NEO พัทยา ศูนย์กลางเศรษฐกิจโลกแห่งใหม่

เมืองพัทยา ถือเป็นหนึ่งในเป้าหมายสําคัญของการพัฒนาเมือง ใน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ที่ต้องการยกระดับการ พัฒนาเมืองพัทยาให้สอดรับกับการเจริญเติบโตของ EEC ที่กําลังจะมี นักลงทุนจํานวนมาก เข้ามาลงทุน และการเป็นศูนย์กลางการ ท่องเที่ยว เศรษฐกิจ และการลงทุน พัทยาจึงต้องมีการปรับ ภาพลักษณ์ใหม่ ตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้ ในคอนเซ็ปต์ที่ว่า “NEO พัทยา พัทยาโฉมใหม่ ใส่ใจไม่ทิ้งกัน”

WRITER