ในหลวง ร.10 โปรดเกล้าฯให้ข้าราชการตุลาการพ้นจากตําแหน่ง

ในหลวง ร.10 โปรดเกล้าฯให้ข้าราชการตุลาการพ้นจากตําแหน่ง

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการตุลาการพ้นจากตําแหน่ง ด้วยสํานักงานศาลยุติธรรมได้มีคําสั่งอนุญาตให้ นายประเสริฐ อยู่เจริญดี ข้าราชการตุลาการ ตําแหน่ง ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๕ ลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ ๓๐…