sosthailand การศึกษา มูลนิธิเด็กโสสะฯ เคป&แคนทารี โฮเทลส์ เยาวชน

มูลนิธิเด็กโสสะฯ ร่วมกับ เคป & แคนทารี โฮเทลส์ สร้างประสบการณ์เรียนรู้นอกห้องเรียน ให้เด็กๆ ได้เติบโตอย่างมีคุณภาพ และมีความสุข

คัดลอก URL แล้ว

ประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เด็กและเยาวชน เกิดทักษะความเข้าใจต่อชีวิตตนเอง สิ่งแวดล้อม และสังคม เสริมพัฒนาการทั้งร่างกายและจิตใจ สามารถต่อยอดสู่ความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งถือเป็นประโยชน์หลักที่สำคัญที่เด็กๆ ควรได้รับ

การทัศนศึกษา หรือการศึกษานอกห้องเรียน สามารถพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้ของเด็กๆ ได้เป็นอย่างดี เพราะเป็นการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง ช่วยเปิดโลกทัศน์ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ วัตถุสิ่งของ เหตุการณ์ และบุคคล ทำให้เด็กๆ เกิดความสนใจอยากรู้สิ่งต่างๆ ที่อาจต่อยอดตามมา ได้รับความสุขสนุกสนาน ทั้งนี้เด็กๆ จะได้รับประสบการณ์สำคัญที่เด็กควรมีทั้ง 4 ด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา การที่เด็กๆ ได้ทำกิจกรรมทัศนศึกษา ได้รับประสบการณ์ตรงตามจากสถานการณ์จริง จะทำให้สามารถเชื่อมโยงประสบการณ์ชีวิตได้ดีขึ้น และยังเป็นโอกาสที่จะส่งเสริมพัฒนาการทางวินัย อย่างความรับผิดชอบ ความมีระเบียบ การตรงต่อเวลา ความมีมนุษยสัมพันธ์ต่อผู้คน และการรู้จักสังเกตสิ่งต่างๆ รอบตัวในบรรยากาศที่แตกต่างออกไป

กว่า 11 ปีแล้ว ที่โรงแรมในเครือ เคป & แคนทารี โฮเทลส์ ร่วมกับ มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดย คุณธีระพงศ์ ปังศรีวงศ์ กรรมการบริหาร บริษัท เกษมกิจ จำกัด และกรรมการอุปถัมภ์มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ จัดกิจกรรม “สานสัมพันธ์น้องพี่ สามัคคีครอบครัวเดียวกัน” สนับสนุนให้เด็กๆ ได้มีโอกาสได้ทัศนศึกษาสร้างเสริมประสบการณ์อันมีค่า ส่งเสริมให้เด็กๆ ที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิเด็กโสสะฯ ได้เข้าถึงการเรียนรู้นอกห้องเรียน และมีโอกาสพักผ่อนท่องเที่ยวใช้ชีวิตแบบครอบครัวที่อบอุ่น ในบรรยากาศแห่งความสุข ซึ่งเป็นกำลังใจที่สำคัญให้เด็กๆ ได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีทั้งความสุขและมีคุณภาพ

โดยกิจกรรมทัศนศึกษาครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ณ โรงแรมแคนทารี เบย์ จังหวัดระยอง มีเด็กๆ และครอบครัวโสสะ จากหมู่บ้านเด็กโสสะ “เฉลิมนารินทร์” หนองคาย เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษากว่าร้อยคน ด้วยการอุปถัมภ์จากกลุ่มบริษัทเกษมกิจในครั้งนี้ ทางโรงแรมในเครือ เคป & แคนทารี โฮเทลส์ สนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ตั้งแต่ห้องพักพร้อมอาหาร การเดินทาง กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำระยอง เล่นน้ำทะเลสัมผัสหาดทรายที่หาดแม่รำพึง รวมทั้งกิจกรรมสันทนาการที่โรงแรมแคนทารี เบย์ จังหวัดระยอง ซึ่งสร้างความสุข รอยยิ้มความประทับใจให้กับเด็กๆ คุณแม่โสสะ และครอบครัวโสสะ ได้มีความทรงจำที่ดีร่วมกัน

ประสบการณ์ที่เด็กๆ ได้รับจากกิจกรรม “สานสัมพันธ์น้องพี่ สามัคคีครอบครัวเดียวกัน” ในครั้งนี้ครอบคลุมกับพัฒนาการตามวัยทั้ง 4 ด้าน ดังนี้
1. ด้านร่างกาย เด็กๆ ได้ออกกำลังกาย เล่นน้ำ มีประสบการณ์ในการใช้กล้ามเนื้อต่างๆ มีการประสานทำงานร่วมกันระหว่างกล้ามเนื้อและระบบประสาท และเด็กๆ ยังได้รู้จักการดูแลสุขอนามัย ความปลอดภัยจากการทำกิจกรรมต่างๆ ของตัวเอง
2. ด้านอารมณ์ จิตใจ เด็กๆ ได้รู้จักการแสดงออกทางอารมณ์ ความรู้สึก ทั้งมีความสุข สนุกสนาน รู้จักการช่วยเหลือ หรือเห็นใจผู้อื่น มีคุณธรรมจริยธรรม
3. ด้านสังคม เด็กๆ ได้เรียนรู้การเข้าสังคม อยู่ร่วมกับผู้คนหลากหลายวัย ในสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่เปลี่ยนไป ได้เรียนรู้ในการปฏิบัตตนตามระเบียบของสังคม
4. ด้านสติปัญญา เด็กๆ ได้เรียนรู้สิ่งรอบตัว ผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า ได้รู้วิธีในการสื่อสารความต้องการ และยังได้ใช้จินตนาการความคิดสร้างสรรค์ จากการได้สังเกตสิ่งต่างๆ รอบตัว

ด้วยเล็งเห็นความสำคัญในการเปิดประสบการณ์เห็นโลกกว้าง สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต มีโอกาสพักผ่อนท่องเที่ยวใช้ชีวิตแบบครอบครัวที่อบอุ่น มีรอยยิ้มเสียงหัวเราะร่วมกันในบรรยากาศแห่งความสุข เพื่อเป็นกำลังใจที่สำคัญให้เด็กๆ ที่สูญเสียบิดามารดา ขาดญาติมิตร ที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิเด็กโสสะฯ ให้ได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีทั้งความสุขและมีคุณภาพพึ่งพาตนเองได้ในสังคมต่อไป

หากบริษัท/องค์กรใด ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเด็กๆ สามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ “แผนกผู้บริจาครายใหญ่และองค์กร” โทร. 02-380-1177 ต่อ 112

เว็บไซต์ https://www.sosthailand.org
เฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/SOSThailand/
โทรศัพท์ 02-380-1177


แท็ก: PRNEWS , , , , ,
WRITER

RELATED

มูลนิธิเด็กโสสะฯ มุ่งสร้างโอกาสเยาวชนเป็นผู้ประกอบการเสริมทักษะการตลาดออนไลน์ ท่ามกลางความท้าทายในโลกดิจิทัล

มูลนิธิเด็กโสสะฯ มุ่งสร้างโอกาสเยาวชนเป็นผู้ประกอบการเสริมทักษะการตลาดออนไลน์ ท่ามกลางความท้าทายในโลกดิจิทัล

ความเชื่อมโยงระหว่างธุรกิจละเยาวชนคนรุ่นใหม่คือเทคโนโลยีที่จะส่งผลต่ออนาคตของเยาวชนและการขับเคลื่อนสังคมเศรษฐกิจ องค์ความรู้คือภูมิคุ้มกันสำคัญที่จะทำให้ประกอบอาชีพพึ่งพาตนเองให้อยู่รอดได้ในยุคดิจิทัลที่การตลาดออนไลน์เข้ามามีบทบาท จึงจำเป็นต้องเรียนรู้จนนำไปสู่การปรับเปลี่ยน และสร้างความสำเร็จบนเส้นทางของธุรกิจได้อย่างยั่งยืน จากการสำรวจเบื้องต้นของมูลนิธิเด็กโสสะฯ ซึ่งมีเยาวชนอยู่ในความดูแลประมาณ 80 คน พบว่าเยาวชนจำนวนหนึ่งสนใจที่จะเป็นผู้ประกอบการ และความต้องการดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของยุทธศาสตร์ “Empower young people” ของมูลนิธิฯ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาเยาวชน…

มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ เตรียมความพร้อมเยาวชน เน้นส่งเสริมศักยภาพรับมือการประกอบอาชีพ มุ่งสร้างโอกาสการเป็นผู้ประกอบการรายใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ

มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ เตรียมความพร้อมเยาวชน เน้นส่งเสริมศักยภาพรับมือการประกอบอาชีพ มุ่งสร้างโอกาสการเป็นผู้ประกอบการรายใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ

เยาวชนเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมในอนาคต และจะต้องขับเคลื่อนตนเองเข้าสู่อาชีพ แต่การที่จะเป็นผู้ประกอบการที่มีประสิทธิภาพนั้น มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ควรจะได้รับการส่งเสริมทักษะความรู้ เพิ่มศักยภาพเตรียมความพร้อม โดยเฉพาะในโลกธุรกิจยุคใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีเป็นหลัก จะเริ่มอย่างไร ทำการตลาดแบบไหน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตลาดและสังคมในปัจจุบัน มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ให้ความสำคัญเสมอมาว่าเด็กและเยาวชนควรได้รับการพัฒนาเพิ่มศักยภาพตามช่วงวัย และเยาวชนเป็นช่วงวัยที่สำคัญที่ต้องเตรียมพร้อมสู่โลกของการทำงาน เป็นรากฐานในการช่วยสร้างความเจริญทั้งในด้านสังคมและการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ…

#แม่โสสะ คือใคร?

