shell เชลล์ เชลล์แห่งประเทศไทย

Shell ก้าวสู่ 130 ปีในไทย ผสานพันธมิตรทุกภาคส่วน ร่วมยืนหยัดเคียงข้างคนไทยทุกสถานการณ์

คัดลอก URL แล้ว

บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด เติบโตและอยู่เคียงข้างการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมไทยมาตลอด 130 ปี ควบคู่ไปกับการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศ ตลอดจนการผนึกความร่วมมือและสร้างคุณค่ากับพันธมิตรทุกภาคส่วน ภายใต้ยุทธศาสตร์ “Powering Progress” ด้วยเจตนารมณ์ของการเป็นพันธมิตรที่ไว้วางใจได้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (Trusted Partner for Better Life) มุ่งหวังสร้างเสริมสังคมไทยให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี (Powering Lives)

Shell
นายปนันท์ ประจวบเหมาะ ประธานกรรมการ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด สนับสนุนโรงพยาบาลรามาธิบดี ปรับปรุงหอผู้ป่วยให้เป็นห้องแยกโรคติดเชื้อความดันลบ สำหรับการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ขั้นวิกฤต 

ยุทธศาสตร์ “Powering Progress” ด้วยความร่วมมือที่มุ่งสร้างสรรค์การช่วยเหลือสังคมผ่านโครงการต่างๆ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยเฉพาะในปีที่ผ่านมาเราทุกคนต้องเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้สังคมไทยต้องพบกับความท้าทายอย่างหนักทั้งด้านสุขภาพและทางเศรษฐกิจ เชลล์ตระหนักดีถึงความเดือดร้อนที่ทุกคนประสบอยู่ จึงได้ส่งมอบความช่วยเหลือให้กับทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นใน 2 เรื่องหลัก คือการให้การสนับสนุนทางด้านสุขภาพและสาธารณสุข และส่งเสริมการเพิ่มทักษะอาชีพให้กับชุมชนเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

เชลล์ ส่งมอบวัสดุการแพทย์แก่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ พระประแดงยืนยันการดูแลเคียงข้างชาวชุมชนคุ้งบางกะเจ้า

โดยการสนับสนุนทางด้านสุขภาพและสาธารณสุขแก่บุคลากรทางการแพทย์และชุมชน เชลล์มุ่งเน้นการให้การดูแลป้องกัน รักษา ตลอดจนการบรรเทาความเดือดร้อน ทั้งนี้เชลล์ให้การสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าวรวมเป็นมูลค่า 16.35 ล้านบาท ในปีที่ผ่านมาผ่านโครงการต่าง ๆ ดังนี้

  • สืบเนื่องจากข้อจำกัดด้านพื้นที่และจำนวนเตียงที่ไม่เพียงพอในภาวะวิกฤต ที่มีจำนวนผู้ป่วยโควิด-19 สูงขึ้นมาก เชลล์บริจาคเงินจำนวน 13 ล้านบาทให้กับพันธมิตรหลัก คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อการปรับปรุงหอผู้ป่วยธรรมดาให้กลายเป็นห้องแยกโรคติดเชื้อความดันลบ (Negative Pressure Room with AI/IR) จำนวน 34 เตียง ซึ่งมีความจำเป็นอย่างมากต่อการรักษาโรคทางเดินหายใจและโรคไวรัสโควิด-19 การปรับปรุงห้องดังกล่าว ช่วยป้องกันเชื้อโรคกระจายออกไปสู่นอกห้อง ป้องกันการติดเชื้อโรคของบุคลากรทางการแพทย์ผู้ให้การรักษาอย่างใกล้ชิดกับผู้ป่วยวิกฤตจากไวรัสโควิด-19 เมื่อสถานการณ์ดีขึ้น ห้องต่าง ๆ เหล่านี้ยังสามารถปรับมาใช้รักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจอื่น ๆ ได้อีกด้วย
  • ความเดือดร้อนจากการเจ็บป่วยตลอดจนผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการกักตัว ทำให้การจัดหาสิ่งของที่จำเป็นต่อการอุปโภคบริโภคตลอดจนอุปกรณ์ป้องกันเชื้อโรคในชีวิตประจำวันให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 เป็นเรื่องที่มีความจำเป็นเร่งด่วนด้วยเช่นเดียวกัน เชลล์บริจาคเงินจำนวน 2 ล้านบาท ให้กับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัย สภากาชาดไทย เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว ตลอดจนประสานความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตร อำนวยความสะดวกในการจัดฉีดวัคซีคให้กับชาวชุมชนคลองเตย เพื่อความปลอดภัยของชุมชน
  • การป้องกันและดูแลสุขภาพอนามัยของชุมชมให้มีความปลอดภัยจากไวรัสโควิด-19 ถือเป็นสิ่งสำคัญ เชลล์จัดส่งมอบวัสดุและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์แก่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระประแดง เพื่อสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการแพทย์ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในคุ้งบางกะเจ้าทั้ง 7 แห่งให้เป็นไปอย่างราบรื่น นอกจากนี้ยังได้ส่งมอบกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ ด้วยการส่งมอบอาหารปรุงสุก ผ่านโครงการ “ครัวหอการค้าไทย และหน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 กรุงเทพมหานคร – หอการค้าไทย”
โครงการ “เชลล์เติมสุข” ร่วมเปิดประตูสู่โอกาสแก่ชุมชนและนักเรียนผู้สมควรได้รับโอกาส จากโรงเรียน 37 แห่งในพื้นที่ทุรกันดาร

โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตและการส่งเสริมด้านความปลอดภัย ที่มุ่งพัฒนาศักยภาพและทักษะทางอาชีพให้ชุมชน ตลอดจนการส่งมอบ “โอกาส” เพื่อนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพด้านต่าง ๆ ด้วย ให้เขาเหล่านั้นสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งพันธกิจที่เชลล์ให้ความสำคัญและสนับสนุนเสมอมา

นายปนันท์ ประจวบเหมาะ ประธานกรรมการ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด ร่วมให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยทางท้องถนนในกิจกรรมจัดอบรม Shell School Road Safety

โครงการ “เชลล์เติมสุข” เป็นโครงการในความร่วมมือกับมูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ ผ่านแนวคิด Social Enterprise ด้วยการส่งเสริมทักษะและพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Skills and Enterprise Development (CSED) ให้กับนักเรียนผู้สมควรได้รับโอกาสรวมถึงผู้มีความบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจากโรงเรียนจำนวน 37 แห่ง ทั่วประเทศ สนับสนุนให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน เปิดโอกาสให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการฯ ต่อยอดและเรียนรู้ทักษะที่จำเป็นต่อชีวิต โดยเฉพาะความรู้ทางการเกษตรสมัยใหม่และความรู้ทางธุรกิจ เพื่อให้พวกเขามีรายได้เลี้ยงดูตนเอง ช่วยเหลือครอบครัว และนำไปสู่การสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง จนสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตในชุมชนให้ดียิ่งขึ้นได้ โดยมีผู้ได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการฯ นี้กว่า 14,000 คน ทั้งนักเรียน ผู้ปกครอง ตลอดจนคนในชุมชน

  • โครงการ “Imagine the Future Scenarios Competition 2021 Thailand” ซึ่งเป็นเวทีการแข่งขันในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและตะวันออกกลาง ที่เชลล์เปิดโอกาสให้เยาวชนรุ่นใหม่ก้าวสู่การเป็นผู้นำในการออกแบบเมืองแห่งอนาคตและเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ อย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบัน
  • โครงการ “ปลอดภัยทุกย่างก้าวจากบ้านถึงโรงเรียน” (Shell School Road Safety) ที่มุ่งเน้นการพัฒนา 8 ทักษะ[1] ความปลอดภัยทางถนนให้กับเด็กวัยเรียน ได้แก่ ทักษะการเดินเท้าปลอดภัย การขี่รถจักรยานปลอดภัย การโดยสารรถจักรยานยนต์ปลอดภัย การสวมหมวกนิรภัยปลอดภัย การโดยสารรถยนต์ปลอดภัย การโดยสารรถโรงเรียน/รถรับ-ส่งนักเรียนปลอดภัย การโดยสารรถสาธารณะปลอดภัย (เช่น รถเมล์ รถไฟฟ้า) และทักษะเดินทางปลอดภัยวิถีชีวิตปกติรูปแบบใหม่ New Normal โดยเด็ก ๆ ที่เข้าร่วมโครงการ1,037 คน ได้รับความรู้ที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน ช่วยลดโอกาสและผลกระทบในการเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทางบนท้องถนน พร้อมปลูกฝังวัฒนธรรมความปลอดภัยให้กับเด็ก ๆ อีกด้วย
  • เชลล์ได้สร้างสรรค์โครงการ “ขับรถบรรทุกปลอดภัย สร้างทักษะใหม่กับเชลล์” (Shell Road Safety Skills Training) เพื่อให้การขับรถบรรทุกเป็นไปอย่างปลอดภัย ลดการเกิดอุบัติภัยบนท้องถนน ตลอดจน ยกระดับทักษะให้กับผู้ที่มีพื้นฐานการขับรถบรรทุกตามมาตรฐานสากล เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับ ยังเปิดโอกาสให้คนทั่วไปได้เปิดประตูทางอาชีพบานใหม่สร้างกับอนาคตของตนเอง ซึ่งล่าสุดได้รับการตอบรับอย่างดีมีผู้เข้าร่วมโครงการ 500 ที่นั่งเต็มในระยะเวลาอันรวดเร็ว
บรรยากาศการเรียนในโครงการ “ขับรถบรรทุกปลอดภัย สร้างทักษะใหม่กับเชลล์” (Shell Road Safety Skills Training)

ทุกโครงการของเชลล์การดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ “Powering Progress” ล้วนเป็นการสานต่อเจตนารมณ์ Trusted Partner for Better Life การพันธมิตรที่ไว้วางใจได้ ด้วยการร่วมเติมเต็มความขาดแคลนในยามวิกฤติ และการมอบโอกาสทางความรู้และอาชีพ เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี (Powering Lives) สิ่งเหล่านี้ สะท้อนความมุ่งมั่นของเชลล์ที่พร้อมจะอยู่เคียงข้างส่งมอบพลังแห่งความสุขให้กับคนไทยในทุกสถานการณ์ มุ่งหวังให้สังคมไทยเติบโตก้าวหน้าอย่างมั่นคงต่อไป


แท็ก: PRNEWS , , ,

RELATED

Shell Helix FuelSave น้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ใหม่  ช่วยคุณประหยัดน้ำมันมากขึ้น!

