pidthong คิดใหม่ไทยก้าวต่อ มูลนิธิปิดทองหลังพระ เศรษฐกิจ แนวพระราชดำริ

แปดองค์กรภาคีร่วมทำโครงการ “คิดใหม่ ไทยก้าวต่อ” ระดมความคิดจากสถาบันวิชาการชั้นนำ ภาคธุรกิจ และประชาชนหาแนวทางนำประเทศไทยผ่านวิกฤตและพัฒนาอย่างยั่งยืน

หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล เลขาธิการมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ เปิดเผยว่าในช่วงสองปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ประเทศไทยประสบกับอุปสรรครุนแรงจากทั้งภายนอกและภายใน ได้แก่ การเกิดสงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกาจนมีการปิดกั้นตลาดระหว่างกัน การเกิดภัยแล้งที่รุนแรงที่สุดในช่วง 40 ปี จนมาถึงการระบาดของโควิด-19 ซึ่งเรื่องต่าง ๆ ดังกล่าว ล้วนส่งผลกระทบกับไทยอย่างรุนแรง

“แต่เมื่อมีการหารือกัน เกิดมุมมองว่าเหตุการณ์ทั้งสามอย่างเป็นเพียงปลายเหตุของวิกฤตในครั้งนี้ เพราะโดยความจริงประเทศของเราสะสมปัญหาไว้นานแล้ว เช่นเรื่องความเหลื่อมล้ำ การศึกษาที่ไม่ตอบโจทย์การพัฒนาชาติ ที่ล้วนแต่กระทบความสามารถทางการแข่งขันของไทยมาอย่างต่อเนื่อง”

ดังนั้นจึงเป็นที่มาของแปดองค์กรที่จะช่วยกันมองและหาทางในการนำประเทศผ่านวิกฤตในครั้งนี้ ประกอบด้วย ธนาคารแห่งประเทศไทย สถาบันนโยบายสาธารณะและการพัฒนา สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยมูลนิธิปิดทองหลังพระ ฯ และสำนักข่าวไทยพับลิก้าเป็นผู้ประสานงานโครงการ

โครงการ “คิดใหม่ ไทยก้าวต่อ” มีกรอบคิดหรือประเด็นการวิเคราะห์ที่สำคัญ เช่น 1)บริบทของสังคมโลก และประเทศไทยก่อนวิกฤติโควิด-19 และเมื่อโควิด-19 ได้ส่งผลอะไรต่อสังคมโลกและประเทศไทย 2)สังคมโลกต้อง “เปลี่ยน” และประเทศไทยต้อง “ปรับ” อะไร และทิศทางที่ควรจะเป็นเป็นเช่นไร 3)คนไทยมีความพร้อมต่อการปรับเปลี่ยนมากน้อยเพียงใด และหากจำเป็นต้องปรับ หรือเปลี่ยนต้องเตรียมการอย่างไร และ4)หารูปแบบหรือโมเดลการขับเคลื่อนสังคมไทย

ดร.กฤษฎ์เลิศ สัมพันธารักษ์ กล่าวว่า ตอนนี้หลาย ๆ อาชีพพบกับความเสี่ยงและความเปราะบางว่าในอนาคตอันใกล้หรืออาจจะไม่มีงานทำแล้ว ทั้งจากการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี ภาวะโลกร้อน หรือจากโควิด-19 ก็ตาม

“คนจำนวนมากอาจจะต้องเปลี่ยนอาชีพ การศึกษานี้เราก็อยาก ดูว่าอุปสรรคต่าง ๆ มีอะไรบ้างเพื่อที่จะได้หาแนวทางในการลดข้อจำกัด ทำให้ปรับตัวได้ง่ายขึ้น หลาย ๆ คนอาจจะทราบว่าอาชีพตัวเองมีความเสี่ยง ไม่ทราบว่าตัวเองมีทักษะอะไร โครงการนี้ส่วนหนึ่งก็คือเราพยายามจะพูดคุยในวงกว้างว่าอุปสรรคของเขาอยู่ตรงไหน เพื่อที่จะมาหาทางรอดไปด้วยกัน”

