วันน้ำโลก คุณค่าและความหมายของน้ำต่อทุกชีวิต

คัดลอก URL แล้ว

22 มีนาคมของทุกปี คือวันสำคัญวันหนึ่งของโลก นั่นคือ “วันน้ำโลก” หรือ “World Day for Water” นั่นเอง ซึ่งองค์การสหประชาชาติ (UN) ได้รณรงค์ให้ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องน้ำให้ประชาชน ทั้งด้านการรักษา อนุรักษ์ พัฒนาแหล่งน้ำ และจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน

ในปีนี้องค์การสหประชาชาติได้กำหนดธีมของวันน้ำโลกไว้ว่า “Valuing Water” เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักว่า น้ำมีคุณค่าและมีความหมายต่อเราทุกคนอย่างไรบ้าง ในระดับครัวเรือน น้ำทำให้เรามีสุขอนามัยที่ดี สร้างความสดชื่นให้ร่างกาย พร้อมทำกิจวัตรต่าง ๆ ในทุกวัน ในระดับสังคม น้ำทำให้สังคมและเศรษฐกิจขับเคลื่อนไปได้ ทั้งภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม และน้ำยังมีบทบาทในพิธีต่าง ๆ ตามวัฒนธรรมที่แตกต่างกันไป และในระดับโลก น้ำคือผู้ที่ดูแลระบบนิเวศ ดูแลปกป้องทุกชีวิตอย่างสมดุล 

น้ำ จึงเป็นทรัพยากรที่ทั่วโลกให้ความสำคัญและร่วมมือกันกำหนดเป้าหมายเพื่อการรักษาและใช้น้ำอย่างยั่งยืน ล่าสุด ในการประชุมผู้นำระดับโลกเพื่อติดตามและส่งเสริมการดำเนินการตามเป้าหมายที่เกี่ยวกับน้ำภายใต้วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ.2573 “High-Level Meeting on the Implementation of the Water-related Goals and Targets of the 2030 Agenda” ซึ่งจัดขึ้น ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนและเร่งการขับเคลื่อนประเด็นด้านน้ำภายใต้ทศวรรษของน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศสมาชิก โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวเน้นย้ำถึงท่าทีประเทศไทยที่ให้ความสำคัญในการจัดการน้ำที่ยั่งยืน โดยมีแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (2558 -2569) เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี รวมทั้งการสื่อสารข้อมูลเพื่อความร่วมมือในการปรับวิถีการใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่าของประชาชนและสังคมไทย รวมทั้ง ประสานความร่วมมือทุกภาคส่วน พัฒนานวัตกรรม ฟื้นฟูและดูแลรักษาป่าต้นน้ำ การบำบัดและใช้น้ำหมุนเวียนอย่างเหมาะสม เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพและมั่นคง

การประปานครหลวง (กปน.) ในฐานะหน่วยงานที่ผลิตและบริการน้ำประปาสะอาดปลอดภัยให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมมือกันใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า จากที่เราได้เห็นแล้วว่าสถานการณ์ภัยแล้งส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพน้ำประปา แม้ว่าปีนี้รัฐบาลมีมาตรการผลักดันน้ำจืดเพื่อแก้ไขปัญหาปัญหาน้ำเค็มไม่ให้ส่งผลกระทบในช่วงฤดูแล้งนี้ แต่การแก้ปัญหาที่ยั่งยืนคือการร่วมมือกันประหยัดน้ำ เพื่อให้เรามีน้ำต้นทุนน้ำดิบใช้อย่างพอเพียง

วิธีประหยัดน้ำ สามารถเริ่มได้ง่าย ๆ ที่บ้านของเราเอง เช่น ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้น้ำ  ปิดน้ำระหว่างถูสบู่และสระผม ใช้ฝักบัวรดน้ำแทนสายยาง รองน้ำใส่ถังเพื่อล้างรถ แทนการใช้สายยางฉีดโดยตรง และหมั่นตรวจระบบประปาภายในบ้าน หากพบรอยรั่วควรรีบซ่อมแซมทันที รวมทั้งเปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์ที่มีฉลากประหยัดน้ำของ กปน. ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เราจะได้ร่วมมือกันใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าและรักษาทรัพยากรน้ำของประเทศให้มีใช้อย่างยั่งยืนไปพร้อมกัน

#ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเพื่อมีน้ำใช้อย่างยั่งยืน

#มีน้ำมีชีวิต

#การประปานครหลวง


แท็ก: PRNEWS , , ,

RELATED

กปน. พร้อมดูแลประชาชน ยืนยันไม่ตัดน้ำตลอดเทศกาลปีใหม่ 2565

กปน. พร้อมดูแลประชาชน ยืนยันไม่ตัดน้ำตลอดเทศกาลปีใหม่ 2565

แนะปิดน้ำปิดไฟวันหยุดยาว ก่อนออกเดินทาง การ์ดไม่ตกร่วมป้องกัน COVID-19 นางชวิณา วิรัตน์โยสินทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การประปานครหลวง (กปน.) แจ้งว่า เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2565 กปน. จะปิดให้บริการรับชำระค่าน้ำที่สำนักงานใหญ่ กปน.…

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จับมือ 6 หน่วยงาน ลงนามบันทึกความร่วมมือ โครงการก่อสร้างถนนเชื่อมต่อศูนย์ราชการฯ กับถนนประชาชื่น

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จับมือ 6 หน่วยงาน ลงนามบันทึกความร่วมมือ โครงการก่อสร้างถนนเชื่อมต่อศูนย์ราชการฯ กับถนนประชาชื่น

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จับมือ 6 หน่วยงาน ลงนามบันทึกความร่วมมือ โครงการก่อสร้างถนนเชื่อมต่อศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 กับถนนประชาชื่น ( ถนนหมายเลข 10…

กปน. ประกาศสรรหา ผู้ว่าการฯ คนใหม่ รับสมัครระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2564

กปน. ประกาศสรรหา ผู้ว่าการฯ คนใหม่ รับสมัครระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2564

การประปานครหลวง (กปน.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการ กปน. โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและเงื่อนไข สรุปได้ดังนี้ มีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 58 ปีบริบูรณ์ในวันที่ยื่นใบสมัคร มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติการประปานครหลวง…

กปน. หารือหน่วยงานท้องถิ่นและประชาชน ในพื้นที่ อบต.บางเพรียง จ.สมุทรปราการ เร่งแก้ไขปัญหาน้ำบาดาลขุ่น

กปน. หารือหน่วยงานท้องถิ่นและประชาชน ในพื้นที่ อบต.บางเพรียง จ.สมุทรปราการ เร่งแก้ไขปัญหาน้ำบาดาลขุ่น

นายกวี อารีกุล ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำประปาขุ่นให้กับประชาชนกว่า 80 ครัวเรือน ในพื้นที่ชุมชนไร่พริก ริมคลองบางเหี้ย ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ ว่า เมื่อวันอังคารที่ 12…

รมช.นิพนธ์ สั่งการให้ กปน. ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเรื่องน้ำบาดาลขุ่นให้ประชาชน

รมช.นิพนธ์ สั่งการให้ กปน. ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเรื่องน้ำบาดาลขุ่นให้ประชาชน

ในพื้นที่ อบต.บางเพรียง จ.สมุทรปราการ มีน้ำประปาสะอาดปลอดภัยใช้โดยเร่งด่วน นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย สั่งการให้ การประปานครหลวง (กปน.) เร่งดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกว่า 80 ครัวเรือนในพื้นที่ชุมชนริมคลองบางเหี้ย ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ…

กปน. พร้อมรับมือน้ำหลาก มั่นใจไม่กระทบการผลิตและคุณภาพน้ำประปา

กปน. พร้อมรับมือน้ำหลาก มั่นใจไม่กระทบการผลิตและคุณภาพน้ำประปา

นายรักษ์ศักดิ์ สุริยหาร รองผู้ว่าการ (ผลิตและส่งน้ำ) การประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์น้ำท่วมและน้ำหลากในหลายพื้นที่ทางภาคเหนือและภาคกลาง ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้น โดย กปน. มีการบูรณาการข้อมูล แผนการป้องกันน้ำท่วม และเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด ร่วมกับ…

กปน. คว้ารางวัล ‘ศูนย์ข้อมูลฯ โดดเด่น’ 3 ปีซ้อน

กปน. คว้ารางวัล ‘ศูนย์ข้อมูลฯ โดดเด่น’ 3 ปีซ้อน

นางราชิรัช อุทาโย ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักผู้ว่าการ) การประปานครหลวง (กปน.) และประธานกรรมการข้อมูลข่าวสารของ กปน. เปิดเผยว่า กปน. ได้รับรางวัลศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ประจำปี 2564 ซึ่ง กปน…

จ่ายค่าน้ำ ค่าบริการ กปน.ผ่าน QR Code ได้ง่าย ๆ รองรับทุกธนาคาร สะดวก ปลอดภัย ไม่ต้องใช้เงินสด ลดการสัมผัส

จ่ายค่าน้ำ ค่าบริการ กปน.ผ่าน QR Code ได้ง่าย ๆ รองรับทุกธนาคาร สะดวก ปลอดภัย ไม่ต้องใช้เงินสด ลดการสัมผัส

นางชวิณา วิรัตน์โยสินทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การประปานครหลวง (กปน.) กล่าวว่า ขณะนี้ กปน. เพิ่มความสะดวกสบายให้ลูกค้า สามารถสแกน QR Code ชำระค่าน้ำและค่าบริการ ผ่านแอปพลิเคชันของทุกธนาคาร เมื่อชำระที่เคาน์เตอร์บริการของ…

กปน. จัดกิจกรรมออนไลน์ วิถีใหม่แห่งการประหยัดน้ำกับฉลากประหยัดน้ำของการประปานครหลวง

กปน. จัดกิจกรรมออนไลน์ วิถีใหม่แห่งการประหยัดน้ำกับฉลากประหยัดน้ำของการประปานครหลวง

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564 เวลา 15.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ การประปานครหลวง (กปน.) สำนักงานใหญ่ นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย…

X