MSME สภพ.(BEDO) สสว. หลากหลายชีวภาพ

สสว. MOU สภพ. (BEDO) พัฒนา MSME จากความหลากหลายทางชีวภาพ

คัดลอก URL แล้ว

สสว. ลงนามบันทึกข้อตกลง ร่วมกับฺ BEDO สนับสนุนวิสาหกิจรายย่อย วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม MSME ในรูปแบบใหม่ที่สามารถเร่งให้เศรษฐกิจเติบโตบนฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนผ่านการใช้ทรัพยากรชีวภาพในท้องถิ่น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยในตลาดโลก

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เผยว่า ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายผลักดัน เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว หรือ Bio-Circular-Green Economy : BCG ซึ่งจากนโยบายดังกล่าว เป็นเรื่องจำเป็นของประเทศที่จะต้องมีการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุน MSME ในรูปแบบใหม่ที่สามารถเร่งให้เศรษฐกิจเติบโตบนฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจทุกภาคส่วน รวมถึงมีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่ผ่านมา สสว. ได้มีการลงนามบันทึกความร่วมมือกับภาครัฐ และภาคเอกชนหลายแห่ง เพื่อเป็นการเอื้อต่อธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ โดยเป็นไปตามกรอบการดำเนินงานของ สสว. คือ เพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุนขยายช่องทางการตลาด และการเชื่อมโยงหาแหล่งเงินทุนให้ SME ผ่านมาตรการต่าง ๆ ของ สสว.

ผอ.สสว. กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจรายย่อยและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (MSME) จากความหลากหลายทางชีวภาพ (BIODIVERSITY) ระหว่าง สสว. และ BEDO นั้น มีขึ้นเพื่อให้เอสเอ็มอีเข้าถึงการปรับตัวต่อผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และเพื่อให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากประเทศที่มีกับดักรายได้ปานกลางจากเดิมที่ผลิตสินค้าและบริการเป็นจำนวนมากแต่สร้างรายได้หรือผลตอบแทนที่มีมูลค่าน้อย ให้เปลี่ยนเป็นสามารถผลิตสินค้าและบริการน้อยแต่สร้างรายได้เป็นจำนวนมาก เกิดการกระจายรายได้ ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจทุกภาคส่วน ด้วยการนำข้อได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Advantage) จากความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) ทั้งในระดับชุมชน ระดับภูมิภาค หรือระดับประเทศ เปลี่ยนให้เป็นความสามารถในการแข่งขัน (Competitive Advantage) โดยการใช้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เสริมด้วยองค์ความรู้สมัยใหม่และความคิดเชิงสร้างสรรค์ เช่นการบริหารจัดการ แผนและการใช้ช่องทางการตลาดสมัยใหม่ และการนำอัตลักษณ์ท้องถิ่นมาเพิ่มมูลค่าด้วยรูปแบบต่างๆ ต่อยอดเข้ากับความเข้มแข็งทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นดังกล่าว  

นางสุวรรณา เตียรถ์สุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ BEDO กล่าวว่า BEDO มีภารกิจขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ในการส่งเสริมชุมชนให้มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพในท้องถิ่น โดยคำนึงถึงการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน ภายใต้ความร่วมมือฉบับนี้ BEDO จะดำเนินการยกระดับชุมชนท้องถิ่นก้าวสู่ผู้ประกอบการ MSME ระยะที่ 1 จำนวน 10 ราย เพื่อรับการพัฒนาต่อยอดและส่งเสริมธุรกิจ จาก สสว. เป็นการเพิ่มศักยภาพและโอกาสเติบโตทางธุรกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืนในอนาคต นอกจากนี้ BEDO จะให้การสนับสนุนข้อมูล และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ตลอดจนเครื่องมือ เพื่อส่งเสริมให้ MSME สามารถพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้แนวคิด BCG Economy Model  ความร่วมมือนี้เป็นโอกาสดีที่จะพัฒนาชุมชนสู่การเป็นผู้ประกอบการ ทั้งนี้ BEDO มีความยินดีที่จะสนับสนุนเครื่องมือในการส่งเสริมผู้ประกอบการที่จดทะเบียนกับ สสว. ดำเนินการด้านความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น การวิเคราะห์ผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจที่มีต่อความหลากหลายทางชีวภาพ (Business & Biodiversity Check) การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ เป็นต้น  จึงนับเป็นความร่วมมือกับภาคีที่เข้มแข็งอย่าง สสว. ที่จะสนับสนุนและขับเคลื่อนชุมชนให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG และคาดหวังว่าจะเกิดการขยายผลไปทั่วประเทศในปีต่อ ๆ ไป        


แท็ก: PRNEWS , , , ,

RELATED

สสว. รุกพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์ม สร้างระบบให้บริการ SME ACCESS ช่วย SME ทำธุรกิจยุคใหม่

สสว. รุกพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์ม สร้างระบบให้บริการ SME ACCESS ช่วย SME ทำธุรกิจยุคใหม่

สสว. เดินหน้าพัฒนาระบบ SME ACCESS ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อ SME เต็มรูปแบบ เน้นปรับรูปแบบการให้บริการ MSME ในด้านต่าง ๆ สู่รูปแบบ e-Service เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร…

