NEO Pattaya ตอนที่2 | พัทยาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (EEC)

คัดลอก URL แล้ว

พัทยาศูนย์กลางเศรษฐกิจ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC เป็นการยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยว สู่ระดับนานาชาติ มีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน สามารถรองรับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยจะมีการพัฒนา ด้านการท่องเที่ยว เช่น การพัฒนาพื้นที่แหลมบาลีฮาย การบริหารจัดการบริเวณชายหาดให้เป็นพื้นที่ปลอดขยะ ป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ ให้มีหลากหลายภาษามากขึ้น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก เช่น มีระบบกําจัดขยะ ระบบป้องกันน้ําท่วม ระบบบําบัดน้ําเสีย นําสายไฟฟ้าลงใต้ดิน ปรับปรุงถนนขยายช่องจราจร

รวมถึงจะมีการสร้างรถไฟรางเบาในเมืองเพื่อลดปัญหา การจราจร ตอบสนองความต้องการเดินทางของประชากรและ นักท่องเที่ยวในเมืองพัทยา และสร้างความเชื่อมั่นของ นักท่องเที่ยว โดยมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดให้ครอบคลุมพื้นที่ ที่ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและพื้นที่จุดเสี่ยงต่างๆ ทั้งนี้เพื่อให้พัทยา ก้าวสู่การเป็นศูนย์กลาง EEC อย่างยั่งยืน


แท็ก: PRNEWS
WRITER

Chanachai B.

Senior Creative Curation / Content Creator & Producer @MThai's Chill Talk, MThai ลอง Talk, ฟังหูไว้ ทอล์ก, etc.