Bigdata CPOT กระทรวงวัฒนธรรม วธ

ปลัด วธ. ประกาศนโยบายรุกยกระดับเทศกาลประเพณีจากระดับท้องถิ่นสู่นานาชาติ ต่อยอดสินค้าวัฒนธรรม CPOT สร้างงาน สร้างรายได้สู่ท้องถิ่น สานต่อชุมชนคุณธรรมฯ พลัง บวร -เร่งสร้าง Bigdata เป็นแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมสำหรับคนรุ่นใหม่

คัดลอก URL แล้ว

วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายในการปฏิบัติงานสำหรับผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม โดยมี นายกฤษฎา คงคะจันทร์ รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วม ณ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) โดยขอให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่วธ.ปฏิบัติงานกิจกรรม โครงการ งบประมาณด้านวัฒนธรรม การพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบายรัฐบาลและนโยบายของนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม 4 ข้อ 1. สืบสานงานวัฒนธรรมของชาติ 2.รักษาและหวงแหนมรดกทางวัฒนธรรม 3.ต่อยอดวัฒนธรรมด้วยการนำคุณค่าของวัฒนธรรมสร้างสรรค์สินค้าและบริการ (Creative Culture) เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการทางวัฒนธรรม 4. ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยหลักธรรมาภิบาลและการสร้างคุณค่าทางสังคม (Value Creation)

ปลัดวธ. กล่าวต่อไปว่า วธ.จะต้องปฏิบัติงานตามภารกิจในการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ ทำบุญตักบาตร ทำจิตอาสา กิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม CPOT โดยใช้ผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ ชุมชน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม จัดให้มีการจัดงานแสดง จำหน่ายสินค้า สัมมนาและเจรจาธุรกิจ ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ จัดทำช่องทางการตลาด E – Commerce และประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ (Traditional PR) ยกระดับเทศกาลประเพณีจากระดับท้องถิ่นสู่ระดับประเทศและนานาชาติ นำไปสู่การส่งเสริมท่องเที่ยววัฒนธรรม ทำการสำรวจ เส้นทางและคู่มือประกอบ สร้างคุณค่า สร้างรายได้แก่ชุมชนและประเทศ นอกจากนี้ส่งเสริมสังคมพหุวัฒนธรรม นำมิติวัฒนธรรมสร้างสังคมสงบสุขภาคใต้ ส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น กลุ่มชาติพันธุ์ให้เป็นที่รับรู้วงกว้างทั้งเทศกาลประเพณี ภาษา อาหาร การแต่งกาย ภูมิปัญญา ฯลฯ ที่สำคัญจะเร่งดำเนินการกิจกรรม โครงการต่างๆตามแผนแม่บทการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมให้เป็นไปตามตัวชี้วัดและยุทธศาสตร์ของ วธ. อย่างเป็นรูปธรรม เช่น การเปิดเวทีแสดงความคิดเห็น การส่งเสริมค่านิยมและความเป็นไทยให้ชัดเจน เกิดการรับรู้ในวงกว้าง

“ส่วนการจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมจะมีการจัดในกรุงเทพมหานคร และ ๔ ภูมิภาค ในรูปแบบ Grand Exposition และ Local Exposition เน้นบูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน ทุกส่วนราชการ และองค์การมหาชนในกระทรวงวัฒนธรรม การพัฒนาองค์กรและบุคลากรเพื่อนำกระทรวงสู่ความทันสมัย เร่งจัดทำบิ๊กดาต้า Big Data ข้อมูลวัฒนธรรมทุกสาขาของหน่วยงานสังกัด วธ.เพื่อเป็นแหล่งความรู้ให้คนรุ่นใหม่ ประชาชนนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ และการให้บริการ นำทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอด หรือเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในยุค ๔.๐ ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายทางวัฒนธรรม ต่อยอดโครงการชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลัง บวร และ บวร On tour โดยมุ่งเน้นเชิงคุณภาพ ส่งเสริมชุมชนที่ได้รับการยกย่องเป็นต้นแบบ 1,000 ชุมชนให้มีความพร้อมทั้งในส่วนของผู้แทนบ้าน วัด โรงเรียน ชุมชน เพื่อต้อนรับผู้มาเยือนศึกษาดูแลและนักท่องเที่ยวอย่างครบวงจร สร้างงาน สร้างรายได้อย่างยั่งยืน ส่วนการพัฒนาบุคลากรนั้นจะต้องมีเป้าหมายเดียวกัน เรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร เรียนรู้สังคมและใช้เทคโนโลยี” ปลัดวธ. กล่าว


