิสลาม

ยกระดับงานไมซ์ด้วยมาตรฐานรองรับการเติบโตของนักเดินทางไมซ์ที่นับถือศาสนาอิสลาม

มุสลิมทุกคนต้องยึดมั่นในหลักคำสอนของศาสนาอิสลามเป็นวิถีของการดำเนินชีวิต ซึ่งจะครอบคลุม  ในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านที่เกี่ยวกับข้อบัญญัติทางศาสนาต่าง ๆ ที่จะต้องนำมาปฏิบัติ ให้ถูกต้องอย่างเคร่งครัด ฮาลาลในอุตสาหกรรมไมซ์ก็มีข้อกำหนดกระบวนการจะต้องไม่ขัดต่อหลักการศาสนาอิสลามเช่นกัน สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ (ทีเส็บ) เล็งเห็นถึงความสำคัญทางด้านศาสนาเป็นอย่างมาก จึงร่วมมือกับ…