ค่าดัชนีต่ำสุด ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SME สสว.

สสว. เผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SME เดือนกรกฎาคม 64 ปรับลดลงในทุกภูมิภาค ค่าดัชนีฯ ต่ำที่สุดในพื้นที่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล

คัดลอก URL แล้ว

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เปิดเผยรายงานดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SME ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ว่า ดัชนีความเชื่อมั่นฯ ปรับลดลงจากเดือนมิถุนายน 2564 ที่ระดับ 32.6 มาอยู่ที่ระดับ 30.1 โดยมีการปรับลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 จากปัญหาวิกฤตโควิด-19 ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อกำลังซื้อภายในประเทศ อีกทั้งข้อจำกัดในการดำเนินธุรกิจตามมาตรการควบคุมโรคทำให้ธุรกิจบางส่วนต้องปิดตัวลงชั่วคราว ส่งผลให้ระดับความเชื่อมั่นของธุรกิจ SME ลดลงอย่างมาก องค์ประกอบดัชนีฯ ลดลงเกือบทุกด้าน โดยเฉพาะองค์ประกอบด้านคำสั่งซื้อ ปริมาณการผลิต การค้าและบริการ การลงทุน และกำไร ปัจจุบันลดลงมาอยู่ที่ระดับ 18.5 21.2 30.3 และ 16.5 ตามลำดับ ส่วนองค์ประกอบด้านการจ้างงานค่อนข้างทรงตัว อยู่ที่ระดับ 39.9 และดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SME ภาคการผลิต ภาคการค้า และภาคการบริการ ในเดือนนี้ลดลงมาอยู่ที่ระดับ 30.3 33.5 และ 27.4 ตามลำดับ 

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SME ปรับลดลงในทุกภูมิภาค ได้แก่ เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ปัจจุบันอยู่ที่ 26.6 ลดลงจากเดือนก่อนหน้าที่ระดับ 30.3 โดยค่าดัชนีฯ ปรับตัวลงไปต่ำสุดเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่นๆ เพราะมีจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่สูงที่สุด อีกทั้งพื้นที่ทั้งหมดของกรุงเทพฯ และปริมณฑล  ถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ส่งผลให้สถานประกอบการหลายแห่งต้องปรับเปลี่ยนการดำเนินกิจการหรือมีการปรับระยะเวลาการเปิด-ปิด กิจการบางประเภทต้องปิดเป็นการชั่วคราวตามมาตรการควบคุมโรค ส่งผลให้รายได้ของกิจการลดลง อีกทั้งต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในช่วงปิดกิจการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง   การห้ามออกจากเคหสถานในช่วงเวลาที่กำหนด เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจชะลอตัวอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า

ดัชนีความเชื่อมั่นฯ ของภาคกลาง ปัจจุบันอยู่ที่ 28.7 ลดลงจากเดือนก่อนหน้าที่ระดับ 30.3 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดที่มากขึ้น ส่งผลให้บางจังหวัดถูกยกระดับเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ในขณะที่บางจังหวัดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด การจำกัดหรืองดเว้นการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามมาตรการป้องกันโรค ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจหดตัวลงอย่างมาก ประชาชนในพื้นที่มีความเปราะบางด้านรายได้ แรงงานบางส่วนถูกเลิกจ้าง บางส่วนถูกลดชั่วโมงการทำงาน ส่งผลให้กำลังซื้อลดลง

ดัชนีความเชื่อมั่นฯ ของภาคตะวันออก ปัจจุบันอยู่ที่ระดับ 30.6 ลดลงจากเดือนก่อนหน้าที่ระดับ 32.6 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในสถานประกอบการหลายแห่ง ทำให้บางจังหวัด ถูกยกระดับเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ธุรกิจที่พึ่งพารายได้จากนักท่องเที่ยวได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก สถานประกอบการบางแห่งต้องปิดกิจการ ในขณะที่บางแห่งต้องหยุดให้บริการเป็นการชั่วคราวเพื่อลดต้นทุนของกิจการ
ดัชนีความเชื่อมั่นฯ ของภาคเหนือ ปัจจุบันอยู่ที่ 27.4 ลดลงจากเดือนก่อนหน้าที่ระดับ 28.3 จากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อเนื่องมาตั้งแต่ต้นปี ทำให้ภาคการท่องเที่ยวและธุรกิจ     ที่เกี่ยวเนื่องที่พึ่งพานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติยังไม่สามารถฟื้นตัวได้ ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาด  ที่กลับมารุนแรงอีกครั้งในเดือนกรกฎาคม นำมาซึ่งมาตรการควบคุมการเดินทางภายในประเทศ ส่งผลโดยตรงต่อการท่องเที่ยวภายในประเทศ ทำให้ธุรกิจในพื้นที่หลายแห่งไม่สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้

