ททท. ท่องเที่ยว

ททท. ผนึกกำลัง 40 องค์กรจัดประกวดสุดยอดหมู่บ้านท่องเที่ยวชนบท และสุดยอดหมู่บ้าน OTOP

ททท. จัดประกวดสุดยอดหมู่บ้านท่องเที่ยวชนบท และหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยวชุมชนในระดับประเทศ ขยายผลสร้างการรับรู้ระดับนานาชาติ ส่งเสริมด้านการตลาด สร้างความเชื่อมั่น และสร้างการรับรู้ให้กับนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย เพื่อยกระดับ แบรนด์การท่องเที่ยวโดยชุมชน ประเดิมประกาศผล 25 ชุมชนหมู่บ้านท่องเที่ยวชนบท และ 100 ชุมชนหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย

ห้อง Ballroom1 โรงแรมคอนราด กรุงเทพ, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ กรมการพัฒนาชุมชน กรมการท่องเที่ยว กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมสหกรณ์ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) สนง.ส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (TCEB) สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ บริษัทพีทีทีโกบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี (ประเทศไทย) มหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน บริษัททัวร์ สมาคมด้านการท่องเที่ยว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ทำงานด้านชุมชนกว่า 40 องค์กร จัดโครงการประกวดสุดยอดหมู่บ้านท่องเที่ยวชนบท และสุดยอดหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้การท่องเที่ยวชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถสร้างงานพึ่งพาตนเองได้ ภายใต้นโยบายของรัฐที่มุ่งหวังพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนตามยุทธศาสตร์ของชาติ ในยามที่ประเทศจำเป็นต้องพึ่งพาความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจภายในจากการที่โลกต้องเผชิญกับวิกฤตโควิด 19

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า “การจัดประกวดในครั้งนี้นับว่าเป็นการจัดประกวดรางวัลท่องเที่ยวชุมชนครั้งประวัติศาสตร์ที่บูรณาการทำงานร่วมกันจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา กว่า 40 องค์กร จากวันนี้จนถึงเดือนกันยายน 2563 ทุกชุมชนที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายจะเข้าสู่กระบวนการคัดสรรพิจารณาตัดสินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และปิดท้ายด้วยการให้นักท่องเที่ยวร่วมโหวตเพื่อให้ได้ผลตัดสินที่เป็นเอกฉันท์รอบด้านครบทุกมิติ รางวัลสุดยอดหมู่บ้านท่องเที่ยวชนบท และหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว จึงเป็นรางวัลที่จะสร้างความภาคภูมิใจให้กับทุกชุมชนอย่างแท้จริง สำหรับผู้ชนะจากการประกวดครั้งนี้ นอกจากจะได้รับโล่รางวัลแล้วยังจะได้รับการประชาสัมพันธ์ ต่อยอดขยายผลทางการตลาดและขายอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านสื่อต่าง ๆ มากมาย รวมทั้งการขายผ่านแพลทฟอร์มออนไลน์ระดับโลก Airbnb เป็นต้น

การจัดประกวดสุดยอดหมู่บ้านท่องเที่ยวในครั้งนี้ มีทั้งหมด 2 ประเภทรางวัล คือ

 1. ประเภทสุดยอดหมู่บ้านท่องเที่ยวชนบท มี 5 สาขารางวัล ดังนี้

1) สาขาหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Best Creative Experience)

2) สาขาหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตร (Best Agro tourism)

3) สาขาหมู่บ้านท่องเที่ยวโฮมสเตย์ (Best Homestay)

4) สาขาหมู่บ้านท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (Best Responsible Tourism)

5) สาขาหมู่บ้านท่องเที่ยวสำหรับจัดกิจกรรมเอาท์ติ้งกลุ่มตลาดองค์กร (Best for Company Outing)

 1. ประเภทสุดยอดหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว มี 5 สาขารางวัล ดังนี้

1) หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวกลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้ ของตกแต่ง

2) หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวกลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพร

3) หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม

4) หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้า และเครื่องแต่งกาย

5) หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวกลุ่มผลิตภัณฑ์หลากหลาย

นอกจากนี้ ภายในงานได้ประกาศผลรายชื่อชุมชนที่ได้รับการเสนอชื่อสูงสุด ได้แก่

 • หมู่บ้านท่องเที่ยวชนบท จำนวน 25 ชุมชน (แบ่งตามสาขาๆ ละ 5 ชุมชน)
 • หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว จำนวน 100 ชุมชน

