COVID-19 ปิดทองหลังพระฯ เกษตรกร โควิด-19

ปิดทองหลังพระฯจ้างคนว่างงาน พัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมอาชีพขยายผลช่วยเกษตรกรพื้นที่แล้งซ้ำซาก เสริมรัฐบาลขับเคลื่อนแผนจัดการน้ำ 20 ปี

ผลการสร้างงานรองรับคนตกงานจากปัญหาโควิด-19 และส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากแบบครบวงจรระยะ 1 สัมฤทธิ์ผลเกิดคาด ปิดทองหลังพระฯ เดินหน้าขยายผลครอบคลุม 9 จังหวัด จ้างคนว่างงานอีก 612 คน เป็นพี่เลี้ยงปรับปรุง พัฒนาแหล่งน้ำ ได้พื้นที่รับประโยชน์อีกกว่า 6 เท่า ผู้รับผลเพิ่ม 8 เท่า บูรณาการร่วมมือรัฐ-เอกชน-ประชาชน เดินหน้า 543 โครงการที่มีความพร้อม สร้างเสริมปรับปรุงแหล่งเก็บน้ำเทียบเท่าเขื่อนกิ่วลมด้วยงบน้อยกว่า 37 เท่า เชื่อมั่นแนวทางช่วยต่อยอดสู่พื้นที่แล้งซ้ำซากตามแผนแม่บทฯสิ้นปีนี้ ได้อีกเกือบสองพันโครงการ

นายการัณย์ ศุภกิจวิเลขการ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ กล่าวในการแถลงข่าวแบบ New Normal เปิดตัว “โครงการฝ่าวิกฤตด้วยเศรษฐกิจและสังคมฐานรากให้ก้าวไปตามแนวพระราชดำริ” เพื่อจ้างงานผู้รับผลกระทบจากโควิด-19 ว่า ปิดทองหลังพระฯ กำลังดำเนินงานโครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากร่วมกับหน่วยงานราชการ เอกชนและชุมชนอย่างครบกระบวนการ ตั้งแต่คัดเลือกผู้ว่างงานเพราะโควิด-19 จัดการอบรมการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ เทคนิคการพัฒนาแหล่งน้ำและการเกษตร พร้อมกับเชื่อมโยงเอกชนเข้ามาทำด้านการตลาดสินค้า

“ครั้งนี้จ้างคนว่างงาน 612 คน ทำโครงการรวม 543 โครงการใน 9 จังหวัด ซึ่งเป็นพื้นที่ต้นแบบของปิดทองหลังพระฯ ประกอบด้วยจังหวัดน่าน อุทัยธานี เพชรบุรี อุดรธานี ขอนแก่น กาฬสินธุ์ ปัตตานี ยะลาและนราธิวาส”

ครงการนี้เป็นระยะที่สอง ต่างไปจากครั้งแรกคือขยายพื้นที่เป้าหมายเดิมทำใน 3 จังหวัดเพิ่มเป็น 9 จังหวัด มีการจ้างงานเพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าและขยายพื้นที่รับน้ำมากกว่าโครงการแรกเกือบ 6 เท่า

การดำเนินโครงการฯยังเน้นเรื่อง 4 ประสาน คือราชการ เอกชน ประชาชนและปิดทองหลังพระฯ “ราชการในท้องที่และชุมชนมีบทบาทเป็นอย่างมากในการเสนอโครงการ โดยมีรวมกันมากถึง 1,084 โครงการแต่เมื่อพิจารณาในเรื่องความพร้อมด้านกายภาพและบุคลากรแล้ว มีความเห็นร่วมกันว่ามีโครงการเหมาะสมที่จะทำทันทีจำนวน 543 โครงการ”

แผนการทำงานระยะที่ 2 คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม 2564 นี้ จะทำให้เกิดพื้นที่รับประโยชน์เพิ่มขึ้น 174,430 ไร่ เพิ่มปริมาณเก็บกักน้ำได้ 98.2 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือเทียบเท่ากับปริมาณน้ำในเขื่อนกิ่วลม จังหวัดลำปาง

ปัจจุบันการสร้างเขื่อนขนาดนี้ จะต้องใช้งบประมาณถึง 8,000 ล้านบาทแต่โครงการระยะสอง ใช้งบประมาณเพียง 216 ล้านบาท ต่ำกว่าการสร้างเขื่อนที่มีความจุเท่ากันถึง 37 เท่า งบประมาณที่ใช้เป็นการจ้างงานและฝึกอบรม 52.6 ล้านบาท ค่าวัสดุปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำ 125.5 ล้านบาท ปัจจัยการผลิตด้านการเกษตรอีก 20 ล้านบาท

ผลจากการดำเนินงานโครงการคาดว่าจะสร้างแหล่งน้ำให้กับเกษตรกรรวม 39,855 ครัวเรือนเพิ่มขึ้นกว่าระยะแรกเกือบ 8 เท่า และจะสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรจากการมีน้ำในการปลูกพืชหมุนเวียนตลอดปีเพิ่มขึ้นปีละ 7,000 บาทต่อไร่ ดังนั้นประเมินได้ว่าพื้นที่รับน้ำทั้ง 174,430 ไร่ จะทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นปีละ 1,221 ล้านบาท

นายการัณย์ฯ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่าจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาเป็นการสนับสนุนรัฐบาลในการขับเคลื่อนโครงการแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ผลเป็นที่น่าพอใจ คณะทำงานจึงได้ศึกษาข้อมูลเพื่อเตรียมทำโครงการระยะที่ 3 ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการของสถาบันฯ พิจารณาโครงการขยายผลที่ตั้งเป้าไปที่ 6 จังหวัดในลุ่มแม่น้ำมูล ที่ประสบปัญหาภัยแล้วซ้ำซาก คาดว่าจะมีน้ำให้เกษตรกรทำการเกษตรได้เกือบสองพันโครงการภายในปีนี้

นางสาวนูรีฮัน กาปิง อายุ 23 ปี พนักงานโครงการพื้นที่อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลาเล่าถึงการเข้าร่วมโครงการฯ กับปิดทองหลังพระฯว่า “ก่อนหน้านี้ไม่เคยทำงานแนวนี้มาก่อน แต่ชอบที่จะได้ทำงานกับชุมชน ได้เรียนรู้ หลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9 แนวพระราชดำริด้านการพัฒนาท้องถิ่น เรียนรู้การพูดอย่างไรเพื่อให้ชาวบ้านมาช่วยกันทำงาน เพราะเขาเห็นความสำคัญประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับเขา โดยตรง ส่วนปิดทองฯก็ช่วยสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ”

นางนงนุช ลาวัลย์ อายุ 46 ปี พนักงานโครงการ จังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ทราบข่าวว่าปิดทองหลังพระฯ ทำโครงการ จึงศึกษาข้อมูลและสนใจสมัครมาเป็นพนักงานประสานงาน เนื่องจากมีประสบการณ์กับการทำงานกับชุมชนและมูลนิธิชัยพัฒนามาก่อน การทำงานกับชุมชนจึงไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่สิ่งที่ใหม่คือได้มาเรียนรู้กระบวนการทำงานแบบปิดทองหลังพระฯ ทั้งจากการอบรมและฝึกปฏิบัติการจริงในพื้นที่ อาทิ การสำรวจข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม ปัจจุบันทำหน้าที่ประสานโครงการ 4 โครงการ ในอำเภอฆ้องชัยและยางตลาด

โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่ปิดทองหลังพระ ฯ ได้ดำเนินการระยะแรกภายใต้โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฐานรากเพื่อบรรเทาผลกระทบจากภาวะการว่างงงานของปัญหาโควิด-19 ใน 3 จังหวัด มีการจ้างงาน 369 คน สามารถปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำจำนวน 107 โครงการ มีผู้รับประโยชน์จำนวน 5,320 คน พื้นที่รับน้ำเพิ่มขึ้น 30,900 ไร่ เพิ่มปริมาณน้ำกักเก็บ 23.7 ล้านลูกบาศก์เมตร ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่เดือนมีนาคม – สิงหาคม 2563 ส่วนโครงการระยะที่ 2 ที่ดำเนินการอยู่นี้มีชื่อว่า โครงการฝ่าวิกฤตด้วยเศรษฐกิจและสังคมฐานรากให้พัฒนาก้าวไปตามแนวพระราชดำริ ดำเนินการใน 9 จังหวัด มีการจ้างงาน 612 คน จะปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำจำนวน 543 โครงการ มีผู้รับประโยชน์รวม 39,855 ครัวเรือน พื้นที่รับประโยชน์รวม 174,430 ไร่

WRITER

RELATED

สถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย วันนี้ –   13 มิ.ย.

สถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย วันนี้ – 13 มิ.ย.