คณะทำงานจัดแบ่งลำดับงานออกเป็นสามส่วนหลัก ประกอบด้วย การศึกษาวิเคราะห์ภาพรวมของประเทศไทยก่อนและหลังการเกิดโควิด-19 เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนในด้านต่าง ๆ ซึ่งมี ดร.สมประวิณ มันประเสริฐ ดร.กฤษฎ์เลิศ สัมพันธารักษ์ ดร.ณชา อนันต์โชติกุล สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ เป็นผู้กำกับดูแล การศึกษาผลกระทบของประชาชนภาคส่วนต่าง ๆ โดย ดร.เนื้อแพร เล็กเฟื่องฟู เป็นผู้กำกับดูแล และการรับฟังความคิดเห็นจากภาคธุรกิจและประชาชน ซึ่งมี รศ.ดร.กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณทิตพัฒนบริหารศาสตร์ ผศ.ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นผู้ดำเนินการ

ทั้งนี้โครงการ “คิดใหม่ ไทยก้าวต่อ” กำหนดจะออกรับฟังความเห็นทั่วประเทศ ได้แก่ ภาคใต้ที่หาดใหญ่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ขอนแก่น ภาคเหนือที่เชียงใหม่ ภาคตะวันออกที่ชลบุรี จากนั้นคณะวิชาการจะได้ทำการรวบรวมทั้งงานทางวิชาการและความคิดเห็นของประชาชนเพื่อเสนอต่อรัฐบาลและประชาชนทั่วประเทศได้รับทราบในเดือนพฤศจิกายน

“พวกเราทุกองค์กรทุ่มเทระดมความคิดกันมาหลายเดือนก่อนจะมาเริ่มทำโครงการ เพราะนี่คือโอกาสที่สำคัญที่สุดที่คนไทยทุกคนจะร่วมคิด พลิกฟื้นประเทศของเราได้ ข้อเสนอแนะของทุกคน ทุกภาคส่วนจะเป็นประโยชน์ทั้งสิ้น”

คณะผู้ดำเนินโครงการขอเชิญชาวไทยทุกคนร่วมแสดงความคิดเห็น ข้อแนะนำมายังมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ (www.pidthong.org) สำนักข่าวไทยพับลิก้า (info@thaipublica.org)

WRITER

RELATED

ปิดทองหลังพระฯ โชว์ผลงานปี 2563 มีส่วนร่วมบรรเทาวิกฤติของประเทศ

ปิดทองหลังพระฯ โชว์ผลงานปี 2563 มีส่วนร่วมบรรเทาวิกฤติของประเทศ

อ.ค.ต.ป. สำนักงาน ก.พ.ร.  ถอดบทเรียนการทำงานของปิดทองหลังพระ ทำรายงานเสนอต่อรัฐบาลให้เร่งจัดสรรงบประมาณให้กับท้องถิ่นเพื่อพัฒนาชนบทและแก้ไขปัญหาว่างงาน ขณะที่ผลงานของปิดทองหลังพระปี 2563 สร้างรายได้ให้เกษตรกร 14,260 ครัวเรือนใน 12 จังหวัด รวม 426 ล้านบาท…

หกองค์กรภาคียืนหยัดใช้แนวพระราชดำริสู้ภัยโควิด

หกองค์กรภาคียืนหยัดใช้แนวพระราชดำริสู้ภัยโควิด

ประเทศไทยเข้าสู่วิกฤตครั้งรุนแรงที่สุดกว่าครั้งใด สืบเนื่องจากสงครามการค้าสู่โรคระบาดโควิด-19 จนคาดว่าแรงงานไม่น้อยกว่า 14 ล้านคนจะได้รับผลกระทบ แต่หกองค์กรภาคีมั่นใจการประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่จะสร้างชนบทให้แข็งแกร่ง เป็นแหล่งซึมซับความทุกข์และพร้อมจะขยายไปสู่การสร้างชนบทที่ยั่งยืนต่อไป วันที่ 12 ตุลาคม 2563 ภาคีพัฒนาชนบทตามแนวพระราชดำริ ประกอบด้วย สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย…

นายกฯ ย้ำ! รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ร้อนใจหนักกว่าประชาชน

