Nissan แนะประโยชน์ของชุดปะยางฉุกเฉิน ช่วยมอบความอุ่นใจในยามฉุกเฉิน

Nissan แนะประโยชน์ของชุดปะยางฉุกเฉิน ช่วยมอบความอุ่นใจในยามฉุกเฉิน

ปัจจุบันรถยนต์รุ่นใหม่ ๆ ไม่นิยมให้ยางอะไหล่และชุดอุปกรณ์เพื่อทำการเปลี่ยนยาง รถยนต์ส่วนใหญ่จึงมีชุดปะยางฉุกเฉิน ที่ช่วยให้เจ้าของรถสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้เร็วยิ่งขึ้น