#แม่โสสะ คือใคร?

แม่ที่มีลูก 34 คน แม่ที่ปลงผมบวชให้ลูกมาแล้ว 8 คน แม่ที่พาลูกๆ ไปจับใบดำใบแดง 3 ครั้ง แม่ที่รดน้ำสังข์ให้ลูกมาแล้ว 5 คน หรือแม้แต่รดน้ำศพลูก ในประเทศไทยยังคงมีเด็กอีกมากที่ขาดโอกาสในการเติบโตอย่างมีคุณภาพ…

BestKru ถูกเลือกเป็นบริษัทเรียนออนไลน์ชั้นนำของไทย

BestKru ถูกเลือกเป็นบริษัทเรียนออนไลน์ชั้นนำของไทย

บริษัท BestKru เป็นบริษัทประเภท marketplace ติวเตอร์ในไทยที่ถูกเลือกให้เป็นหนึ่งใน บริษัทเรียนออนไลน์ชั้นนำในประเทศไทย โดยเว็บไซต์ BestStartup.Asia บริษัทที่อยู่ในรายชื่อทั้งหมดได้รับการคัดเลือกจากแหล่งที่เชื่อถือได้หลายแห่งจากการแสดงผลงานที่โดดเด่นในด้านความคิดสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ ประวัติการเติบโต การจัดการ และประโยชน์ต่อสังคมของบริษัทนั้นๆ BestKru รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ถูกคัดเลือกครั้งนี้และขอแสดงความยินดีกับเว็บไซต์อื่นๆที่ถูกคัดเลือกในรายการนี้ด้วย…

หลักสูตร “Double Degree” เรียนต่อ ป.โท การจัดการ ไทย-ฝรั่งเศส ปริญญา 2 ใบ ใน 1.7 ปี

หลักสูตร “Double Degree” เรียนต่อ ป.โท การจัดการ ไทย-ฝรั่งเศส ปริญญา 2 ใบ ใน 1.7 ปี

ไฮไลท์เด่น CMMU หลักสูตร 2 ปริญญา” หรือ “Double Degree” เรียนต่อ ป.โท การจัดการ ไทย-ฝรั่งเศส ในระยะเพียง 1.7 ปี

10 สาขายอดฮิต จบไปทำงานอะไร ตอบโจทย์สายวิทย์-สายศิลป์ เตรียมพร้อมก่อน TCAS 65

10 สาขายอดฮิต จบไปทำงานอะไร ตอบโจทย์สายวิทย์-สายศิลป์ เตรียมพร้อมก่อน TCAS 65

10 หลักสูตรน่าสนใจ สาขายอดฮิต ในสถาบัน สจล. ตอบโจทย์เด็กสายวิทย์-สายศิลป์ ตัวช่วยตัดสินใจก่อนสมัคร TCAS 2565

เปิดโผ 5 สาขาวิชาสาย Tech รับกระแส Metaverse เรียนต่อนอกโอกาสโตไกลสู่ Global Talent

เปิดโผ 5 สาขาวิชาสาย Tech รับกระแส Metaverse เรียนต่อนอกโอกาสโตไกลสู่ Global Talent

เปิดโผคณะสาย Tech จากมหาวิทยาลัยชั้นนำอเมริกา-สหราชอาณาจักร รับกระแส Metaverse เพิ่มโอกาสเยาวชนก้าวสู่ Global Talent ตอบโจทย์ความต้องการบุคลากรด้าน AR, VR

4 นโยบายการศึกษา ในต่างประเทศ แก้ปัญหาลดช่องว่างการเรียนรู้ของเด็กในช่วงโควิด

4 นโยบายการศึกษา ในต่างประเทศ แก้ปัญหาลดช่องว่างการเรียนรู้ของเด็กในช่วงโควิด

ตามไปดู 4 นโยบายการศึกษา ในต่างประเทศ ที่ใช้รับมือปัญหาช่วงโควิด-19 มีแนวทางรับมือเพื่อลดช่องว่างการเรียนรู้ให้เด็กๆ อย่างไรบ้าง

5 หลักสูตร การเรียนยอดฮิต ปี 2564 เด็กไทยเลือกเรียนอะไร?

5 หลักสูตร การเรียนยอดฮิต ปี 2564 เด็กไทยเลือกเรียนอะไร?

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เผยข้อมูลการรับสมัครนักศึกษา Dek64 พบ 5 หลักสูตรที่นักศึกษาไทยให้ความสนใจเพิ่มมากขึ้น

X