SME สสว. สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

เผยผลการประชุมรัฐมนตรีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเอเปค ครั้งที่ 27 ชูประเด็นใช้ดิจิทัลเพื่อการฟื้นฟูทางเศรษฐกิจ และเน้นส่งเสริม SME รอบด้าน

คัดลอก URL แล้ว

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ในฐานะรองประธานกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเอเปค ครั้งที่ 27 ณ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) โดยในปีนี้เขตเศรษฐกิจนิวซีแลนด์ซึ่งเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผ่านระบบการประชุมออนไลน์ ซึ่งที่ประชุมได้มีการหารือกันใน 2 ประเด็นหลัก คือ 1) การใช้ดิจิทัลเพื่อการฟื้นฟูทางเศรษฐกิจที่มีประสิทธิภาพ และ 2) การฟื้นฟูผู้ประกอบการด้วยการส่งเสริมอย่างครอบคลุมและการเสริมสร้างความเป็นอยู่ที่ดี

โดยนายสุพัฒนพงษ์  ได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลในทั้ง 2 หัวข้อ โดยในประเด็นการใช้ดิจิทัล ได้นำเสนอเรื่องการพัฒนาระบบนิเวศดิจิทัล (Digital Ecosystem) กรณีศึกษา การให้บริการการรับซื้อเอกสารการค้าออนไลน์ (Digital-Factoring) ซึ่งเป็นไปตามหลักการใช้โครงสร้างการทำงานแบบเปิด ซึ่งกำหนดให้มีผู้ใช้งานได้จากหลายภาคส่วน (open architecture) โดยมีลูกค้าเป็นศูนย์กลางด้วยผลตอบแทนที่สมดุล (customer centric with balanced incentives)  ใช้เทคโนโลยีที่จะเพิ่มประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยง ในกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรม และคลายความกังวลที่เป็นอุปสรรคต่อการใช้ระบบการรับซื้อเอกสารการค้าที่มีอยู่เดิม โดยการร่วมกันพัฒนาระบบนิเวศดิจิทัลสำหรับธุรกรรมการรับซื้อเอกสารการค้าออนไลน์ ด้วยความร่วมมือจากหลายภาคส่วน จะช่วยให้ MSME ไทยเติบโตได้ตามศักยภาพและช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่อไป ยิ่งไปกว่านั้นเทคโนโลยีเหล่านี้จะเป็นแรงส่งให้ MSME รายย่อยได้เปิดรับนวัตกรรมใหม่ ๆ และพัฒนาตนเองเพื่อรองรับเศรษฐกิจดิจิทัลที่จะมีบทบาทเพิ่มขึ้นในอนาคต

         สำหรับประเด็นการฟื้นฟูผู้ประกอบการด้วยการส่งเสริมอย่างครอบคลุมและการเสริมสร้างความเป็นอยู่ที่ดี นายสุพัฒนพงษ์ ได้หยิบยกมาตรการต่างๆ ที่รองรับการส่งเสริม MSME ทุกขนาดอย่างทั่วถึง รวมทั้งผู้ประกอบการนอกระบบ และประชาชนทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 19 อาทิ โครงการธงฟ้า โครงการเราไม่ทิ้งกัน โครงการคนละครึ่ง และโครงการเราเที่ยวด้วยกัน รวมทั้งมาตรการส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ หรือ Thai SME GP ซึ่งมาตรการทั้งหมดดังกล่าว มีส่วนในการกระตุ้นเศรษฐกิจ และกำลังซื้อทั้งจากภาครัฐและเอกชน