สสว. จับมือกลุ่มค้าปลีกรายใหญ่เพิ่มช่องทางขายให้ SME ทั่วประเทศ

สสว. จับมือกลุ่มค้าปลีกรายใหญ่เพิ่มช่องทางขายให้ SME ทั่วประเทศ

สสว. จับมือพันธมิตรค้าปลีกรายใหญ่ ทั้งกลุ่มซีพี กลุ่มเซ็นทรัล กลุ่มเดอะมอลล์ PTTOR ฯลฯ เดินหน้าเพิ่มช่องทางขายสินค้า “SME ชัวร์” ทั่วประเทศ พร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน สร้างความเชื่อมั่นให้สินค้า SME…

สสว. เผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SME เดือนมีนาคม 2565 ปรับตัวลดลงจากกำลังซื้อชะลอตัว และต้นทุนสูง

สสว. เผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SME เดือนมีนาคม 2565 ปรับตัวลดลงจากกำลังซื้อชะลอตัว และต้นทุนสูง

สสว. เผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SME เดือนมีนาคม 2565 ปรับตัวลดลงเล็กน้อยจากกำลังซื้อชะลอตัว และต้นทุนสูงขึ้นทั้งจากค่าวัตถุดิบ ค่าสินค้า และค่าขนส่ง เป็นผลกระทบทางอ้อมจากสงครามรัสเซีย-ยูเครน ส่งผลต่อปริมาณการผลิต/การค้า/บริการ รวมถึงกำไรทางธุรกิจ ด้วยอำนาจในการปรับราคาสินค้าของ SME น้อย…

สสว. เผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SME เดือนก.พ. 2565  ภาพรวมยังอยู่เหนือระดับค่าฐานต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4

สสว. เผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SME เดือนก.พ. 2565 ภาพรวมยังอยู่เหนือระดับค่าฐานต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4

สสว. เผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SME เดือนกุมภาพันธ์ 2565 ภาพรวมยังอยู่เหนือระดับค่าฐานต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 สะท้อนความเชื่อมั่นในธุรกิจของ SME ปัจจัยบวกมาจากกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้น จากโครงการคนละครึ่ง เฟส 4 ที่เข้ามาช่วยพยุงกำลังซื้อของผู้บริโภค ประกอบกับความสามารถในการปรับตัวของ…

สสว. เผยดัชนี SMESI เดือน มกราคม 2565 ภาพรวมยังอยู่เหนือระดับค่าฐานต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 สะท้อนความเชื่อมั่นในธุรกิจของ SME

สสว. เผยดัชนี SMESI เดือน มกราคม 2565 ภาพรวมยังอยู่เหนือระดับค่าฐานต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 สะท้อนความเชื่อมั่นในธุรกิจของ SME

ปัจจัยบวกมาจากกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้น มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐ ความสามารถในการปรับตัวของผู้ประกอบการ เช่นเดียวกับ SMESI รายภูมิภาค ทั้งภาคตะวันออก ภาคกลาง กรุงเทพฯ และปริมณฑล ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้น แต่ปัจจัยที่ต้องเฝ้าระวังคือต้นทุนราคาสินค้า ค่าวัตถุดิบ ค่าขนส่ง ฯลฯ…

สสว. เผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SME เดือนธันวาคม 2564 ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในช่วงปลายปี แต่โอมิครอนฉุดการคาดการณ์ในอนาคตลง

สสว. เผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SME เดือนธันวาคม 2564 ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในช่วงปลายปี แต่โอมิครอนฉุดการคาดการณ์ในอนาคตลง

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เปิดเผยรายงานดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SME (SME Sentiment Index: SMESI) ประจำเดือนธันวาคม 2564 ว่าดัชนีความเชื่อมั่น SMESI ปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง จากเดือนพฤศจิกายน…

สสว. MOU อบก. (TGO) ติดอาวุธ SME ส่งออก ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก 

สสว. MOU อบก. (TGO) ติดอาวุธ SME ส่งออก ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก 

สสว. จับมือ TGO เสริมสร้างความรู้ด้านบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก มุ่งพัฒนาขีดความสามารถให้เอสเอ็มอีกลุ่มส่งออกสินค้า 5 กลุ่มหลัก ทั้งเหล็ก อลูมิเนียม ซีเมนต์ ปุ๋ย และบริการไฟฟ้า ที่มีจำนวนกว่า 845 ราย…

สสว. อัดฉีดเงินกว่า 400 ล้านบาท เปิดตัวมาตรการใหม่ “BDS” ช่วย SME ยกระดับมาตรฐาน จ่ายให้สูงสุด 200,000 บาท ต่อราย

สสว. อัดฉีดเงินกว่า 400 ล้านบาท เปิดตัวมาตรการใหม่ “BDS” ช่วย SME ยกระดับมาตรฐาน จ่ายให้สูงสุด 200,000 บาท ต่อราย

สสว. เร่งช่วยเหลือ SME 5,000 กว่าราย ให้ได้รับการพัฒนา ยกระดับมาตรฐาน ผ่านโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS หรือ มาตรการเอสเอ็มอีคนละครึ่ง คาดเป็นการสร้างโมเดลใหม่ในการพัฒนาธุรกิจผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม…

สถานการณ์ SME ไตรมาส 3/2564 ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

สถานการณ์ SME ไตรมาส 3/2564 ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

สสว. เผยสถานการณ์ SME ไตรมาส 3/2564 สัญญาณดีขึ้นต่อเนื่อง สะท้อนจาก GDP SME ขยายตัวร้อยละ 0.2 หรือมีมูลค่า 1,356,720 ล้านบาท ผลจากโครงการคนละครึ่งเฟส…

X