Bigdata CPOT กระทรวงวัฒนธรรม วธ

ปลัด วธ. ประกาศนโยบายรุกยกระดับเทศกาลประเพณีจากระดับท้องถิ่นสู่นานาชาติ ต่อยอดสินค้าวัฒนธรรม CPOT สร้างงาน สร้างรายได้สู่ท้องถิ่น สานต่อชุมชนคุณธรรมฯ พลัง บวร -เร่งสร้าง Bigdata เป็นแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมสำหรับคนรุ่นใหม่

วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายในการปฏิบัติงานสำหรับผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม โดยมี นายกฤษฎา คงคะจันทร์ รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วม ณ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) โดยขอให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่วธ.ปฏิบัติงานกิจกรรม โครงการ งบประมาณด้านวัฒนธรรม การพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบายรัฐบาลและนโยบายของนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม 4 ข้อ 1. สืบสานงานวัฒนธรรมของชาติ 2.รักษาและหวงแหนมรดกทางวัฒนธรรม 3.ต่อยอดวัฒนธรรมด้วยการนำคุณค่าของวัฒนธรรมสร้างสรรค์สินค้าและบริการ (Creative Culture) เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการทางวัฒนธรรม 4. ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยหลักธรรมาภิบาลและการสร้างคุณค่าทางสังคม (Value Creation)

ปลัดวธ. กล่าวต่อไปว่า วธ.จะต้องปฏิบัติงานตามภารกิจในการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ ทำบุญตักบาตร ทำจิตอาสา กิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม CPOT โดยใช้ผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ ชุมชน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม จัดให้มีการจัดงานแสดง จำหน่ายสินค้า สัมมนาและเจรจาธุรกิจ ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ จัดทำช่องทางการตลาด E – Commerce และประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ (Traditional PR) ยกระดับเทศกาลประเพณีจากระดับท้องถิ่นสู่ระดับประเทศและนานาชาติ นำไปสู่การส่งเสริมท่องเที่ยววัฒนธรรม ทำการสำรวจ เส้นทางและคู่มือประกอบ สร้างคุณค่า สร้างรายได้แก่ชุมชนและประเทศ นอกจากนี้ส่งเสริมสังคมพหุวัฒนธรรม นำมิติวัฒนธรรมสร้างสังคมสงบสุขภาคใต้ ส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น กลุ่มชาติพันธุ์ให้เป็นที่รับรู้วงกว้างทั้งเทศกาลประเพณี ภาษา อาหาร การแต่งกาย ภูมิปัญญา ฯลฯ ที่สำคัญจะเร่งดำเนินการกิจกรรม โครงการต่างๆตามแผนแม่บทการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมให้เป็นไปตามตัวชี้วัดและยุทธศาสตร์ของ วธ. อย่างเป็นรูปธรรม เช่น การเปิดเวทีแสดงความคิดเห็น การส่งเสริมค่านิยมและความเป็นไทยให้ชัดเจน เกิดการรับรู้ในวงกว้าง

“ส่วนการจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมจะมีการจัดในกรุงเทพมหานคร และ ๔ ภูมิภาค ในรูปแบบ Grand Exposition และ Local Exposition เน้นบูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน ทุกส่วนราชการ และองค์การมหาชนในกระทรวงวัฒนธรรม การพัฒนาองค์กรและบุคลากรเพื่อนำกระทรวงสู่ความทันสมัย เร่งจัดทำบิ๊กดาต้า Big Data ข้อมูลวัฒนธรรมทุกสาขาของหน่วยงานสังกัด วธ.เพื่อเป็นแหล่งความรู้ให้คนรุ่นใหม่ ประชาชนนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ และการให้บริการ นำทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอด หรือเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในยุค ๔.๐ ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายทางวัฒนธรรม ต่อยอดโครงการชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลัง บวร และ บวร On tour โดยมุ่งเน้นเชิงคุณภาพ ส่งเสริมชุมชนที่ได้รับการยกย่องเป็นต้นแบบ 1,000 ชุมชนให้มีความพร้อมทั้งในส่วนของผู้แทนบ้าน วัด โรงเรียน ชุมชน เพื่อต้อนรับผู้มาเยือนศึกษาดูแลและนักท่องเที่ยวอย่างครบวงจร สร้างงาน สร้างรายได้อย่างยั่งยืน ส่วนการพัฒนาบุคลากรนั้นจะต้องมีเป้าหมายเดียวกัน เรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร เรียนรู้สังคมและใช้เทคโนโลยี” ปลัดวธ. กล่าว

WRITER

RELATED

งาน “เพลินศิลป์ถิ่นเยาวราช” 27 พ.ย. 63 ประมูลภาพวาดจากฝีมือศิลปินไทย สมทบทุนมูลนิธิธารศิลป์

งาน “เพลินศิลป์ถิ่นเยาวราช” 27 พ.ย. 63 ประมูลภาพวาดจากฝีมือศิลปินไทย สมทบทุนมูลนิธิธารศิลป์

งาน "เพลินศิลป์ถิ่นเยาวราช" 27 พ.ย. 63 ประมูลภาพวาดจากฝีมือศิลปินไทย สมทบทุนมูลนิธิธารศิลป์

ครบรอบ 18 ปี สถาปนากระทรวงวัฒนธรรม มอบรางวัล “วัฒนคุณากร” เชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ

ครบรอบ 18 ปี สถาปนากระทรวงวัฒนธรรม มอบรางวัล “วัฒนคุณากร” เชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ

การที่กระทรวงวัฒนธรรมมอบรางวัลวัฒนคุณากรในวันนี้ เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติ และประกาศเกียรติคุณ คลอดจนสร้างขวัญกำลังใจที่ดีกับเครือข่ายวัฒนธรรม ในนามกระทรวงวัฒนธรรม ผมขอขอบคุณและแสดงความยินดีกับผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมทุกท่าน ทุกหน่วยงาน

CSTD ประเทศไทย ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม จัดงาน 7th CSTD Thailand Dance Grand Prix 2020

CSTD ประเทศไทย ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม จัดงาน 7th CSTD Thailand Dance Grand Prix 2020

การแข่งขัน 7th CSTD Thailand Dance Grand Prix 2020 ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 13 กันยายน 2563 ณ โรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์ ซ.รางน้ำ

เปิดให้ลงทะเบียน เทศกาลภาพยนตร์อาเซียนแห่งกรุงเทพมหานคร 2563 จัดฉายฟรี! ทุกเรื่อง ทุกรอบ ณ โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ เวิลด์ ซีเนม่า

เปิดให้ลงทะเบียน เทศกาลภาพยนตร์อาเซียนแห่งกรุงเทพมหานคร 2563 จัดฉายฟรี! ทุกเรื่อง ทุกรอบ ณ โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ เวิลด์ ซีเนม่า

เปิดให้ลงทะเบียนจองตั๋วเข้าชมภาพยนตร์ตั้งแต่วันนี้ – 6 ก.ย 63 เงื่อนไขลงทะเบียนจองบัตรชมภาพยนตร์ล่วงหน้า  เทศกาลภาพยนตร์อาเซียนแห่งกรุงเทพมหานคร2563 เทศกาลภาพยนตร์อาเซียนแห่งกรุงเทพมหานคร 2563 จัดฉายฟรี!!! ทุกเรื่อง ทุกรอบ ระหว่างวันที่  3 –…

ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังสัมมนาในหัวข้อ “ทิศทางอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ไทยภายหลังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019”

ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังสัมมนาในหัวข้อ “ทิศทางอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ไทยภายหลังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019”

วันเสาร์ที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.สถานที่: ณ ศูนย์ประชุมชั้น ๘ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม ภาวะการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา…

“สัญจรดี วิถีไทย”โครงประกวดทำคลิปเผยแพร่มารยาทไทยแก้ไขปัญหาจราจร ลุ้นทุนการศึกษากว่า 600,000 บาท

“สัญจรดี วิถีไทย”โครงประกวดทำคลิปเผยแพร่มารยาทไทยแก้ไขปัญหาจราจร ลุ้นทุนการศึกษากว่า 600,000 บาท

“พลังวัยรุ่นอย่างเรามีเหลือเฟือ… ถ้าเราใช้พลัง ใช้ความคิด ใช้แรงใจทุ่มเท ยังมีผลลัพธ์ดี ๆ รออยู่มากมาย เช่น “โครงการประกวดทำคลิปเผยแพร่มารยาทไทยแก้ไขปัญหาจราจร” ในหัวข้อ “สัญจรดี วิถีไทย” ที่เราสามารถใช้พลังวัยรุ่นออกมาช่วยแก้ไขปัญหาจราจรที่เป็นปัญหาระดับประเทศได้ แถมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินรางวัลกว่า 600,000 บาทอีกด้วย” “ในฐานะหนึ่งในคณะกรรมการของโครงการนี้ ผมเห็นถึงความตั้งใจของน้องๆ ในการสรรหาไอเดียดีๆ…

วธ. เร่งเอาผิด แนท เกศริน เหตุใส่ชุดหวิว โชว์เกินงาม

วธ. เร่งเอาผิด แนท เกศริน เหตุใส่ชุดหวิว โชว์เกินงาม

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้ออกมาเปิดเผยหลังปรากฏภาพไม่เหมาะสม ขณะที่ดารา-นางแบบสาวชื่อดัง น.ส.เกศริน ชัยเฉลิมพล หรือ น้องแนท ที่ไปโชว์ตัวในงานๆ หนึ่งในที่สาธารณะด้วยเสื้อผ้าน้อยชิ้น จากนั้นมีการเต้นด้วยท่วงท่ายั่วยวน จนเกินงาม กระทั่งผู้คนแห่เข้าไปถ่ายรูปจนทำให้งานต้องหยุดลงกลางคัน ว่า…

วธ. ผุดแนวคิด 4 DNA สร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เติบโต

วธ. ผุดแนวคิด 4 DNA สร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เติบโต

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดนิทรรศการแสดงผลงานการออกแบบ ภายใต้ “โครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม” ปี 2562 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า “สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดทำโครงการฯ ขึ้น…

วธ. เปิดตัว “หนังสือพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” เผยแพร่สู่ความรู้สู่ประชาชน

วธ. เปิดตัว “หนังสือพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” เผยแพร่สู่ความรู้สู่ประชาชน

กระทรวงวัฒนธรรมได้จัดพิมพ์ “หนังสือพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” และ “หนังสือประมวลบทความ-องค์ความรู้พระราชพิธีบรมราชาภิเษก” เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจโบราณราชประเพณี-เหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ของชาติ กระทรวงวัฒนธรรม อัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อครั้งพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในแต่ละสมัยรัชกาล ขึ้นปกหนังสือพระราชพิธีบรมราชาภิเษกที่รัฐบาล จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อจดจารึกมรดกทางวัฒนธรรมตามโบราณราชประเพณีมาเผยแพร่เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนถึงงานพระราชพิธีสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ปฏิบัติสืบต่อมาอย่างยาวนาน…