GC P&G PTT Upcycling บ้าน

P&G Thailand จับมือ GC และ Habitat for Humanity สร้างบ้านจากวัสดุ Upcycling หลังแรกของไทย

คัดลอก URL แล้ว

บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) หรือ P&G ร่วมกับ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC และ มูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย หรือ Habitat for Humanity Thailand ร่วมกันสร้างบ้านหลังแรกจากวัสดุ Upcycling ภายใต้คำมั่นสัญญา “Create solutions so no packaging finds its way to the ocean” ด้วยความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาพลาสติกใช้แล้วในท้องทะเล

(วันที่ 24 กันยายน 2563) มร. นิติน ดาร์บารี (Mr. Nitin Darbari) รองประธานและผู้จัดการทั่วไป บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) หรือ P&G พร้อมด้วย ดร.ชญาน์ จันทวสุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความยั่งยืนและภาพลักษณ์องค์กร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC และ ดร.กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ ประธานคณะกรรมการ มูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย ร่วมกันมอบบ้านจากวัสดุอัพไซคลิง หลังแรกของไทย แก่ครอบครัวนายประพันธ์ ประดับเพ็ชร โดยมี ดร.ไพศาล ศรีธเนศสกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกาสาม จังหวัดปทุมธานี ร่วมเป็นสักขีพยาน

มร. นิติน ดาร์บารี รองประธานและผู้จัดการทั่วไป P&G กล่าวว่า “ บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล จำกัด หรือ พีแอนด์จี (P&G) มุ่งดำเนินธุรกิจตามกรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (หรือ UNSDGs) จึงได้จับมือพันธมิตรในประเทศต่างๆ เพื่อหาทางออกในการลดปริมาณบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใช้แล้วและไหลลงสู่ทะเล ให้หมดไปภายในปี 2030 ด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มให้พลาสติกเหล่านั้น โดยต้องนำมาซึ่งประโยชน์ต่อชุมชน และสร้างการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น สำหรับในประเทศไทย P&G ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก มูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย และ GC องค์กรที่เป้าประสงค์ด้านความยั่งยืนเช่นเดียวกัน”

ด้วยแนวคิด Waste to Worth บ้านจากวัสดุอัพไซคลิงหลังแรกของไทย จึงสร้างด้วยวัสดุที่แปรรูปมาจากพลาสติกใช้แล้วกว่า 3 ตัน ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากสายการผลิตของ P&G และบางส่วนมาจากพลาสติกใช้แล้วในชุมชน และจากจุดเริ่มต้นนี้เอง ทำให้เราตระหนักถึงปัญหาของพลาสติกใช้แล้ว กล่าวคือ การขาดจัดเก็บและคัดแยกอย่างถูกวิธี ซึ่งหากจัดเก็บและคัดแยกอย่างถูกต้องและเหมาะสม จะนำมาซึ่งมูลค่าเพิ่มดังเช่นความสำเร็จของโครงการนี้

P&G มุ่งมั่นที่จะเป็นพลังที่ดีเพื่อโลกของเราดังแนวคิด “Force for Good” ซึ่งในประเทศไทยเราจะยังคงไม่หยุดที่จะค้นหาวิธีการลดขยะพลาสติก การนำกลับมาใช้ใหม่และ การรีไซเคิลขยะพลาสติกด้วยความช่วยเหลือจากพันธมิตรของเราเช่น GC การอัพไซเคิลขยะพลาสติกจากทะเลสู่บ้านพลาสติกเป็นเพียงหนึ่งในหลายๆ วิธีที่เราสามารถช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อมของเราได้ เราหวังว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้คนไทยมีส่วนร่วมในการใส่ใจสิ่งแวดล้อมทางทะเลของเรา