         สำหรับผลลัพธ์ของการประชุมในครั้งนี้ คือ ถ้อยแถลงรัฐมนตรีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเอเปค ครั้งที่ 27 ซึ่งมีเนื้อหาเพื่อสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและธุรกิจสตาร์ทอัพในการเข้าสู่ระบบการค้าภายในประเทศและการค้าระหว่างประเทศในการเข้าถึงตลาดนานาชาติและห่วงโซ่อุปทาน โดยการอำนวยความสะดวกทางการค้าที่เปิดกว้างและทั่วถึง รวมถึงสภาพแวดล้อมการลงทุน ในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 19 การใช้ดิจิทัลเพื่อการฟื้นฟูทางเศรษฐกิจที่มีประสิทธิภาพและการฟื้นฟูผู้ประกอบการด้วยการส่งเสริมอย่างครอบคลุมและการเสริมสร้างความเป็นอยู่ที่ดี

นอกจากนี้ ร่างถ้อยแถลงดังกล่าวมีความสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของประเทศไทยเพื่อให้บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่างประเทศ กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 หมุดหมายที่ 7 ซึ่งสนับสนุน ให้ประเทศไทยมีระบบนิเวศที่เหมาะสมต่อการเติบโตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยพัฒนาให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีศักยภาพสูง เข้าถึงแหล่งทุน องค์ความรู้เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและมูลค่าของสินค้าและบริการ นอกจากนี้ร่างถ้อยแถลงฯ ดังกล่าว ยังจะมีส่วนช่วยสนับสนุนการดำเนินการภายใต้การยกระดับวาระการปฏิรูป โครงสร้างเอเปค (EAASR) ซึ่งมุ่งเน้นการสนับสนุนให้เขตเศรษฐกิจดำเนินการปฏิรูปโครงสร้างเพื่อกระตุ้นการเติบโต เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจ ตลอดจนส่งเสริมสภาพความเป็นอยู่ที่ดี ผ่านการเสริมสร้าง ความร่วมมือระหว่างเวทีต่าง ๆ

         นายสุพัฒนพงษ์ ยังได้เชิญชวนให้รัฐมนตรีเอเปคเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเอเปค ครั้งที่ 28 ในเดือนกันยายนปีหน้า ณ จังหวัดภูเก็ต ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพ โดยหัวข้อหลักของการประชุม คือ การฟื้นฟูผู้ประกอบการ MSME ในภูมิภาคเอเปคอย่างครอบคลุมผ่านระบบนิเวศที่มีผลกระทบสูง  (Inclusive Recovery of APEC SMEs through high impact Ecosystem)ซึ่งจะยังคงเน้นย้ำในการฟื้นฟูผู้ประกอบการในช่วงหลังสถานการณ์โควิด 19 อย่างทั่งถึง และครอบคลุม เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการสามารถเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป


แท็ก: PRNEWS , , ,

RELATED

สสว. เผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SME เดือนกันยายน 2564 เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง สะท้อนสัญญาณการฟื้นตัวของธุรกิจ SME

สสว. เผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SME เดือนกันยายน 2564 เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง สะท้อนสัญญาณการฟื้นตัวของธุรกิจ SME

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เปิดเผยรายงานดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SME (SME Sentiment Index: SMESI) ประจำเดือนกันยายน 2564 ว่าดัชนีความเชื่อมั่นฯ ปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากเดือนสิงหาคม 2564 ที่ระดับ…

สสว.โชว์ผลสำเร็จ!! ผู้ประกอบการแห่ขึ้นทะเบียนจัดซื้อจ้างภาครัฐ กว่า1แสนราย รวมมูลค่ากว่า 5 แสนล้านบาท

สสว.โชว์ผลสำเร็จ!! ผู้ประกอบการแห่ขึ้นทะเบียนจัดซื้อจ้างภาครัฐ กว่า1แสนราย รวมมูลค่ากว่า 5 แสนล้านบาท

สสว. โชว์ผลสำเร็จ ดึงผู้ประกอบการขึ้นทะเบียน SME เพื่อการจัดซื้อจ้างภาครัฐ “THAI SME-GP” เกือบ 100,000 ราย มีรายการสินค้าและบริการในระบบพุ่งกว่า 661,492 รายการ ที่สำคัญสามารถขยายโอกาสให้ SME…

งานใหญ่ประจำปีสำหรับ SME “Upskill SME Exporters พิชิตตลาดโลก กลเม็ดการส่งออกเพื่อ SME”

