GC P&G PTT Upcycling บ้าน

P&G Thailand จับมือ GC และ Habitat for Humanity สร้างบ้านจากวัสดุ Upcycling หลังแรกของไทย

บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) หรือ P&G ร่วมกับ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC และ มูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย หรือ Habitat for Humanity Thailand ร่วมกันสร้างบ้านหลังแรกจากวัสดุ Upcycling ภายใต้คำมั่นสัญญา “Create solutions so no packaging finds its way to the ocean” ด้วยความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาพลาสติกใช้แล้วในท้องทะเล

(วันที่ 24 กันยายน 2563) มร. นิติน ดาร์บารี (Mr. Nitin Darbari) รองประธานและผู้จัดการทั่วไป บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) หรือ P&G พร้อมด้วย ดร.ชญาน์ จันทวสุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความยั่งยืนและภาพลักษณ์องค์กร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC และ ดร.กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ ประธานคณะกรรมการ มูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย ร่วมกันมอบบ้านจากวัสดุอัพไซคลิง หลังแรกของไทย แก่ครอบครัวนายประพันธ์ ประดับเพ็ชร โดยมี ดร.ไพศาล ศรีธเนศสกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกาสาม จังหวัดปทุมธานี ร่วมเป็นสักขีพยาน

มร. นิติน ดาร์บารี รองประธานและผู้จัดการทั่วไป P&G กล่าวว่า “ บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล จำกัด หรือ พีแอนด์จี (P&G) มุ่งดำเนินธุรกิจตามกรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (หรือ UNSDGs) จึงได้จับมือพันธมิตรในประเทศต่างๆ เพื่อหาทางออกในการลดปริมาณบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใช้แล้วและไหลลงสู่ทะเล ให้หมดไปภายในปี 2030 ด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มให้พลาสติกเหล่านั้น โดยต้องนำมาซึ่งประโยชน์ต่อชุมชน และสร้างการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น สำหรับในประเทศไทย P&G ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก มูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย และ GC องค์กรที่เป้าประสงค์ด้านความยั่งยืนเช่นเดียวกัน”

ด้วยแนวคิด Waste to Worth บ้านจากวัสดุอัพไซคลิงหลังแรกของไทย จึงสร้างด้วยวัสดุที่แปรรูปมาจากพลาสติกใช้แล้วกว่า 3 ตัน ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากสายการผลิตของ P&G และบางส่วนมาจากพลาสติกใช้แล้วในชุมชน และจากจุดเริ่มต้นนี้เอง ทำให้เราตระหนักถึงปัญหาของพลาสติกใช้แล้ว กล่าวคือ การขาดจัดเก็บและคัดแยกอย่างถูกวิธี ซึ่งหากจัดเก็บและคัดแยกอย่างถูกต้องและเหมาะสม จะนำมาซึ่งมูลค่าเพิ่มดังเช่นความสำเร็จของโครงการนี้

P&G มุ่งมั่นที่จะเป็นพลังที่ดีเพื่อโลกของเราดังแนวคิด “Force for Good” ซึ่งในประเทศไทยเราจะยังคงไม่หยุดที่จะค้นหาวิธีการลดขยะพลาสติก การนำกลับมาใช้ใหม่และ การรีไซเคิลขยะพลาสติกด้วยความช่วยเหลือจากพันธมิตรของเราเช่น GC การอัพไซเคิลขยะพลาสติกจากทะเลสู่บ้านพลาสติกเป็นเพียงหนึ่งในหลายๆ วิธีที่เราสามารถช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อมของเราได้ เราหวังว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้คนไทยมีส่วนร่วมในการใส่ใจสิ่งแวดล้อมทางทะเลของเรา

เรามุ่งเน้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและเกิดการบริโภคอย่างยั่งยืนภายใต้แนวคิด Responsible Consumption ซึ่งผู้บริโภคของเรามีคาดหวังว่าแบรนด์ที่พวกเขาไว้วางใจจะมอบประสิทธิภาพที่ดีที่สุดและยังช่วยแก้ปัญหาที่ซับซ้อนที่สุดที่โลกของเรากำลังเผชิญหน้าอยู่ ในขณะเดียวกันเราได้พัฒนาขีดความสามารถด้านนวัตกรรมของเรา และได้รับการสนับสนุนโดยพันธมิตรทางธุรกิจทำให้เราสามารถที่จะสร้างความแตกต่างในเชิงบวก เราขอเชิญชวนให้ทุกคนค้นหาวิธีอื่น ๆ ในการสร้างชุมชนที่ยั่งยืนของเราต่อไป

