กรมส่งเสริมวัฒนธรรม การประกวด

สวธ. จัดพิธีมอบรางวัล ประกวดทำคลิป “สัญจรดี วิถีไทย” และการเขียนเรื่องสั้น “มารยาทไทย และมารยาทในสังคม”

คัดลอก URL แล้ว

(วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓) ณ หอประชุมเล็ก สวธ. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัล โครงการประกวดทำคลิปเผยแพร่มารยาทไทยแก้ไขปัญหาจราจร ภายใต้หัวข้อ “สัญจรดี วิถีไทย” และโครงการประกวดการเขียนเรื่องสั้น หัวข้อ “มารยาทไทย และมารยาทในสังคม” เพื่อสร้างความตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของมารยาทไทยและมารยาทในสังคม รวมถึงการสร้างวินัยการจราจรโดยเฉพาะ การใช้สื่อโซเซียลเผยแพร่ความไม่เหมาะสมต่าง ๆ

นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เปิดเผยว่า โครงการจัดการประกวดการเขียนเรื่องสั้น หัวข้อ “มารยาทไทย และมารยาทในสังคม” และการประกวดทำคลิปเผยแพร่ “มารยาทไทย แก้ไขปัญหาจราจร” ในหัวข้อ “สัญจรดี วิถีไทย” เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐหลายภาคส่วน เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังในการใช้รถใช้ถนนด้วยความปลอดภัย มีจิตสำนึก รับผิดชอบ มีน้ำใจ และ เอื้ออาทรให้แก่กันบนท้องถนน มีมารยาทที่ดีในการขับขี่ยานพาหนะ กระตุ้นจิตสำนึก โดยใช้มารยาทไทยควบคู่กับวินัยจราจร มีน้ำใจไมตรี และการไหว้ขอบคุณและขอโทษ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและการตระหนักรู้ ให้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป

โดยการประกวดทำคลิปเผยแพร่มารยาทไทยแก้ไขปัญหาจราจร ภายใต้หัวข้อ “สัญจรดี วิถีไทย” แบ่งออกเป็น ๒ ระดับ

ดังนี้ ระดับมัธยมศึกษา (ม.๑-ม.๖) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ระดับอุดมศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยรางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล ๑๐๐,๐๐๐ บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้รับเงินรางวัล ๕๐,๐๐๐ บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้รับเงินรางวัล ๓๐,๐๐๐ บาท และรางวัลชมเชย ๕ รางวัล ได้รับเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร สำหรับรายชื่อผู้เข้าประกวดที่ได้รับรางวัล ดังนี้

๑. ระดับมัธยมศึกษา (ม.๑ – ม.๖), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า

 • รางวัลชนะเลิศ ทีม เด็กสร้างภาพ ชื่อผลงาน แง้น แง้น
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ทีม SJ Production ชื่อผลงาน ค่าปรับของพ่อ Daddy driver
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ทีม ลอยฟ้าสตูดิโอ ชื่อผลงาน รักแรกพบ
 • และรางวัลชมเชย ๕ รางวัล (ตามประกาศที่แนบ)

๒. ระดับอุดมศึกษา, ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า

 • รางวัลชนะเลิศ ทีม WHO DO ชื่อผลงาน ซื้อชิฟไหมครับ?
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ทีม 100 โล Moment ชื่อผลงาน ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ทีม มุมคันนา The Project ชื่อผลงาน สัญจรออนอีสาน
 • และรางวัลชมเชย ๕ รางวัล (ตามประกาศที่แนบ)

สำหรับการประกวดการเขียนเรื่องสั้น หัวข้อ “มารยาทไทย และมารยาทในสังคม” แบ่งออกเป็น ๔ ระดับ

คือ มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓ หรือเทียบเท่า) มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป (ไม่จำกัดอายุและวุฒิการศึกษา)

โดย รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้รับเงินรางวัล ๑๕,๐๐๐ บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้รับเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท และรางวัลชมเชย ๑๐ รางวัล ได้รับเงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศ สำหรับรายชื่อผู้เข้าประกวดที่ได้รับรางวัล ดังนี้

๑. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (มัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ หรือเทียบเท่า)