ดัชนีความเชื่อมั่นฯ ของภาคใต้ ปัจจุบันอยู่ที่ 35.9 ลดลงจากเดือนก่อนหน้าที่ระดับ 38.8 จากการยกระดับมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ในภาคใต้ส่งผลให้ขาดกำลังซื้อจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ ทำให้ธุรกิจการท่องเที่ยวยังไม่ฟื้นตัว และยังไม่สามารถเรียกความเชื่อมั่นจากนักท่องเที่ยวภายในประเทศ อีกทั้งการใช้จ่ายของประชาชนในพื้นที่ชะลอตัวลงตามรายได้ที่ลดลง ส่งผลให้บางกิจการต้องปิดตัวลงเป็นการชั่วคราว เนื่องจากกำลังซื้อที่ลดลง รวมถึงไม่สามารถแบกรับภาระต้นทุนการดำเนินกิจการที่ค่อนข้างสูงได้
ดัชนีความเชื่อมั่นฯ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปัจจุบันอยู่ที่ระดับ 33.4 ลดลงจากเดือนก่อนหน้า  ที่ระดับ 35.8 จากจำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นในหลายจังหวัด ประกอบกับการเดินทางกลับภูมิลำเนาของแรงงานจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ส่งผลให้สถานการณ์มีความรุนแรงมากขึ้น และแนวโน้มรุนแรงกว่าสถานการณ์ การแพร่ระบาดในรอบก่อนหน้า ผู้บริโภคขาดความเชื่อมั่น ลดการใช้จ่าย นอกจากนี้มาตรการควบคุมการเดินทางระหว่างจังหวัดทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจหลายสาขาชะลอตัวลงอย่างมาก


สำหรับดัชนีความเชื่อมั่นฯ คาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าอยู่ที่ระดับ 41.9 ปรับเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าที่ระดับ 39.8 การคาดการณ์แนวโน้มความเชื่อมั่นฯ ยังคงปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้น เนื่องจากผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีความคาดหวังว่าจะสามารถควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดและลดจำนวนผู้ติดเชื้อ เมื่อเทียบกับปัจจุบันได้ ส่งผลให้ผู้บริโภคกลับมาใช้จ่ายในระดับที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ภาคการท่องเที่ยวนับเป็นภาคธุรกิจ      ที่ได้รับผลกระทบอย่างมาก การฟื้นตัวอาจล่าช้ากว่าภาคธุรกิจอื่น ๆ
ส่วนปัญหาสำคัญที่มีผลกระทบต่อกิจการ SME ประเทศในเดือนนี้ 5 อันดับแรก ได้แก่ 1. ด้านผู้บริโภคและกำลังซื้อ 2. ด้านต้นทุน 3. ด้านหนี้สินกิจการ 4. ด้านการได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงาน และ 5. ด้านคู่แข่งขัน


แท็ก: PRNEWS , , ,

RELATED

สสว. รุกพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์ม สร้างระบบให้บริการ SME ACCESS ช่วย SME ทำธุรกิจยุคใหม่

สสว. รุกพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์ม สร้างระบบให้บริการ SME ACCESS ช่วย SME ทำธุรกิจยุคใหม่

สสว. เดินหน้าพัฒนาระบบ SME ACCESS ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อ SME เต็มรูปแบบ เน้นปรับรูปแบบการให้บริการ MSME ในด้านต่าง ๆ สู่รูปแบบ e-Service เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร…

สสว. จับมือกลุ่มค้าปลีกรายใหญ่เพิ่มช่องทางขายให้ SME ทั่วประเทศ

สสว. จับมือกลุ่มค้าปลีกรายใหญ่เพิ่มช่องทางขายให้ SME ทั่วประเทศ

สสว. จับมือพันธมิตรค้าปลีกรายใหญ่ ทั้งกลุ่มซีพี กลุ่มเซ็นทรัล กลุ่มเดอะมอลล์ PTTOR ฯลฯ เดินหน้าเพิ่มช่องทางขายสินค้า “SME ชัวร์” ทั่วประเทศ พร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน สร้างความเชื่อมั่นให้สินค้า SME…

สสว. เผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SME เดือนมีนาคม 2565 ปรับตัวลดลงจากกำลังซื้อชะลอตัว และต้นทุนสูง

สสว. เผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SME เดือนมีนาคม 2565 ปรับตัวลดลงจากกำลังซื้อชะลอตัว และต้นทุนสูง

