DTAC

เปิดปฏิบัติการยกระดับอุตสาหกรรมและความปลอดภัยในการทำงานของดีแทคและพันธมิตร BBtec

คัดลอก URL แล้ว

วิกฤตโควิด-19 ได้สร้างแรงกดดันมหาศาลให้กับระบบซัพพลายเชนโลก และขณะเดียวกันก็เร่งให้เกิดความต้องการใช้งานบริการการเชื่อมต่อและสื่อสาร สำหรับดีแทคความท้าทายสำคัญนั้นคือการดูแลสวัสดิภาพและความปลอดภัยของทีมงานในส่วนปฏิบัติการโครงข่าย ในยามที่กำลังเร่งยกระดับความครอบคลุมของสัญญาณอย่างต่อเนื่อง โดยสิ้นไตรมาส 2/2564 ดีแทคติดตั้งโครงข่ายบนคลื่น 700 MHz ไปแล้วประมาณ 9,100 สถานีฐาน และจะยังคงเดินหน้าขยายบริการ 5G ไปยังพื้นที่ที่มีการใช้งานหนาแน่นต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการใช้งานของผู้บริโภค โดยปัจจุบันลูกค้าดีแทคนั้นมียอดการใช้งานดาต้าต่อเดือนเฉลี่ยอยู่ที่ 23 GB ต่อคน

อย่างไรก็ดี การดำเนินงานในระดับดังกล่าวนั้นต้องอาศัยการทำงานร่วมกันระหว่างดีแทคกับพันธมิตรและคู่ค้าต่างๆ ตลอดจนการส่งเสริมให้คู่ค้าปฏิบัติตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยและสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด ซึ่งหนึ่งในพันธมิตรรายสำคัญนั้นคือ บริษัท บีบี เทคโนโลยี จำกัด (BBtec) ภายใต้กลุ่มบริษัทเบญจจินดา ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ติดตั้งและบำรุงรักษาเสาสัญญาณให้ดีแทคมานานกว่าหนึ่งทศวรรษ โดย BBtec นั้นมอบบริการครอบคลุมด้านคำปรึกษา สำรวจออกแบบพัฒนาวิเคราะห์ระบบ ก่อสร้างสถานีฐาน วางโครงข่ายชุมสาย ติดตั้งสายไฟเบอร์ออฟติก งานวางระบบ และการซ่อมบำรุงระบบเครือข่าย

“งานด้านการก่อสร้างเสาสัญญาณและวางโครงข่ายเป็นงานที่ซับซ้อนและเกี่ยวเนื่องกับผู้คนหลายฝ่าย เปรียบเทียบเหมือนการสร้างบ้าน โดยบ้านหลังหนึ่งอาจประกอบด้วยผู้รับเหมาหลายราย ทั้งงานฐานราก งานผนังและหลังคา งานช่องเปิดต่างๆ งานระบบไฟฟ้าประปา งานตกแต่งสถาปัตยกรรม เป็นต้น หากหนึ่งในผู้รับเหมาไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่วางไว้ โครงการทั้งหมดก็จะได้รับผลกระทบ ซึ่งนี่เป็นความท้าทายในลักษณะเดียวกันสำหรับงานก่อสร้างและดูแลเสาสัญญาณ โดยเฉพาะในระหว่างการปฏิบัติงานที่ผู้รับเหมาละเลยหรือไม่เห็นความสำคัญของนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ทำให้เกิดอุบัติเหตุระหว่างปฏิบัติงานที่อาจส่งผลกระทบต่อซัพพลายเชนได้” นายธนาพันธ์ ตันติสัตยกุล กรรมการผู้จัดการร่วม บริษัท บีบี เทคโนโลยี จำกัด กล่าว

สัญญาคุณธรรม

ด้วยเหตุนี้ BBtec จึงได้กำหนดสิ่งที่เรียกว่า ‘สัญญาคุณธรรม (Integrity Contract)’ ขึ้น ซึ่งเป็นเครื่องมือหนึ่งของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการภายใต้หลักบริหารจัดการที่มีความโปร่งใส และส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม ซึ่งครอบคลุมถึงแนวปฏิบัติกับคู่ค้าอย่างไม่เอารัดเอาเปรียบ และการส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานและสิ่งแวดล้อมของบุคลากร