 • รางวัลชนะเลิศ เด็กหญิงเติมศิริ มีพร ชื่อผลงาน แผลเป็นคำพูด
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เด็กหญิงวชิรา ประลังการ ชื่อผลงาน ชมพอกับพ่อ
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ นางสาววานุ ชื่อผลงาน อยู่ในนิทรา
 • และรางวัลชมเชย ๑๐ รางวัล (ตามประกาศที่แนบ)

๒. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

 • รางวัลชนะเลิศ นางสาวญดาวรรณ พืชพิสุทธิ์ ชื่อผลงาน เคารพเขา
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เด็กหญิงวชิรา ประลังการ ชื่อผลงาน ชมพอกับพ่อ
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ นางสาวสุรัตนา ใจงาม ชื่อผลงาน นางสาวหยาดน้ำตา
 • และรางวัลชมเชย ๑๐ รางวัล (ตามประกาศที่แนบ)

๓. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือระดับอุดมศึกษา

 • รางวัลชนะเลิศ นายทักษิณ ทุนเกิด ชื่อผลงาน ประทับใจแรกพบ
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ นายพงศ์ระพี จิตตรง ชื่อผลงาน จังหวะสำคัญ
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ นางสาวชนากานต์ โกมาสังข์ ชื่อผลงาน ปาก
 • และรางวัลชมเชย ๑๐ รางวัล (ตามประกาศที่แนบ)

๔. ระดับประชาชนทั่วไป

 • รางวัลชนะเลิศ นางสาวรมณ กมลนาวิน ชื่อผลงาน ช่างทาสีจากพระตะบอง
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ นายไพรัตน์ ยิ้มวิลัย ชื่อผลงาน ไอซ์พิงก์
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ นายพิณพิพัฒน ศรีทวี ชื่อผลงาน ไม่เป็นไร
 • และรางวัลชมเชย ๑๐ รางวัล (ตามประกาศที่แนบ)

ในการนี้สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ ได้ทางเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม www.culture.go.th สวธ. ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมแสดงความยินกับผู้เข้ารับรางวัลการประกวดทำคลิป “สัญจรดี วิถีไทย” และการเขียนเรื่องสั้น “มารยาทไทย และมารยาทในสังคม” สามารถเข้าดูได้ที่ www.facebook.com/DCP.culture/ หรือ www.facebook.com/twtvdo/


แท็ก: PRNEWS , ,
WRITER

RELATED

ซีน-จันทกานต์ แซ่ย่อง และ พี-พัชรพงส์ ภูมิมาตร คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวด “25 หนุ่มสาวหน้าใส” by PURE CARE BSC (ภาคใต้)

ซีน-จันทกานต์ แซ่ย่อง และ พี-พัชรพงส์ ภูมิมาตร คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวด “25 หนุ่มสาวหน้าใส” by PURE CARE BSC (ภาคใต้)

ในครั้งนี้เครื่องสำอาง PURE CARE BSC ร่วมกับห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขานครศรีธรรมราช 2 (สาขาเซ็นทรัล)จัดการประกวด “25 หนุ่มสาวหน้าใส” by PURE CARE BSC เพื่อตามหา หนุ่มสาวหน้าใส มากความสามารถ กล้าแสดงออก เพื่อชิงเงินรางวัล พร้อมโอกาสในการก้าวเข้าสู่วงการบันเทิง และเป็นตัวแทนของ ผลิตภัณฑ์ PURE CARE BSC พร้อมเงินรางวัลและของรางวัล มูลค่ารวมทั้งสิ้นกว่า 225,000 บาท

นักเรียนสาธิตจุฬาฯ คว้า 9 รางวัลประกวดนวัตกรรมที่โปแลนด์

นักเรียนสาธิตจุฬาฯ คว้า 9 รางวัลประกวดนวัตกรรมที่โปแลนด์

นักเรียนสาธิตจุฬาฯ คว้า 9 รางวัลประกวดนวัตกรรมที่โปแลนด์ ศูนย์นวัตกรรมสาธิตจุฬาฯ สานฝันสู่ความสำเร็จ

อีเลคโทรลักซ์ เชิญชวนเยาวชนไทยทั่วประเทศ ร่วมแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่านแคมเปญ Better Living in 2030

