คุ้มครองเด็ก สช สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

บอร์ด สช. เดินหน้า ‘คุ้มครองเด็ก’ จากอีสปอร์ต พร้อมหนุนจัดสมัชชาสุขภาพ กทม. ครั้งแรก

คัดลอก URL แล้ว

ที่ประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) รับทราบความคืบหน้าแผนปฏิบัติการ และร่างกฎหมายสร้างความรับผิดชอบร่วมทางสังคมเกี่ยวกับอีสปอร์ตต่อเด็ก ไฟเขียว! หนุนจัดสมัชชากรุงเทพมหานครครั้งแรกปลายปีนี้ และเตรียมออกประกาศยกระดับสมัชชาสุขภาพทุกจังหวัด หวังหยิบปัญหาของพื้นที่พัฒนาเป็นนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมของแต่ละจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนต่อ

วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ที่อาคารสุขภาพแห่งชาติ มีการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องสำคัญ คือ รับทราบความคืบหน้าการดำเนินมาตรการป้องกันอันตรายต่อเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์โดยเฉพาะอีสปอร์ตตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑ ปี ๒๕๖๑ และเห็นชอบร่างประกาศสนับสนุนให้มีการจัดสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานครขึ้นทุกปี รวมทั้งจะหนุนยกระดับสมัชชาสุขภาพจังหวัดให้เป็นเวทีของประชาชนจากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันวิชาการ ภาคเอกชน และองค์กรประชาชนร่วมกันหยิบยกประเด็นปัญหาของพื้นที่ เพื่อหาผลสรุปร่วมกันเป็นฉันทมติหรือเป็นวาระร่วมของจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนให้เห็นผลสำเร็จเป็นประโยชน์กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง

หลังประชุม นายอนุทิน ประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติ กล่าวว่า เรื่องอีสปอร์ตเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจมากขึ้นเมื่อคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ประกาศให้เป็นกีฬา และมีหน่วยงาน องค์กร สมาคม ชมรมส่งเสริมเรื่องนี้เกิดขึ้นมากมายตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ เป็นต้นมา ภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพที่ทำงานกับเด็กและเยาวชนจึงเริ่มศึกษาประสบการณ์ของประเทศต่างๆ และผลกระทบด้านบวกและลบที่เกิดขึ้นภายในประเทศ และนำเสนอเรื่องนี้เข้าสู่การพิจารณาในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑ ปี ๒๕๖๑ จนเกิดเป็นมติ ‘ความรับผิดชอบร่วมทางสังคมเกี่ยวกับอีสปอร์ตต่อสุขภาวะเด็ก’ และคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาและมอบหมายให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

นายอนุทิน กล่าวต่อถึงรูปธรรมที่กำลังร่วมกันผลักดันว่า ขณะนี้คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (กดยช.) ภายใต้ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายจำนวนมากยกร่างแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความรับผิดชอบร่วมทางสังคมเกี่ยวกับอีสปอร์ตต่อเด็ก ระยะที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ เป้าหมายสำคัญคือ ในปี ๒๕๖๓ ประเทศไทยจะมีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับ อีสปอร์ตที่เหมาะสมและปลอดภัยสำหรับเด็ก ในปี ๒๕๖๔ ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องครบถ้วนเกี่ยวกับอีสปอร์ต และในปี ๒๕๖๕ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีบรรทัดฐานในการดำเนินงานและการ ดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับสถานการณ์การเติบโตของธุรกิจเกมออนไลน์

นายแพทย์ประทีป ธนกิจเจริญ เลขาธิการ คสช. เปิดเผยเพิ่มเติมถึงเรื่องอีสปอร์ตว่า เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ คณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งมี รมว.สาธารณสุข เป็นประธานได้เห็นชอบให้มีมาตรการควบคุม และป้องกันอันตรายต่อเด็กและเยาวชนในการเล่นเกมและอีสปอร์ตโดยเร็วภายในหนึ่งปี และ สช. สสส. ได้ทำงานร่วมกับสมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน (สสดย.) รวมทั้งภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ทำการศึกษาวิจัยและจัดทำ (ร่าง) กฎหมายการกำกับดูแลเกมและการประกอบกิจการเกมเพื่อคุ้มครองเด็กและเยาวชน พ.ศ. …. เพื่อสร้างสมดุลให้เกิดขึ้นระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจจากธุรกิจเกมอีสปอร์ตกับการคุ้มครองสุขภาวะของเด็กและเยาวชนเหมือนกับหลายประเทศที่ได้เดินหน้าเรื่องนี้ไปก่อนแล้ว ร่างกฎหมายนี้ได้ผ่านการจัดเวทีรับความความเห็นจากภาคส่วนต่างๆ ไปแล้ว ๒ ครั้ง และอยู่ในระหว่างเปิดกว้างฟังความเห็นของประชาชนและสังคม เพื่อปรับปรุงและเสนอเข้าสู่กระบวนการพิจารณาออกเป็นกฎหมายต่อไป

สำหรับการเปลี่ยนแปลงในการสนับสนุนการจัดและขับเคลื่อนมติสมัชชาเฉพาะพื้นที่นั้น นายแพทย์ประทีป ธนกิจเจริญ กล่าวว่า ที่ประชุม คสช. ได้เห็นชอบแก้ไขประกาศเน้นสนับสนุนให้มีการจัดและมีคณะกรรมการสนับสนุนจัดและขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร (คจ.สก.) และคณะกรรมการสนับสนุนจัดและขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพจังหวัด (คจ.สจ.) มีองค์ประกอบมาจากภาคส่วนต่างๆ ภายในจังหวัด

“จากการสรุปบทเรียนและติดตามผลการดำเนินงานของการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ที่ผ่านมา พบว่า ในกรุงเทพมหานครไม่เคยมีการจัดสมัชชาสุขภาพเลย ต่างจากการจัดสมัชชาสุขภาพของแต่ละจังหวัดที่มีความหลากหลาย และมีหลายจังหวัดการมีส่วนร่วมของภาคส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชนมีไม่มากนัก ทำให้การขับเคลื่อนประเด็นนโยบายสาธารณะที่เกิดขึ้น มีข้อจำกัด ขาดพลังในการขับเคลื่อนให้เห็นผลลัพธ์ที่ประชาชนจะได้รับประโยชน์ จึงจำเป็นต้องมีการยกระดับกลไกการจัดและขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร และของแต่ละจังหวัดขึ้นให้มีทุกภาคส่วนเข้าร่วมในลักษณะสานพลังเพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามความพร้อมของแต่ละจังหวัด” เลขาธิการ คสช.กล่าว


แท็ก: PRNEWS , , ,
WRITER

RELATED

เตรียมพร้อมก่อนเหินฟ้า! ถก ‘ความมั่นคงอาหาร’ เวทีโลก

เตรียมพร้อมก่อนเหินฟ้า! ถก ‘ความมั่นคงอาหาร’ เวทีโลก

กระทรวงเกษตรฯ จับมือ สช. และภาคีเครือข่าย เปิดวงรับความคิดเห็นระดับชาติ “National Dialogue” นำมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ “ความมั่นคงทางอาหารในภาวะวิกฤต” เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูล-จัดทำแนวทาง ก่อนเข้าร่วมประชุม “UN Food System Summit”…

ผุดแผน! ดูแลผู้ป่วยตามความต้องการ สร้างมาตรฐานกลางระบบบริการสุขภาพไทย

ผุดแผน! ดูแลผู้ป่วยตามความต้องการ สร้างมาตรฐานกลางระบบบริการสุขภาพไทย

สช. ระดมผู้เชี่ยวชาญจัดทำแนวทาง “Advance care plan” วางแผนการดูแลล่วงหน้า หวังสร้างเป็นระบบมาตรฐานในการรักษาพยาบาล “นายกสมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย” เสนอชง “แพทยสภา” รับรองให้เป็นแนวทางกลาง เดินหน้าตามหลักการ ม.8 และ ม.12…