เรามุ่งเน้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและเกิดการบริโภคอย่างยั่งยืนภายใต้แนวคิด Responsible Consumption ซึ่งผู้บริโภคของเรามีคาดหวังว่าแบรนด์ที่พวกเขาไว้วางใจจะมอบประสิทธิภาพที่ดีที่สุดและยังช่วยแก้ปัญหาที่ซับซ้อนที่สุดที่โลกของเรากำลังเผชิญหน้าอยู่ ในขณะเดียวกันเราได้พัฒนาขีดความสามารถด้านนวัตกรรมของเรา และได้รับการสนับสนุนโดยพันธมิตรทางธุรกิจทำให้เราสามารถที่จะสร้างความแตกต่างในเชิงบวก เราขอเชิญชวนให้ทุกคนค้นหาวิธีอื่น ๆ ในการสร้างชุมชนที่ยั่งยืนของเราต่อไป

ดร.ชญาน์ จันทวสุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความยั่งยืนและภาพลักษณ์องค์กร GC กล่าวว่า “GC ต้นแบบและนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนมาขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจ และขยายผลไปสู่โครงการต่างๆ ภายใต้แนวคิด GC Circular Living เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน ผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรดำเนินดำเนินการอย่างครบวงจร “Loop Connecting” ตั้งแต่ต้นทางการคัดแยกขยะอย่างถูกต้อง กลางทาง คือ กลางทาง คือ ขยะที่ถูกคัดแยกอย่างถูกต้อง ช่วยสร้างรายได้เพิ่ม และปลายทาง คือ ขยะพลาสติกได้รับการนำไปสร้างมูลค่าเพิ่มเป็น Upcycled Products ใช้ประโยชน์ได้อีกครั้ง สำหรับบ้าน Upcycling หลังนี้ ผลิตจากพลาสติกใช้แล้วทั้งประเภท HDPE Bottle และ Multilayered Flexible Packaging ที่ได้จากการลงพื้นที่เก็บและคัดแยกร่วมกันในชุมชน กว่า 3 ตัน โดย GC ได้ประสานความร่วมมือและทำงานร่วมกับพันธมิตรซึ่งเป็นผู้ประกอบการ โดยใช้องค์ความรู้ และนวัตกรรม พัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้เทียม Eco Board และ Eco Roof เพื่อนำมาสร้างเป็นตัวบ้านและหลังคาบ้าน พร้อมกันนี้ได้ประสานกับ Habitat for Humanity ในการส่งมอบให้ผู้ขาดแคลนที่ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ นับว่าโครงการนี้สามารถขยายผลไปสู่ความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ต่อยอดกลยุทธ์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ ซึ่งจะช่วยให้ผู้คนตระหนักรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการพลาสติกยิ่งๆ ขึ้นไปในอนาคต”

บ้าน Upcycling หลังแรกนี้ นอกจากจะเป็นต้นแบบที่สร้างความมั่นใจว่า วัสดุ Upcycling มีคุณภาพสูง สามารถใช้งานทดแทนวัสดุดั้งเดิมได้เป็นอย่างดีแล้ว ยังตอบโจทย์ Loop Connecting หรือความร่วมมือกับพันธมิตรของ GC อย่างครบวงจรตั้งแต่ต้นทาง คือ การสร้างความตระหนักให้เกิดการคัดแยกขยะที่ถูกต้อง กลางทาง คือ ขยะที่ถูกคัดแยกอย่างถูกต้อง เหมาะสม จะช่วยสร้างรายได้เพิ่ม และปลายทาง คือ ขยะพลาสติกได้รับการนำไปสร้างมูลค่าเพิ่มเป็น Upcycled Products ใช้ประโยชน์ได้อีกครั้ง โดยมิต้องสิ้นเปลืองทรัพยากร นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสสู่ธุรกิจผลิตภัณฑ์รีไซเคิลคุณภาพสูง ที่ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย


แท็ก: PRNEWS , , , , ,
WRITER

RELATED

บ้านเก่า อายุมากกว่า 15 ปี ควรตรวจอะไรบ้าง?

บ้านเก่า อายุมากกว่า 15 ปี ควรตรวจอะไรบ้าง?

