TMA ผนึกกำลังผู้เชี่ยวชาญนานาชาติแนะแนวทางสร้างเมืองที่ยั่งยืน

TMA ผนึกกำลังผู้เชี่ยวชาญนานาชาติแนะแนวทางสร้างเมืองที่ยั่งยืน

TMA ผนึกกำลังผู้เชี่ยวชาญนานาชาติแนะแนวทางสร้างเมืองที่ยั่งยืน เพื่อผลักดันเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