อีเลคโทรลักซ์ เชิญชวนเยาวชนไทยทั่วประเทศ ร่วมแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่านแคมเปญ Better Living in 2030

สมัครเข้าร่วมแคมเปญ และติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับทีมผู้เปลี่ยนแปลงโลกในแคมเปญ Better Living in 2030 ได้ที่ www.betterlivingprogram.com/bl-2030 ตั้งแต่วันนี้ถึง 15 มิถุนายน 2564

UNHCR เปิดรับผลงานประกวดออกแบบโปสเตอร์เทศกาลภาพยนตร์เพื่อผู้ลี้ภัย ครั้งที่ 10

UNHCR เปิดรับผลงานประกวดออกแบบโปสเตอร์เทศกาลภาพยนตร์เพื่อผู้ลี้ภัย ครั้งที่ 10

สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) เปิดรับผลงานประกวดออกแบบโปสเตอร์งานเทศกาลภาพยนตร์เพื่อผู้ลี้ภัย ครั้งที่ 10 แล้ววันนี้

Golden Pin Design Award 2021 เปิดรับสมัคร คนไทยไอเดียสุดล้ำ ออกแบบระดับนานาชาติ สมัครฟรีสำหรับ 70 ผลงานแรก

Golden Pin Design Award 2021 เปิดรับสมัคร คนไทยไอเดียสุดล้ำ ออกแบบระดับนานาชาติ สมัครฟรีสำหรับ 70 ผลงานแรก

Golden Pin Design Award 2021 เปิดรับสมัคร คนไทยไอเดียสุดล้ำ ออกแบบระดับนานาชาติ สมัครฟรีสำหรับ 70 ผลงานแรก

กรมกิจการเด็กและเยาวชนประกาศผลการประกวดวาดภาพศิลปะเด็กใน 5 จังหวัดชายเเดนใต้

กรมกิจการเด็กและเยาวชนประกาศผลการประกวดวาดภาพศิลปะเด็กใน 5 จังหวัดชายเเดนใต้

นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เปิดเผยว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน ประกาศผลการประกวดวาดภาพศิลปะเด็กใน 5 จังหวัดชายเเดนใต้ (จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และสงขลา) หัวข้อ…

นศ.สถาปัตย์ฯ มจธ. คว้ารองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดออกแบบระดับโลก

นศ.สถาปัตย์ฯ มจธ. คว้ารองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดออกแบบระดับโลก

สุดยอดคนเก่ง! นศ.สถาปัตย์ฯ มจธ. คว้ารองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดออกแบบระดับโลก แก้ปัญหาการลำเลียงกระเป๋าเดินทางผ่านสายพานในสนามบิน

“ชนบทที่รัก Silver Age 5.0” ชวนนักท่องเที่ยวรุ่นใหญ่ ซิลเวอร์เอจ ไปเที่ยวหมู่บ้านเล็ก ๆ ใน “ชนบท”

“ชนบทที่รัก Silver Age 5.0” ชวนนักท่องเที่ยวรุ่นใหญ่ ซิลเวอร์เอจ ไปเที่ยวหมู่บ้านเล็ก ๆ ใน “ชนบท”

“ชนบทที่รัก Silver Age 5.0” ชวนนักท่องเที่ยวรุ่นใหญ่ ซิลเวอร์เอจ ไปเที่ยวหมู่บ้านเล็ก ๆ ใน “ชนบท”

Hello Neighbor หนังสั้นตลกร้าย สุดครีเอท คว้ารางวัลชนะเลิศ 1 แสนบาท จากโครงการไทยดี มีมารยาท

Hello Neighbor หนังสั้นตลกร้าย สุดครีเอท คว้ารางวัลชนะเลิศ 1 แสนบาท จากโครงการไทยดี มีมารยาท

ได้ผู้ชนะเรียบร้อยแล้วกับ การประกวดภาพยนตร์สั้น ภายใต้โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ค่านิยมและความเป็นไทย “ไทยดีมีมารยาท” โดยความร่วมมือจากองค์กรภาครัฐและเอกชน ๕ หน่วยงาน ได้แก่ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม มูลนิธิฮั่วเคี้ยวป่อเต๊กเซี่ยงตึ๊ง มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และ บริษัท โมโน…

X