นายกฯ ย้ำ! รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ร้อนใจหนักกว่าประชาชน

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีพร้อมด้วย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ดร.ทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง  สายบางใหญ่…

โฆษกฯเตือน อย่าเชื่อคลิปข่าวมั่ว บิ๊กตู่ ลั่น! เศรษฐกิจทรุดหนัก

โฆษกฯเตือน อย่าเชื่อคลิปข่าวมั่ว บิ๊กตู่ ลั่น! เศรษฐกิจทรุดหนัก

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลโดยอ้างว่า “บิ๊กตู่” ลั่น! เศรษฐกิจ ทรุดหนัก ชี้ ใครมาบริหาร ก็ไม่รอด!” ซึ่งเป็นการจัดรายการเผยแพร่ทางยูทูปอัพโหลดโดยชื่อ Fast News…

ทอง เปิดตลาดวันนี้ราคาลดลง 250 บาท

ทอง เปิดตลาดวันนี้ราคาลดลง 250 บาท

ทอง เปิดตลาดวันนี้ราคาลดลง 250 บาท รูปพรรณรับซื้อ 19,783.80 บาท ขายออก 20,750.00 บาท สมาคมค้าทองคำประกาศราคาซื้อ-ขายทอง ประจำวันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562…

ทอง เปิดตลาดวันนี้ราคาปรับขึ้น 100 บาท

ทอง เปิดตลาดวันนี้ราคาปรับขึ้น 100 บาท

ทอง เปิดตลาดวันนี้ราคาปรับขึ้น 100 บาท รูปพรรณรับซื้อ 19,783.80 บาท ขายออก 20,750.00 บาท  สมาคมค้าทองคำประกาศราคาซื้อ-ขายทอง ประจำวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562…

ทอง เปิดตลาดวันนี้ราคาปรับขึ้น 350 บาท

ทอง เปิดตลาดวันนี้ราคาปรับขึ้น 350 บาท

ทอง เปิดตลาดวันนี้ราคาปรับขึ้น 350 บาท รูปพรรณรับซื้อ 20,132.48 บาท ขายออก 21,100.00 บาท สมาคมค้าทองคำประกาศราคาซื้อ-ขายทอง ประจำวันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562…

ทอง เปิดตลาดวันนี้ราคาปรับลง 150 บาท

ทอง เปิดตลาดวันนี้ราคาปรับลง 150 บาท

ทอง เปิดตลาดวันนี้ราคาปรับลง 150 บาท รูปพรรณรับซื้อ 19,935.40 บาท ขายออก 20,900.00 บาท สมาคมค้าทองคำประกาศราคาซื้อ-ขายทอง ประจำวันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562…

ปัญหาการทยอยปิดตัวของ ‘ร้านโชห่วย’

ปัญหาการทยอยปิดตัวของ ‘ร้านโชห่วย’

ปัจจัยสภาพเศรษฐกิจ รวมถึงการขยายตัวของเมืองหลวง ถือเป็นปัญหาของการทยอยปิดตัว ‘ร้านโชห่วย’ ปัญหาการทยอยปิดตัวของ ร้านโชห่วย จากการตรวจสอบพบว่าปัจจัยหลักมาจากสภาพเศรษฐกิจและการขยายตัวของเมืองหลวง โดยยิ่งนานไปร้านโชห่วยเหล่านี้กลับยิ่งน้อยลง ซึ่งขณะนี้ร้านหลายแห่งจำใจต้องยอมรับสภาพหากวันหนึ่งจะถึงเวลาของการอวสานร้านโชห่วย บริเวณตลาดสามย่านซึ่งในอดีตที่นี่เป็นชุมชนที่มีคนอยู่กันจำนวนมาก พบว่าเมื่อก่อนมีร้านโชห่วยหลายร้าน แต่ปัจจุบันเหลือเพียงไม่กี่ร้านเท่านั้น โดยผลกระทบจากนโยบายร้านโชห่วยธงฟ้า เป็นเพียงปัจจัยรองที่ทำให้ร้านโชห่วยทยอยปิดตัวลง ทางเจ้าของร้านโชห่วยให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวว่า…