แนวโน้มการพบผู้ป่วยรายใหม่ทรงตัว แต่มีการพบคลัสเตอร์ใหม่ในหลายพื้นที่

เงียบเหงา! ร้านจำหน่ายชุดนักเรียน ยอดขายตกกว่า 60 %

เงียบเหงา! ร้านจำหน่ายชุดนักเรียน ยอดขายตกกว่า 60 %

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้สถานศึกษาเลื่อนวันเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2564 โดยบางแห่งเปิดเป็นการเรียนแบบออนไลน์

รมว.แรงงาน แจงศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด เริ่มเปิดใหม่ 14 มิ.ย.นี้ สำหรับผู้ประกันตน ม.33

รมว.แรงงาน แจงศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด เริ่มเปิดใหม่ 14 มิ.ย.นี้ สำหรับผู้ประกันตน ม.33

ก่อนหน้านี้สำนักงานประกันสังคมได้ประกาศเลื่อนการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 45 ศูนย์ออกไป

นิวเดลีเพิ่มความจุเก็บ ‘ออกซิเจน’ หวังรับมือโควิด-19 ระลอก 3

นิวเดลีเพิ่มความจุเก็บ ‘ออกซิเจน’ หวังรับมือโควิด-19 ระลอก 3

สำรองออกซิเจนเพิ่มเติม กว่า 171 เมตริกตัน / เตรียมโรงผลิตออกซิเจนอีกวันละ 2.5 ตัน

บุญรอดฯ สิงห์บุรี ออกรถพุ่มพวง นำผัก-ผลไม้จากแปลงเกษตรดูแลชุมชน

บุญรอดฯ สิงห์บุรี ออกรถพุ่มพวง นำผัก-ผลไม้จากแปลงเกษตรดูแลชุมชน

บริษัท บุญรอดเอเซียเบเวอเรช จำกัด จังหวัดสิงห์บุรี หนึ่งในบริษัทฯ กลุ่ม บุญรอดบริวเวอรี่ ได้นำผลผลิตทางการเกษตรที่ได้จากแปลงเกษตรทั้งพืช ผัก ผลไม้ ปลอดสารพิษ ออกรถพุ่มพวงดูแลชุมชนโดยรอบโรงงาน ซึ่งนับเป็นนโยบายของบริษัทบุญรอดฯ ที่ให้โรงงานในเครือของบริษัทฯ ทุกพื้นที่ที่กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาค…

“หมอพร้อม” เปิดลงทะเบียน จองฉีดวัคซีน 24 มิ.ย.นี้

“หมอพร้อม” เปิดลงทะเบียน จองฉีดวัคซีน 24 มิ.ย.นี้

ทางกระทรวงสาธารณสุขให้ความมั่นใจว่า จะสามารถทยอยกระจายไปยังสถานบริการสาธารณสุขและจุดบริการต่างๆ

BMW ผนึกกำลัง HAUP บริการเช่ารถระยะสั้นร่วมสู้โควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพฯ

BMW ผนึกกำลัง HAUP บริการเช่ารถระยะสั้นร่วมสู้โควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพฯ

บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย ร่วมสนับสนุนภารกิจฉีดวัคซีนต้านโควิด อำนวยความสะดวกบุคลากรทางการแพทย์ และผู้ที่เดินทางไปฉีดวัคซีนทั่วกรุงเทพฯ พร้อมให้เช่ารถบีเอ็มดับเบิลยูและมินิในราคาพิเศษ ผ่านแอป HAUP

ตลาดบางใหญ่ ปิด 3 โซนตลาดกลางคืน ทำความสะอาดหลังพบผู้ติดเชื้อโควิด

ตลาดบางใหญ่ ปิด 3 โซนตลาดกลางคืน ทำความสะอาดหลังพบผู้ติดเชื้อโควิด

มีการตรวจโควิด-19 เชิงรุก ตลาดบางใหญ่ วันที่ 1 - 8 มิ.ย. 64 ที่ผ่านมา แล้วพบผู้ค้าและแรงงานติดเชื้อจำนวน 30 ราย จากการตรวจทั้งหมด 1,345 ราย

ครั้งแรกของโลก! เด็กอิตาลี ‘ปลูกถ่ายหัวใจ’ จากผู้บริจาคป่วยโควิด-19

ครั้งแรกของโลก! เด็กอิตาลี ‘ปลูกถ่ายหัวใจ’ จากผู้บริจาคป่วยโควิด-19

ได้รับหัวใจจากผู้บริจาครายหนึ่งที่ติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งการหาหัวใจที่เข้ากันได้นั้น ทำได้ยากกว่า