volvo VOLVO APPRENTICE PROGRAM พิธีมอบทุนการศึกษา มอบทุนการศึกษา วอลโว่ อาชีวะ

VOLVO APPRENTICE PROGRAM มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาอาชีวะ 3 สถาบัน

คัดลอก URL แล้ว

วอลโว่ คาร์ ประเทศไทย เดินหน้าโปรแกรมการพัฒนาบุคลากรช่างเทคนิคระดับสูงเต็มรูปแบบ “VOLVO Apprentice Program” ผ่านการทำข้อตกลงความร่วมมือกับวิทยาลัยอาชีวะ 3 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิควิทยา เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาจนจบหลักสูตรให้แก่นักศึกษาอาชีวะระดับ ปวช. และ ปวส. รวม 18 ทุน รวมถึงโอกาสการฝึกงานและการว่าจ้างเป็นช่างเทคนิคของศูนย์บริการรถยนต์วอลโว่ในอนาคต 

โครงการนี้ถือเป็นการต่อยอดความสำเร็จจาก Volvo Apprentice Program เฟสแรก ซึ่งจัดขึ้นในช่วงต้นปีที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยียานยนต์ชั้นสูงของวอลโว่ให้กับวิทยาลัยอาชีวศึกษา และสนับสนุนให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์การทำงานในสาขาช่างยนต์ ผ่านการฝึกงานร่วมกับช่างเทคนิคในระบบ Volvo Personal Service (VPS) ของศูนย์บริการของรถยนต์วอลโว่ทั่วประเทศเป็นระยะเวลา 1 ปี โครงการนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์ของวอลโว่ด้านการมอบประโยชน์คืนสู่สังคม ผ่านการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรช่างเทคนิคระดับคุณภาพ เพื่อร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมทั้งในวันนี้และอนาคต

นายคริส เวลส์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท วอลโว่ คาร์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “หลังจากที่วอลโว่ คาร์ ประเทศไทย ประสบความสำเร็จในการจัด Volvo Apprentice Program เฟสแรกในเดือนกุมภาพันธ์-เมษายนที่ผ่านมา เราได้รับเสียงตอบรับและคำขอบคุณอย่างมากทั้งจากคณาจารย์ในสถาบันและตัวนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการว่าได้รับประโยชน์มากมาย ทั้งองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยียานยนต์ของวอลโว่ รวมถึงทักษะใหม่ๆ จากการฝึกปฏิบัติงานจริงภายในศูนย์บริการรถยนต์วอลโว่ ซึ่งช่วยเพิ่มศักยภาพและความสามารถให้แก่นักศึกษาอย่างมีนัยสำคัญ ทำให้เราเกิดแนวคิดการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรช่างเทคนิคเต็มรูปแบบ โดยเริ่มตั้งแต่การสนับสนุนทุนการศึกษาจนจบหลักสูตร มอบโอกาสการฝึกงานเพื่อสร้างความคุ้นเคยในสภาพแวดล้อมการทำงานจริง ไปจนถึงการว่าจ้างเข้าทำงานในศูนย์บริการรถยนต์วอลโว่ของเรา ถือเป็นการสร้างคนคุณภาพตั้งแต่ต้นน้ำไปสู่การมอบอาชีพการทำงาน เพื่อสร้างอนาคตที่มั่นคงอย่างยั่งยืน

การพัฒนาช่างเทคนิคที่มีคุณภาพป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรม ยังส่งผลถึงการยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานในภาพรวมของวงการรถยนต์ในเมืองไทย ซึ่งแนวทางนี้ยังสอดคล้องกับปรัชญาที่วอลโว่ยึดมั่นเสมอมา ‘People are The Core of Everything We Do’ เพราะทุก ๆ การพัฒนาของวอลโว่ ล้วนเริ่มต้นจากผู้คนเสมอ”

Volvo Apprentice Program ดำเนินการผ่านข้อตกลงความร่วมมือระหว่างบริษัทวอลโว่ คาร์ (ประเทศไทย) จำกัด กับวิทยาลัยอาชีวะ 3 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิควิทยา โดยแต่ละสถาบันจะคัดเลือกนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ย 3.0 ขึ้นไป และมีความประพฤติดี แบ่งเป็นระดับ ปวช. 3 คน และ ปวส. 3 คน รวมจำนวนนักศึกษาทั้งหมด 18 คน ซึ่งทั้ง 18 คนนี้จะได้รับทุนการศึกษาจนจบหลักสูตร หลังจากนั้นจึงเข้าฝึกงานในศูนย์บริการรถยนต์วอลโว่ และเมื่อสำเร็จการศึกษา นักศึกษาที่ได้รับทุนจะได้เข้าฝึกงานในศูนย์บริการของวอลโว่ในตำแหน่ง Personal Service Technician เป็นเวลา 1 ปี และรับโอกาสการจ้างงานต่อเนื่องในศูนย์บริการรถยนต์วอลโว่นั้นต่อไป

