SABUY จับมือร่วมทุน Howden Maxi ยกระดับบริการประกันภัยให้ครอบคลุมทั่วประเทศ

SABUY จับมือร่วมทุน Howden Maxi ยกระดับบริการประกันภัยให้ครอบคลุมทั่วประเทศ

SABUY จับมือร่วมทุน Howden Maxi ต่อยอดบริการประกันภัยให้ครอบคลุมทั่วประเทศ และจัดตั้ง SABUY Capital Plus เพื่อเดินหน้าธุรกิจสินเชื่อสนับสนุนภายใต้ Ecosystem ของ SABUY

ทิพยประกันภัย รับรางวัลเกียรติยศ “สินค้าและบริการกลุ่มประกันยอดเยี่ยมแห่งปี ประกันภัย Covid-19” ในงาน BUSINESS+ PRODUCT OF THE YEAR AWARDS 2020

ทิพยประกันภัย รับรางวัลเกียรติยศ “สินค้าและบริการกลุ่มประกันยอดเยี่ยมแห่งปี ประกันภัย Covid-19” ในงาน BUSINESS+ PRODUCT OF THE YEAR AWARDS 2020

ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทิพยประกันภัย เข้ารับรางวัลเกียรติยศ ประเภทสินค้าและบริการกลุ่มประกันยอดเยี่ยมแห่งปี กลุ่มผลิตภัณฑ์ ประกันภัยไวรัสโคโรนา หรือ Covid-19 จาก ฯพณฯ ชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา…