พลาสติก รีไซเคิลอ สวก สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา อย

ปลดล็อก…การใช้พลาสติกรีไซเคิล ใส่ใจความปลอดภัย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ยั่งยืน

คัดลอก URL แล้ว

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. จับมือ อย. พร้อม 2 มหาวิทยาลัยชื่อดัง เดินหน้าเร่งกฎระเบียบและการประเมินความปลอดภัย ปลดล็อกการใช้พลาสติกรีไซเคิล PET เพื่อมุ่งมั่นให้เศรษฐกิจเดินหน้า และนำพลาสติกหมุนเวียนกลับมาใช้แบบยั่งยืนและปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค

เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคจากสารตกค้างในพลาสติกรีไซเคิล ในปี พ.ศ. 2548 กระทรวงสาธารณสุข มีประกาศฉบับที่ 295 เรื่องกำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุที่ทำจากพลาสติก “ข้อ 8 ห้ามมิให้ใช้ภาชนะบรรจุที่ทำขึ้นจากพลาสติกที่ใช้แล้วบรรจุอาหาร เว้นแต่เพื่อบรรจุผลไม้ชนิดที่ไม่รับประทานเปลือก” ดังนั้นภาชนะบรรจุอาหาร ขวดพลาสติกที่บรรจุอาหารและเครื่องดื่ม จะต้องเป็นพลาสติกที่ทำใหม่ทั้งหมด ทำให้ประเทศไทยมีปริมาณการใช้พลาสติกเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกปี และในปี พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา ประเทศไทยมีปริมาณการผลิตพลาสติกชนิด PET ประมาณแปดแสนตัน ซึ่งในตัวเลขนี้ เป็นบรรจุภัณฑ์ที่สัมผัสอาหารประมาณ 50% หรือคิดเป็นจำนวนกว่า 4 แสนตัน โดยในความเป็นจริงแล้ว ประเทศไทยมีศักยภาพในการนำพลาสติกมารีไซเคิลใช้ประโยชน์ใหม่ได้ แต่ยังไม่มีกฎระเบียบและการประเมินความปลอดภัยสำหรับวัสดุสัมผัสอาหารจากพลาสติกรีไซเคิล

ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร เปิดเผยว่า “ภารกิจหลักของ สวก. นอกจากจะเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัยด้านการเกษตรและอาหาร ซึ่งมุ่งเน้นความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหาร โดยเฉพาะปัจจุบัน ประเทศไทยมีนโยบายและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน BCG Model เน้นพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม 3 มิติ ได้แก่ Bio economy มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรชีวภาพเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม, Circular economy มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า, Green economy มุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสมดุลและสิ่งแวดล้อม ภารกิจนี้จึงเกี่ยวข้องกับ สวก. โดยตรง คือ ความปลอดภัย ความเป็นอยู่ และคุณภาพชีวิตของประชาชน และเป็นสิ่งที่ สวก. ให้ความสำคัญ”

การเดินหน้าสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วย BCG Model สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) สวก. ยังได้ร่วมมือกับ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และ นักวิจัยจาก 2 มหาวิทยาลัย ได้แก่ ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ และ สถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดล ในการพัฒนาแนวทางการวิเคราะห์ และการประเมินความปลอดภัยของภาชนะบรรจุอาหารที่ผลิตจากพลาสติกรีไซเคิล rPET ภายใต้แผนการวิจัย การพัฒนาวิธีทดสอบ และประเมินความปลอดภัยวัสดุสัมผัสอาหาร เพื่อกำหนดมาตรฐานของประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วยโครงการวิจัย 2 โครงการ คือ การพัฒนาและประเมินวิธีทดสอบวัสดุสัมผัสอาหาร และพัฒนาแนวทางการเมินความปลอดภัยของวัสดุสัมผัสอาหาร โดยมีเป้าหมายร่วมกัน คือ พัฒนาการวิเคราะห์ทางเคมีเพื่อรับรองการประเมินความปลอดภัย

จิรารัตน์ เทศะศิลป์ นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กล่าวว่า “ถึงแม้ว่า อย. จะเป็นผู้ประกาศกฎระเบียบ โดยคณะการทำงานก็ต้องรู้ เข้าใจ และต้องจัดการเพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ในส่วนของการทำงาน เราตระหนักถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นที่ตั้งเสมอ ในทางปฏิบัติการส่งเสริมการใช้พลาสติกอย่างยั่งยืน เพื่อให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนนั้น เป็นสิ่งที่ อย. สนับสนุนอยู่แล้ว เพราะการใช้ทรัพยากรน้อยลง เท่ากับเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมได้มากยิ่งขึ้น ดังนั้น การที่ อย. ทำงานร่วมกับ สวก. จึงเป็นเรื่องที่เราคิดว่า เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาได้เร็วยิ่งขึ้น เพราะความปลอดภัยของผู้บริโภคสำคัญและต้องมาก่อน ภารกิจของ อย.คือ การกระจายความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้สู่ประชาชน และผู้ประกอบการ ไม่ว่าจะเป็นคู่มือหรืออะไรต่างๆ ที่มีความจำเป็น ทาง อย.จะต้องมีการจัดเตรียมเพื่อรองรับการใช้ประโยชน์ของประชาชนให้ถึงที่สุด”

นันทิวัต ธรรมหทัย กรรมการบริหาร สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย เผยถึงประโยชน์ที่จะได้รับ ว่า “เบื้องต้นอุตสาหกรรมเครื่องดื่มจะมีการตื่นตัว ที่ประเทศไทยให้ความสำคัญกับวัสดุสัมผัสอาหาร โดยเฉพาะกับภาชนะบรรจุอาหารที่มีส่วนประกอบของพลาสติกรีไซเคิล เกิดเป็นผลดีต่อผู้บริโภค ในเรื่องความปลอดภัย สะท้อนความมั่นใจให้ผู้บริโภค ได้ภาพลักษณ์ใหม่ที่ดี เมื่อเป็นวัสดุสัมผัสอาหาร ที่ไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม เป็นการหมุนเวียนการผลิตที่เกิดประโยชน์ต่อผู้บริโภค รองรับกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของคนไทย”

การปลดล็อกการใช้พลาสติกรีไซเคิล ให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยกับผู้บริโภค พร้อมมุ่งมั่นผลักดันให้เศรษฐกิจเดินหน้า หมุนเวียนและพัฒนาให้ยั่งยืน ผู้ใดสนใจข้อมูล การปลดล็อกการใช้พลาสติกรีไซเคิล สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ https://www.facebook.com/ardathai / Facebook เกษตรก้าวไกลกับสวก. www.arda.or.th / Facebook Live (Arda Talk) / http://Blog.arda.or.th


แท็ก: PRNEWS , , , , , ,
WRITER

RELATED

GC ผนึกกำลัง OR คิกออฟ “โครงการพลาสติก (คืน) สุข” เชื่อม Platform 2 องค์กร สร้าง Loop Connecting หนุนเศรษฐกิจหมุนเวียน

GC ผนึกกำลัง OR คิกออฟ “โครงการพลาสติก (คืน) สุข” เชื่อม Platform 2 องค์กร สร้าง Loop Connecting หนุนเศรษฐกิจหมุนเวียน

จากองค์กรต้นแบบด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนของประเทศ และองค์กรผู้นำด้านสถานีบริการน้ำมันอันดับหนึ่งของไทย บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC และบริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ…

