น้องเคท – น้องคิดดี ร่วมงานใหญ่กับสภาสหพันธ์ รักษาสันติภาพสหประชาชาติ UNPKFC

คัดลอก URL แล้ว

รวมพลังกันไปแล้ว ไปร่วมงานใหญ่มาก สองพี่น้องจิตใจงาม ออร่าแรงตั้งแต่เด็ก น้องเคท เด็กหญิง ศุภนิดา เผ่าเสถียรพันธ์ Little Miss Asia Pacific 2019-2020 ทูตวัฒนธรรมแห่งสยาม กระทรวงวัฒนธรรม และ น้องคิดดี เด็กหญิง ศุภรดา เผ่าเสถียรพันธ์ Mini Miss Future Fashion Faces World 2019-2020 ทูตวัฒนธรรมหมอสะอาด กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม และยังผู้มีเกียรติท่านอื่นๆ ได้พร้อมร่วมกิจกรรมใหญ่ครั้งนี้ด้วย

สภาสหพันธ์ รักษาสันติภาพสหประชาชาติ (UNPKFC) United Nations Peace Keepers Federal Council ได้ส่งความช่วยเหลือด้านอาหาร เพื่อบรรเทาทุกข์จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อรำลึกถึงวันมนุษยธรรมโลก Humanitarian Day ขององค์การสหประชาชาติ ประจำปี 2564 โดยมีการแจกจ่ายอาหาร 500 กล่อง ประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์ คือ พระเทพกิตติเวที เจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม พร้อมด้วยพระภิกษุสามเณร 79 รูป ดร.อภินิตา ไชยชนะ ประธานฝ่ายฆราวาส และประธานองค์กร UNPKFC

การร่วมพิธีในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือของตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรพัฒนาเอกชนต่างๆ ได้แก่ นายศรพงศ์ศักดิ์ สุวรรณปรุง ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและบอร์ดบริหารที่ปรึกษา UNPKFC , นายดิชา คงศรี ผู้อำนวยการเขตดุสิต, ดร.สถิตย์ กุมาร ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมการธิการ คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และรองประธาน UNPKFC, ศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร์ คานิเยาว์ ประธานมูลนิธิ รมน กองทัพภาคที่ 1 รุ่น 57 และรองประธาน UNPKFC, ดร.สุทัศน์ เพ็งทลุง ผู้อำนวยการอวุโส UNPKFC , นายสัตว์แพทย์อนันต์ ฤกษ์ดี ปศุสัตว์พื้นที่ในส่วนราชการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ดร.ลัคนา สถานตรีภพ นายกสมาคมสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, นายรวีภัทร์ จิรศักดิ์วัฒนา เลขานุการผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี, นางสาวมารีญา ฤกษ์ดี คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย, นายรัฐ ริมธีรกุล คณะทำงานที่ปรึกษากระทรวงมหาดไทย และตัวแทนจากสมาคมไทย-เนปาลแห่งประเทศไทย


แท็ก: PRNEWS
X