menu search

พยากรณ์อากาศ - 10 ม.ค.

schedule | NEWS, พยากรณ์อากาศ

สภาพอากาศทั่วไป

 • เนื่องจากความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังปานกลางตลอดช่วงนี้ ทำให้สภาพอากาศจะยังคงใกล้เคียงกันในช่วงนี้ โดยประเทศไทยตอนบนมีหมอกในตอนเช้า 
 • ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้า ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกมีอากาศเย็นในตอนเช้า
 • ยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด ส่วนยอดภูมีอากาศเย็นถึงหนาว
 • ภาคใต้ตอนล่างมีฝนบางแห่ง จากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อน 
 • สถานการณ์ฝุ่นละอองจะเริ่มเพิ่มขึ้นจากกระแสลมที่เริ่มอ่อนลง

พยากรณ์อากาศ
ตั้งแต่เวลา 06.00 วันนี้ – 06.00 น. วันพรุ่งนี้

ภาคเหนือ

อากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า

 • อุณหภูมิต่ำสุด 14-19 องศาเซลเซียส
 • อุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียส
 • บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 5-15 องศาเซลเซียส
 • ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-15 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกบางในตอนเช้า

 • อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส
 • บริเวณยอดภูอากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 9-16 องศาเซลเซียส
 • ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคกลาง

อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า

 • อุณหภูมิต่ำสุด 19-21 องศาเซลเซียส
 • อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส
 • ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-15 กม./ชม.

ภาคตะวันออก

อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า

 • อุณหภูมิต่ำสุด 19-24 องศาเซลเซียส
 • อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส
 • ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.
 • ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)

มีฝนร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา

 • อุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียส
  อุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียส
 • ตั้งแต่จังหวัดสุราษฏร์ธานีขึ้นมา:
  ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.
  ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร
 • ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป:
  ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.
  ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)

มีฝนเล็กน้อยบางแห่ง

 • อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียส
 • อุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียส
 • ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.
 • ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

เมฆบางส่วน กับมีหมอกบางในตอนเช้า

 • อุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียส
 • อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียส
 • ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-15 กม./ชม.