การขึ้นรูปพลาสติกแบบฉีด และวิธีการขึ้นรูปพลาสติกแบบอื่น ๆ

การขึ้นรูปพลาสติกแบบฉีด และวิธีการขึ้นรูปพลาสติกแบบอื่น ๆ

อย่างที่รู้กันดีว่าการขึ้นรูปพลาสติกนั้นสามารถทำได้หลากหลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการขึ้นรูปพลาสติกแบบฉีด แบบเป่า และอื่น ๆ ซึ่งแตกต่างกันออกไปตามวัสดุที่ใช้และจุดประสงค์นั่นเอง สำหรับมือใหม่ที่อาจจะยังไม่รู้ว่าการขึ้นรูปพลาสติกมีแบบใดบ้าง แตกต่างกันอย่างไร วันนี้จะได้ทำความรู้จักกับ 3 การขึ้นรูปพลาสติกกันอย่างครบถ้วน การขึ้นรูปพลาสติกแบบฉีด (Injection Molding)การขึ้นรูปพลาสติกแบบฉีดเป็นการขึ้นรูปพลาสติกที่ใช้พลาสติกประเภทผงหรือเม็ด ซึ่งเม็ดพลาสติกเหล่านี้จะถูกเทลงไปในฮอปเปอร์…

ตะลึง! นี่คือความจริงของขยะในทะเลที่คุณไม่รู้มาก่อน?

ตะลึง! นี่คือความจริงของขยะในทะเลที่คุณไม่รู้มาก่อน?

ประเด็นน่าสนใจ• ขยะพลาสติกที่เราทิ้งในทุกที่ ถ้าไม่ทิ้งให้ถูกที่สุดท้ายจะไปรวมอยู่ที่ทะเล• ยังคงมีสัตว์น้ำที่เสียชีวิตจากขยะพลาสติกในทะเลอยู่อย่างต่อเนื่อง• #SAVEBOARD SURFTBOARD LIMITED นี้ทำมาจากขยะพลาสติกกว่า 20,000 ชิ้น ซึ่งหาได้ง่าย ๆ ที่ทะเลไทย• ทะเลในวันที่ไม่มีคนมาท่องเที่ยว สามารถฟื้นฟูธรรมชาติระบบนิเวศทางทะเล…

รักษ์โลก ประหยัด แต่ทำไม ผ้าอนามัยซักได้ ถึงไม่ได้รับการยอมรับในสังคมไทย?

รักษ์โลก ประหยัด แต่ทำไม ผ้าอนามัยซักได้ ถึงไม่ได้รับการยอมรับในสังคมไทย?

“ถ้าไม่เริ่มวันนี้ แล้วเราจะเริ่มวันไหน เราจะเริ่มในวันที่โลกไม่เหลืออะไรให้เราแล้วเหรอ?” เป็นคำพูดของคุณหยุยและคุณตูน เจ้าของร้าน Get Well Zone ที่ทำให้เราฉุดคิดได้ว่า แม้เราจะเป็นเพียงจุดเล็กๆ ของการเปลี่ยนแปลงเพื่อช่วยเหลือโลกในครั้งนี้ แต่มันก็ยังดีกว่าเราไม่ลงมือทำอะไรเลย จริงไหมคะ…? เมื่อต้นปีที่ผ่านมา ประเด็นเรื่องของพลาสติก…

สุดยอดไอเดียในวันที่ประเทศไทยงดแจก ถุงพลาสติก เป็นครั้งแรก!!

สุดยอดไอเดียในวันที่ประเทศไทยงดแจก ถุงพลาสติก เป็นครั้งแรก!!

อย่างที่หลายคนทราบกันดีว่าตอนนี้ร้านสะดวกซื้อ และซุปเปอร์มาร์เก็ตทุกแห่งทั่วประเทศไทยงดแจก ถุงพลาสติก ใส่ของกันแล้ว เพื่อช่วยลดขยะจากถุงพลาสติกที่มีมากกว่า 45,000 ล้านใบต่อปี!! ถึงแม้ว่าการเริ่มต้นครั้งนี้จะมีอุปสรรค และเสียงวิพากษ์วิจารณ์อยู่บ้าง แต่ก็ไม่ได้เป็นการปิดกั้นไอเดียสุดครีเอตของเหล่านักช้อปที่จะหาอุปกรณ์แปลกๆ รอบตัว เพื่อนำมาใช้แทนถุงพลาสติก โดยไม่ได้มีแค่ถุงผ้าเท่านั้น!! แต่ละไอเดียจะสุดยอด และสุดฮาขนาดไหน…

ถุงช้อปปิ้งสุดคูลจาก Maison Margiela เปิดตัวที่ราคาเบาๆ เพียง 12,000 บาท!!

ถุงช้อปปิ้งสุดคูลจาก Maison Margiela เปิดตัวที่ราคาเบาๆ เพียง 12,000 บาท!!

ใครเห็นเป็นต้องร้องจ๊ากแน่นอน! เมื่อ John Galliano ดีไซน์เนอร์ชื่อดังชาวอังกฤษ ฉีกกฎแฟชั่นที่หลายคนเคยรู้จักด้วยถุงช้อปปิ้ง PVC สุดคูลคอลเลคชั่นใหม่ล่าสุด ที่ออกแบบให้กับแฟชั่นเฮาส์ในปารีส Maison Margiela โดยเจ้าถุงพลาสติกใบนี้มาพร้อมกับวัสดุเกรดพรีเมี่ยมที่เคลือบ PVC ทับลงไป และซิปด้านในถุง…

เตรียมเจรจาห้าง-ร้านค้าทั่วไทยหยุดแจก-ขายถุงพลาสติกเริ่ม 1 ม.ค.ปีหน้า

เตรียมเจรจาห้าง-ร้านค้าทั่วไทยหยุดแจก-ขายถุงพลาสติกเริ่ม 1 ม.ค.ปีหน้า

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวถึงความคืบหน้าแผนการจัดการขยะของประเทศไทย ว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะเดินหน้าให้หยุดจ่ายและจำหน่ายถุงพลาสติกในห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่และร้านค้าสะดวกซื้อ โดยได้หารือกับกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) และภาคเอกชนรายใหญ่ของประเทศไทยกว่า 43 บริษัท ทั้งห้างสรรพสินค้าและร้านค้าสะดวกซื้อรายใหญ่ เพื่อขอความร่วมมือหยุดจ่ายและจำหน่ายถุงพลาสติกในประเทศ คาดว่า…

พบ ‘ไมโครพลาสติก’ ในสัตว์ทะเลอีกหลายชนิด

พบ ‘ไมโครพลาสติก’ ในสัตว์ทะเลอีกหลายชนิด

รศ.ดร.นันทริกา ชันซื่อ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เผย ถึงการพบไมโครพลาสติกในปลาทูเป็นจำนวนมากโดย จากการศึกษายังพบว่าสัตว์ทะเลในอ่าวไทย เช่น ปลาประเภทต่างๆ และหอย ก็พบ ไมโครพลาสติกอยู่ในระบบทางเดินอาหาร ในปะการังก็พบว่ามีการเจือปนอยู่เช่นกัน ส่วนจะมากหรือน้อยก็แตกต่างกันไป…

สาวผวา! ซื้อน้ำผลไม้ปั่นดื่ม แต่เจอพลาสติกผสมอยู่เพียบ

สาวผวา! ซื้อน้ำผลไม้ปั่นดื่ม แต่เจอพลาสติกผสมอยู่เพียบ

สาวผวา! หลังซื้อน้ำผลไม้ปั่นรับประทาน แต่เจอพลาสติกขนาดเล็กผสมอยู่จำนวนมาก วันที่ 21 มี.ค. 2562 ผู้ใช้ทวิตเตอร์ @cestlalunette ได้โพสต์เล่าเรื่องราวที่พบเจอแล้วถึงกับต้องผวา โดยผู้โพสต์ซื้อน้ำผลไม้ปั่นชนิดหนึ่ง และเมื่อรับประทานเข้าไปกลับรู้สึกแปลกๆ เหมือนมีวัสดุคล้ายพลาสติกผสมอยู่ จากนั้นผู้โพสต์จึงได้ลองกรองน้ำออกเพื่อหาดูว่าสิ่งนั้นคืออะไร สุดท้ายพบเป็นพลาสติกจำนวนมากผสมอยู่ในน้ำผลไม้ปั่นอย่างที่คาดไว้…

X