SME สสว. สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

เผยผลการประชุมรัฐมนตรีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเอเปค ครั้งที่ 27 ชูประเด็นใช้ดิจิทัลเพื่อการฟื้นฟูทางเศรษฐกิจ และเน้นส่งเสริม SME รอบด้าน

คัดลอก URL แล้ว

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ในฐานะรองประธานกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเอเปค ครั้งที่ 27 ณ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) โดยในปีนี้เขตเศรษฐกิจนิวซีแลนด์ซึ่งเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผ่านระบบการประชุมออนไลน์ ซึ่งที่ประชุมได้มีการหารือกันใน 2 ประเด็นหลัก คือ 1) การใช้ดิจิทัลเพื่อการฟื้นฟูทางเศรษฐกิจที่มีประสิทธิภาพ และ 2) การฟื้นฟูผู้ประกอบการด้วยการส่งเสริมอย่างครอบคลุมและการเสริมสร้างความเป็นอยู่ที่ดี

โดยนายสุพัฒนพงษ์  ได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลในทั้ง 2 หัวข้อ โดยในประเด็นการใช้ดิจิทัล ได้นำเสนอเรื่องการพัฒนาระบบนิเวศดิจิทัล (Digital Ecosystem) กรณีศึกษา การให้บริการการรับซื้อเอกสารการค้าออนไลน์ (Digital-Factoring) ซึ่งเป็นไปตามหลักการใช้โครงสร้างการทำงานแบบเปิด ซึ่งกำหนดให้มีผู้ใช้งานได้จากหลายภาคส่วน (open architecture) โดยมีลูกค้าเป็นศูนย์กลางด้วยผลตอบแทนที่สมดุล (customer centric with balanced incentives)  ใช้เทคโนโลยีที่จะเพิ่มประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยง ในกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรม และคลายความกังวลที่เป็นอุปสรรคต่อการใช้ระบบการรับซื้อเอกสารการค้าที่มีอยู่เดิม โดยการร่วมกันพัฒนาระบบนิเวศดิจิทัลสำหรับธุรกรรมการรับซื้อเอกสารการค้าออนไลน์ ด้วยความร่วมมือจากหลายภาคส่วน จะช่วยให้ MSME ไทยเติบโตได้ตามศักยภาพและช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่อไป ยิ่งไปกว่านั้นเทคโนโลยีเหล่านี้จะเป็นแรงส่งให้ MSME รายย่อยได้เปิดรับนวัตกรรมใหม่ ๆ และพัฒนาตนเองเพื่อรองรับเศรษฐกิจดิจิทัลที่จะมีบทบาทเพิ่มขึ้นในอนาคต

         สำหรับประเด็นการฟื้นฟูผู้ประกอบการด้วยการส่งเสริมอย่างครอบคลุมและการเสริมสร้างความเป็นอยู่ที่ดี นายสุพัฒนพงษ์ ได้หยิบยกมาตรการต่างๆ ที่รองรับการส่งเสริม MSME ทุกขนาดอย่างทั่วถึง รวมทั้งผู้ประกอบการนอกระบบ และประชาชนทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 19 อาทิ โครงการธงฟ้า โครงการเราไม่ทิ้งกัน โครงการคนละครึ่ง และโครงการเราเที่ยวด้วยกัน รวมทั้งมาตรการส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ หรือ Thai SME GP ซึ่งมาตรการทั้งหมดดังกล่าว มีส่วนในการกระตุ้นเศรษฐกิจ และกำลังซื้อทั้งจากภาครัฐและเอกชน

         สำหรับผลลัพธ์ของการประชุมในครั้งนี้ คือ ถ้อยแถลงรัฐมนตรีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเอเปค ครั้งที่ 27 ซึ่งมีเนื้อหาเพื่อสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและธุรกิจสตาร์ทอัพในการเข้าสู่ระบบการค้าภายในประเทศและการค้าระหว่างประเทศในการเข้าถึงตลาดนานาชาติและห่วงโซ่อุปทาน โดยการอำนวยความสะดวกทางการค้าที่เปิดกว้างและทั่วถึง รวมถึงสภาพแวดล้อมการลงทุน ในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 19 การใช้ดิจิทัลเพื่อการฟื้นฟูทางเศรษฐกิจที่มีประสิทธิภาพและการฟื้นฟูผู้ประกอบการด้วยการส่งเสริมอย่างครอบคลุมและการเสริมสร้างความเป็นอยู่ที่ดี

นอกจากนี้ ร่างถ้อยแถลงดังกล่าวมีความสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของประเทศไทยเพื่อให้บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่างประเทศ กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 หมุดหมายที่ 7 ซึ่งสนับสนุน ให้ประเทศไทยมีระบบนิเวศที่เหมาะสมต่อการเติบโตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยพัฒนาให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีศักยภาพสูง เข้าถึงแหล่งทุน องค์ความรู้เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและมูลค่าของสินค้าและบริการ นอกจากนี้ร่างถ้อยแถลงฯ ดังกล่าว ยังจะมีส่วนช่วยสนับสนุนการดำเนินการภายใต้การยกระดับวาระการปฏิรูป โครงสร้างเอเปค (EAASR) ซึ่งมุ่งเน้นการสนับสนุนให้เขตเศรษฐกิจดำเนินการปฏิรูปโครงสร้างเพื่อกระตุ้นการเติบโต เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจ ตลอดจนส่งเสริมสภาพความเป็นอยู่ที่ดี ผ่านการเสริมสร้าง ความร่วมมือระหว่างเวทีต่าง ๆ

         นายสุพัฒนพงษ์ ยังได้เชิญชวนให้รัฐมนตรีเอเปคเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเอเปค ครั้งที่ 28 ในเดือนกันยายนปีหน้า ณ จังหวัดภูเก็ต ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพ โดยหัวข้อหลักของการประชุม คือ การฟื้นฟูผู้ประกอบการ MSME ในภูมิภาคเอเปคอย่างครอบคลุมผ่านระบบนิเวศที่มีผลกระทบสูง  (Inclusive Recovery of APEC SMEs through high impact Ecosystem)ซึ่งจะยังคงเน้นย้ำในการฟื้นฟูผู้ประกอบการในช่วงหลังสถานการณ์โควิด 19 อย่างทั่งถึง และครอบคลุม เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการสามารถเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป


แท็ก: PRNEWS , , ,

RELATED

สสว. เผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SME เดือนมีนาคม 2565 ปรับตัวลดลงจากกำลังซื้อชะลอตัว และต้นทุนสูง

สสว. เผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SME เดือนมีนาคม 2565 ปรับตัวลดลงจากกำลังซื้อชะลอตัว และต้นทุนสูง

สสว. เผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SME เดือนมีนาคม 2565 ปรับตัวลดลงเล็กน้อยจากกำลังซื้อชะลอตัว และต้นทุนสูงขึ้นทั้งจากค่าวัตถุดิบ ค่าสินค้า และค่าขนส่ง เป็นผลกระทบทางอ้อมจากสงครามรัสเซีย-ยูเครน ส่งผลต่อปริมาณการผลิต/การค้า/บริการ รวมถึงกำไรทางธุรกิจ ด้วยอำนาจในการปรับราคาสินค้าของ SME น้อย…

สสว. เผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SME เดือนก.พ. 2565  ภาพรวมยังอยู่เหนือระดับค่าฐานต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4

สสว. เผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SME เดือนก.พ. 2565 ภาพรวมยังอยู่เหนือระดับค่าฐานต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4

สสว. เผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SME เดือนกุมภาพันธ์ 2565 ภาพรวมยังอยู่เหนือระดับค่าฐานต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 สะท้อนความเชื่อมั่นในธุรกิจของ SME ปัจจัยบวกมาจากกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้น จากโครงการคนละครึ่ง เฟส 4 ที่เข้ามาช่วยพยุงกำลังซื้อของผู้บริโภค ประกอบกับความสามารถในการปรับตัวของ…

สสว. เผยดัชนี SMESI เดือน มกราคม 2565 ภาพรวมยังอยู่เหนือระดับค่าฐานต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 สะท้อนความเชื่อมั่นในธุรกิจของ SME

สสว. เผยดัชนี SMESI เดือน มกราคม 2565 ภาพรวมยังอยู่เหนือระดับค่าฐานต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 สะท้อนความเชื่อมั่นในธุรกิจของ SME

ปัจจัยบวกมาจากกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้น มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐ ความสามารถในการปรับตัวของผู้ประกอบการ เช่นเดียวกับ SMESI รายภูมิภาค ทั้งภาคตะวันออก ภาคกลาง กรุงเทพฯ และปริมณฑล ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้น แต่ปัจจัยที่ต้องเฝ้าระวังคือต้นทุนราคาสินค้า ค่าวัตถุดิบ ค่าขนส่ง ฯลฯ…

สสว. MOU สภพ. (BEDO) พัฒนา MSME จากความหลากหลายทางชีวภาพ

สสว. MOU สภพ. (BEDO) พัฒนา MSME จากความหลากหลายทางชีวภาพ

สสว. ลงนามบันทึกข้อตกลง ร่วมกับฺ BEDO สนับสนุนวิสาหกิจรายย่อย วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม MSME ในรูปแบบใหม่ที่สามารถเร่งให้เศรษฐกิจเติบโตบนฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนผ่านการใช้ทรัพยากรชีวภาพในท้องถิ่น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยในตลาดโลก นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เผยว่า ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายผลักดัน…

สสว. เผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SME เดือนธันวาคม 2564 ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในช่วงปลายปี แต่โอมิครอนฉุดการคาดการณ์ในอนาคตลง

สสว. เผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SME เดือนธันวาคม 2564 ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในช่วงปลายปี แต่โอมิครอนฉุดการคาดการณ์ในอนาคตลง

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เปิดเผยรายงานดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SME (SME Sentiment Index: SMESI) ประจำเดือนธันวาคม 2564 ว่าดัชนีความเชื่อมั่น SMESI ปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง จากเดือนพฤศจิกายน…

สสว. MOU อบก. (TGO) ติดอาวุธ SME ส่งออก ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก 

สสว. MOU อบก. (TGO) ติดอาวุธ SME ส่งออก ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก 

สสว. จับมือ TGO เสริมสร้างความรู้ด้านบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก มุ่งพัฒนาขีดความสามารถให้เอสเอ็มอีกลุ่มส่งออกสินค้า 5 กลุ่มหลัก ทั้งเหล็ก อลูมิเนียม ซีเมนต์ ปุ๋ย และบริการไฟฟ้า ที่มีจำนวนกว่า 845 ราย…

สสว. อัดฉีดเงินกว่า 400 ล้านบาท เปิดตัวมาตรการใหม่ “BDS” ช่วย SME ยกระดับมาตรฐาน จ่ายให้สูงสุด 200,000 บาท ต่อราย

สสว. อัดฉีดเงินกว่า 400 ล้านบาท เปิดตัวมาตรการใหม่ “BDS” ช่วย SME ยกระดับมาตรฐาน จ่ายให้สูงสุด 200,000 บาท ต่อราย

สสว. เร่งช่วยเหลือ SME 5,000 กว่าราย ให้ได้รับการพัฒนา ยกระดับมาตรฐาน ผ่านโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS หรือ มาตรการเอสเอ็มอีคนละครึ่ง คาดเป็นการสร้างโมเดลใหม่ในการพัฒนาธุรกิจผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม…

สถานการณ์ SME ไตรมาส 3/2564 ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

สถานการณ์ SME ไตรมาส 3/2564 ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

สสว. เผยสถานการณ์ SME ไตรมาส 3/2564 สัญญาณดีขึ้นต่อเนื่อง สะท้อนจาก GDP SME ขยายตัวร้อยละ 0.2 หรือมีมูลค่า 1,356,720 ล้านบาท ผลจากโครงการคนละครึ่งเฟส…

สสว. MOU ธนาคารออมสิน หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย สนับสนุนเอสเอ็มอีให้เข้าถึงแหล่งทุนในการดำเนินธุรกิจ

สสว. MOU ธนาคารออมสิน หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย สนับสนุนเอสเอ็มอีให้เข้าถึงแหล่งทุนในการดำเนินธุรกิจ

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เผยว่า ที่ผ่านมา สสว. ได้มีการลงนามบันทึกความร่วมมือกับภาครัฐ และภาคเอกชนหลายแห่ง เพื่อเป็นการเอื้อต่อธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ โดยเป็นไปตามกรอบการดำเนินงานของ สสว. คือ เพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุน ขยายช่องทางการตลาด…

X