สำหรับการจัดประกวดทั้ง 2 ประเภท จะดำเนินการภายใต้รูปแบบเดียวกัน คือ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากทุกหน่วยงานจะร่วมลงพื้นที่เพื่อพิจารณาตัดสิน ขณะเดียวกัน ททท. ยังได้ให้ความสำคัญกับการเชิญชวนนักท่องเที่ยวเข้ามาร่วมโหวตเลือกสุดยอดชุมชน และกำหนดเกณฑ์การพิจารณาให้คะแนน 2 ด้าน ทั้งจากคะแนนพิจารณาของกรรมการ 70% และ คะแนนโหวตจากนักท่องเที่ยว 30%

โดย ททท.จะจัดงานประกาศผลและพิธีมอบรางวัลสุดยอดหมู่บ้านท่องเที่ยวชนบท ในวันที่ 27 กันยายน 2563 ซึ่งตรงกับวันท่องเที่ยวโลก World Tourism Day ในส่วนของรางวัลสุดยอดหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ทางคณะกรรมการจะลงพื้นที่ให้คะแนนตัดสินและมอบรางวัล ในช่วงปลายปี 2563 นี้

รายชื่อชุมชนที่ได้รับการเสนอชื่อสูงสุดการประกวดสุดยอดหมู่บ้านท่องเที่ยวชนบท ของแต่ละ ประเภทสาขา มีดังนี้

สาขาหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Best Creative Experience)

 • วิสาหกิจกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านแหลมโฮมสเตย์ (บ้านหน้าทับ) จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ชุมชนไตลื้อเมืองลวงเหนือ จังหวัดเชียงใหม่
 • วิสาหกิจท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลถ้ำรงค์ จังหวัดเพชรบุรี
 • กลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านหาดส้มแป้น จังหวัดระนอง
 • ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี

สาขาหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตร (Best Agro tourism)

 • วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนรักษ์เขาบายศรี จังหวัดจันทบุรี
 • ชุมชนท่องเที่ยงบ้านหนองส่าน จังหวัดสกลนคร
 • กลุ่มวิสาหกิจวนเกษตรดงเย็น จังหวัดสุพรรณบุรี
 • ชุมชนท่องเที่ยวบ้านห้วยห้อม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • วิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตรอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

สาขาหมู่บ้านท่องเที่ยวโฮมสเตย์ (Best Homestay)

 • โฮมสเตย์บ้านท่าขันทอง จังหวัดเชียงราย
 • หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านแม่กำปอง จังหวัดเชียงใหม่
 • บ่อหินฟาร์มสเตย์ วิสาหกิจชุมชน เลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูด จังหวัดตรัง
 • ชุมชนบ้านนาต้นจั่น จังหวัดสุโขทัย
 • ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี

สาขาหมู่บ้านท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (Best Responsible Tourism)

 • วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านทุ่งหยีเพ็ง จังหวัดกระบี่
 • ชุมชนตลาดโรงพักเก่าสรรพยา จังหวัดชัยนาท
 • กลุ่มวิสาหกิจชุมชนล่องแก่งบ้านเขาหลัก จังหวัดตรัง
 • การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านบ่อเจ็ดลูก จังหวัดสตูล
 • วิสาหกิจชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านน้ำราด จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สาขาหมู่บ้านท่องเที่ยวสำหรับจัดกิจกรรมเอาท์ติ้งกลุ่มตลาดองค์กร (Best for Company Outing)

 • ชุมชนบ้านถ้ำเสือโฮมสเตย์ จังหวัดเพชรบุรี
 • ชุมชนบ้านริมคลองโฮมสเตย์ จังหวัดสมุทรสงคราม
 • ชุมชนตะเคียนเตี้ย จังหวัดชลบุรี
 • วิสาหกิจกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านแหลมโฮมสเตย์ (บ้านหน้าทับ) จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวประแสโฮมสเตย์ จังหวัดระยอง
รายชื่อชุมชนที่ได้รับการเสนอชื่อสูงสุดการประกวดสุดยอดหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ของแต่ละประเภทสาขา มีดังนี้

หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว กลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้ ของตกแต่ง

