Museum Thailand Awards 2020 มิวเซียมสยาม

มิวเซียมสยามจัดงาน Museum Thailand Awards 2020 เดินหน้าต่อยอดยกระดับพิพิธภัณฑ์ไทย

คัดลอก URL แล้ว

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) เดินหน้าต่อยอดยกระดับพิพิธภัณฑ์ไทยอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ด้วยการจัดงาน Museum Thailand Awards 2020 เพื่อประกาศผลการคัดเลือกและมอบรางวัลให้กับพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ของไทย แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่ รางวัลพิพิธภัณฑ์ดีเด่นประจำปี Museum Thailand Awards 2020 และรางวัลพิพิธภัณฑ์ขวัญใจมหาชน Museum Thailand Popular Vote 2020 ด้วยความมุ่งหวังที่จะสร้างแรงบันดาลใจอีกทั้งยังเป็นส่วนช่วยในการสร้างความตื่นตัวให้กับวงการพิพิธภัณฑ์ของไทย เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีทั้งคุณภาพของการบริการ และ มาตรฐานพิพิธภัณฑ์ตามแบบสากลโดยในปีนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้เข้าร่วมคัดเลือกมากกว่า 100 แห่งทั่วประเทศไทย รวมถึงได้เพิ่มรางวัลพิเศษเข้ามาเป็นครั้งแรกในปีนี้กับรางวัล  Muse Idol Awards รางวัลสำหรับบุคคลต้นแบบที่เป็นผู้ทรงอิทธิพลและมีผลงานที่เป็นประโยชน์เป็นแบบอย่างที่ดีในการส่งเสริมการเรียนรู้และท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้

นายราเมศ พรหมเย็น ผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) กล่าวว่า “สพร. มีบทบาทและหน้าที่หลักในการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านพิพิธภัณฑ์ และสร้างกระแสการรับรู้ให้คนไทยตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้และท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ รวมถึงกระตุ้นและพัฒนาให้พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ในประเทศไทยมีมาตราฐานเทียบเท่าระดับสากล โดยมิวเซียมสยามจัดงาน Museum Thailand Awards 2020 ภายใต้แนวความคิด ความสัมพันธ์ระหว่าง พิพิธภัณฑ์ กับชุมชน ซึ่งพิพิธภัณฑ์จะต้องมีความเชื่อมโยงกับชุมชนพื้นที่โดยรอบรวมไปถึงชุมชนของคนที่เกี่ยวข้องกับพิพิธภัณฑ์ของตัวเองสำหรับธีมรางวัลในปีนี้ คือ จากรากสู่โลก หมายถึง พิพิธภัณฑ์จะต้องเข้าใจตัวตนหรือแก่นของพิพิธภัณฑ์ตัวเองว่าเป็นพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับอะไรและต้องการบอกเล่าเรื่องใดต่อประชาชน เมื่อพิพิธภัณฑ์รู้จักตัวเอง ซึ่งเปรียบเสมือนรากของต้นไม้แล้ว ก็จะสามารถแตกกิ่งก้านขยายองค์ความรู้ไปยังกลุ่มคน ชุมชน และประเทศชาติต่อไปได้ รวมทั้งพิพิธภัณฑ์ยังสามารถเชื่อมโยงไปกับการเรียนรู้ในทุกระบบได้อีกด้วย ทั้งนี้การคัดเลือกรางวัลถือเป็นเครื่องหมายการันตีพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ที่ได้พัฒนาตัวเองจนได้รับคัดเลือกให้เป็นพิพิธภัณฑ์ดีเด่นประจำปี และเป็นส่วนในการส่งเสริมให้พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ของประเทศไทยเกิดการพัฒนาตัวเองทั้งในเชิงวิสัยทัศน์และกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้ที่มีทั้งคุณภาพและมาตรฐานในการส่งต่อองค์ความรู้สู่ประชาชน สังคมต่อไปในอนาคต ตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาวงการพิพิธภัณฑ์ไทย”

สำหรับการคัดเลือกรางวัลของ Museum Thailand Awards 2020 แบ่งเป็น 4 ประเภท ประกอบด้วย  1) พิพิธภัณฑ์ด้านสังคม ศิลปะ และวัฒนธรรม 2) พิพิธภัณฑ์ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์  3) พิพิธภัณฑ์ด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม และ 4) พิพิธภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น โดยหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ในประเทศไทยเพื่อเข้ารับรางวัล อ้างอิงจากหลักการของสภาการพิพิธภัณฑ์ระหว่างชาติ (International Council of Museums :ICOM) มาเป็นแนวทางในความคิดพื้นฐานและกำหนดแนวทางการคัดเลือกตามบริบทของการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทยในทุกปี พร้อมทั้งจัดตั้งผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขามาเป็นที่ปรึกษาและเป็นคณะกรรมการคัดเลือกรางวัลฯ เพื่อให้ครอบคลุมการพิจารณาเนื้อหาทั้งหมดภายใต้แนวความคิดความสัมพันธ์ระหว่างพิพิธภัณฑ์กับชุมชน โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาดีเด่นใน 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้ 2) ด้านการสื่อความหมายและสร้างประสบการณ์ 3) ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน และ 4) ด้านการอนุรักษ์และสืบสาน สำหรับบรรยากาศในการเข้าประกวดของพิพิธภัณฑ์ในปีนี้ ถือว่าได้รับความร่วมมืออย่างดีจากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ในระดับชุมชน ซึ่งสร้างสีสันในช่วงสัปดาห์วันพิพิธภัณฑ์ไทย ซึ่งตรงกับวันที่ 19 กันยายนนี้ ได้อย่างดี

ส่วนรางวัลพิพิธภัณฑ์ขวัญใจมหาชน หรือ Museum Thailand Popular Vote จากกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้ใช้งานบนเว็บไซต์ของมิวเซียมไทยแลนด์ ได้มอบให้กับพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับคะแนนโหวตจากประชาชนมากที่สุด 10 อันดับแรก นอกจากนี้ ปีนี้ถือเป็นปีที่พิเศษและนับได้ว่าเป็นครั้งแรกที่มีการมอบรางวัล Muse Idol Awards 2020 จากการคัดเลือกบุคคลต้นแบบเชิงการเรียนรู้ใน 3 สาขา คือ

1) สาขาส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
2) สาขาส่งเสริมการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
3) สาขาส่งเสริมการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้

ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลในปีนี้ ได้แก่ อเล็กซ์ เรนเดลล์ นท พนายางกูร และ เจนนี่ ปาหนัน ตามลำดับเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนประชาชนทั่วไปให้เกิดการยอมรับและตระหนักในการเรียนรู้นอกห้องเรียนตลอดจนต่อยอดการค้นคว้าหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และประเทศชาติต่อไป

การจัดงานมอบรางวัล Museum Thailand Awards ถือเป็นเครื่องหมายแห่งความภาคภูมิใจให้กับพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ไทยที่ประสบความสำเร็จเสริมสร้างความมุ่งมั่น ช่วยยกระดับศักยภาพในการบริหารจัดการให้เจริญงอกงามอย่างยั่งยืน อันเป็นรากฐานสำคัญที่เป็นส่วนช่วยขับเคลื่อนพัฒนาเศรษกิจไทย จากรากสู่โลกต่อไปได้ในอนาคต

ผู้ที่สนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงาน Museum Thailand Awards 2020 หรือติดตามกิจกรรมจากทางมิวเซียมสยาม สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.museumthailand.com หรือ เพจเฟซบุ๊ก Museum Siam


แท็ก: PRNEWS , ,

RELATED

มิวเซียมสยาม เปิดบ้านฉลอง “ร้อยปีตึกเรา” พาส่องไฮไลท์พิเศษ “เสาร์สนามไชย Saturday Happening” และ นิทรรศการ “ตึกเก่าเล่าใหม่”

มิวเซียมสยาม เปิดบ้านฉลอง “ร้อยปีตึกเรา” พาส่องไฮไลท์พิเศษ “เสาร์สนามไชย Saturday Happening” และ นิทรรศการ “ตึกเก่าเล่าใหม่”

พร้อม Enjoy Every Moment กับ กิจกรรมสุดสนุกตลอดทั้งปี มิวเซียมสยาม ชวนนับถอยหลัง ก้าวสู่ 100 ปี ของอาคารประวัติศาสตร์ ในวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ 2565

มิวเซียมสยามจัดงานประกาศรางวัลออนไลน์ Museum Thailand Awards 2021 ภายใต้แนวคิด เปลี่ยนร่าง เปลี่ยนรู้ เปลี่ยนชีวิต

มิวเซียมสยามจัดงานประกาศรางวัลออนไลน์ Museum Thailand Awards 2021 ภายใต้แนวคิด เปลี่ยนร่าง เปลี่ยนรู้ เปลี่ยนชีวิต

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ หรือ มิวเซียมสยาม เดินหน้าต่อยอดยกระดับพิพิธภัณฑ์ไทยอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ด้วยการจัดงาน Museum Thailand Awards 2021 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านเพจ Museum Thailandประกาศผลการคัดเลือกและมอบรางวัลให้กับพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ของไทย ภายใต้แนวคิด “Reimage Relearn Reinvent: เปลี่ยนร่าง เปลี่ยนรู้ เปลี่ยนชีวิต ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19” โดยจะเป็นการคัดเลือกพิพิธภัณฑ์เพื่อรับมอบรางวัลในประเภทต่างๆ…

มิวเซียมสยาม ชวนเรียนรู้ นิทรรศการเปิดตำนานพ้อต่อเมืองภูเก็ต ประเพณี ความเชื่อ ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ต้นทุนทางวัฒนธรรม

มิวเซียมสยาม ชวนเรียนรู้ นิทรรศการเปิดตำนานพ้อต่อเมืองภูเก็ต ประเพณี ความเชื่อ ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ต้นทุนทางวัฒนธรรม

 มิวเซียมสยาม ร่วมกับ เทศบาลนครภูเก็ต ชวนเรียนรู้เรื่องราวของประเพณีพ้อต่อที่ชาวภูเก็ตยึดถือปฏิบัติมานับ 100 ปี  ผ่านนิทรรศการ เปิดตำนานพ้อต่อเมืองภูเก็ต The Legend of Ghost Festival Phuket  ทั้งนี้ จากตำนานดังกล่าว ในช่วงเดือน…

มิวเซียมสยาม จับมือ เทศบาลนครภูเก็ต ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเมือง ด้วยแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม เปิด “นิทรรศการภูเก็ตเมืองท่องเที่ยวจากขุมเหมือง”

มิวเซียมสยาม จับมือ เทศบาลนครภูเก็ต ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเมือง ด้วยแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม เปิด “นิทรรศการภูเก็ตเมืองท่องเที่ยวจากขุมเหมือง”

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) ร่วมกับ เทศบาลนครภูเก็ต และ 40 เครือข่ายแหล่งเรียนรู้สนับสนุนนโยบายภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ (Phuket Sandbox) ของรัฐบาล จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้ภูเก็ต ภายใต้ชื่อกิจกรรม เที่ยว – ประทับ…

มิวเซียมสยาม ผุดโครงการขยะบทที่ 3 ยิ่งลดเท่ากับยิ่งให้ดึงไอดอล ชวนคนไทยแยกขยะให้ถูกวิธี เสริมแนวคิด 3R  เนื่องในสัปดาห์วันสิ่งแวดล้อมโลก

มิวเซียมสยาม ผุดโครงการขยะบทที่ 3 ยิ่งลดเท่ากับยิ่งให้ดึงไอดอล ชวนคนไทยแยกขยะให้ถูกวิธี เสริมแนวคิด 3R เนื่องในสัปดาห์วันสิ่งแวดล้อมโลก

เนื่องในสัปดาห์วันสิ่งแวดล้อมโลก (5 มิ.ย ) ที่ผ่านมา มิวเซียมสยาม ในฐานะพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่จะช่วยแก้ไขและบรรเทาปัญหาดังกล่าวเพื่ออนาคตที่ดีของสังคมไทยและของโลก จึงมีแนวคิดในการลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม โดยผุดโครงการขยะบทที่ 3 ยิ่งลดเท่ากับยิ่งให้ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม และเข้าใจในวิธีการคัดแยกขยะที่ถูกต้อง…

มิวเซียมสยาม เปิดพื้นที่ประวัติศาสตร์ชวนชม Site Museum มิวเซียมใต้ดินแห่งแรกของประเทศไทย ที่ MRT สนามไชย

มิวเซียมสยาม เปิดพื้นที่ประวัติศาสตร์ชวนชม Site Museum มิวเซียมใต้ดินแห่งแรกของประเทศไทย ที่ MRT สนามไชย

มิวเซียมสยาม ร่วมกับ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ชวนคนไทยชม “มิวเซียมใต้ดินภายในสถานีรถไฟฟ้าสนามไชย (Site Museum)” ซึ่งถือเป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ในพื้นที่ขนส่งสาธารณะใต้ดินแห่งแรกของประเทศไทย ในบริเวณจุดเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้ามหานครสถานีสนามไชยกับมิวเซียมสยาม…

X