มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงาน “เทิด ด้วย ทำ ปี พ.ศ. 2565” เนื่องใน โอกาสครบรอบ 10 ปี มูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ

คัดลอก URL แล้ว

วันที่ 11 ธันวาคม 2565 มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงาน “เทิด ด้วย ทำ ปี พ.ศ. 2565” เนื่องใน โอกาสครบรอบ 10 ปี มูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ ร่วมสรุปแนวทาง “โครงสร้างพื้นฐานสังคม และเศรษฐกิจใหม่บนหลักของ เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่” พร้อมเยี่ยมชมตัวอย่างความสำเร็จชุมชนเพชรน้ำหนึ่ง ตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เพื่อถ่ายทอดความสำเร็จ จากการมีส่วนร่วมของชุมชน และการสนับสนุนจาก ภาคเอกชน ท้องถิ่น รวมทั้งภาครัฐ จนเกิดระบบการทำงานร่วมกันในการจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) นำโดย บุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการ ในฐานะภาคเอกชนที่สนับสนุน ชุมชนเกษตรกรเพชรน้ำหนึ่ง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี อย่างเป็นทางการจนประสบความสำเร็จ และร่วมพัฒนาแหล่งน้ำ การเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ให้กับชุมชนสหกรณ์การเกษตรแบบรวมกลุ่ม เพื่อให้ชาวบ้านกว่า 200 ครอบครัว มีแหล่งน้ำเพียงพอในการทำการเกษตรและอุปโภคบริโภคมีรายได้ที่มั่นคงด้วยศาสตร์ของพระราชา ซึ่งระยะเวลาดำเนินงานดังกล่าวอย่างต่อเนื่องมาตลอด 5 ปี

โดยแรงบันดาลใจ ในการร่วมสนับสนุนมูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการบริหารจัดการน้ำที่ชุมชนเพชรน้ำหนึ่ง เริ่มต้นจากความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกา ธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  และน้อมนำพระราชจริยาวัตรของพระองค์ท่าน เป็นแบบอย่างในการทำงาน เรื่องการมองในแง่บวก ความเพียรพยายามในการแก้ปัญหา และการติดตามงานอย่างไม่ลดละ และสานต่อพระราชปณิธานของพระองค์ท่าน และทุกครั้งที่มีกิจกรรมเกี่ยวกับพระองค์ท่าน จะนำสีขาว ดำ ทอง เป็นสีหลัก ของแนวคิดในการดำเนินกิจกรรมนั้น และนั่นเป็นที่มาของ คอลเลคชั่นพิเศษ  WBG  (White Black Gold ) โดยนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายคอลเลคชั่น WBG สนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชุมชนเพชรน้ำหนึ่ง 

ทั้งนี้เพื่อสานพระราชปณิธานของพระองค์ท่าน ซึ่งทรงพระราชทานพระราชดำรัสไว้ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2539 ความว่า

“… หลักสำคัญว่า ต้องมีน้ำ น้ำบริโภคและน้ำใช้ น้ำเพื่อการเพาะปลูก เพราะชีวิตอยู่ที่นั่น ถ้ามีน้ำ คนอยู่ได้ … ถ้าไม่มีน้ำ คนอยู่ไม่ได้ไม่มีไฟฟ้า คนอยู่ได้ … แต่ถ้ามีไฟฟ้า ไม่มีน้ำ คนอยู่ไม่ได้…”

จากการที่ บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) มีโอกาสร่วมกับมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ องค์การมหาชน ได้พัฒนาแหล่งน้ำ สร้างแปลงสาธิตการเกษตรแบบทฤษฎีใหม่ และที่สำคัญ คือ สร้างอาคารบรรจุและเก็บรักษาผลผลิต ที่ช่วยทำให้เกษตรกร ซึ่งเดิมเป็นเพียง “ผู้ผลิต” กลายเป็น “ ผู้ประกอบการ” ผู้สามารถจัดจำหน่ายผลผลิตของตนโดยตรงถึงตลาด สร้างผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรม พร้อมให้ภาครัฐ และเอกชน รวมถึงคณะสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชมความสำเร็จของการดำเนินงานชุมชนเพชรน้ำหนึ่ง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี เพื่อถ่ายทอดผลสำเร็จ และตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม ให้ประชาชนและผู้ที่สนใจ ได้รับรู้ และสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้กับพื้นที่ของตัวเองต่อไป

