volvo VOLVO APPRENTICE PROGRAM พิธีมอบทุนการศึกษา มอบทุนการศึกษา วอลโว่ อาชีวะ

VOLVO APPRENTICE PROGRAM มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาอาชีวะ 3 สถาบัน

คัดลอก URL แล้ว

วอลโว่ คาร์ ประเทศไทย เดินหน้าโปรแกรมการพัฒนาบุคลากรช่างเทคนิคระดับสูงเต็มรูปแบบ “VOLVO Apprentice Program” ผ่านการทำข้อตกลงความร่วมมือกับวิทยาลัยอาชีวะ 3 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิควิทยา เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาจนจบหลักสูตรให้แก่นักศึกษาอาชีวะระดับ ปวช. และ ปวส. รวม 18 ทุน รวมถึงโอกาสการฝึกงานและการว่าจ้างเป็นช่างเทคนิคของศูนย์บริการรถยนต์วอลโว่ในอนาคต 

โครงการนี้ถือเป็นการต่อยอดความสำเร็จจาก Volvo Apprentice Program เฟสแรก ซึ่งจัดขึ้นในช่วงต้นปีที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยียานยนต์ชั้นสูงของวอลโว่ให้กับวิทยาลัยอาชีวศึกษา และสนับสนุนให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์การทำงานในสาขาช่างยนต์ ผ่านการฝึกงานร่วมกับช่างเทคนิคในระบบ Volvo Personal Service (VPS) ของศูนย์บริการของรถยนต์วอลโว่ทั่วประเทศเป็นระยะเวลา 1 ปี โครงการนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์ของวอลโว่ด้านการมอบประโยชน์คืนสู่สังคม ผ่านการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรช่างเทคนิคระดับคุณภาพ เพื่อร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมทั้งในวันนี้และอนาคต

นายคริส เวลส์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท วอลโว่ คาร์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “หลังจากที่วอลโว่ คาร์ ประเทศไทย ประสบความสำเร็จในการจัด Volvo Apprentice Program เฟสแรกในเดือนกุมภาพันธ์-เมษายนที่ผ่านมา เราได้รับเสียงตอบรับและคำขอบคุณอย่างมากทั้งจากคณาจารย์ในสถาบันและตัวนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการว่าได้รับประโยชน์มากมาย ทั้งองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยียานยนต์ของวอลโว่ รวมถึงทักษะใหม่ๆ จากการฝึกปฏิบัติงานจริงภายในศูนย์บริการรถยนต์วอลโว่ ซึ่งช่วยเพิ่มศักยภาพและความสามารถให้แก่นักศึกษาอย่างมีนัยสำคัญ ทำให้เราเกิดแนวคิดการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรช่างเทคนิคเต็มรูปแบบ โดยเริ่มตั้งแต่การสนับสนุนทุนการศึกษาจนจบหลักสูตร มอบโอกาสการฝึกงานเพื่อสร้างความคุ้นเคยในสภาพแวดล้อมการทำงานจริง ไปจนถึงการว่าจ้างเข้าทำงานในศูนย์บริการรถยนต์วอลโว่ของเรา ถือเป็นการสร้างคนคุณภาพตั้งแต่ต้นน้ำไปสู่การมอบอาชีพการทำงาน เพื่อสร้างอนาคตที่มั่นคงอย่างยั่งยืน

การพัฒนาช่างเทคนิคที่มีคุณภาพป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรม ยังส่งผลถึงการยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานในภาพรวมของวงการรถยนต์ในเมืองไทย ซึ่งแนวทางนี้ยังสอดคล้องกับปรัชญาที่วอลโว่ยึดมั่นเสมอมา ‘People are The Core of Everything We Do’ เพราะทุก ๆ การพัฒนาของวอลโว่ ล้วนเริ่มต้นจากผู้คนเสมอ”

Volvo Apprentice Program ดำเนินการผ่านข้อตกลงความร่วมมือระหว่างบริษัทวอลโว่ คาร์ (ประเทศไทย) จำกัด กับวิทยาลัยอาชีวะ 3 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิควิทยา โดยแต่ละสถาบันจะคัดเลือกนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ย 3.0 ขึ้นไป และมีความประพฤติดี แบ่งเป็นระดับ ปวช. 3 คน และ ปวส. 3 คน รวมจำนวนนักศึกษาทั้งหมด 18 คน ซึ่งทั้ง 18 คนนี้จะได้รับทุนการศึกษาจนจบหลักสูตร หลังจากนั้นจึงเข้าฝึกงานในศูนย์บริการรถยนต์วอลโว่ และเมื่อสำเร็จการศึกษา นักศึกษาที่ได้รับทุนจะได้เข้าฝึกงานในศูนย์บริการของวอลโว่ในตำแหน่ง Personal Service Technician เป็นเวลา 1 ปี และรับโอกาสการจ้างงานต่อเนื่องในศูนย์บริการรถยนต์วอลโว่นั้นต่อไป