บทเรียนโควิด-19 นำมาจัดการวิกฤต เน้นพลังพลเมืองตื่นรู้

บทเรียนโควิด-19 นำมาจัดการวิกฤต เน้นพลังพลเมืองตื่นรู้

ท่ามกลางโควิด-19 ที่กลับมาระลอกใหม่ หนึ่งในไฮไลท์สำคัญของงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2563 คือเวทีเสวนา “ก้าวผ่านวิกฤตโควิด … สู่วิถีชีวิต และการจัดการใหม่ร่วมกัน” ซึ่งเป็นการถอดบทเรียนรูปธรรมการสานพลังเพื่อฟันฝ่าวิกฤตสุขภาพในครั้งนี้ ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา…

สกอตแลนด์ไฟเขียวกฎหมาย ‘ห้ามพ่อแม่ตีลูก’

สกอตแลนด์ไฟเขียวกฎหมาย ‘ห้ามพ่อแม่ตีลูก’

สกอตแลนด์ได้กลายเป็นพื้นที่แรกของสหราชอาณาจักรในการออกกฎหมายเพื่อคุ้มครองเด็กๆ จากการถูกทำร้ายโดยไม่มีข้อยกเว้น

“มะเร็ง” ภัยร้ายที่คนไทยต้องช่วยกันแก้

“มะเร็ง” ภัยร้ายที่คนไทยต้องช่วยกันแก้

ต้องยอมรับว่าปัจจุบัน โรคมะเร็งถือเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญของประชากรทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย จากสถิติของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวง สาธารณสุข พบว่าโรคมะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 คิดเป็นร้อยละ 16 ของการเสียชีวิตทั้งหมดซึ่งสูงกว่าอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ และโรคหัวใจเฉลี่ย…

แตกต่าง…แต่เท่าเทียม | เข้าใจ เพศภาวะ แก้ปัญหาสังคมเหลื่อมล้ำทางเพศ

แตกต่าง…แต่เท่าเทียม | เข้าใจ เพศภาวะ แก้ปัญหาสังคมเหลื่อมล้ำทางเพศ

เราเชื่อมาเสมอว่า…สังคมไทยนั้นเท่าเทียม และ เปิดกว้างทางเพศ แต่รู้หรือไม่ว่า สถานการณ์ความรุนแรงทางเพศในไทยถือว่าอยู่ในระดับที่น่าเป็นห่วง โดยเฉพาะความรุนแรงในผู้หญิง ที่มักจะเกิดจากผู้ชาย ด้วยความเชื่อว่าเพศของตนนั้น ยิ่งใหญ่สุด / แข็งแรงสุด / สำคัญสุด จึงทำให้เป็นปัญหาทางสังคมที่เรื้อรังมายาวนาน ที่ผ่านมาองค์การอนามัยโลก…

สช. จับมือองค์กรภาคี จัดมหกรรม “ชุมชนสุขภาวะ” ยกระดับชุมชนเข้มแข็ง-ชุมชนสุขภาวะ

สช. จับมือองค์กรภาคี จัดมหกรรม “ชุมชนสุขภาวะ” ยกระดับชุมชนเข้มแข็ง-ชุมชนสุขภาวะ

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ร่วมกับองค์กรภาคี 40 องค์กร และภาคีเครือข่ายพื้นที่ทั่วประเทศ จัดงานมหกรรม “ชุมชนสุขภาวะ” ครั้งที่ 2/2562 ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี…

บรรยากาศ งานชุมชนสุขภาวะ ยกระดับชุมชนเข้มแข็ง ที่ศูนย์ราชการฯ

บรรยากาศ งานชุมชนสุขภาวะ ยกระดับชุมชนเข้มแข็ง ที่ศูนย์ราชการฯ

จากกรณีที่ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ร่วมกับองค์กรภาคี 40 องค์กร และภาคีเครือข่ายพื้นที่ทั่วประเทศ ได้จัดงานมหกรรม “ชุมชนสุขภาวะ” ครั้งที่ 2/2562 ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา…

ปิดฉากชื่นมื่น มหกรรมชุมชนสุขภาวะ จาก สนง.สุขภาพแห่งชาติ

ปิดฉากชื่นมื่น มหกรรมชุมชนสุขภาวะ จาก สนง.สุขภาพแห่งชาติ

มหกรรม “ชุมชนสุขภาวะ” ครั้งที่ 2/2562 ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 กันยายน 2562 ได้ปิดฉากเสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว วานนี้…

X