“เรามีการเน้นย้ำกับผู้รับเหมาถึงนโยบายด้านความปลอดภัยในการทำงานทุกครั้งก่อนเริ่มโปรเจกต์ใดๆ ไม่ว่ากับผู้รับเหมารายใหม่หรือรายปัจจุบันก็ตาม” นายธนาพันธ์กล่าว “บริษัทยังกำหนดให้มีการตรวจสอบ (Audit) การทำงานในภาคสนามอย่างเคร่งครัด แต่ด้วยจำนวนหน้างานที่มีอยู่ทั่วประเทศ เราจึงได้พัฒนาแอปพลิเคชัน SHE Smart ขึ้นเพื่อเป็นช่องทางในการตรวจสอบว่าทุกการปฏิบัติงานจะเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด”

นอกจากนี้ ในกรณีการปฏิบัติงานบนพื้นที่สูงเกินกว่า 2 เมตร ผู้ปฏิบัติงานจะต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเต็มรูปแบบ อันประกอบไปด้วยหมวกนิรภัย แว่นตานิรภัย เครื่องแต่งกายที่มีแถบสะท้อนแสง เข็มขัดนิรภัยแบบเต็มตัว เชือกนิรภัยแบบ 2 ตะขอ และขาปีนเสาไฟฟ้าสำหรับสวมใส่กับรองเท้า และในทุกๆ เช้าก่อนเริ่มงาน ผู้รับเหมาต้องถ่ายภาพผู้ปฏิบัติงานขณะสวมใส่ชุด PPE และอัปโหลดภาพดังกล่าวผ่านแอปพลิเคชัน SHE Smart ซึ่งจะมีทีมของ BBtec คอยตรวจสอบ อีกทั้งมีการสุ่มตรวจหน้างานโดยตลอด

Mission SAFE ยกระดับอุตสาหกรรม

บริษัท BBtec หนึ่งในกลุ่ม Big4 ซึ่งเป็นคู่ค้ารายสำคัญของดีแทค ได้มีการกำหนดเป้าหมายร่วมกับดีแทคผ่าน Mission SAFE ซึ่งมีเป้าหมายสำคัญ 5 ประการ ได้แก่ ไม่มีการบาดเจ็บที่รุนแรงหรือเสียชีวิต ไม่ก่อให้เกิดมลพิษทางสิ่งแวดล้อมที่ร้ายแรง ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่สมดุลและถูกสุขลักษณะ และปราศจากการทุจริตและคอร์รัปชั่น

“การจะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวนั้น เราต้องนำนโยบายและแนวปฏิบัติของเราไปบังคับใช้กับคู่ค้าและผู้รับเหมารายย่อยระดับที่ 2 และ 3 ที่ปฏิบัติงานในนามของเราด้วย แม้ผู้รับเหมารายนั้นๆ จะไม่ใช่คู่สัญญากับ BBtec โดยตรง เราเปรียบเทียบตัวเองเป็นเหมือนครูที่เข้าไปทำหน้าที่สร้างความตระหนักให้กับคู่ค้าของเรา แต่ขณะเดียวกันก็ให้พวกเขาทำหน้าที่ตรวจสอบกันเองด้วย” นายธนาพันธ์กล่าว

ผลลัพธ์ที่เห็นได้ชัดหลังจากการทำงานร่วมกันของดีแทคและ BBtec นั้นคือความตระหนักรู้ที่มากขึ้นของผู้รับเหมา อย่างไรก็ดี ความท้าทายสำคัญของการบริหารจัดการซัพพลายเชนอย่างยั่งยืนนั้นคือการสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้จัดจ้างและคู่ค้า ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับหลายปัจจัย อาทิ ค่าใช้จ่ายด้านความปลอดภัย และการตีความในเรื่องกฎระเบียบที่ต่างกันออกไป

นายจีระสิทธิ์ ลี้สุวรรณ ผู้จัดการ Safety Health & Environment (SHE) แห่ง BBtec ผู้รับหน้าที่ดูแลภาพรวมด้านความปลอดภัยในการทำงานกับคู่ค้าและผู้รับเหมารายย่อย ผ่านการฝึกอบรม การเสริมสร้างองค์ความรู้ ไปจนถึงการทำ live audit เพื่อตรวจสอบการทำงานในภาคสนามของผู้รับเหมาตามให้เป็นไปตามมาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างยั่งยืน