โดยแบ่งออกเป็น 4 จุดใหญ่ดังต่อไปนี้

  • จุดที่ 1 การฟื้นฟูแหล่งน้ำ (สระ9, สระ10)

ปี 2561 ได้ร่วมกับมูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา และบริษัทในเครือสหพัฒน์ สนับสนุนมูลนิธิอุทกพัฒน์            ในพระบรมราชูปถัมภ์ ด้วยงบประมาณ 2,000,000 บาท เพื่อดำเนินงาน ปรับปรุง พัฒนาโครงสร้างเชื่อมโยงระบบน้ำในพื้นที่ พร้อมระบบกระจายน้ำในแปลงเกษตรผสมผสานตามแนวทฤษฎีใหม่ สอดคล้องกับลักษณะภูมิประเทศและรูปแบบการใช้น้ำ เตรียมความพร้อมของปัจจัยพื้นฐานการผลิต บริหารจัดการน้ำให้มีน้ำทำเกษตรกรรมเพื่อรายได้ให้แก่ 238 ครอบครัวในชุมชนเพชรน้ำหนึ่ง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 

  • งานพัฒนาโครงสร้างน้ำ ประกอบด้วย งานขุดลอกคลองส่งน้ำระยะทาง 1.720 กิโลเมตร พร้อมท่อลอด อาคารบังคับน้ำ รางรับน้ำและผนังยกระดับน้ำ
  • งานแปลงเกษตรผสมผสานตามแนวทฤษฎีใหม่ ประกอบด้วย แปลงสาธิตเกษตรผสมผสานรวม 34 ไร่ 
  • สร้างต้นแบบจัดการน้ำแบบสระพวง คือ ใช้น้ำสระใหญ่เติมสระเล็ก และสร้างระบบกระจายน้ำแบบใช้น้ำน้อยในแปลงเกษตร 
  • จุดที่ 2 ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
  • จุดที่ 3 ระบบกระจายน้ำ (หอถังสูง 7.5 เมตร และแปลงเกษตร)

ปี 2564  บริษัทฯ ยังร่วมสนับสนุนมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในการพัฒนาการกระจายน้ำทางฝั่งตะวันตกของ ชุมชนเพชรน้ำหนึ่ง เพื่อสร้างหอเก็บน้ำต่างระดับ กว่าสิบหอเพื่อนำน้ำจากสระขนาด ๒๓ ไร่กระจายแจกจ่ายน้ำให้พื้นที่เพาะปลูกกว่าห้าร้อยไร่ ด้วยงบประมาณ 440,000 บาท ให้เกษตรกรกว่า 230 ครอบครัว มีน้ำเพียงพอ พลิกฟิ้นผืนดินจากความแห้งแล้ง สู่ความอุดมสมบูรณ์  สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 

  • จุดที่ 4 กระบวนการผลิต อาคารบรรจุ และเก็บรักษาผลผลิต

ปี 2562 เพื่อให้ผลผลิตทางการเกษตรของชุมชนเพชรน้ำหนึ่งและชุมชนในเครือข่าย ได้ส่งตรงถึงผู้บริโภค           ในตัวเมือง โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ( มหาชน ) สนับสนุนงบประมาณ 700,000 บาท  ร่วมมือกับมูลนิธิอุทกพัฒน์ และชุมชน สร้างอาคารบรรจุ และเก็บรักษาผลผลิต เพื่อจัดเก็บและตกแต่งผลผลิต บรรจุเพื่อส่งตรงโกลเด้นท์เพลส ภายใต้ชื่อ “ไร่ชีวิตพอเพียงเพ็ชร์บุรี”

ทั้งนี้ บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ยังคงตั้งมั่นที่จะสานต่อการทำงานร่วมกับมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และยังคงสนับสนุนชุมชนเพชรน้ำหนึ่ง ที่ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี อย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยสร้างอาชีพ และรายได้ที่ยั่งยืน แก่พี่น้องเกษตรกรให้สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ 

โดยรายได้จากการสนับสนุน ส่วนใหญ่จะมาจากเครื่องแต่งกายคอลเลคชั่นพิเศษ  WBG  (White          Black Gold) ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อโครงการนี้โดยเฉพาะ โดยผู้ที่สนใจสามารถร่วมสนับสนุนได้ที่ WBG Waterislife (bentoweb.com)  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที Line @ : @iccshopping  หรือ Call center : 02-8267988  (ตลอด 24 ชั่วโมง)


แท็ก: PRNEWS
WRITER

Amita S

Content Creator / Beauty Tip&trick