ครม. มีมติ “แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง” กระทรวงศึกษาธิการ

ครม. มีมติ “แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง” กระทรวงศึกษาธิการ

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562 เห็นชอบแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 8 ราย ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ ดังนี้ 1) นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง…