พิธีลงนาม สนับสนุนส่งเสริมศักยภาพของนิสิต ให้มีทักษะพร้อมเป็นผู้นำคุณภาพเพื่อพัฒนาองค์กรในอนาคต

คัดลอก URL แล้ว

รศ. ดร. วิเลิศ ภูริวัชร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมลงนามตกลงความร่วมมือกับมูลนิธิซีบีเอโดย ศ.(พิเศษ) ดร. สาคร สุขศรีวงศ์ ประธานกรรมการ มูลนิธิซีบีเอ, รศ. ดร. ดนุพล หุ่นโสภณ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการและฝึกอบรม และ รศ. ม.ล. สาวิกา อุณหนันท์ รองประธานกรรมการมูลนิธิซีบีเอ เพื่อร่วมส่งเสริมและสนับสนุนโครงการของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมร่วมเสริมสร้างศักยภาพของนิสิตให้มีทักษะในมิติต่างๆ ที่จำเป็นต่อการเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรม และสามารถเป็นผู้นำในการพัฒนาองค์กรในภาคธุรกิจ ในการนี้ ศาสตราจารย์ (พิเศษ)​ ดร.สาคร สุขศรีวงศ์ ประธานกรรมการ มูลนิธีซีบีเอ ได้ร่วมบริจาคเงินจำนวน 1 ล้านบาท เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาโครงการความร่วมมือในครั้งนี้


แท็ก: PRNEWS
X