ดร.ชญาน์ จันทวสุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความยั่งยืนและภาพลักษณ์องค์กร GC กล่าวว่า “GC ต้นแบบและนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนมาขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจ และขยายผลไปสู่โครงการต่างๆ ภายใต้แนวคิด GC Circular Living เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน ผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรดำเนินดำเนินการอย่างครบวงจร “Loop Connecting” ตั้งแต่ต้นทางการคัดแยกขยะอย่างถูกต้อง กลางทาง คือ กลางทาง คือ ขยะที่ถูกคัดแยกอย่างถูกต้อง ช่วยสร้างรายได้เพิ่ม และปลายทาง คือ ขยะพลาสติกได้รับการนำไปสร้างมูลค่าเพิ่มเป็น Upcycled Products ใช้ประโยชน์ได้อีกครั้ง สำหรับบ้าน Upcycling หลังนี้ ผลิตจากพลาสติกใช้แล้วทั้งประเภท HDPE Bottle และ Multilayered Flexible Packaging ที่ได้จากการลงพื้นที่เก็บและคัดแยกร่วมกันในชุมชน กว่า 3 ตัน โดย GC ได้ประสานความร่วมมือและทำงานร่วมกับพันธมิตรซึ่งเป็นผู้ประกอบการ โดยใช้องค์ความรู้ และนวัตกรรม พัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้เทียม Eco Board และ Eco Roof เพื่อนำมาสร้างเป็นตัวบ้านและหลังคาบ้าน พร้อมกันนี้ได้ประสานกับ Habitat for Humanity ในการส่งมอบให้ผู้ขาดแคลนที่ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ นับว่าโครงการนี้สามารถขยายผลไปสู่ความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ต่อยอดกลยุทธ์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ ซึ่งจะช่วยให้ผู้คนตระหนักรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการพลาสติกยิ่งๆ ขึ้นไปในอนาคต”

บ้าน Upcycling หลังแรกนี้ นอกจากจะเป็นต้นแบบที่สร้างความมั่นใจว่า วัสดุ Upcycling มีคุณภาพสูง สามารถใช้งานทดแทนวัสดุดั้งเดิมได้เป็นอย่างดีแล้ว ยังตอบโจทย์ Loop Connecting หรือความร่วมมือกับพันธมิตรของ GC อย่างครบวงจรตั้งแต่ต้นทาง คือ การสร้างความตระหนักให้เกิดการคัดแยกขยะที่ถูกต้อง กลางทาง คือ ขยะที่ถูกคัดแยกอย่างถูกต้อง เหมาะสม จะช่วยสร้างรายได้เพิ่ม และปลายทาง คือ ขยะพลาสติกได้รับการนำไปสร้างมูลค่าเพิ่มเป็น Upcycled Products ใช้ประโยชน์ได้อีกครั้ง โดยมิต้องสิ้นเปลืองทรัพยากร นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสสู่ธุรกิจผลิตภัณฑ์รีไซเคิลคุณภาพสูง ที่ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

WRITER

RELATED

FIT Auto มอบโปร “ฟิตสุดเฟี้ยว เที่ยวไปด้วยกัน” แบบฟิน ๆ

FIT Auto มอบโปร “ฟิตสุดเฟี้ยว เที่ยวไปด้วยกัน” แบบฟิน ๆ

ศูนย์บริการยานยนต์ FIT Auto มอบโปรโมชั่นพิเศษ “ฟิตสุดเฟี้ยว เที่ยวไปด้วยกัน” ยกทัพโปรโมชั่นใหญ่สุดฟินต้อนรับฤดูกาลท่องเที่ยว ให้ทุกวินาทีสำคัญของคุณเดินทางอย่างปลอดภัย ด้วยผู้เชี่ยวชาญเรื่องยานยนต์ระดับมืออาชีพ เพียงแวะมาเช็กรถที่ศูนย์บริการ FIT Auto วันนี้ รับโปรโมชั่นฟิต ๆ…

FIT Auto มอบโปร “ฟิตสุดเฟี้ยว เที่ยวไปด้วยกัน” แบบฟิน ๆ

FIT Auto มอบโปร “ฟิตสุดเฟี้ยว เที่ยวไปด้วยกัน” แบบฟิน ๆ

ศูนย์บริการยานยนต์ FIT Auto มอบโปรโมชั่นพิเศษ “ฟิตสุดเฟี้ยว เที่ยวไปด้วยกัน” ยกทัพโปรโมชั่นใหญ่สุดฟินต้อนรับฤดูกาลท่องเที่ยว ให้ทุกวินาทีสำคัญของคุณเดินทางอย่างปลอดภัย ด้วยผู้เชี่ยวชาญเรื่องยานยนต์ระดับมืออาชีพ เพียงแวะมาเช็กรถที่ศูนย์บริการ FIT Auto วันนี้ รับโปรโมชั่นฟิต ๆ…

แนะนำแบบหลังคากันแดดหน้าบ้าน ทนทาน ดูแลง่าย แถมกันแดดได้จริง

แนะนำแบบหลังคากันแดดหน้าบ้าน ทนทาน ดูแลง่าย แถมกันแดดได้จริง

หลังคากันสาดหรือกันแดดนั้น นับว่าเป็นส่วนที่สำคัญอย่างมากสำหรับบ้าน เนื่องจากการมีกันสาดหรือหลังคากันแดด ก็จะช่วยปกป้องบริเวณบ้านของเราจากความร้อนได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้หากเลือกใช้หลังคากันแดดที่มีความโปร่งแสง ก็จะสามารถช่วยให้แสงส่องผ่านมาได้อย่างเป็นธรรมชาติ ช่วยเพิ่มความสวยงาม และลดค่าใช้จ่ายในการเปิดไฟในตอนกลางวัน ซึ่งหากคุณกำลังอยากต่อเติมหลังคากันแดด แต่ไม่รู้ว่าจะเลือกดีไซน์หรือวัสดุอะไรดี หาคำตอบได้ในบทความนี้เลย เพราะเราจะมาแนะนำแบบหลังคากันแดดหน้าบ้าน พร้อมแนะนำวัสดุคุณภาพดี ที่มีราคาไม่แพง แนะนำแบบหลังคากันแดดหน้าบ้าน