VOLVO APPRENTICE PROGRAM

นายวิทยา สันตะจิตต์ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิควิทยา กล่าวว่า “โครงการ Volvo Apprentice Program ถือว่าเป็นประโยชน์ทั้งแก่นักเรียนนักศึกษา สถานศึกษา และวงการอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นอย่างมาก เพราะช่วยพัฒนาความรู้และศักยภาพด้านเทคโนโลยีใหม่ของรถยนต์วอลโว่ ทั้งยังถือเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระการศึกษาให้แก่นักเรียนนักศึกษาของเราได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งเรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับบริษัทวอลโว่ คาร์ (ประเทศไทย) จำกัด ในครั้งนี้”

VOLVO APPRENTICE PROGRAM

ดร.ณภัทร ปัณยาลักษณ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา กล่าวว่า “โครงการนี้มอบประโยชน์แก่นักศึกษาที่ได้มีโอกาสเรียนรู้เทคโนโลยียานยนต์ของวอลโว่อย่างแท้จริงทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ ตลอดจนการได้มีโอกาสทำงานกับบริษัทที่มีชื่อเสียงในอนาคตซึ่งจะช่วยลดภาระทางเศรษฐกิจของครอบครัวได้ สำหรับครูอาจารย์ของวิทยาลัยที่เข้าร่วมอบรมยังได้รับองค์ความรู้จากวอลโว่เพื่อนำมาถ่ายทอดแก่นักศึกษาในวิทยาลัยด้วยเช่นกัน และสุดท้ายคือประโยชน์ต่อวงการอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศ เพราะโครงการนี้จะเป็นแบบอย่างในการร่วมมือระหว่างสถานประกอบการและสถาบันการศึกษา เพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการพัฒนาช่างเทคนิคที่มีความรู้ความสามารถตรงกับสายงาน และเปี่ยมด้วยจรรยาบรรณทางวิชาชีพที่องค์กรพึงประสงค์”

VOLVO APPRENTICE PROGRAM

นายศิริชัย รตะสุขารมณ์ ที่ปรึกษาประจำแผนกเทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) กล่าวว่า “โครงการ Volvo Apprentice Program และการมอบทุนการศึกษาตามบันทึกข้อตกลงถือเป็นโครงการความร่วมมือที่ดี สอดคล้องกับการเรียนการสอนของวิทยาลัยที่มุ้งเน้นผลลัพธ์ของผู้เรียน (Outcome Based Education) ในส่วนของทักษะเทคโนโลยีของสาขา (Technical Skills) นอกจากนี้ ยังมีส่วนในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ช่วยให้นักศึกษามีใจรักการบริการ ตรงต่อเวลา มีมนุษยสัมพันธ์ รู้จักการเคารพผู้ใหญ่ และทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ เมื่อศึกษาจบจะสามารถปรับตัวเพื่อปฏิบัติงานในสถานประกอบการของวอลโว่ได้ดี สำหรับในส่วนของครูอาจารย์ ยังได้รับการอบรมทักษะเกี่ยวกับยานยนต์ที่ทันสมัย ทําให้เกิดความมั่นใจและความชํานาญในการสอนเชิงปฏิบัติมากยิ่งขึ้น เราขอขอบคุณวอลโว่ คาร์ ประเทศไทย และหวังว่าจะได้รับความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง”

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิควิทยา ได้คัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดเสร็จสิ้นแล้วในช่วงเดือนกันยายน ขั้นตอนต่อไปบริษัทวอลโว่ คาร์ (ประเทศไทย) จำกัด จะทำการนัดสัมภาษณ์นักศึกษาทั้ง 18 ราย และจะเริ่มดำเนินการมอบทุนการศึกษาผ่านทางสถาบันในเดือนตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และรายชื่อศูนย์บริการวอลโว่ได้ที่ศูนย์บริการลูกค้า 02-161-4144 โดยสามารถดูข่าวสารกิจกรรมล่าสุดของบริษัทได้ที่เว็บไซต์ www.volvocars.com/th


แท็ก: PRNEWS , , , , , ,

RELATED

Volvo Cars ส่งโปรโมชั่นสุดพิเศษ Recharge May Deal สุดพิเศษ 13 – 15 พฤษภาคม ศกนี้ 

Volvo Cars ส่งโปรโมชั่นสุดพิเศษ Recharge May Deal สุดพิเศษ 13 – 15 พฤษภาคม ศกนี้ 

วอลโว่ คาร์ นำเสนอโปรโมชั่นสุดพิเศษ Recharge May Deal ให้ลูกค้าที่จับจองรถยนต์วอลโว่รับสิทธิพิเศษเพิ่มเติมเพียง 13 - 15 พฤษภาคม 3 วันเท่านั้น!

Volvo Bus เพิ่มทางเลือกให้ลูกค้า เคาะตั้ง 3 ผู้ประกอบตัวถังรถในประเทศไทย

Volvo Bus เพิ่มทางเลือกให้ลูกค้า เคาะตั้ง 3 ผู้ประกอบตัวถังรถในประเทศไทย

บริษัท วอลโว่ บัส (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศแต่งตั้งผู้ประกอบตัวถังรถ Volvo Bus อย่างเป็นทางการในประเทศไทย จำนวน 3 ราย

Volvo Recharge EV-PHEV บุกตลาดไทยต่อเนื่อง กับความอุ่นใจที่เหนือกว่าใคร

Volvo Recharge EV-PHEV บุกตลาดไทยต่อเนื่อง กับความอุ่นใจที่เหนือกว่าใคร

วอลโว่ คาร์ (ประเทศไทย) เดินหน้าส่งมอบรถยนต์พลังงานไฟฟ้าในไทยอย่างต่อเนื่อง พร้อมชูเทคโนโลยีช่วยให้คุณขับขี่รถยนต์ไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัย ไร้กังวล

Volvo ชวนสัมผัส All-New C40 สุดล้ำก่อนใครในงาน BIMS 2022

Volvo ชวนสัมผัส All-New C40 สุดล้ำก่อนใครในงาน BIMS 2022

วอลโว่ คาร์ ชวนคุณร่วมสัมผัสประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟกับการเปิดตัวครั้งแรกของ All-New C40 RECHARGE PURE ELECTRIC ในงานมอเตอร์โชว์ 2022

Volvo จัดฝึกอบรมโครงการพิเศษ การกู้ภัยสำหรับรถยนต์พลังงานไฟฟ้าอย่างปลอดภัย

Volvo จัดฝึกอบรมโครงการพิเศษ การกู้ภัยสำหรับรถยนต์พลังงานไฟฟ้าอย่างปลอดภัย

วอลโว่ คาร์ ตอกย้ำความเป็นผู้นำทางด้านนวัตกรรมความปลอดภัย จัดฝึกอบรมการกู้ภัยรถยนต์พลังงานไฟฟ้าอย่างปลอดภัย ให้แก่เจ้าหน้าที่กู้ภัย ณ ศูนย์ฝึกอบรม บริษัท วอลโว่ คาร์ (ประเทศไทย) จำกัด จ.สมุทรปราการ

Volvo C40 Recharge Pure Electric ครอสโอเวอร์ไฟฟ้าสไตล์สปอร์ตมาถึงไทยแล้ว

Volvo C40 Recharge Pure Electric ครอสโอเวอร์ไฟฟ้าสไตล์สปอร์ตมาถึงไทยแล้ว

The All New Volvo C40 Recharge Pure Electric รถยนต์สไตล์ครอสโอเวอร์คูเป้ขุมพลังไฟฟ้า 100% รุ่นแรกของแบรนด์เปิดราคาไทยอย่างเป็นทางการ

Volvo Driving Experience 2022 เปิดประสบการณ์สัมผัสยนตกรรม Recharge ทุกรุ่นอย่างใกล้ชิด

Volvo Driving Experience 2022 เปิดประสบการณ์สัมผัสยนตกรรม Recharge ทุกรุ่นอย่างใกล้ชิด

วอลโว่จัดกิจกรรม “Volvo Driving Experience 2022” ให้ลูกค้าและสื่อมวลชนได้ร่วมทดสอบสมรรถนะรถยนต์วอลโว่โมเดลใหม่ทุกรุ่น ณ สนามปทุมธานี สปีดเวย์

Volvo ประเทศไทย ประกาศแต่งตั้งศูนย์บริการ VCDR ทั้งสองแห่งอย่างเป็นทางการ

Volvo ประเทศไทย ประกาศแต่งตั้งศูนย์บริการ VCDR ทั้งสองแห่งอย่างเป็นทางการ

วอลโว่ คาร์ แต่งตั้งศูนย์บริการซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจร VOLVO CERTIFIED DAMAGE REPAIR CENTRE อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ภายใต้มาตรฐานระดับสากล

4 Kings เปิดตัวแรง!! สร้างปรากฏการณ์ทำรายได้ทั่วประเทศวันแรก 10 ล้านบาท ลุ้นขึ้นอันดับหนึ่งหนังไทยทำเงินสูงสุดของปีนี้ เตรียมมุ่งหน้าทะยานสู่ 100 ล้านบาท

4 Kings เปิดตัวแรง!! สร้างปรากฏการณ์ทำรายได้ทั่วประเทศวันแรก 10 ล้านบาท ลุ้นขึ้นอันดับหนึ่งหนังไทยทำเงินสูงสุดของปีนี้ เตรียมมุ่งหน้าทะยานสู่ 100 ล้านบาท

สร้างปรากฎการณ์ให้กับวงการภาพยนตร์ไทยได้กลับมาคึกคักน่าจับตามองอีกครั้ง สำหรับภาพยนตร์เรื่อง “4 Kings” หนังตำนานนักเรียนอาชีวะยุค 90 เพราะทันทีที่เข้าฉายในโรงภาพยนตร์วันแรกทำรายได้ไปถึง 10 ล้านบาท และยังคงพุ่งทะยานไม่หยุดเตรียมมุ่งหน้าสู่ 100 ล้านบาท นับเป็นหนังไทยอีกหนึ่งเรื่องที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก ซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นความร่วมมือกันครั้งแรกระหว่างค่ายเนรมิตรหนัง ฟิล์ม…

X