ดานอนผนึกภาครัฐ ภาคีเครือข่าย และสถาบันการศึกษา เดินหน้าโครงการบันยัน ส่งเสริมคุณภาพชีวิตแม่และเด็กเพื่อพัฒนาการ 1000 วันแรกแห่งชีวิต

คัดลอก URL แล้ว

บริษัท ดานอน สเปเชียลไลซ์ นิวทริชั่น (ประเทศไทย) จำกัด สานต่อ โครงการบันยัน (Banyan Project) ผ่านการจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กที่ได้มาตราฐาน (Day Care Center) ควบคู่กับการจัดตั้ง มูลนิธิพันวันแรก (FIRST 1000 DAYS FOUNDATION) เดินหน้าสนับสนุนคุณภาพชีวิตของแม่และเด็กให้มีสุขภาวะที่ดีขึ้น มุ่งสร้างพัฒนาการเด็กรุ่นใหม่ให้เต็มศักยภาพผ่านโภชนาการที่ดี การพัฒนาการแบบองค์รวมและการเสริมสร้างศักยภาพของแม่ในการดูแลลูกน้อยได้อย่างเหมาะสม ภายใต้ความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล สหทัยมูลนิธิ Danone Ecosystem Fund สภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและชุมชนท้องถิ่น ย้ำผ่าน 5 ปี. บันยันช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตแม่และเด็กผ่านโครงการกว่า 150 คน

นายเดนิช ราห์มัน ผู้จัดการสูงสุดประจำประเทศไทย ประเทศลาว และผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของหน่วยธุรกิจโภชนาการเพื่อความต้องการพิเศษ บริษัท ดานอน สเปเชียลไลซ์ นิวทริชั่น (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวถึงโครงการบันยันว่า การจัดตั้งมูลนิธิพันวันแรก ( FIRST 1000 DAY FOUNDATION) เป็นพันธกิจหลักของมูลนิธิพันวันแรก คือการเผยแพร่ข่าวสารวิชาการและสานต่องานของโครงการบันยันในเรื่องของ 1000 วันแรก และการระดมทุนในการสนับสนุนการดำเนินงานของสถานรับเลี้ยงเด็กต้นสุข และช่วยเหลือกลุ่มแม่ผู้มีรายได้น้อยให้เข้าถึงการดูแลบุตรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีพัฒนาการสมวัย โดยได้รับความร่วมมือจากผู้สนับสนุนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านพัฒนาการเด็กเล็ก

“บริษัทดานอนให้ความสำคัญกับ 1,000 วันแรกของชีวิต เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดในการเตรียมความพร้อมและการเสริมสร้างพัฒนาการของเด็ก ซึ่ง Banyan Day Care Model โดยบริษัทดานอนเป็นสถานรับเลี้ยงเด็กต้นแบบแห่งเดียวในประเทศไทยที่พัฒนาขึ้นจากรากฐานของ 1,000 วันแรกของชีวิต เราจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกจังหวัดในประเทศจะนำแนวทางนี้มาปรับใช้ในการจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กที่ได้คุณภาพในที่สุด การระดมสรรพกำลังทั้งระดับประเทศและชุมชนท้องถิ่นเป็นหนึ่งในแรงผลักดันที่จะทำให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการจัดตั้งศูนย์รับเลี้ยงเด็กสำหรับเด็กอายุ 6 เดือนถึง 3 ปี”

สำหรับ โครงการบันยัน ดำเนินการภายใต้สองกิจกรรมหลักคือ
• การจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กที่ได้คุณภาพ (Day Care Model Center)
เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของรัฐบาลที่ต้องการพัฒนาระบบการจัดการสถานรับเลี้ยงเด็กแรกเกิดที่มีประสิทธิภาพ บริษัทดานอน และ Danone Ecosystem Fund จึงจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กต้นสุขขึ้นสำหรับเด็กอายุ 6 เดือนถึง 3 ปี เพื่อครอบครัวรายได้น้อยหรือด้อยโอกาสทางสังคมให้สามารถเข้าถึงการดูแลที่มีคุณภาพ ความรู้ด้านโภชนาการและพัฒนาการของเด็กที่เหมาะสม โดยมุ่งเน้นคุณแม่ผู้มีรายได้น้อย คุณแม่เลี้ยงเดี่ยว หรือสตรีที่ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

สถานรับเลี้ยงเด็กต้นสุข มีศูนย์ต้นแบบ 2 แห่ง ได้แก่

  • สถานรับเลี้ยงเด็กต้นสุข จ. นครศรีธรรมราช โดยได้รับความร่วมมือจากสหทัยมูลนิธิและองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา จัดตั้งเป็น Day Care Model Center ซึ่งเป็นต้นแบบในบริบทสังคมชุมชนท้องถิ่น
  • สถานรับเลี้ยงเด็กต้นสุข จ. สมุทรปราการ ได้รับความร่วมมือจากสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดตั้งเป็น Day Care Model Center ซึ่งเป็นต้นแบบในบริษัทสังคมเมือง

นอกจากนี้ โครงการบันยัน ยังได้รับการสนับสนุนด้านองค์ความรู้วิชาการจากสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล และผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็ก ที่ได้เข้ามาจัดการฝึกอบรมความรู้พื้นฐานการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด การดูแลโภชนาการและกระบวนการพัฒนาเด็กเล็กตามวัยให้แก่แม่และเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลในสถานรับเลี้ยงเด็กต้นสุข รวมไปถึงการจัดทำรายงานประเมินผลลัพธ์ของโครงการ ผลกระทบทางสังคมในมิติต่าง ๆ และความสำคัญของการจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กทั้งสองแห่ง

โครงการบันยันยังได้ตั้งเป้าจะสำเร็จโครงการในเดือนมิถุนายน พ.ศ.2566 ระยะเวลารวมตลอดโครงการกว่า 5 ปีโดยมีเป้าหมายที่จะสนับสนุนแม่และเด็กให้มีคุณภาพชีวิต โภชนาการที่ดี และมีพัฒนาการตามวัยที่เหมาะสม โดยเฉพาะในช่วง 1000 วันแรกจำนวน 150 คนอีกด้วย


แท็ก: PRNEWS
X