ตรวจสอบสถานะเราชนะ เราชนะ

วิธีตรวจสอบสถานะเราชนะ เว็บไซต์ www.เราชนะ.com

'โครงการเราชนะ' เป็นหนึ่งในมาตรการช่วยเหลือบรรเทาค่าครองชีพ จำนวนเงิน 7,000 บาทต่อคน จำนวน 31.1 ล้านคน

Home / เราชนะ / วิธีตรวจสอบสถานะเราชนะ เว็บไซต์ www.เราชนะ.com

‘โครงการเราชนะ’ เป็นหนึ่งในมาตรการช่วยเหลือบรรเทาค่าครองชีพ จำนวนเงิน 7,000 บาทต่อคน จำนวน 31.1 ล้านคน วงเงิน 210,200 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันที่ 29 ม.ค. – 31 พ.ค. 2564

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

 • สัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป (นับตั้งแต่วันที่ ครม.มีมติเห็นชอบโครงการฯ)
 • ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ในระบบประกันสังคม
 • ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐที่ได้รับค่าตอบแทนจากหน่วยงานของรัฐโดยตรง
 • ไม่เป็นข้าราชการการเมือง
 • ไม่เป็นผู้รับบำนาญปกติหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ
 • ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท (ปีภาษี 2562)
 • ไม่มีเงินฝากรวมกันทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท

วิธีตรวจสอบสถานะ เราชนะ

 • เข้าตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com
 • กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก
 • กรอกชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
 • กรอกวัน / เดือน / ปี เกิด
 • กดปุ่ม ตรวจสอบสถานะ