VOLVO APPRENTICE PROGRAM

นายวิทยา สันตะจิตต์ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิควิทยา กล่าวว่า “โครงการ Volvo Apprentice Program ถือว่าเป็นประโยชน์ทั้งแก่นักเรียนนักศึกษา สถานศึกษา และวงการอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นอย่างมาก เพราะช่วยพัฒนาความรู้และศักยภาพด้านเทคโนโลยีใหม่ของรถยนต์วอลโว่ ทั้งยังถือเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระการศึกษาให้แก่นักเรียนนักศึกษาของเราได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งเรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับบริษัทวอลโว่ คาร์ (ประเทศไทย) จำกัด ในครั้งนี้”

VOLVO APPRENTICE PROGRAM

ดร.ณภัทร ปัณยาลักษณ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา กล่าวว่า “โครงการนี้มอบประโยชน์แก่นักศึกษาที่ได้มีโอกาสเรียนรู้เทคโนโลยียานยนต์ของวอลโว่อย่างแท้จริงทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ ตลอดจนการได้มีโอกาสทำงานกับบริษัทที่มีชื่อเสียงในอนาคตซึ่งจะช่วยลดภาระทางเศรษฐกิจของครอบครัวได้ สำหรับครูอาจารย์ของวิทยาลัยที่เข้าร่วมอบรมยังได้รับองค์ความรู้จากวอลโว่เพื่อนำมาถ่ายทอดแก่นักศึกษาในวิทยาลัยด้วยเช่นกัน และสุดท้ายคือประโยชน์ต่อวงการอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศ เพราะโครงการนี้จะเป็นแบบอย่างในการร่วมมือระหว่างสถานประกอบการและสถาบันการศึกษา เพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการพัฒนาช่างเทคนิคที่มีความรู้ความสามารถตรงกับสายงาน และเปี่ยมด้วยจรรยาบรรณทางวิชาชีพที่องค์กรพึงประสงค์”

VOLVO APPRENTICE PROGRAM

นายศิริชัย รตะสุขารมณ์ ที่ปรึกษาประจำแผนกเทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) กล่าวว่า “โครงการ Volvo Apprentice Program และการมอบทุนการศึกษาตามบันทึกข้อตกลงถือเป็นโครงการความร่วมมือที่ดี สอดคล้องกับการเรียนการสอนของวิทยาลัยที่มุ้งเน้นผลลัพธ์ของผู้เรียน (Outcome Based Education) ในส่วนของทักษะเทคโนโลยีของสาขา (Technical Skills) นอกจากนี้ ยังมีส่วนในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ช่วยให้นักศึกษามีใจรักการบริการ ตรงต่อเวลา มีมนุษยสัมพันธ์ รู้จักการเคารพผู้ใหญ่ และทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ เมื่อศึกษาจบจะสามารถปรับตัวเพื่อปฏิบัติงานในสถานประกอบการของวอลโว่ได้ดี สำหรับในส่วนของครูอาจารย์ ยังได้รับการอบรมทักษะเกี่ยวกับยานยนต์ที่ทันสมัย ทําให้เกิดความมั่นใจและความชํานาญในการสอนเชิงปฏิบัติมากยิ่งขึ้น เราขอขอบคุณวอลโว่ คาร์ ประเทศไทย และหวังว่าจะได้รับความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง”

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิควิทยา ได้คัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดเสร็จสิ้นแล้วในช่วงเดือนกันยายน ขั้นตอนต่อไปบริษัทวอลโว่ คาร์ (ประเทศไทย) จำกัด จะทำการนัดสัมภาษณ์นักศึกษาทั้ง 18 ราย และจะเริ่มดำเนินการมอบทุนการศึกษาผ่านทางสถาบันในเดือนตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และรายชื่อศูนย์บริการวอลโว่ได้ที่ศูนย์บริการลูกค้า 02-161-4144 โดยสามารถดูข่าวสารกิจกรรมล่าสุดของบริษัทได้ที่เว็บไซต์ www.volvocars.com/th


แท็ก: PRNEWS , , , , , ,

RELATED

Volvo Secret Deal 2021 ซื้อรถพร้อมลุ้น Secret Rewards เฉพาะ 8-10 ตุลาคม 64

Volvo Secret Deal 2021 ซื้อรถพร้อมลุ้น Secret Rewards เฉพาะ 8-10 ตุลาคม 64

กลับมาอีกครั้งตามคำเรียกร้อง ให้คุณเป็นเจ้าของรถหรูในราคาพิเศษสุดแห่งปี ตั้งแต่วันที่ 8-10 ตุลาคมนี้เท่านั้น พร้อมลุ้นรับ Secret Rewards มูลค่ารวมมากกว่าล้านบาท!

VOLVO SEPTEMBER SALES CAMPAIGN ขนทัพปลั๊กอินไฮบริดโปรแรงตลอดกันยายนนี้

VOLVO SEPTEMBER SALES CAMPAIGN ขนทัพปลั๊กอินไฮบริดโปรแรงตลอดกันยายนนี้

วอลโว่ ยกขบวนรถยนต์ Plug-in Hybrid 8 รุ่นยอดฮิต เปิดดีลจัดหนัก มอบสิทธิประโยชน์สำหรับลูกค้าสูงสุด 680,000 บาท ตั้งแต่วันนี้ – 30 กันยายน 2564

มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย มอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนที่เรียนดี

มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย มอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนที่เรียนดี

มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย มอบทุนการศึกษาให้เยาวชนที่เรียนดี มุ่งส่งเสริมความเท่าเทียมด้านการศึกษาในสังคมไทย

Volvo เปิดตัวโชว์รูม – ศูนย์บริการแห่งใหม่ในถนนวิภาวดีรังสิต และ พัทยา

Volvo เปิดตัวโชว์รูม – ศูนย์บริการแห่งใหม่ในถนนวิภาวดีรังสิต และ พัทยา

วอลโว่ คาร์ ขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เปิดตัวโชว์รูม และ ศูนย์บริการแห่งใหม่ บน 2 ทำเลธุรกิจ ถนนวิภาวดีรังสิต และ เมืองพัทยา

มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาประจำปี 2564

มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาประจำปี 2564

มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทยไม่หยุดสนับสนุนการศึกษาสำหรับเยาวชนไทยแม้สถานการณ์โควิด-19จัดพิธีมอบทุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษาแบบนิวนอร์มอล

Volvo Customer Relations Center ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์แบบดิจิทัลครบวงจร

Volvo Customer Relations Center ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์แบบดิจิทัลครบวงจร

วอลโว่ คาร์ ประเทศไทย เตรียมเปิดศูนย์บริการลูกค้าระบบดิจิทัลครบวงจร กำหนดให้บริการเต็มรูปแบบ 1 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป 

โชว์รูมวอลโว่ เอ็ม ดับบลิว มอเตอร์วัน นนทบุรี ประกาศรับรองมาตรฐาน VPS

โชว์รูมวอลโว่ เอ็ม ดับบลิว มอเตอร์วัน นนทบุรี ประกาศรับรองมาตรฐาน VPS

วอลโว่ คาร์ รับรองการให้บริการแบบ Volvo Personal Service แก่โชว์รูมวอลโว่ เอ็ม ดับบลิว มอเตอร์วัน นนทบุรี อย่างเป็นทางการ

Volvo ขยายโปรโมชั่น Motor Show 2021 เอาใจคนรักรถยนต์ไฟฟ้าตลอดเดือนพฤษภาคมนี้

Volvo ขยายโปรโมชั่น Motor Show 2021 เอาใจคนรักรถยนต์ไฟฟ้าตลอดเดือนพฤษภาคมนี้

วอลโว่ คาร์ ขยายโปรสุดคุ้มจากงาน Motor Show ตามคำเรียกร้องเอาใจสายรถยนต์พลังไฟฟ้าทั้ง Plug-in Hybrid และ Pure Electric ตลอดเดือนพฤษภาคมนี้

Volvo Certified Damage Repair Centre ยกระดับมาตรฐานซ่อมตัวถัง – สี ครบวงจร

Volvo Certified Damage Repair Centre ยกระดับมาตรฐานซ่อมตัวถัง – สี ครบวงจร

วอลโว่ ยกระดับมาตรฐานศูนย์บริการซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจร การันตีรถยนต์หลังซ่อมด้วยประสิทธิภาพเต็มร้อยเหมือนเพิ่งออกจากโรงงานให้คุณอุ่นใจตลอดเส้นทาง