วิจัยและนวัตกรรม สกสว.

สกสว. จัดการประชุมชี้แจง (ร่าง) แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2566 – 2570 และแนวทางการจัดทำคำของบประมาณของหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คัดลอก URL แล้ว

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) จัดการประชุมชี้แจง (ร่าง) แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566 – 2570 และแนวทางการจัดทำคำของบประมาณของหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รองศาสตราจารย์ ดร. ปัทมาวดี โพชนุกูล ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) กล่าวว่า ตามพระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2562 มาตรา 44 ได้กำหนดให้ สกสว. มีหน้าที่และอำนาจในการจัดทำนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) จัดทำกรอบวงเงินงบประมาณด้าน ววน. และจัดทำหลักเกณฑ์การจัดทำคำขอและการจัดสรรงบประมาณเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) รวมถึงการกลั่นกรองคำของบประมาณในระบบวิจัยและนวัตกรรมให้สอดคล้องกับแผนด้าน ววน. และจัดทำคำของบประมาณของกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

ในการนี้ สกสว. จึงได้มีการจัดประชุมชี้แจง (ร่าง) แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566-2570 และแนวทางการจัดทำคำของบประมาณของหน่วยงานในระบบ ววน. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อให้หน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับ (ร่าง) แผนด้าน ววน. และแนวทางการจัดสรรงบประมาณ รวมถึงมีข้อมูลพร้อมสำหรับการเตรียมการจัดทำคำของบประมาณของหน่วยงาน โดยการจัดการประชุมในครั้งนี้ เพื่อชี้แจง (ร่าง) แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566-2570 หลักเกณฑ์การจัดทำคำของบประมาณและการจัดสรรงบประมาณ และขั้นตอนการยื่นคำของบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และเพื่อสร้างพื้นที่การสื่อสารกับประชาคม ววน. ผ่านการบรรยายพิเศษจากผู้บริหาร สกสว. เนื่องจาก ระบบ ววน. ถือเป็นเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ  นอกจากนี้การสร้างความเข้าใจร่วมกันและสื่อสารไปยังประชนและรัฐสภาเพื่อเห็นความสำคัญของการลงทุนในระบบ ววน. ก็เป็นสิ่งสำคัญ

ศาสตราจารย์ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) กล่าวว่า การจัดทำกฎหมายการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม อยู่ในแผนของการดำเนินการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศไทย  ที่ผ่านมาเมื่อเราทำงานวิจัย หน่วยงานให้ทุนจะเป็นเจ้าของ กฎหมายฉบับนี้จึงให้สิทธิ์กับผู้ที่ทำวิจัยเป็นเจ้าของได้เลย อีกส่วนที่เราได้ดำเนินการคือ การจัดความรู้งานวิจัยในเชิงชุมชนและสังคม ช่วงโควิดทำให้เกิดการพัฒนาตรงนี้มาก มีคนจำนวนมากที่ตกงานและกลับไปประกอบอาชีพที่บ้าน และได้ทำงานด้านการเกษตร ส่วนนี้ถ้าใช้ความรู้ทางงานวิจัยมาสนับสนุนได้ก็จะทำให้เกิดประสิทธิภาพ เราจะได้เห็นว่าเป็นเรื่องท้าทาย เมื่อมีปัจจัยเพิ่มมากขึ้น เราจะได้เห็นงานวิจัยเพื่อให้เกิดการพัฒนาชุมชน สังคมและการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของประเทศ

นอกจากนี้ภายในงานยังมีการบรรยายสำคัญ 4 หัวข้อ ได้แก่ (ร่าง) แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปี พ.ศ. 2566-2570 โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ชนาธิป ผาริโน รองผู้อำนวยการ สกสว., เป้าหมายและหลักการงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) โดย รองศาสตราจารย์ ดร. คมกฤต เล็กสกุล รักษาการ ผู้อำนวยการภารกิจพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ด้านกำลังคนและสถาบันความรู้ และเลขานุการคณะทำงานด้านการใช้จ่ายงบประมาณสนับสนุนงานพื้นฐาน, การจัดทำคำรับรองฯ ของหน่วยรับงบประมาณ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ์ รองผู้อำนวยการ สกสว., ตลอดจนการสื่อสารข้อมูล “การเปิดรับคําของบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และหลักเกณฑ์การจัดทำคำขอและการจัดสรรงบประมาณ” โดย สำนักกลยุทธ์แผนและงบประมาณ  สกสว. และปิดท้ายด้วยการบรรยายหัวข้อ การติดตามและประเมินผลและการสนับสนุนการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ของกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย รองศาสตราจารย์ ดร. พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ รองผู้อำนวยการ สกสว.


แท็ก: PRNEWS , ,

RELATED

X