สสว. เผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SME เดือนมีนาคม 2565 ปรับตัวลดลงเล็กน้อยจากกำลังซื้อชะลอตัว และต้นทุนสูงขึ้นทั้งจากค่าวัตถุดิบ ค่าสินค้า และค่าขนส่ง เป็นผลกระทบทางอ้อมจากสงครามรัสเซีย-ยูเครน ส่งผลต่อปริมาณการผลิต/การค้า/บริการ รวมถึงกำไรทางธุรกิจ ด้วยอำนาจในการปรับราคาสินค้าของ SME น้อย…

สสว. เผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SME เดือนก.พ. 2565  ภาพรวมยังอยู่เหนือระดับค่าฐานต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4

สสว. เผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SME เดือนก.พ. 2565 ภาพรวมยังอยู่เหนือระดับค่าฐานต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4

สสว. เผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SME เดือนกุมภาพันธ์ 2565 ภาพรวมยังอยู่เหนือระดับค่าฐานต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 สะท้อนความเชื่อมั่นในธุรกิจของ SME ปัจจัยบวกมาจากกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้น จากโครงการคนละครึ่ง เฟส 4 ที่เข้ามาช่วยพยุงกำลังซื้อของผู้บริโภค ประกอบกับความสามารถในการปรับตัวของ…

สสว. เผยดัชนี SMESI เดือน มกราคม 2565 ภาพรวมยังอยู่เหนือระดับค่าฐานต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 สะท้อนความเชื่อมั่นในธุรกิจของ SME

สสว. เผยดัชนี SMESI เดือน มกราคม 2565 ภาพรวมยังอยู่เหนือระดับค่าฐานต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 สะท้อนความเชื่อมั่นในธุรกิจของ SME

ปัจจัยบวกมาจากกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้น มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐ ความสามารถในการปรับตัวของผู้ประกอบการ เช่นเดียวกับ SMESI รายภูมิภาค ทั้งภาคตะวันออก ภาคกลาง กรุงเทพฯ และปริมณฑล ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้น แต่ปัจจัยที่ต้องเฝ้าระวังคือต้นทุนราคาสินค้า ค่าวัตถุดิบ ค่าขนส่ง ฯลฯ…

สสว. MOU สภพ. (BEDO) พัฒนา MSME จากความหลากหลายทางชีวภาพ

สสว. MOU สภพ. (BEDO) พัฒนา MSME จากความหลากหลายทางชีวภาพ

สสว. ลงนามบันทึกข้อตกลง ร่วมกับฺ BEDO สนับสนุนวิสาหกิจรายย่อย วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม MSME ในรูปแบบใหม่ที่สามารถเร่งให้เศรษฐกิจเติบโตบนฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนผ่านการใช้ทรัพยากรชีวภาพในท้องถิ่น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยในตลาดโลก นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เผยว่า ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายผลักดัน…

สสว. เผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SME เดือนธันวาคม 2564 ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในช่วงปลายปี แต่โอมิครอนฉุดการคาดการณ์ในอนาคตลง

สสว. เผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SME เดือนธันวาคม 2564 ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในช่วงปลายปี แต่โอมิครอนฉุดการคาดการณ์ในอนาคตลง

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เปิดเผยรายงานดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SME (SME Sentiment Index: SMESI) ประจำเดือนธันวาคม 2564 ว่าดัชนีความเชื่อมั่น SMESI ปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง จากเดือนพฤศจิกายน…

สสว. MOU อบก. (TGO) ติดอาวุธ SME ส่งออก ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก 

สสว. MOU อบก. (TGO) ติดอาวุธ SME ส่งออก ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก 

สสว. จับมือ TGO เสริมสร้างความรู้ด้านบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก มุ่งพัฒนาขีดความสามารถให้เอสเอ็มอีกลุ่มส่งออกสินค้า 5 กลุ่มหลัก ทั้งเหล็ก อลูมิเนียม ซีเมนต์ ปุ๋ย และบริการไฟฟ้า ที่มีจำนวนกว่า 845 ราย…

สสว. อัดฉีดเงินกว่า 400 ล้านบาท เปิดตัวมาตรการใหม่ “BDS” ช่วย SME ยกระดับมาตรฐาน จ่ายให้สูงสุด 200,000 บาท ต่อราย

สสว. อัดฉีดเงินกว่า 400 ล้านบาท เปิดตัวมาตรการใหม่ “BDS” ช่วย SME ยกระดับมาตรฐาน จ่ายให้สูงสุด 200,000 บาท ต่อราย

สสว. เร่งช่วยเหลือ SME 5,000 กว่าราย ให้ได้รับการพัฒนา ยกระดับมาตรฐาน ผ่านโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS หรือ มาตรการเอสเอ็มอีคนละครึ่ง คาดเป็นการสร้างโมเดลใหม่ในการพัฒนาธุรกิจผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม…

X