วันน้ำโลก คุณค่าและความหมายของน้ำต่อทุกชีวิต

คัดลอก URL แล้ว

22 มีนาคมของทุกปี คือวันสำคัญวันหนึ่งของโลก นั่นคือ “วันน้ำโลก” หรือ “World Day for Water” นั่นเอง ซึ่งองค์การสหประชาชาติ (UN) ได้รณรงค์ให้ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องน้ำให้ประชาชน ทั้งด้านการรักษา อนุรักษ์ พัฒนาแหล่งน้ำ และจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน

ในปีนี้องค์การสหประชาชาติได้กำหนดธีมของวันน้ำโลกไว้ว่า “Valuing Water” เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักว่า น้ำมีคุณค่าและมีความหมายต่อเราทุกคนอย่างไรบ้าง ในระดับครัวเรือน น้ำทำให้เรามีสุขอนามัยที่ดี สร้างความสดชื่นให้ร่างกาย พร้อมทำกิจวัตรต่าง ๆ ในทุกวัน ในระดับสังคม น้ำทำให้สังคมและเศรษฐกิจขับเคลื่อนไปได้ ทั้งภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม และน้ำยังมีบทบาทในพิธีต่าง ๆ ตามวัฒนธรรมที่แตกต่างกันไป และในระดับโลก น้ำคือผู้ที่ดูแลระบบนิเวศ ดูแลปกป้องทุกชีวิตอย่างสมดุล 

น้ำ จึงเป็นทรัพยากรที่ทั่วโลกให้ความสำคัญและร่วมมือกันกำหนดเป้าหมายเพื่อการรักษาและใช้น้ำอย่างยั่งยืน ล่าสุด ในการประชุมผู้นำระดับโลกเพื่อติดตามและส่งเสริมการดำเนินการตามเป้าหมายที่เกี่ยวกับน้ำภายใต้วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ.2573 “High-Level Meeting on the Implementation of the Water-related Goals and Targets of the 2030 Agenda” ซึ่งจัดขึ้น ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนและเร่งการขับเคลื่อนประเด็นด้านน้ำภายใต้ทศวรรษของน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศสมาชิก โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวเน้นย้ำถึงท่าทีประเทศไทยที่ให้ความสำคัญในการจัดการน้ำที่ยั่งยืน โดยมีแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (2558 -2569) เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี รวมทั้งการสื่อสารข้อมูลเพื่อความร่วมมือในการปรับวิถีการใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่าของประชาชนและสังคมไทย รวมทั้ง ประสานความร่วมมือทุกภาคส่วน พัฒนานวัตกรรม ฟื้นฟูและดูแลรักษาป่าต้นน้ำ การบำบัดและใช้น้ำหมุนเวียนอย่างเหมาะสม เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพและมั่นคง

การประปานครหลวง (กปน.) ในฐานะหน่วยงานที่ผลิตและบริการน้ำประปาสะอาดปลอดภัยให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมมือกันใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า จากที่เราได้เห็นแล้วว่าสถานการณ์ภัยแล้งส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพน้ำประปา แม้ว่าปีนี้รัฐบาลมีมาตรการผลักดันน้ำจืดเพื่อแก้ไขปัญหาปัญหาน้ำเค็มไม่ให้ส่งผลกระทบในช่วงฤดูแล้งนี้ แต่การแก้ปัญหาที่ยั่งยืนคือการร่วมมือกันประหยัดน้ำ เพื่อให้เรามีน้ำต้นทุนน้ำดิบใช้อย่างพอเพียง

วิธีประหยัดน้ำ สามารถเริ่มได้ง่าย ๆ ที่บ้านของเราเอง เช่น ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้น้ำ  ปิดน้ำระหว่างถูสบู่และสระผม ใช้ฝักบัวรดน้ำแทนสายยาง รองน้ำใส่ถังเพื่อล้างรถ แทนการใช้สายยางฉีดโดยตรง และหมั่นตรวจระบบประปาภายในบ้าน หากพบรอยรั่วควรรีบซ่อมแซมทันที รวมทั้งเปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์ที่มีฉลากประหยัดน้ำของ กปน. ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เราจะได้ร่วมมือกันใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าและรักษาทรัพยากรน้ำของประเทศให้มีใช้อย่างยั่งยืนไปพร้อมกัน

#ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเพื่อมีน้ำใช้อย่างยั่งยืน

#มีน้ำมีชีวิต

#การประปานครหลวง


แท็ก: PRNEWS , , ,

RELATED

กปน. คว้า 98.23 คะแนน ผลประเมิน ITA โดย ป.ป.ช.

กปน. คว้า 98.23 คะแนน ผลประเมิน ITA โดย ป.ป.ช.

