3BB ขยายศูนย์ Contact Center แห่งใหม่สู่พิษณุโลกเปิดโอกาสการสร้างงานในภาคเหนือตอนล่าง

3BB ขยายศูนย์ Contact Center แห่งใหม่สู่พิษณุโลกเปิดโอกาสการสร้างงานในภาคเหนือตอนล่าง

งาน Contact Center ถือเป็นส่วนที่ทุกภาคธุรกิจต่างให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในธุรกิจการให้บริการ เพราะเปรียบเป็นประตูหน้าด่านสำคัญ ที่เป็นตัวแทนบริษัทพูดคุยกับลูกค้าโดยตรง ตลอด 7 วัน 24 ชั่วโมง ทั้งการให้ความช่วยเหลือ ให้คำปรึกษา คำแนะนำ…