งานใหญ่ประจำปีสำหรับ SME “Upskill SME Exporters พิชิตตลาดโลก กลเม็ดการส่งออกเพื่อ SME”

งานใหญ่ประจำปีสำหรับ SME สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ผนึกกำลังร่วมกับ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (เอ็กซิม แบงก์) และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จัดกิจกรรม “Upskill SME Exporters พิชิตตลาดโลก กลเม็ดการส่งออกเพื่อ…

สสว. เผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SME เดือนสิงหาคม 2564

สสว. เผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SME เดือนสิงหาคม 2564

ปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากเดือนก่อนหน้า แต่ยังคงอยู่ในระดับต่ำ นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เปิดเผยรายงานดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SME ประจำเดือนสิงหาคม 2564 ว่าดัชนีความเชื่อมั่นฯ ปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากเดือนกรกฎาคม 2564 ที่ระดับ 30.1 มาอยู่ที่ระดับ…

สสว. เผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SME เดือนกรกฎาคม 64 ปรับลดลงในทุกภูมิภาค ค่าดัชนีฯ ต่ำที่สุดในพื้นที่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล

สสว. เผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SME เดือนกรกฎาคม 64 ปรับลดลงในทุกภูมิภาค ค่าดัชนีฯ ต่ำที่สุดในพื้นที่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เปิดเผยรายงานดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SME ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ว่า ดัชนีความเชื่อมั่นฯ ปรับลดลงจากเดือนมิถุนายน 2564 ที่ระดับ 32.6 มาอยู่ที่ระดับ 30.1…

สสว. สร้างทัพ SME รุ่นใหม่ ติดอาวุธการค้าออนไลน์ฝ่าวิกฤตโควิด – 19

สสว. สร้างทัพ SME รุ่นใหม่ ติดอาวุธการค้าออนไลน์ฝ่าวิกฤตโควิด – 19

สสว. เดินหน้าโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Early Stage All Stars) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 สร้างทัพ SME รุ่นใหม่ ฝ่าวิกฤตโควิด-19 บุกตลาดการค้าออนไลน์เต็มสูบ คาดช่วยเสริมสภาพคล่อง SME…

สสว. จับมือ SME D Bank เตรียมปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ย 1%ต่อปี เปิดรับลงทะเบียน 11 ส.ค.นี้

สสว. จับมือ SME D Bank เตรียมปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ย 1%ต่อปี เปิดรับลงทะเบียน 11 ส.ค.นี้

มุ่งช่วยเอสเอ็มอีท่องเที่ยว ร้านอาหาร พื้นที่ จว.เปิดการท่องเที่ยว กับควบคุมสูงสุดและเข้มงวด สสว. จับมือ SME D Bank เตรียมปล่อยกู้ “โครงการสนับสนุน SMEsรายย่อย” วงเงิน 1,200…

สมาคมผู้ค้าปลีก เสนอ 4 มาตรการให้รัฐบาล ช่วยเหลือSME เเละลูกจ้างที่กำลังตกงาน

สมาคมผู้ค้าปลีก เสนอ 4 มาตรการให้รัฐบาล ช่วยเหลือSME เเละลูกจ้างที่กำลังตกงาน

1.มาตรการสาธารณสุข 2.มาตรการเยียวยาผู้ประกอบการ SME และประชาชน 3.มาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจ 4.มาตรการรองรับเศรษฐกิจ

ธนาคารกรุงเทพ จัดมาตรการพักชำระหนี้ 2 เดือน ช่วยลูกค้า SME และลูกค้ารายย่อย

ธนาคารกรุงเทพ จัดมาตรการพักชำระหนี้ 2 เดือน ช่วยลูกค้า SME และลูกค้ารายย่อย

สามารถลงทะเบียนผ่าน www.bangkokbank.com และโมบายแบงก์กิ้ง ตั้งแต่วันที่ 19 ก.ค. - 15 ส.ค.