บ้านที่มีอายุมากกว่า 15 ปีขึ้นไป ส่วนใหญ่บ้านในกลุ่มนี้มักจะเริ่มทำการต่อเติมหรือรีโนเวทรอบใหญ่ ปัญหาที่มักพบมีดังต่อไปนี้

GC บริษัทปิโตรเคมีแรกของไทยติดอันดับ 1 ของโลกจาก DJSI ต่อเนื่อง 3 ปีซ้อนในกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์ พร้อมเดินหน้าสู่องค์กร Net Zero

GC บริษัทปิโตรเคมีแรกของไทยติดอันดับ 1 ของโลกจาก DJSI ต่อเนื่อง 3 ปีซ้อนในกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์ พร้อมเดินหน้าสู่องค์กร Net Zero

ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีทีที      โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC กล่าวว่า GC…

Foxconn เตรียมเดินหน้าตั้งฐานการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในไทย พร้อมผลิตในปี 2023

Foxconn เตรียมเดินหน้าตั้งฐานการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในไทย พร้อมผลิตในปี 2023

Foxconn ผนึกร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  ในการจัดตั้งโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าภายใน 1-2 ปีข้างหน้า ผลักดันแหล่งผลิตรถยนต์ไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน

Blue Card แต้มมีค่า! ยิ่งรู้เยอะ ยิ่งใช้คุ้ม สะสม แลก รับ โหลดแอปปั๊ป ใช้ได้เลย!

Blue Card แต้มมีค่า! ยิ่งรู้เยอะ ยิ่งใช้คุ้ม สะสม แลก รับ โหลดแอปปั๊ป ใช้ได้เลย!

วันนี้ใครมี Blue Card ก็ใช้ชีวิตได้สะดวกสบาย คุ้มค่า มากขึ้นทุกวัน เพราะแต้ม Blue Card มีค่า! แถมสะสมคะแนนง่าย พร้อมแลกรับสิทธิมากมาย โหลดแอปไว้ก็ใช้ได้เลย ยิ่งสะสมแต้มไว้เยอะ ยิ่งใช้เป็นส่วนลดได้เยอะ…

โครงการ “ล้านความห่วงใย เพิ่มพื้นที่ปลอดภัยให้ทุกคน” 2 ล้านเสื้อกาวน์แห่งความห่วงใย ติดเกราะให้ด่านหน้าสู้โควิด 19

โครงการ “ล้านความห่วงใย เพิ่มพื้นที่ปลอดภัยให้ทุกคน” 2 ล้านเสื้อกาวน์แห่งความห่วงใย ติดเกราะให้ด่านหน้าสู้โควิด 19

ในอดีตนักรบยังมีชุดเกราะเพื่อป้องกันจากคมดาบ แล้วทำไมวันนี้นักรบที่ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลรัฐ หน่วยงานราชการ อาสาสมัครด่านหน้าและองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ถึงจะไม่มีชุดเกราะเพื่อป้องกันเชื้อโรคกับเขาบ้างล่ะ! จากจำนวนตัวเลขของผู้ติดเชื้อโควิด 19 ที่ยังคงสูงอย่างต่อเนื่อง ทำให้นาทีนี้ไม่มีกลุ่มคนใดที่จะเสี่ยงไปกว่าทัพด่านหน้าที่ทำการช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ ดังนั้น อุปกรณ์ป้องกันต่างๆ โดยเฉพาะชุด PPE ที่เปรียบได้กับชุดเกราะป้องกันไวรัสจึงขาดไม่ได้ในยามวิกฤตนี้…

GC ร่วมสู้โควิด ส่งล้านความห่วงใย เพิ่มพื้นที่ปลอดภัย ตั้งเป้าส่งมอบชุด PPE 1 ล้านชุด พร้อมติดเกราะให้ กองทัพด่านหน้าผู้มีความเสี่ยงสูง

GC ร่วมสู้โควิด ส่งล้านความห่วงใย เพิ่มพื้นที่ปลอดภัย ตั้งเป้าส่งมอบชุด PPE 1 ล้านชุด พร้อมติดเกราะให้ กองทัพด่านหน้าผู้มีความเสี่ยงสูง

