เตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนออกสู่สังคมอย่างเป็นสุข

คัดลอก URL แล้ว

วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี จ.อุดรธานี นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและวุฒิบัตรให้แก่สถานสงเคราะห์นำร่อง 5 แห่ง ได้แก่สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี และสถานสงเคราะห์เด็กจังหวัดปัตตานี พร้อมทั้งเปิดการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานสงเคราะห์ 18 แห่ง โครงการเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนออกสู่สังคมอย่างเป็นสุข ซึ่งจัดโดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สวท.) และกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กล่าวว่า “โครงการเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนออกสู่สังคมอย่างเป็นสุข” สร้างประโยชน์โดยตรงให้กับเด็กและเยาวชนในความดูแลของหน่วยงานได้เป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นการเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนที่ครบทุกด้าน ทั้งกาย จิต สังคม และปัญญา ซึ่งสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์กรมกิจการเด็กและเยาวชน ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560 – 2564 ที่มุ่งเสริมสร้างทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนตามช่วงวัย โดยเน้นการเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต

นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน

นางสุภัชชา กล่าวเพิ่มเติมว่า เด็กและเยาวชนในสถานสงเคราะห์ เป็นเด็กกลุ่มเฉพาะที่จะต้องได้รับการส่งเสริมพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพ เพื่อให้สามารถออกไปใช้ชีวิตได้ด้วยตนเองเมื่ออายุครบ 18 ปีตามที่กฎหมายกำหนด โดยการสร้างองค์ความรู้ สร้างนวัตกรรมและพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ของสถานสงเคราะห์ ให้สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง และดำเนินโครงการนำร่องในสถานสงเคราะห์ 5 แห่ง เพื่อให้ได้รูปแบบการดำเนินงานเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนที่จะสามารถขยายผลออกไปสู่สถานสงเคราะห์อื่น ๆ จนครบ 18 แห่งทั่วประเทศ และดำเนินการพัฒนาระบบคุณภาพสถานสงเคราะห์ โดยมุ่งผลลัพธ์ที่ตัวเด็ก มีการติดตามประเมินผลควบคู่ไปกับการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ ซึ่งเป็นการทำงานที่มีความครบถ้วนและครอบคลุมในทุกมิติ

นางสุภัชชา กล่าวทิ้งท้ายว่า กรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้ร่วมดำเนินงานกับสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ และกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นำร่องในสถานสงเคราะห์ 5 แห่ง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 จะสิ้นสุดเฟสแรกในเดือนสิงหาคม 2564 และจะขยายผลอีก 13 แห่งในเฟสต่อไป เพื่อให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ภายในปีพ.ศ. 2564 โดยจัดอบรมวิทยากรของสถานสงเคราะห์ที่เหลืออีก 13 แห่ง เพื่อทำหน้าที่ผลักดันให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความยั่งยืน และเกิดประโยชน์สูงสุดกับเด็กและเยาวชนต่อไป


แท็ก: PRNEWS , , ,

RELATED

พม. โดย กรมกิจการเด็กและเยาวชน เปิดตัวโครงการเปิดเทอมใหม่ ปันน้ำใจ ส่งน้องไปเรียน (Back – to – School)

พม. โดย กรมกิจการเด็กและเยาวชน เปิดตัวโครงการเปิดเทอมใหม่ ปันน้ำใจ ส่งน้องไปเรียน (Back – to – School)

เชิญชวนประชาชนที่สนใจร่วมบริจาคสิ่งของสนับสนุนการเรียนแก่นักเรียนที่ต้องการการสนับสนุนทั่วประเทศ วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565 ณ ลานจอดรถข้างตึกดรุณวิถี สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี กทม. เวลา 10.00 น. อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน (นางจตุพร โรจนพานิช)…

กรมกิจการเด็กและเยาวชน  ยกย่องเชิดชูเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ  และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2564

กรมกิจการเด็กและเยาวชน ยกย่องเชิดชูเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2564

วันเยาวชนแห่งชาติเริ่มมีขึ้นครั้งแรก เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2528 ภายใต้คำขวัญ “ร่วมแรงแข็งขัน ช่วยกันพัฒนา ใฝ่หาสันติ” ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2528 กำหนดให้วันที่ 20…

แพทย์เตือน ความเครียด-กดดัน ทำให้เกิดอาการ “ไฮเปอร์เวนติเลชั่น”

แพทย์เตือน ความเครียด-กดดัน ทำให้เกิดอาการ “ไฮเปอร์เวนติเลชั่น”

ลักษณะอาการ หายใจไม่สะดวก แน่นหน้าอก ชาตามร่างกาย มือเท้าจีบเกร็ง

เตือน การเล่นเซิร์ฟสเก็ตไม่เหมาะกับเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี

เตือน การเล่นเซิร์ฟสเก็ตไม่เหมาะกับเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี

ควรสวมอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ ไม่ควรเล่นเซิร์ฟสเก็ตบนท้องถนน หรือที่รถวิ่ง เเต่ควรใช้พื้นที่กว้าง และปลอดภัย

พม. กสศ. กรมสุขภาพจิต ยูนิเซฟ เปิดศูนย์ช่วยเหลือเด็กโควิด-19

พม. กสศ. กรมสุขภาพจิต ยูนิเซฟ เปิดศูนย์ช่วยเหลือเด็กโควิด-19

เชื่อมโยงข้อมูลเด็กที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ทั้งประเทศ ปูพรมพลัง อปท.และอาสาสมัคร ค้นหาและเข้าถึงเด็กกำพร้า  ไม่มีผู้ดูแล เด็กป่วยเข้าไม่ถึงการรักษา ได้รับผลกระทบทางจิตใจ ให้ได้รับการช่วยเหลือทันสถานการณ์ นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เปิดเผยว่า 4 หน่วยงาน ได้แก่…

กรมกิจการเด็กและเยาวชนประกาศผลการประกวดวาดภาพศิลปะเด็กใน 5 จังหวัดชายเเดนใต้

กรมกิจการเด็กและเยาวชนประกาศผลการประกวดวาดภาพศิลปะเด็กใน 5 จังหวัดชายเเดนใต้

นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เปิดเผยว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน ประกาศผลการประกวดวาดภาพศิลปะเด็กใน 5 จังหวัดชายเเดนใต้ (จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และสงขลา) หัวข้อ…

กรมกิจการเด็กและเยาวชน ประกาศผลการประกวดวาดภาพเด็ก 5 จังหวัดชายแดนใต้

กรมกิจการเด็กและเยาวชน ประกาศผลการประกวดวาดภาพเด็ก 5 จังหวัดชายแดนใต้

กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประกาศผลการประกวดวาดภาพเด็ก 5 จังหวัดชายแดนใต้ประเภทการประกวดเป็น 4 ระดับ ประกอบด้วยระดับอายุ 6 – 9 ปีระดับอายุ 10 – 12…

เชิญชวนส่งผลงานเข้าพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ปี 2564

เชิญชวนส่งผลงานเข้าพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ปี 2564

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการเด็กเเละเยาวชน ขอเชิญชวนเด็กและเยาวชน กลุ่มเด็กและเยาวชน บุคคล และองค์กร ส่งผลงานเพื่อพิจารณาคัดเลือกเด็กเเละเยาวชนดีเด่นแห่งชาติเเละผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กเเละเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2564 หมดเขตส่งผลงาน วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564สามารถดูรายละเอียด…

X