“เรื่องความปลอดภัยเปรียบเหมือนกับการทำประกันชีวิต หากอุบัติเหตุยังไม่เกิดขึ้น เราจะไม่เห็นความสำคัญของกฎและข้อบังคับนั้นๆ การสื่อสารที่ดีจึงเป็นหัวใจในการสร้างความเข้าใจที่ตรงกันในทุกภาคส่วนของซัพพลายเชน ผมเชื่อว่าเราสามารถไปถึงเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างแน่นอน ขอเพียงแค่มี mindset ที่ตรงกัน และมีเป้าหมายเดียวกัน” นายธนาพันธ์ทิ้งท้าย


แท็ก: PRNEWS ,

RELATED

นิวโรจีเนียส ศาสตร์ช่วยวิเคราะห์เด็ก และบุคลากรในบริษัท พัฒนาตัวเองปิดจุดอ่อน เสริมจุดแข็ง ไปให้ถึงเป้าหมาย สู่ความสำเร็จในโลกยุคใหม่

นิวโรจีเนียส ศาสตร์ช่วยวิเคราะห์เด็ก และบุคลากรในบริษัท พัฒนาตัวเองปิดจุดอ่อน เสริมจุดแข็ง ไปให้ถึงเป้าหมาย สู่ความสำเร็จในโลกยุคใหม่

“สมอง” เป็นสิ่งที่ลึกลับซับซ้อนมากที่สุดในร่างกายมนุษย์ เป็นศูนย์รวมประสบการณ์ ความคิด ความทรงจำ การวิเคราะห์ ตัดสินใจ

ตีแผ่ความคิด ความเจ็บปวดแห่งยุคสมัยของวัยรุ่น Gen Z ผ่านหนังสือ HARSHTAG #ให้ไซเบอร์บูลลี่จบที่รุ่นเรา หาอ่านได้แล้ววันนี้ ที่ร้านหนังสือชั้นนำ

ตีแผ่ความคิด ความเจ็บปวดแห่งยุคสมัยของวัยรุ่น Gen Z ผ่านหนังสือ HARSHTAG #ให้ไซเบอร์บูลลี่จบที่รุ่นเรา หาอ่านได้แล้ววันนี้ ที่ร้านหนังสือชั้นนำ

dtac Safe Internet และ สำนักพิมพ์แซลมอน (Salmon Books) ส่งหนังสือรวมเรื่องสั้น “HARSHTAG #ให้ไซเบอร์บูลลี่จบที่รุ่นเรา” ฉบับตีพิมพ์ หลังปล่อยเรื่องสั้น 3 ตอน

ดีแทคชวนเดิน ปั่น เที่ยวไปกับ Low Carbon Destination สัมผัสวิถีชีวิตชุมชนบนเส้นทางเน็ตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่ จ.จันทบุรี พลิกฟื้นการท่องเที่ยวไทย ในวันคุ้มครองโลก 2565

ดีแทคชวนเดิน ปั่น เที่ยวไปกับ Low Carbon Destination สัมผัสวิถีชีวิตชุมชนบนเส้นทางเน็ตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่ จ.จันทบุรี พลิกฟื้นการท่องเที่ยวไทย ในวันคุ้มครองโลก 2565

กิจกรรมเกือบทุกกิจกรรมที่เราทำ มีส่วนในการปล่อยก๊าซคาร์บอนสู่ชั้นบรรยากาศ ส่งผลกระทบต่อสภาวะอากาศรวนและโลกร้อนแทบทั้งสิ้น

เด็กและผู้หญิงยังเผชิญกับภัยออนไลน์มากมายทั้งการข่มขู่และล่วงละเมิด พื้นที่ออนไลน์ที่ไม่ปลอดภัย ก่อให้เกิดช่องว่างระหว่างเพศบนออนไลน์ที่กว้างขึ้น

เด็กและผู้หญิงยังเผชิญกับภัยออนไลน์มากมายทั้งการข่มขู่และล่วงละเมิด พื้นที่ออนไลน์ที่ไม่ปลอดภัย ก่อให้เกิดช่องว่างระหว่างเพศบนออนไลน์ที่กว้างขึ้น

