ครม.เห็นชอบโครงการประกันภัยข้าวนาปี 2562 วงเงินงบประมาณกว่า 1,740 ล้าน

ครม.เห็นชอบโครงการประกันภัยข้าวนาปี 2562 วงเงินงบประมาณกว่า 1,740 ล้าน

ครม.เห็นชอบโครงการประกันภัยข้าวนาปี 2562 วงเงินงบประมาณกว่า 1,740 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี หรือ ครม. มีมติเห็นชอบการดำเนินโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2562 ภายใต้วงเงินงบประมาณ 1,740.60 ล้านบาท โดยใช้งบประมาณคงเหลือในส่วนที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือ ธ.ก.ส. ได้เบิกจ่ายจากสำนักงบประมาณ เพื่อดำเนินโครงการจากปีการผลิต 2561 จำนวน 164.25 ล้านบาท ทำให้เสนอของบประมาณเพิ่มเติมจำนวน 1,576.35 ล้านบาท หลังจากโครงการนี้ เมื่อปี 2561 นับว่าประสบความสำเร็จอย่างมาก หากเทียบกับปีการผลิต 2559 และ 2560 ซึ่งมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 1.92 ล้านราย มีจำนวนพื้นที่เข้าโครงการ 27.60 ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 92 ของจำนวนพื้นที่เป้าหมายสูงสุด 30 ล้านไร่ และคิดเป็นร้อยละ 47 ของพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปีทั่วประเทศ ดังนั้น เพื่อให้โครงการดังกล่าวสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง และช่วยเหลือเกษตรกรให้ได้รับความคุ้มครองตลอดระยะเวลาปลูกข้าวนาปีทั้งฤดูกาลผลิต จากความเสี่ยงด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยให้เริ่มต้นโครงการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน2562 เป็นต้นไป ทั้งนี้ การทำประภัยข้าวนาปีนี้ ยังกำหนดพื้นที่เป้าหมายเอาประกันภัย แบ่งออกเป็น 2 ระดับคือ การรับประกันภัยพื้นฐาน หรือ เทียร์ 1 ที่ให้พื้นที่รับประกันสูงสุดไม่เกิน 30 ล้านไร่ แบ่งเป็นของกลุ่มลูกค่า ธ.ก.ส. ไม่เกิน 28 ล้านไร่ และกลุ่มเกษตรกรทั่วไป ไม่เกิน 2 ล้านไร่ ในอัตราดอกเบี้ยเท่ากันทุกพื้นที่ 85บาทต่อไร่ ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรแสตมป์ โดยรัฐจะอุดหนุน 58.02 บาทและธ.ก.ส.อุดหนุน 34 บาท รวม 92.02 บาทต่อไร่ ส่วนกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ใช่ลูกค้าธ.ก.ส.จ่ายเอง 34 บาท โดยมีวงเงินคุ้มครองจาก 7 ภัยธรรมชาติ 1,260 บาทต่อไร่ และจากภัยศัตรูพืชหรือโรคระบาด 230 บาทต่อไร่ ส่วนระดับการรับประกันภัยร่วมจ่ายโดยสมัครใจ หรือ เทียร์ 2 จะให้พื้นที่รับประกันภัยไม่เกิน 5 ล้านไร่ ที่ได้อัตราค่าเบี้ยประกันแตกต่างกันตามความเสี่ยง และได้รับวงเงินคุ้มครองจาก 7 ภัยธรรมชาติ 240 บาทต่อไร่ จากภัยศัตรูพืช 120 บาทต่อไร่