เตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนออกสู่สังคมอย่างเป็นสุข

คัดลอก URL แล้ว

วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี จ.อุดรธานี นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและวุฒิบัตรให้แก่สถานสงเคราะห์นำร่อง 5 แห่ง ได้แก่สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี และสถานสงเคราะห์เด็กจังหวัดปัตตานี พร้อมทั้งเปิดการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานสงเคราะห์ 18 แห่ง โครงการเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนออกสู่สังคมอย่างเป็นสุข ซึ่งจัดโดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สวท.) และกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กล่าวว่า “โครงการเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนออกสู่สังคมอย่างเป็นสุข” สร้างประโยชน์โดยตรงให้กับเด็กและเยาวชนในความดูแลของหน่วยงานได้เป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นการเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนที่ครบทุกด้าน ทั้งกาย จิต สังคม และปัญญา ซึ่งสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์กรมกิจการเด็กและเยาวชน ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560 – 2564 ที่มุ่งเสริมสร้างทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนตามช่วงวัย โดยเน้นการเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต

นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน

นางสุภัชชา กล่าวเพิ่มเติมว่า เด็กและเยาวชนในสถานสงเคราะห์ เป็นเด็กกลุ่มเฉพาะที่จะต้องได้รับการส่งเสริมพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพ เพื่อให้สามารถออกไปใช้ชีวิตได้ด้วยตนเองเมื่ออายุครบ 18 ปีตามที่กฎหมายกำหนด โดยการสร้างองค์ความรู้ สร้างนวัตกรรมและพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ของสถานสงเคราะห์ ให้สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง และดำเนินโครงการนำร่องในสถานสงเคราะห์ 5 แห่ง เพื่อให้ได้รูปแบบการดำเนินงานเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนที่จะสามารถขยายผลออกไปสู่สถานสงเคราะห์อื่น ๆ จนครบ 18 แห่งทั่วประเทศ และดำเนินการพัฒนาระบบคุณภาพสถานสงเคราะห์ โดยมุ่งผลลัพธ์ที่ตัวเด็ก มีการติดตามประเมินผลควบคู่ไปกับการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ ซึ่งเป็นการทำงานที่มีความครบถ้วนและครอบคลุมในทุกมิติ

นางสุภัชชา กล่าวทิ้งท้ายว่า กรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้ร่วมดำเนินงานกับสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ และกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นำร่องในสถานสงเคราะห์ 5 แห่ง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 จะสิ้นสุดเฟสแรกในเดือนสิงหาคม 2564 และจะขยายผลอีก 13 แห่งในเฟสต่อไป เพื่อให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ภายในปีพ.ศ. 2564 โดยจัดอบรมวิทยากรของสถานสงเคราะห์ที่เหลืออีก 13 แห่ง เพื่อทำหน้าที่ผลักดันให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความยั่งยืน และเกิดประโยชน์สูงสุดกับเด็กและเยาวชนต่อไป


แท็ก: PRNEWS , , ,

RELATED

กรมกิจการเด็กและเยาวชน  ยกย่องเชิดชูเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ  และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2564

กรมกิจการเด็กและเยาวชน ยกย่องเชิดชูเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2564

วันเยาวชนแห่งชาติเริ่มมีขึ้นครั้งแรก เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2528 ภายใต้คำขวัญ “ร่วมแรงแข็งขัน ช่วยกันพัฒนา ใฝ่หาสันติ” ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2528 กำหนดให้วันที่ 20…

แพทย์เตือน ความเครียด-กดดัน ทำให้เกิดอาการ “ไฮเปอร์เวนติเลชั่น”

แพทย์เตือน ความเครียด-กดดัน ทำให้เกิดอาการ “ไฮเปอร์เวนติเลชั่น”

ลักษณะอาการ หายใจไม่สะดวก แน่นหน้าอก ชาตามร่างกาย มือเท้าจีบเกร็ง

เตือน การเล่นเซิร์ฟสเก็ตไม่เหมาะกับเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี

เตือน การเล่นเซิร์ฟสเก็ตไม่เหมาะกับเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี

ควรสวมอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ ไม่ควรเล่นเซิร์ฟสเก็ตบนท้องถนน หรือที่รถวิ่ง เเต่ควรใช้พื้นที่กว้าง และปลอดภัย

พม. กสศ. กรมสุขภาพจิต ยูนิเซฟ เปิดศูนย์ช่วยเหลือเด็กโควิด-19

พม. กสศ. กรมสุขภาพจิต ยูนิเซฟ เปิดศูนย์ช่วยเหลือเด็กโควิด-19

เชื่อมโยงข้อมูลเด็กที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ทั้งประเทศ ปูพรมพลัง อปท.และอาสาสมัคร ค้นหาและเข้าถึงเด็กกำพร้า  ไม่มีผู้ดูแล เด็กป่วยเข้าไม่ถึงการรักษา ได้รับผลกระทบทางจิตใจ ให้ได้รับการช่วยเหลือทันสถานการณ์ นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เปิดเผยว่า 4 หน่วยงาน ได้แก่…

กรมกิจการเด็กและเยาวชนประกาศผลการประกวดวาดภาพศิลปะเด็กใน 5 จังหวัดชายเเดนใต้

กรมกิจการเด็กและเยาวชนประกาศผลการประกวดวาดภาพศิลปะเด็กใน 5 จังหวัดชายเเดนใต้

นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เปิดเผยว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน ประกาศผลการประกวดวาดภาพศิลปะเด็กใน 5 จังหวัดชายเเดนใต้ (จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และสงขลา) หัวข้อ…

กรมกิจการเด็กและเยาวชน ประกาศผลการประกวดวาดภาพเด็ก 5 จังหวัดชายแดนใต้

กรมกิจการเด็กและเยาวชน ประกาศผลการประกวดวาดภาพเด็ก 5 จังหวัดชายแดนใต้

กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประกาศผลการประกวดวาดภาพเด็ก 5 จังหวัดชายแดนใต้ประเภทการประกวดเป็น 4 ระดับ ประกอบด้วยระดับอายุ 6 – 9 ปีระดับอายุ 10 – 12…

เชิญชวนส่งผลงานเข้าพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ปี 2564

เชิญชวนส่งผลงานเข้าพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ปี 2564

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการเด็กเเละเยาวชน ขอเชิญชวนเด็กและเยาวชน กลุ่มเด็กและเยาวชน บุคคล และองค์กร ส่งผลงานเพื่อพิจารณาคัดเลือกเด็กเเละเยาวชนดีเด่นแห่งชาติเเละผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กเเละเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2564 หมดเขตส่งผลงาน วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564สามารถดูรายละเอียด…

X