การเกิดขึ้นของอินเทอร์เน็ตทำให้เกิดการปฏิวัติและพัฒนาสังคม แต่ไม่ทั้งหมดที่เกิดขึ้นอย่างเท่าเทียม ข้อมูลจากสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศหรือ ITU ระบุว่า 48% ของผู้หญิงเข้าถึงอินเทอร์เน็ต

หยุดภัยแก๊งคอลเซ็นเตอร์! ลูกค้าดีแทคแจ้งเบอร์มิจฉาชีพ- SMS หลอกลวงร้องเรียนผ่านเบอร์เดียวเบอร์เดิม โทร 1678

หยุดภัยแก๊งคอลเซ็นเตอร์! ลูกค้าดีแทคแจ้งเบอร์มิจฉาชีพ- SMS หลอกลวงร้องเรียนผ่านเบอร์เดียวเบอร์เดิม โทร 1678

ดีแทคเปิดรับแจ้งภัยมิจฉาชีพ และ SMS ข้อความหลอกลวง เพื่อบล็อกและดำเนินการสอบสวน ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจ โดยลูกค้าดีแทคแจ้งได้ทั้งโทร 1678 หรือแจ้งผ่าน SMS/MMS 1678  

“ดีแทค ทิ้งให้ดี” จับมือ SMART ชวนลูกบ้านโครงการจัดสรรภายใต้การดูแลมากกว่า 300 โครงการทั่วกรุงเทพฯ

“ดีแทค ทิ้งให้ดี” จับมือ SMART ชวนลูกบ้านโครงการจัดสรรภายใต้การดูแลมากกว่า 300 โครงการทั่วกรุงเทพฯ

ดีแทคมีแผนขยายจุดรับทิ้งเพิ่ม หลังจำนวนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พุ่งช่วงโควิด-19 หวังช่วยลดขยะอิเล็กทรอนิกส์ 2% จากตลาดมือถือ 20.9 ล้านเครื่อง*

ดีแทคร่วมกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และ สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย เปิด 3 โครงการ ต่อยอดศักยภาพผู้พิการ ให้ดีทั่วดีถึง ดีไปด้วยกันทุกคน

ดีแทคร่วมกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และ สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย เปิด 3 โครงการ ต่อยอดศักยภาพผู้พิการ ให้ดีทั่วดีถึง ดีไปด้วยกันทุกคน

15 มีนาคม 2565 – ดีแทคเปิดแผนธุรกิจเพื่อสังคมที่ยั่งยืน ภายใต้แนวคิด Go Beyond (Dis) abilities into possibilities together ต่อยอดศักยภาพผู้พิการ พลิกการขาดหาย…

ดีแทคร่วมเฉลิมฉลอง ‘วันสตรีสากล’ มองการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีผ่านมิติทางเพศ เมื่อผู้หญิงเข้ามาร่วมสร้างนวัตกรรมเพื่อทุกคนอย่างแท้จริง

ดีแทคร่วมเฉลิมฉลอง ‘วันสตรีสากล’ มองการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีผ่านมิติทางเพศ เมื่อผู้หญิงเข้ามาร่วมสร้างนวัตกรรมเพื่อทุกคนอย่างแท้จริง

บุคลากรที่สมดุล (Balanced Workforce) ถือเป็นหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จ การได้มุมมองที่หลากหลายจะนำมาซึ่งประสิทธิภาพที่ดีขึ้นในการแก้ไขปัญหา รวมถึงความก้าวหน้าทางนวัตกรรม

ดีแทคโตไม่ยั้ง มุ่งเป็นมากกว่าบริการมือถือ ชูแนวคิด ดีแทค บียอนด์ ผลักดันบริการดิจิทัลโตเต็มรูปแบบ

ดีแทคโตไม่ยั้ง มุ่งเป็นมากกว่าบริการมือถือ ชูแนวคิด ดีแทค บียอนด์ ผลักดันบริการดิจิทัลโตเต็มรูปแบบ

ดีแทคเติบโตไม่ยั้ง จากการเร่งพลิกโฉมเปลี่ยนผ่านบริการสู่ดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบภายใต้กลยุทธ์ Fast Forward Digital ในปี 2564 ต่อเนื่องปี 2565

X