 • ชุมชนนาตีน จังหวัดกระบี่
 • ชุมชนบ้านบัวขาว จังหวัดกาฬสินธุ์
 • ชุมชนจักสานพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
 • ชุมชนวัดศรีสุพรรณ จังหวัดเชียงใหม่
 • ชุมชนบ้านเมืองกุง จังหวัดเชียงใหม่
 • ชุมชนบ้านเขากอบ จังหวัดตรัง
 • ชุมชนบ้านตรัง จังหวัดปัตตานี
 • ชุมชนดอนทราย จังหวัดแพร่
 • ชุมชนบ้านภู จังหวัดมุกดาหาร
 • ชุมชนบ้านนาสะแบง จังหวัดยโสธร
 • ชุมชนบ้านสวนขวัญ จังหวัดลพบุรี
 • ชุมชนบางน้ำผึ้ง จังหวัดสมุทรปราการ
 • ชุมชนบ้านดอนไก่ดี จังหวัดสมุทรสาคร
 • ชุมชนบ้านบึงไม้ (รากไม้ตกแต่ง) จังหวัดสระบุรี
 • ชุมชนบ้านชัยอุดม จังหวัดสุโขทัย
 • ชุมชนหนองบัว จังหวัดสุรินทร์
 • ชุมชนบ้านยางทอง จังหวัดอ่างทอง
 • ชุมชนบ้านบางเจ้าฉ่า (งานจักสาน) จังหวัดอ่างทอง
 • ชุมชนบ้านนาหมอม้า จังหวัดอำนาจเจริญ

หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว กลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพร

 • ชุมชนเมืองลาดพร้าว จังหวัดกรุงเทพมหานคร
 • ชุมชนบ้านสรรพยา จังหวัดชัยนาท
 • ชุมชนบ้านต้นโพธิ์ จังหวัดนนทบุรี
 • ชุมชนบ้านใหม่พัฒนา จังหวัดน่าน
 • ชุมชนบ้านบ่อหลวง จังหวัดน่าน
 • ชุมชนบ้านวังส้มซ่า จังหวัดพิษณุโลก
 • ชุมชนบ้านทองหลาง จังหวัดพิษณุโลก
 • ชุมชนบ้านร่องใหญ่ จังหวัดเพชรบุรี
 • ชุมชนบ้านหนองบัว จังหวัดลำพูน
 • ชุมชนบ้านผาหนาม จังหวัดลำพูน
 • ชุมชนบ้านกุดป่อง จังหวัดเลย
 • ชุมชนบางน้ำผึ้ง จังหวัดสมุทรปราการ
 • ชุมชนบ้านริมคลอง (ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ) จังหวัดสมุทรสงคราม
 • ชุมชนบ้านทับทิมสยาม จังหวัดสระแก้ว
 • ชุมชนบ้านถ้ำผึ้ง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • ชุมชนบ้านโคกน้อย จังหวัดอุดรธานี

หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม

 • ชุมชนบ้านโป่งน้ำร้อน จังหวัดกำแพงเพชร
 • ชุมชนบ้านน้อย จังหวัดขอนแก่น
 • ชุมชนบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • กลุ่มชุมชนบ้านฉางหลาง จังหวัดตรัง
 • ชุมชนบ้านศาลาดิน จังหวัดนครปฐม
 • ชุมชนบ้านแฝก จังหวัดนครราชสีมา
 • ชุมชนบ้านหน้าทับ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ชุมชนซอยสหกรณ์ จังหวัดนนทบุรี
 • ชุมชนบ้านบาลา จังหวัดนราธิวาส
 • ชุมชนบ้านนากอ จังหวัดนราธิวาส
 • ชุมชนบ้านบ่อหลวง จังหวัดน่าน
 • ชุมชนบ้านมณีพฤกษ์(กาแฟ) จังหวัดน่าน
 • ชุมชนบ้านทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
 • ชุมชนบ้านทรายขาว จังหวัดปัตตานี
 • ชุมชนบ้านแม่แจ๋ม (กาแฟ) จังหวัดลำปาง
 • ชุมชนหมู่บ้านบ่อแกน้อย จังหวัดสกลนคร
 • ชุมชนบ้านสวนทุเรียน จังหวัดสงขลา
 • ชุมชนบางน้ำผึ้ง จังหวัดสมุทรปราการ
 • ชุมชนบ้านคลองนาเกลือ จังหวัดสมุทรปราการ
 • ชุมชนดอนไก่ดี จังหวัดสมุทรสาคร
 • ชุมชนบ้านสหกรณ์(เกลือ) จังหวัดสมุทรสาคร

หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้า และเครื่องแต่งกาย

 • ชุมชนบ้านหัวฝาย จังหวัดขอนแก่น
 • ชุมชนบ้านหนองบัวน้อย จังหวัดขอนแก่น
 • ชุมชนบ้านสันทางหลวง (ไทยอง) จังหวัดเชียงราย
 • ชุมชนบ้านควนสวรรค์ จังหวัดตรัง
 • ชุมชนบ้านพิมาน (ภูไท) จังหวัดนครพนม
 • ชุมชนบ้านดู่นอก จังหวัดนครราชสีมา
 • ชุมชนบ้านแฝก จังหวัดนครราชสีมา
 • ชุมชนบ้านหนองไผ่ จังหวัดนครราชสีมา
 • ชุมชนบ้านวังหอ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ชุมชนบ้านหนองบัว จังหวัดน่าน
 • ชุมชนบ้านสนวนนอก จังหวัดบุรีรัมย์
 • ชุมชนบ้านลานข่อย จังหวัดพัทลุง
 • ชุมชนบ้านบางหวาน จังหวัดภูเก็ต
 • ชุมชนบ้านคอเอน จังหวัดภูเก็ต
 • ชุมชนบ้านป่าปุ๊ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • ชุมชนบ้านห้องแซง จังหวัดยโสธร
 • ชุมชนบ้านสระโบสถ์ จังหวัดราชบุรี
 • ชุมชนบ้านศรีดอนมูล จังหวัดลำปาง
 • ชุมชนบ้านหนองเงือก จังหวัดลำพูน
 • ชุมชนบ้านนาป่าหนาด จังหวัดเลย
 • ชุมชนบ้านกุดจิ จังหวัดสกลนคร
 • ชุมชนบ้านสวนทุเรียน จังหวัดสงขลา
 • ชุมชนบ้านนาต้นจั่น จังหวัดสุโขทัย
 • ชุมชนบ้านท่าสว่าง จังหวัดสุรินทร์
 • ชุมชนบ้านหนองกุงพัฒนา จังหวัดหนองบัวลำภู
 • ชุมชนบ้านหนองหญ้าไซ จังหวัดอุดรธานี
 • ชุมชนบ้านโนนกอก จังหวัดอุดรธานี
 • ชุมชนบ้านนาข่า จังหวัดอุดรธานี
 • ชุมชนบ้านเสี้ยว จังหวัดอุตรดิตถ์
 • ชุมชนบ้านสะนำ จังหวัดอุทัยธานี

หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว กลุ่มผลิตภัณฑ์หลากหลาย

 • ชุมชนบ้านปางห้า จังหวัดเชียงราย
 • ชุมชนบ้านสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
 • ชุมชนออนใต้ จังหวัดเชียงใหม่
 • ชุมชนบ้านกิวเลน้อย จังหวัดเชียงใหม่
 • ชุมชนบ้านสันป่าม่วงกลาง จังหวัดพะเยา
 • ชุมชนดอนทราย จังหวัดแพร่
 • ชุมชนบ้านพุงหลวง จังหวัดแพร่
 • ชุมชนบ้านละอูบ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • ชุมชนบ้านศรีล้อมแสงเมือง จังหวัดลำปาง
 • ชุมชนบ้านแพะ จังหวัดลำพูน
 • ชุมชนบ้านพระบาทห้วยต้ม จังหวัดลำพูน
 • ชุมชนบ้านบางน้ำผึ้ง จังหวัดสมุทรปราการ
 • ชุมชนบ้านริมคลอง จังหวัดสมุทรสงคราม
 • ชุมชนบ้านเมืองบางโพธิ์งาม จังหวัดหนองคาย
WRITER

RELATED

ททท. เชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมฟังธรรมเสริมสร้างกำลังใจในช่วงสถานการณ์ COVID 19

ททท. เชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมฟังธรรมเสริมสร้างกำลังใจในช่วงสถานการณ์ COVID 19

ชมรมพุทธศาสน์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ขอเชิญผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยว และสื่อมวลชน และผู้สนใจทุกท่าน ร่วมกิจกรรมพิเศษ ฟังธรรมเสริมสร้างกำลังใจในช่วงสถานการณ์ COVID19“ด้วย สมฺปชญฺญ ตั้งหลักรอจังหวะ สู่อนาคตการท่องเที่ยวไทย”โดย พระเทพศากยวงศ์บัณฑิต (อนิลมาน…

14 แอปพลิเคชั่นท่องเที่ยว มีติดตัวไว้ช่วยให้ชีวิตง่ายขึ้น

14 แอปพลิเคชั่นท่องเที่ยว มีติดตัวไว้ช่วยให้ชีวิตง่ายขึ้น

คงจะดีถ้ามีตัวช่วยมาทำให้การเดินทางของคุณง่ายขึ้น รวม 14 แอปพลิเคชั่นท่องเที่ยว เดินทาง/สภาพการจราจร/สภาพอากาศ/ภาษาที่จำเป็น

ประกาศผล 10 สุดยอดทริปไอเดียสไตล์เท่ “amazing ไทยเท่ Competition2020”

ประกาศผล 10 สุดยอดทริปไอเดียสไตล์เท่ “amazing ไทยเท่ Competition2020”

ประกาศผล 10 สุดยอดทริปไอเดียสไตล์เท่ “amazing ไทยเท่ Competition2020”

4 เทรนด์ ไทยเที่ยวไทย ที่กำลังมาแรง

4 เทรนด์ ไทยเที่ยวไทย ที่กำลังมาแรง

Airbnb เผย 4 เทรนด์ที่กำลังมาแรงของไทยเที่ยวไทยช่วงนี้ การเดินทางส่วนมากนิยมเดินทางระยะใกล้

3BB มอบสิทธิพิเศษเอาใจสายเที่ยวและนักเดินทางหลังปลดล็อค

3BB มอบสิทธิพิเศษเอาใจสายเที่ยวและนักเดินทางหลังปลดล็อค

3BB จับมือพันธมิตร ออกแคมเปญเอาใจนักท่องเที่ยว และผู้เดินทางด้วยบริการรถโดยสารประจำทางสาธารณะ บขส. มอบส่วนลดตั๋วโดยสารให้กับลูกค้าที่นั่งละ 50 บาท และผู้ที่จองห้องพักกับ agoda รับส่วนลดเพิ่ม 8% พร้อมสิทธิพิเศษจากโรงแรมในเครือเซ็นทารา และศูนย์บริการ บี-ควิก…

ททท. ชวนนักท่องเที่ยวออกเดินทาง ทริปท่องเที่ยว “Happiness we can share” 60 เส้นทางความสุขและการแบ่งปัน

ททท. ชวนนักท่องเที่ยวออกเดินทาง ทริปท่องเที่ยว “Happiness we can share” 60 เส้นทางความสุขและการแบ่งปัน

“Happiness we can share” 60 เส้นทางความสุขและการแบ่งปัน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ สายการบินไทยสมายล์ สายการบินนกแอร์ สายการบินแอร์เอเชีย พร้อมพันธมิตรท่องเที่ยว

เช็คอิน เซลฟี่ กับรถนิทรรศการประวัติศาสตร์เมืองภูเก็ต พร้อมติดเครื่องออกทัวร์ทั่วจังหวัด

เช็คอิน เซลฟี่ กับรถนิทรรศการประวัติศาสตร์เมืองภูเก็ต พร้อมติดเครื่องออกทัวร์ทั่วจังหวัด

Museum Phuket Muse Mobile รถนิทรรศการประวัติศาสตร์เมืองภูเก็ต พร้อมติดเครื่องออกทัวร์ทั่วจังหวัดภูเก็ต เพื่อให้ชาวเมืองและนักท่องเที่ยวเช็คอิน เซลฟี่ และเรียนรู้เรื่องราวการกำเนิดและพัฒนาการของเมืองท่องเที่ยวอันดับต้นของประเทศ

ททท.“We miss the rain” 60 เส้นทางความสุขหน้าฝน @ เมืองไทย เดอะ ซีรีส์

ททท.“We miss the rain” 60 เส้นทางความสุขหน้าฝน @ เมืองไทย เดอะ ซีรีส์

ททท.ชวนนักเดินทางแพ็คกระเป๋าออกตามหาความสุขที่คุณคิดถึง กับแคมเปญ “We miss the rain” 60 เส้นทางความสุขหน้าฝน @ เมืองไทย เดอะ ซีรีส์ พร้อมข้อเสนอพิเศษที่มากับสายฝนให้คนไทยเที่ยวให้ฉ่ำใจตลอดหน้าฝนนี้

ททท.เปิดตัวกิจกรรมการแข่งขัน “Amazing ไทยเท่ Competition 2020” ( อะเมซิ่ง ไทยเท่ คอมเพททิชั่น 2020 )

ททท.เปิดตัวกิจกรรมการแข่งขัน “Amazing ไทยเท่ Competition 2020” ( อะเมซิ่ง ไทยเท่ คอมเพททิชั่น 2020 )

ชวนกลุ่มนักท่องเที่ยวเจนวาย ร่วมกิจกรรมแข่งขันสร้างสรรค์ทริปไอเดีย 10 สไตล์เท่ ๆ ค้นหาเรื่องราว และแรงบันดาลใจที่สดใหม่ Untold (อัน-โทล) Unseal (อัน-ซีล) ในพื้นที่ 5 ภูมิภาค ทั่วประเทศ ชิงรางวัลรวมมูลค่า 500,000 บาท