แท็ก: PRNEWS , , , ,
WRITER

RELATED

ก.วัฒนธรรม จับมือ 7 องค์กรเอกชนลงนามบันทึกข้อตกลงส่งเสริมตลาดผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย ขยายผลจากงาน  CCPOT GRAND EXPOSITION หนุนชุมชนเติบโตอย่างยั่งยืน

ก.วัฒนธรรม จับมือ 7 องค์กรเอกชนลงนามบันทึกข้อตกลงส่งเสริมตลาดผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย ขยายผลจากงาน CCPOT GRAND EXPOSITION หนุนชุมชนเติบโตอย่างยั่งยืน

เดินหน้าสานต่อโครงการและขยายไลน์ผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ชุมชนสร้างรายได้อย่างยั่งยืน หลังบรรลุเป้าหมายงาน CCPOT GRAND EXPOSITION ผลตอบรับดีเกินคาด สร้างมูลค่าการค้าสูงถึง 600 ล้าน นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานแถลงข่าวผลการดำเนินงาน “โครงการกระตุ้นและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย”…

กระทรวงวัฒนธรรม เผยผลงานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทยCCPOT GRAND EXPOSITION ตลาดตอบรับดี สร้างมูลค่ากว่า 600 ล้านบาท

กระทรวงวัฒนธรรม เผยผลงานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทยCCPOT GRAND EXPOSITION ตลาดตอบรับดี สร้างมูลค่ากว่า 600 ล้านบาท

กระทรวงวัฒนธรรม บรรลุเป้าหมายสำคัญหลังจบงานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนพบว่า มียอดเจรจาการค้าสูงถึง 600 ล้านบาท จากการจับมือภาคเอกชนรายใหญ่ เตรียมเดินหน้าสานต่อโครงการฯ และเพิ่มช่องทางจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย หวังให้ชุมชนมีรายได้อย่างยั่งยืน     นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยถึงผลการจัดงานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย CCPOT…

กระทรวงวัฒนธรรมเปิดงานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย CCPOT GRAND EXPOSITION  อย่างยิ่งใหญ่

กระทรวงวัฒนธรรมเปิดงานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย CCPOT GRAND EXPOSITION  อย่างยิ่งใหญ่

พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ ขยายตลาดผู้ซื้อสินค้าวัฒนธรรมทั้งในและต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 16 – 20 กุมภาพันธ์นี้ ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน  นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า งานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย CCPOT…

วธ.เผยผลโพลวันมาฆบูชา ปี 2565 เห็นว่ามีความสำคัญเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดง “โอวาทปาติโมกข์”

วธ.เผยผลโพลวันมาฆบูชา ปี 2565 เห็นว่ามีความสำคัญเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดง “โอวาทปาติโมกข์”

ส่วนใหญ่อยากไปตักบาตรมากที่สุด รองลงมาทำบุญทำทาน และลด ละ เลิก อบายมุข  แนะจัดกิจกรรมรูปแบบออนไลน์ในช่วงโควิด-19 นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ร่วมกับสวนดุสิตโพล…

วธ.เผยผลโพลวาเลนไทน์ปี 65 ร้อยละ 71.05 อยากมอบความรักให้พ่อแม่/ผู้ปกครอง รองลงมาเพื่อน-คนรัก

วธ.เผยผลโพลวาเลนไทน์ปี 65 ร้อยละ 71.05 อยากมอบความรักให้พ่อแม่/ผู้ปกครอง รองลงมาเพื่อน-คนรัก

ตั้งใจมอบของขวัญเป็นดอกไม้-พวงมาลัยมากที่สุด รองลงมาเครื่องประดับ สิ่งของมีค่าสิ่งประดิษฐ์ขึ้นเอง อยากบอกรักด้วยการดูแลเอาใจใส่เพิ่มขึ้น หากิจกรรมทำร่วมกัน ให้เวลามากขึ้น นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ร่วมกับสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิตสำรวจความคิดเห็นเด็ก เยาวชน…

วธ.เปิดยิ่งใหญ่งานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ“วิถีถิ่น วิถีไทย” 4 ภาค พื้นที่แรกภาคใต้ 10-13 ก.พ.นี้ที่พัทลุง 

วธ.เปิดยิ่งใหญ่งานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ“วิถีถิ่น วิถีไทย” 4 ภาค พื้นที่แรกภาคใต้ 10-13 ก.พ.นี้ที่พัทลุง 

เชิญชวนเที่ยวชมงาน เรียนรู้วิถีชีวิต ประเพณีและศิลปวัฒนธรรมภาคใต้  ขับเคลื่อน “Soft Power” ความเป็นไทย สร้างงาน สร้างรายได้สู่ชุมชน นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ “วิถีถิ่น วิถีไทย”…

วธ.เชิญชวนเที่ยวงาน “เรียนรู้วิถีคนเมืองลุง” ชวนเด็ก-เยาวชน ประชาชนศึกษาการแสดงมโนราห์ หนังตะลุง ปรุงยาสมุนไพร ทำนาแบบดั้งเดิม งานศิลป์ งานช่างพื้นบ้าน

วธ.เชิญชวนเที่ยวงาน “เรียนรู้วิถีคนเมืองลุง” ชวนเด็ก-เยาวชน ประชาชนศึกษาการแสดงมโนราห์ หนังตะลุง ปรุงยาสมุนไพร ทำนาแบบดั้งเดิม งานศิลป์ งานช่างพื้นบ้าน

วันที่ 11-13 ก.พ.นี้ ที่แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมนาโปแกจ.พัทลุง หนุนให้เห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ประเพณีของตนเอง นำองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคมต่อไป วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 นางยุพา…

กระทรวงวัฒนธรรม ชูผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์จากทุนวัฒนธรรมชาติ CCPOT และ ICHAMP กว่า 5,000 รายการรุกตลาดกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ

กระทรวงวัฒนธรรม ชูผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์จากทุนวัฒนธรรมชาติ CCPOT และ ICHAMP กว่า 5,000 รายการรุกตลาดกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ

หวังเป็นต้นแบบนำทุนวัฒนธรรมมาพัฒนาประเทศในเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พร้อมเปิดตัวยิ่งใหญ่ในงานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย CCPOT GRAND EXPOSITION 16 – 20 ก.พ. นี้ที่ศูนย์การค้าสยามพารากอน นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย CCPOT…

วธ.ชวนสัมผัสลมหนาวที่แม่ฮ่องสอนไหว้พระธาตุวัดพระธาตุดอยกองมู-เที่ยวชุมชนคุณธรรมฯบ้านผาบ่อง สุดยอดชุมชนต้นแบบ

วธ.ชวนสัมผัสลมหนาวที่แม่ฮ่องสอนไหว้พระธาตุวัดพระธาตุดอยกองมู-เที่ยวชุมชนคุณธรรมฯบ้านผาบ่อง สุดยอดชุมชนต้นแบบ

“เที่ยวชุมชน ยลวิถี” จิบชาชมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ไต-ปกาเกอญอ เช็คอินสะพานข้าว ๙ เพื่อสุข นอนโฮมสเตย์ แช่บ่อน้ำพุร้อน หวังช่วยสร้างรายได้สู่ชุมชนหลังโควิด-19 นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเยี่ยมชมสะพานข้าว ๙ เพื่อสุข และเปิดชุมชนคุณธรรมฯ…

X