มุ่งเน้นความโปร่งใส เปิดเผยข้อมูล เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน นายมานิต ปานเอม ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment…

กปน. จับมือ ShopeePay ยกเว้นค่าบริการจ่ายบิลค่าน้ำประปา

กปน. จับมือ ShopeePay ยกเว้นค่าบริการจ่ายบิลค่าน้ำประปา

เมื่อชำระเงินผ่าน แอปฯ Shopee ตั้งแต่บัดนี้ – 31 ก.ค. 65 นี้ การประปานครหลวง (กปน.) ร่วมกับ บริษัท ช้อปปี้เพย์ (ประเทศไทย)…

กปน. จัดกิจกรรม “โครงการ 130 ปี กระทรวงมหาดไทย คุณภาพน้ำเพื่อคุณภาพชีวิต”

กปน. จัดกิจกรรม “โครงการ 130 ปี กระทรวงมหาดไทย คุณภาพน้ำเพื่อคุณภาพชีวิต”

ตรวจสอบคุณภาพน้ำกว่า 50 โรงเรียน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน เมื่อวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา อาคาร 6 ชั้น…

กปน. รับโล่ประกาศเกียรติคุณศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่นคว้ารางวัล 3 ปีซ้อน ยึดมั่นการให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารตามหลักธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่อง

กปน. รับโล่ประกาศเกียรติคุณศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่นคว้ารางวัล 3 ปีซ้อน ยึดมั่นการให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารตามหลักธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่อง

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และประธานกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ประจำปี 2563 และ 2564 โดยมี นางราชิรัช อุทาโย รองผู้ว่าการ การประปานครหลวง (กปน.)…

ลดการเดินทาง ลดเสี่ยงโควิด-19 จ่ายค่าน้ำง่ายๆ ผ่านแอปฯ MWA onMobile

ลดการเดินทาง ลดเสี่ยงโควิด-19 จ่ายค่าน้ำง่ายๆ ผ่านแอปฯ MWA onMobile

กปน. ตอบสนองไลฟ์สไตล์ยุคดิจิตอลให้ผู้ใช้น้ำ ทั้งสาระความรู้ข้อมูลดีๆ ครบทุกเรื่องน้ำประปา และช่องทางการติดต่อของการประปานครหลวง สะดวก รวดเร็ว ลดการเดินทาง ลดการสัมผัส ช่วงโควิด 19 เพื่อให้เข้าถึงผู้ใช้น้ำ ใกล้ชิดและติดต่อกันง่ายขึ้น เพราะยุคนี้ ต้องปลอดภัยไว้ก่อน…

กปน. ประปาเพื่อประชาชน ตอบสนองไลฟ์สไตล์ยุคดิจิตอล ชวนผู้ใช้น้ำรับสาระความรู้ ครบทุกเรื่องน้ำประปา

กปน. ประปาเพื่อประชาชน ตอบสนองไลฟ์สไตล์ยุคดิจิตอล ชวนผู้ใช้น้ำรับสาระความรู้ ครบทุกเรื่องน้ำประปา

กปน. ตอบสนองไลฟ์สไตล์ยุคดิจิตอลให้ผู้ใช้น้ำ ทั้งสาระความรู้ข้อมูลดีๆ ครบทุกเรื่องน้ำประปา และช่องทางการติดต่อของการประปานครหลวง สะดวก รวดเร็ว ลดการเดินทาง ลดการสัมผัส ช่วงโควิด 19 เพื่อให้เข้าถึงผู้ใช้น้ำ ใกล้ชิดและติดต่อกันง่ายขึ้น เพราะยุคนี้ ต้องปลอดภัยไว้ก่อน…

กปน. ชวนประชาชนเข้าร่วม โครงการ “ครอบครัวตาสับปะรด Season 2”

กปน. ชวนประชาชนเข้าร่วม โครงการ “ครอบครัวตาสับปะรด Season 2”

ร่วมกันดูแลและแจ้งปัญหาท่อประปาแตกรั่ว ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile ลุ้นรางวัลกว่า 1 ล้านบาท การประปานครหลวง (กปน.) ขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ให้บริการของ กปน. ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ…

กปน. และ กอ.รมน. ร่วมลงนาม MOU การบูรณาการการบริหารจัดการน้ำประปาอย่างยั่งยืน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี พร้อมวางแผนรองรับการจัดการน้ำทุกสถานการณ์

กปน. และ กอ.รมน. ร่วมลงนาม MOU การบูรณาการการบริหารจัดการน้ำประปาอย่างยั่งยืน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี พร้อมวางแผนรองรับการจัดการน้ำทุกสถานการณ์

วันนี้ (วันพุธที่ 26 มกราคม พ.ศ.2565) เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารรื่นฤดี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) พลเอก…

กปน. พร้อมดูแลประชาชน ยืนยันไม่ตัดน้ำตลอดเทศกาลปีใหม่ 2565

กปน. พร้อมดูแลประชาชน ยืนยันไม่ตัดน้ำตลอดเทศกาลปีใหม่ 2565

แนะปิดน้ำปิดไฟวันหยุดยาว ก่อนออกเดินทาง การ์ดไม่ตกร่วมป้องกัน COVID-19 นางชวิณา วิรัตน์โยสินทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การประปานครหลวง (กปน.) แจ้งว่า เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2565 กปน. จะปิดให้บริการรับชำระค่าน้ำที่สำนักงานใหญ่ กปน.…

X