PEA แนะนำเลี่ยง “ปลูกต้นไม้สูง” ใกล้แนวสายไฟฟ้า ปลอดภัย-ลดปัญหาไฟฟ้าขัดข้อง

คัดลอก URL แล้ว

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA ให้ความสำคัญกับประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าทุกครัวเรือน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนในช่วงฤดูฝนที่ใกล้จะมาถึง ขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการปลูกต้นไม้ที่มีความสูงใต้แนวสายไฟฟ้า เนื่องจากกิ่ง ก้านและใบของต้นไม้ บริเวณแนวสายไฟฟ้าจะทำให้เกิดอันตรายและปัญหาไฟฟ้าดับ จึงได้มีเร่งรณรงค์ให้ประชาชนให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ โดยเฉพาะพื้นที่ “ภาคใต้” ที่มีปัญหาเหล่านี้บ่อยครั้ง

สำหรับสาเหตุไฟฟ้าขัดข้องอันดับต้นๆ เกิดจาก “ต้นไม้” ประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ เกิดขึ้นจากการที่ประชาชนไม่รับทราบถึงผลกระทบว่าหากต้นไม้โตขึ้นแล้วไปแตะสายไฟฟ้าจะทำให้เกิดอันตรายอย่างไร ปัญหาเหล่านี้ทำให้เจ้าหน้าที่ PEA ในแต่ละพื้นที่ ได้มีการลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับชาวบ้าน อาทิ เมื่อมีการรวมกลุ่มประชุมหมู่บ้าน เพื่อขอความร่วมมือให้ชาวบ้านตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น หากในฤดูฝนเมื่อมีลมกรรโชกแรง ปัญหาที่เกิดขึ้นจะเกิดจากต้นไม้เป็นส่วนใหญ่ ทำให้เกิดไฟฟ้าขัดข้อง เป็นอันตรายทรัพย์สินและชีวิต ซึ่งที่ผ่านมาประชาชนที่เข้าใจก็จะมีการเว้นที่ปลูกและสามารถให้เจ้าหน้าที่ PEA เข้าไปลิดรอน และตัดแต่งกิ่งต้นไม้ได้ตามความเหมาะสม

สำหรับต้นไม้ที่มีความสูง อาทิ ยางพารา ไม้ยืนต้น ผลไม้ต่าง ๆ หากจะมีการปลูกใกล้แนวสายไฟฟ้า ทาง PEA ได้มีการแนะนำว่า ระยะความปลอดภัยจากกิ่ง ก้าน ทาง ใบ ของต้นไม้กับแนวสายไฟฟ้าแรงสูง ควรมีระยะห่างมากกว่า 2 เมตร ส่วนต้นปาล์มนั้น ควรมีระยะห่างจากแนวสายไฟฟ้า ขณะที่ต้นไม้ที่ PEA แนะนำในการปลูกบริเวณแนวสายไฟฟ้าควรเป็นพืชพุ่มเตี้ย อาทิ กล้วย มะละกอ เป็นต้น

ทั้งนี้ PEA ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน ไม่ปลูกต้นไม้ยืนต้นหรือสิ่งปลูกสร้างใกล้แนวสายไฟฟ้า รวมถึงให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการลิดรอนตัดแต่งกิ่งต้นไม้ โค่นต้นไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้า ตามหลักรุกขกรรมศาสตร์ เพิ่มความมั่นคงในการจ่ายกระแสไฟฟ้า เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและลดสาเหตุปัญหากระแสไฟฟ้าขัดข้อง หากพบเห็นระบบจำหน่ายของ PEA ชำรุด เสียหาย กรุณาแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่ หรือสายด่วน 1129 PEA Contact Center ตลอด 24 ชั่วโมง


แท็ก: PRNEWS
X