Shell Helix FuelSave น้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ใหม่ ช่วยคุณประหยัดน้ำมันมากขึ้น!

เชลล์ เปิดตัวน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ใหม่ล่าสุด ด้วยเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มคุณสมบัติลดแรงเสียดทาน ช่วยประหยัดน้ำมันถึง 2.2% วางจำหน่ายแล้ววันนี้

Shell ครองตำแหน่งผู้นำตลาดน้ำมันหล่อลื่นระดับโลกติดต่อกัน 15 ปีซ้อน จากไคล์ แอนด์ คอมพานี

Shell ครองตำแหน่งผู้นำตลาดน้ำมันหล่อลื่นระดับโลกติดต่อกัน 15 ปีซ้อน จากไคล์ แอนด์ คอมพานี

Shell ครองตำแหน่งผู้นำตลาดน้ำมันหล่อลื่นระดับโลกติดต่อกันเป็นปีที่ 15 จากรายงานการวิเคราะห์และการประเมินตลาดในอุตสาหกรรมน้ำมันหล่อลื่นทั่วโลกฉบับที่ 19 ของสถาบันด้านการวิจัยตลาดชั้นนำ

Shell จัดแคมเปญแรงยกปั๊ม เติมสุขตลอดเทศกาลสงกรานต์

Shell จัดแคมเปญแรงยกปั๊ม เติมสุขตลอดเทศกาลสงกรานต์

เชลล์ ส่งเสริมรัฐกระตุ้นเศรษฐกิจ จัดเต็มโปรโมชันแรงยกปั๊ม เตรียมความพร้อมสถานีบริการ เติมสุขตลอดเทศกาลสงกรานต์

ศูนย์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเชลล์ เฮลิกส์ พลัส ส่งโปรแรง ต้อนรับซัมเมอร์! 

ศูนย์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเชลล์ เฮลิกส์ พลัส ส่งโปรแรง ต้อนรับซัมเมอร์! 

ศูนย์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเชลล์ เฮลิกส์ พลัส ส่งโปรแรง ต้อนรับซัมเมอร์! เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รับทันทีของแถมสุดปัง

Shell x Porsche เปิดสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงอย่างเป็นทางการ

Shell x Porsche เปิดสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงอย่างเป็นทางการ

เชลล์ จับมือ ปอร์เช่ ผสานกำลังสองแบรนด์ชั้นนำระดับโลก ขยายเครือข่ายสถานีชาร์จรถยนต์พลังงานไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงจากมาเลเซียสู่ประเทศไทย

Shell-SCG เผยโฉมบรรจุภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นรักษ์โลกจากพลาสติกรีไซเคิล

Shell-SCG เผยโฉมบรรจุภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นรักษ์โลกจากพลาสติกรีไซเคิล

เชลล์ จับมือ เอสซีจี เคมิคอลส์ พัฒนา “บรรจุภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นรักษ์โลก” เดินหน้าส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง ในบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Shell คว้า 2 รางวัลชั้นนำจาก Thailand Energy Awards 2020 – 2021

Shell คว้า 2 รางวัลชั้นนำจาก Thailand Energy Awards 2020 – 2021

เชลล์ คว้า 2 รางวัลชั้นนำด้านพลังงานไทย จากการประกวด Thailand Energy Awards 2020 และ 2021 ตอกย้ำความมุ่งมั่นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

Shell ส่งโปรแจกน้ำดื่ม เติมพลังให้รถ เติมความสดชื่นให้ผู้ขับขี่ทั่วประเทศ

Shell ส่งโปรแจกน้ำดื่ม เติมพลังให้รถ เติมความสดชื่นให้ผู้ขับขี่ทั่วประเทศ

เชลล์ เดินหน้าเติมสุขให้ทุกชีวิต ส่งโปรโมชันเติมพลังให้รถ มอบความสดชื่นพร้อมมอบความคุ้มค่าให้กับผู้ขับขี่ทั่วประเทศ วันนี้ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

เชลล์ เติมสุข เติมรอยยิ้มให้เกษตรกรไทย แจกไข่ไก่ส่งต่อความสุขแก่ผู้ขับขี่

เชลล์ เติมสุข เติมรอยยิ้มให้เกษตรกรไทย แจกไข่ไก่ส่งต่อความสุขแก่ผู้ขับขี่

เชลล์ ร่วมช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ สมาชิกเชลล์ โกพลัสเติมน้ำมันครบ 300 บาท รับไข่ไก่จำนวน 1 แพ็ก (4 ฟอง) ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม เป็นต้นไป

X