sosthailand มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ เยาวชน

มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ เตรียมความพร้อมเยาวชน เน้นส่งเสริมศักยภาพรับมือการประกอบอาชีพ มุ่งสร้างโอกาสการเป็นผู้ประกอบการรายใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ

คัดลอก URL แล้ว

เยาวชนเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมในอนาคต และจะต้องขับเคลื่อนตนเองเข้าสู่อาชีพ แต่การที่จะเป็นผู้ประกอบการที่มีประสิทธิภาพนั้น มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ควรจะได้รับการส่งเสริมทักษะความรู้ เพิ่มศักยภาพเตรียมความพร้อม โดยเฉพาะในโลกธุรกิจยุคใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีเป็นหลัก จะเริ่มอย่างไร ทำการตลาดแบบไหน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตลาดและสังคมในปัจจุบัน มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ให้ความสำคัญเสมอมาว่าเด็กและเยาวชนควรได้รับการพัฒนาเพิ่มศักยภาพตามช่วงวัย และเยาวชนเป็นช่วงวัยที่สำคัญที่ต้องเตรียมพร้อมสู่โลกของการทำงาน เป็นรากฐานในการช่วยสร้างความเจริญทั้งในด้านสังคมและการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ จึงดึงความร่วมมือจากภาครัฐจัดฝึกอบรบเชิงปฏิบัติการ ภายใต้ “โครงการส่งเสริมศักยภาพเยาวชนสู่การเป็นผู้ประกอบการ” ระหว่างวันที่ 22-25 มีนาคม 2565 โดยพิธีเปิดโครงการจัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบางปู จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี ดร.วรวิทย์ จิรัฐิติเจริญ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้มี นายธีรพล ชุนเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลบางปู กล่าวต้อนรับ และ คุณธัญญารัตน์ สุริยะเมธีรัฐ ผู้อำนวยการหมู่บ้านเด็กโสสะบางปู สมุทรปราการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี และ นายฉัตรชัย เทพเสนา ผู้ช่วยผู้อำนวยการและหัวหน้าแผนกโปรแกรมการเลี้ยงดูเด็ก ตัวแทนมูลนิธิฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย โดยมีแนวคิดหลักเรื่องความต้องการเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ที่เยาวชนยุคปัจจุบันต้องมีความรู้ เช่น จะเริ่มต้นธุรกิจต้องมีหลักคิดหลักทำอย่างไร การเข้าใจเครื่องมือผ่านการตลาดออนไลน์ และสิ่งสำคัญที่สุดประสบการณ์จากผู้ประกอบการตัวจริง เพื่อนำไปตั้งรับปรับใช้สร้างความพร้อมรับโอกาสที่มากยิ่งขึ้นในการเป็นผู้ประกอบการรายใหม่

ด้วยมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ ให้การดูแลเด็กที่สูญเสียบิดามารดา ไร้ญาติมิตร ด้วยการดูแลแบบครอบครัวทดแทนถาวรระยะยาว เด็กๆ จะได้รับปัจจัย 4 และการศึกษาสูงสุดตามความสามารถของเด็กแต่ละคน จนกว่าจะออกไปประกอบอาชีพพึ่งพาตัวเองได้ และปัจจุบันมูลนิธิฯ มีเด็กและเยาวชนที่อยู่ในความดูแล ประมาณ 700 คน ในหมู่บ้านเด็กโสสะ 5 แห่งทั่วประเทศไทย ได้แก่ บางปู สมุทรปราการ, หาดใหญ่ สงขลา, หนองคาย, เชียงราย และภูเก็ต

จากการสำรวจเบื้องต้นเกี่ยวกับอาชีพที่เยาวชนอยากทำทั้งที่เป็นอาชีพเสริมและอาชีพหลัก เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว พบว่าเยาวชนจำนวนหนึ่งมีความต้องการด้านการส่งเสริมเรื่องการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งสอดคล้องกับแนวนโยบายยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ เรื่องการพัฒนาเยาวชน จึงนำมาซึ่งการจัดกิจกรรมนี้ขึ้น นอกจากนี้ มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ ยังดำเนินการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพให้กับเยาวชนในด้านอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพที่จะช่วยขับเคลื่อนสังคมในอนาคตต่อไป

เว็บไซต์ https://www.sosthailand.org
เฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/SOSThailand/
โทรศัพท์ 02-380-1177


แท็ก: PRNEWS , , ,
WRITER

RELATED

มูลนิธิเด็กโสสะฯ ร่วมกับ เคป & แคนทารี โฮเทลส์ สร้างประสบการณ์เรียนรู้นอกห้องเรียน ให้เด็กๆ ได้เติบโตอย่างมีคุณภาพ และมีความสุข

มูลนิธิเด็กโสสะฯ ร่วมกับ เคป & แคนทารี โฮเทลส์ สร้างประสบการณ์เรียนรู้นอกห้องเรียน ให้เด็กๆ ได้เติบโตอย่างมีคุณภาพ และมีความสุข

ประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เด็กและเยาวชน เกิดทักษะความเข้าใจต่อชีวิตตนเอง สิ่งแวดล้อม และสังคม เสริมพัฒนาการทั้งร่างกายและจิตใจ สามารถต่อยอดสู่ความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งถือเป็นประโยชน์หลักที่สำคัญที่เด็กๆ ควรได้รับ การทัศนศึกษา หรือการศึกษานอกห้องเรียน สามารถพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้ของเด็กๆ ได้เป็นอย่างดี เพราะเป็นการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง ช่วยเปิดโลกทัศน์ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ วัตถุสิ่งของ…

มูลนิธิเด็กโสสะฯ มุ่งสร้างโอกาสเยาวชนเป็นผู้ประกอบการเสริมทักษะการตลาดออนไลน์ ท่ามกลางความท้าทายในโลกดิจิทัล

มูลนิธิเด็กโสสะฯ มุ่งสร้างโอกาสเยาวชนเป็นผู้ประกอบการเสริมทักษะการตลาดออนไลน์ ท่ามกลางความท้าทายในโลกดิจิทัล

ความเชื่อมโยงระหว่างธุรกิจละเยาวชนคนรุ่นใหม่คือเทคโนโลยีที่จะส่งผลต่ออนาคตของเยาวชนและการขับเคลื่อนสังคมเศรษฐกิจ องค์ความรู้คือภูมิคุ้มกันสำคัญที่จะทำให้ประกอบอาชีพพึ่งพาตนเองให้อยู่รอดได้ในยุคดิจิทัลที่การตลาดออนไลน์เข้ามามีบทบาท จึงจำเป็นต้องเรียนรู้จนนำไปสู่การปรับเปลี่ยน และสร้างความสำเร็จบนเส้นทางของธุรกิจได้อย่างยั่งยืน จากการสำรวจเบื้องต้นของมูลนิธิเด็กโสสะฯ ซึ่งมีเยาวชนอยู่ในความดูแลประมาณ 80 คน พบว่าเยาวชนจำนวนหนึ่งสนใจที่จะเป็นผู้ประกอบการ และความต้องการดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของยุทธศาสตร์ “Empower young people” ของมูลนิธิฯ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาเยาวชน…

#แม่โสสะ คือใคร?

#แม่โสสะ คือใคร?

แม่ที่มีลูก 34 คน แม่ที่ปลงผมบวชให้ลูกมาแล้ว 8 คน แม่ที่พาลูกๆ ไปจับใบดำใบแดง 3 ครั้ง แม่ที่รดน้ำสังข์ให้ลูกมาแล้ว 5 คน หรือแม้แต่รดน้ำศพลูก ในประเทศไทยยังคงมีเด็กอีกมากที่ขาดโอกาสในการเติบโตอย่างมีคุณภาพ…

ตามรอย เกรย์ตา ทุนเบิร์ก เด็กหญิงชาวสวีเดน ผู้ปลุกพลังเยาวชนเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้น

ตามรอย เกรย์ตา ทุนเบิร์ก เด็กหญิงชาวสวีเดน ผู้ปลุกพลังเยาวชนเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้น

ตามรอย เกรย์ตา ทุนเบิร์ก ผู้ปลุกพลังเยาวชนเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้น ผ่านโครงการ "The Electric Playground" เวทีสร้าง 10,000 นักเคลื่อนไหว ด้านขยะและการจัดการพลังงาน

บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด จับมือ เสือเหลือง ดอร์ทมุนด์ วางเป้าพัฒนาทีมเยาวชนต่อเนื่อง

บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด จับมือ เสือเหลือง ดอร์ทมุนด์ วางเป้าพัฒนาทีมเยาวชนต่อเนื่อง

“ปราสาทสายฟ้า” บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด สุดยอดทีมลูกหนังของเมืองไทย กับ “เสือเหลือง” โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ สโมสรชั้นนำจากบุนเดสลีกา เยอรมนี โดยทั้ง 2 สโมสรได้ทำความร่วมมือกันเป็นครั้งแรก ปลายปี 2018…

ตัวแทนคนรุ่นใหม่ 6 พรรค ร่วมเสวนาในโจทย์  ‘ทำอย่างไรให้เยาวชนสนใจการเมือง’

ตัวแทนคนรุ่นใหม่ 6 พรรค ร่วมเสวนาในโจทย์ ‘ทำอย่างไรให้เยาวชนสนใจการเมือง’

ตัวแทนคนรุ่นใหม่ 6 พรรค ร่วมเสวนาในหัวข้อคนรุ่นใหม่กับการเมือง วันที่ 22 ม.ค. 2562 ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ มีการจัดงานเสวนาทางวิชาการภายใต้ชื่อ Bangkok International Student Conference…

X