14 พฤษภาคม 2564 กรุงเทพมหานคร : GC เดินหน้าสนับสนุนภาคสังคม บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลรัฐ หน่วยงานราชการ อาสาสมัครด่านหน้าและองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ระลอก 3…

รวมสิ่งต้องรู้ ก่อนตัดสินใจเลือกบานประตูไม้สำหรับบ้านของคุณ

รวมสิ่งต้องรู้ ก่อนตัดสินใจเลือกบานประตูไม้สำหรับบ้านของคุณ

เมื่อพูดถึงประตูบ้าน ก็ต้องบอกว่าพื้นที่ส่วนนี้เปรียบเสมือนหน้าตาของบ้านเลยก็ว่าได้ เพราะนอกจากจะเป็นพื้นที่ที่ผู้พบเห็นสามารถสังเกตได้ในคราวแรกแล้ว ยังเป็นพื้นที่ที่จะสร้างความรู้สึกแรกที่ประทับใจในการเข้ามาเยือนบ้านนั้นๆ อีกด้วย ทำให้การเลือกบานประตูเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ต้องพิจารณาเป็นหลัก โดยเฉพาะใครที่ต้องการเลือกบานประตูไม้มาเป็นบานประตูสำหรับบ้านหรือห้องต่างๆ ของคุณ ซึ่งวันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกันเสียก่อนว่าบานประตูไม้แต่ละประเภทนั้นมีความแตกต่างกันอย่างไร และควรเลือกบานประตูแบบไหนให้ตรงกับความต้องการของคุณ ถ้าพร้อมแล้ว ตามไปดูกันเลย เลือกประเภทของไม้ที่จะนำมาใช้เป็นบานประตูต้องบอกก่อนว่า บานประตูไม้นั้น มีเนื้อไม้ให้เลือกหลากหลายประเภทด้วยกัน…

ข้อดีของการซื้อบ้านย่านบางนา ตอบโจทย์การใช้ชีวิตได้อย่างไร?

ข้อดีของการซื้อบ้านย่านบางนา ตอบโจทย์การใช้ชีวิตได้อย่างไร?

ความฝันของใครหลายๆ คนที่อยากมีบ้านเป็นของตัวเอง พร้อมกับมีพื้นที่ใช้สอยที่หลากหลาย มีทั้งพื้นที่สีเขียวของส่วนกลาง สถานที่ออกกำลังกาย รวมถึงมีความปลอดภัยของการอยู่อาศัย อีกทั้งถ้าอยู่ในทำเลที่ไม่ห่างไกลเมืองและเดินทางได้สะดวกคงจะกลายเป็นบ้านในฝันของคุณได้ไม่ยาก การเลือกทำเลบ้านย่านบางนาอาจเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่จะช่วยเติมเติมให้ฝันของคุณเป็นจริง เพราะนอกจากมีครบจากสิ่งที่กล่าวไปแล้ว ยังไม่ต้องเจอกับความวุ่นวายของเมืองที่สามารถใช้ชีวิตเพื่อการพักอาศัยได้อย่างแท้จริง เราไปดูกันว่าจะมีเหตุผลใดอีกบ้างที่ควรเลือกซื้อบ้านในย่านบางนา พร้อมแล้วไปดูกันเลย 1. ทำเลใกล้สถานที่สำคัญในการเลือกซื้อบ้านเรื่องของทำเลเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก ซึ่งทำเลบ้านย่านบางนาจะตอบโจทย์ในเรื่องนี้อย่างดีที่สุด…

GC โชว์ความแข็งแกร่งจากภายใน ยืนหยัดฝ่าวิกฤติ สร้างโอกาสใหม่ยุค New Normal

GC โชว์ความแข็งแกร่งจากภายใน ยืนหยัดฝ่าวิกฤติ สร้างโอกาสใหม่ยุค New Normal

GC แข็งแกร่งจากภายใน ยืนหยัดฝ่าวิกฤติได้จากวิกฤติโควิด ที่ทำให้หลายๆ ธุรกิจต่างได้รับผลกระทบแต่จาก GC ผลประกอบการแทบจะไม่ต่างจากปี 2019

X