ชิมฝีมือบาริสต้าอดีตทหารผ่านศึก ที่ Café Amazon for Chance สาขาหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน หาดเตยงาม

ชิมฝีมือบาริสต้าอดีตทหารผ่านศึก ที่ Café Amazon for Chance สาขาหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน หาดเตยงาม

ปกติเราจะได้ยินชื่อ Café Amazon คุ้นหูกันดีอยู่แล้ว แต่ Café Amazon for Chance หรือร้านคาเฟ่ อเมซอนเพื่อการสร้างโอกาส ชื่อแบบนี้เรายังไม่ค่อยได้ยินสักเท่าไร เพราะเป็นร้านคาเฟ่ อเมซอน ที่มีจุดประสงค์เพื่อสร้างอาชีพให้แก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคมกลุ่มต่างๆ…

บลูการ์ด มอบเงินกว่า 1.5 ล้านบาท จากกิจกรรม “สมัครสมาชิก Blue Card เป็นได้ทั้งผู้ให้และผู้รับ” สนับสนุนกองทุนชัยพัฒนา ร่วมฝ่าวิกฤต สู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่าง ๆ)

บลูการ์ด มอบเงินกว่า 1.5 ล้านบาท จากกิจกรรม “สมัครสมาชิก Blue Card เป็นได้ทั้งผู้ให้และผู้รับ” สนับสนุนกองทุนชัยพัฒนา ร่วมฝ่าวิกฤต สู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่าง ๆ)

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ให้เกียรติรับมอบเงินจำนวน 1,580,780 บาท จากกิจกรรม “สมัครสมาชิก Blue Card เป็นได้ทั้งผู้ให้และผู้รับ” จาก นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่…

ปตท. ชวนเยาวชนประกวดนวัตกรรมพิชิตโควิด-19 ในโครงการ “พลังเล็กเปลี่ยนโลก ปี 8”

ปตท. ชวนเยาวชนประกวดนวัตกรรมพิชิตโควิด-19 ในโครงการ “พลังเล็กเปลี่ยนโลก ปี 8”

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) ร่วมกับ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) (อสมท) เชิญชวนเยาวชน อายุ 9-18 ปี…

“FIT Auto โปรท้าฝน สู้วิกฤตโควิดไปด้วยกัน พบสินค้าราคาพิเศษมากมาย ได้ที่ FIT Auto ทุกสาขา”

“FIT Auto โปรท้าฝน สู้วิกฤตโควิดไปด้วยกัน พบสินค้าราคาพิเศษมากมาย ได้ที่ FIT Auto ทุกสาขา”

FIT Auto ศูนย์บริการยานยนต์ครบวงจร มอบโปรท้าฝน สู้วิกฤตโควิดไปด้วยกันพบสินค้าราคาพิเศษมากมาย กับโปรโมชั่นยาว ๆ ให้คุณอุ่นใจตลอดฤดูฝน ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2563 – 30 กันยายน…

GC ส่งมอบ Wall Shield ให้กับสยามพารากอน เพื่อตอบรับ New Normal Trend

GC ส่งมอบ Wall Shield ให้กับสยามพารากอน เพื่อตอบรับ New Normal Trend

ถึงแม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จะเริ่มคลี่คลายและจำนวนผู้ป่วยได้ลดจำนวนลงในปัจจุบันแล้ว แต่พวกเราก็ยังประมาทไม่ได้ และ ต้องคอยหมั่นดูแลสุขภาพและความสะอาดอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเว้นระยะห่างทางสังคม  เพื่อป้องกันการกลับมาของไวรัสโควิด-19 และ เชื้อโรคอื่นๆ ที่เราอาจคาดไม่ถึง GC เห็นความสำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นจากวิกฤตโควิด-19 ซึ่งนอกจากการให้กำลังใจ และช่วยเหลือบุคลาการทางการแพทย์ พยาบาล…

ทส. ร่วมกับ GC เปิดตัวโครงการ ต้นแบบการบริหารจัดการขยะพลาสติกครบวงจรในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เพื่อเป็นโมเดลเศรษฐกิจหมุนเวียนให้กับประเทศ

ทส. ร่วมกับ GC เปิดตัวโครงการ ต้นแบบการบริหารจัดการขยะพลาสติกครบวงจรในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เพื่อเป็นโมเดลเศรษฐกิจหมุนเวียนให้กับประเทศ

          วันที่ 20 มีนาคม 2563 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ประกาศความร่วมมือกับบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC…