COVID-19 ปิดทองหลังพระฯ เกษตรกร โควิด-19

ปิดทองหลังพระฯจ้างคนว่างงาน พัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมอาชีพขยายผลช่วยเกษตรกรพื้นที่แล้งซ้ำซาก เสริมรัฐบาลขับเคลื่อนแผนจัดการน้ำ 20 ปี

ผลการสร้างงานรองรับคนตกงานจากปัญหาโควิด-19 และส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากแบบครบวงจรระยะ 1 สัมฤทธิ์ผลเกิดคาด ปิดทองหลังพระฯ เดินหน้าขยายผลครอบคลุม 9 จังหวัด จ้างคนว่างงานอีก 612 คน เป็นพี่เลี้ยงปรับปรุง พัฒนาแหล่งน้ำ ได้พื้นที่รับประโยชน์อีกกว่า 6 เท่า ผู้รับผลเพิ่ม 8 เท่า บูรณาการร่วมมือรัฐ-เอกชน-ประชาชน เดินหน้า 543 โครงการที่มีความพร้อม สร้างเสริมปรับปรุงแหล่งเก็บน้ำเทียบเท่าเขื่อนกิ่วลมด้วยงบน้อยกว่า 37 เท่า เชื่อมั่นแนวทางช่วยต่อยอดสู่พื้นที่แล้งซ้ำซากตามแผนแม่บทฯสิ้นปีนี้ ได้อีกเกือบสองพันโครงการ

นายการัณย์ ศุภกิจวิเลขการ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ กล่าวในการแถลงข่าวแบบ New Normal เปิดตัว “โครงการฝ่าวิกฤตด้วยเศรษฐกิจและสังคมฐานรากให้ก้าวไปตามแนวพระราชดำริ” เพื่อจ้างงานผู้รับผลกระทบจากโควิด-19 ว่า ปิดทองหลังพระฯ กำลังดำเนินงานโครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากร่วมกับหน่วยงานราชการ เอกชนและชุมชนอย่างครบกระบวนการ ตั้งแต่คัดเลือกผู้ว่างงานเพราะโควิด-19 จัดการอบรมการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ เทคนิคการพัฒนาแหล่งน้ำและการเกษตร พร้อมกับเชื่อมโยงเอกชนเข้ามาทำด้านการตลาดสินค้า

“ครั้งนี้จ้างคนว่างงาน 612 คน ทำโครงการรวม 543 โครงการใน 9 จังหวัด ซึ่งเป็นพื้นที่ต้นแบบของปิดทองหลังพระฯ ประกอบด้วยจังหวัดน่าน อุทัยธานี เพชรบุรี อุดรธานี ขอนแก่น กาฬสินธุ์ ปัตตานี ยะลาและนราธิวาส”

ครงการนี้เป็นระยะที่สอง ต่างไปจากครั้งแรกคือขยายพื้นที่เป้าหมายเดิมทำใน 3 จังหวัดเพิ่มเป็น 9 จังหวัด มีการจ้างงานเพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าและขยายพื้นที่รับน้ำมากกว่าโครงการแรกเกือบ 6 เท่า

การดำเนินโครงการฯยังเน้นเรื่อง 4 ประสาน คือราชการ เอกชน ประชาชนและปิดทองหลังพระฯ “ราชการในท้องที่และชุมชนมีบทบาทเป็นอย่างมากในการเสนอโครงการ โดยมีรวมกันมากถึง 1,084 โครงการแต่เมื่อพิจารณาในเรื่องความพร้อมด้านกายภาพและบุคลากรแล้ว มีความเห็นร่วมกันว่ามีโครงการเหมาะสมที่จะทำทันทีจำนวน 543 โครงการ”

แผนการทำงานระยะที่ 2 คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม 2564 นี้ จะทำให้เกิดพื้นที่รับประโยชน์เพิ่มขึ้น 174,430 ไร่ เพิ่มปริมาณเก็บกักน้ำได้ 98.2 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือเทียบเท่ากับปริมาณน้ำในเขื่อนกิ่วลม จังหวัดลำปาง

ปัจจุบันการสร้างเขื่อนขนาดนี้ จะต้องใช้งบประมาณถึง 8,000 ล้านบาทแต่โครงการระยะสอง ใช้งบประมาณเพียง 216 ล้านบาท ต่ำกว่าการสร้างเขื่อนที่มีความจุเท่ากันถึง 37 เท่า งบประมาณที่ใช้เป็นการจ้างงานและฝึกอบรม 52.6 ล้านบาท ค่าวัสดุปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำ 125.5 ล้านบาท ปัจจัยการผลิตด้านการเกษตรอีก 20 ล้านบาท

ผลจากการดำเนินงานโครงการคาดว่าจะสร้างแหล่งน้ำให้กับเกษตรกรรวม 39,855 ครัวเรือนเพิ่มขึ้นกว่าระยะแรกเกือบ 8 เท่า และจะสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรจากการมีน้ำในการปลูกพืชหมุนเวียนตลอดปีเพิ่มขึ้นปีละ 7,000 บาทต่อไร่ ดังนั้นประเมินได้ว่าพื้นที่รับน้ำทั้ง 174,430 ไร่ จะทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นปีละ 1,221 ล้านบาท

นายการัณย์ฯ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่าจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาเป็นการสนับสนุนรัฐบาลในการขับเคลื่อนโครงการแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ผลเป็นที่น่าพอใจ คณะทำงานจึงได้ศึกษาข้อมูลเพื่อเตรียมทำโครงการระยะที่ 3 ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการของสถาบันฯ พิจารณาโครงการขยายผลที่ตั้งเป้าไปที่ 6 จังหวัดในลุ่มแม่น้ำมูล ที่ประสบปัญหาภัยแล้วซ้ำซาก คาดว่าจะมีน้ำให้เกษตรกรทำการเกษตรได้เกือบสองพันโครงการภายในปีนี้

นางสาวนูรีฮัน กาปิง อายุ 23 ปี พนักงานโครงการพื้นที่อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลาเล่าถึงการเข้าร่วมโครงการฯ กับปิดทองหลังพระฯว่า “ก่อนหน้านี้ไม่เคยทำงานแนวนี้มาก่อน แต่ชอบที่จะได้ทำงานกับชุมชน ได้เรียนรู้ หลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9 แนวพระราชดำริด้านการพัฒนาท้องถิ่น เรียนรู้การพูดอย่างไรเพื่อให้ชาวบ้านมาช่วยกันทำงาน เพราะเขาเห็นความสำคัญประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับเขา โดยตรง ส่วนปิดทองฯก็ช่วยสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ”

นางนงนุช ลาวัลย์ อายุ 46 ปี พนักงานโครงการ จังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ทราบข่าวว่าปิดทองหลังพระฯ ทำโครงการ จึงศึกษาข้อมูลและสนใจสมัครมาเป็นพนักงานประสานงาน เนื่องจากมีประสบการณ์กับการทำงานกับชุมชนและมูลนิธิชัยพัฒนามาก่อน การทำงานกับชุมชนจึงไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่สิ่งที่ใหม่คือได้มาเรียนรู้กระบวนการทำงานแบบปิดทองหลังพระฯ ทั้งจากการอบรมและฝึกปฏิบัติการจริงในพื้นที่ อาทิ การสำรวจข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม ปัจจุบันทำหน้าที่ประสานโครงการ 4 โครงการ ในอำเภอฆ้องชัยและยางตลาด

โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่ปิดทองหลังพระ ฯ ได้ดำเนินการระยะแรกภายใต้โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฐานรากเพื่อบรรเทาผลกระทบจากภาวะการว่างงงานของปัญหาโควิด-19 ใน 3 จังหวัด มีการจ้างงาน 369 คน สามารถปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำจำนวน 107 โครงการ มีผู้รับประโยชน์จำนวน 5,320 คน พื้นที่รับน้ำเพิ่มขึ้น 30,900 ไร่ เพิ่มปริมาณน้ำกักเก็บ 23.7 ล้านลูกบาศก์เมตร ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่เดือนมีนาคม – สิงหาคม 2563 ส่วนโครงการระยะที่ 2 ที่ดำเนินการอยู่นี้มีชื่อว่า โครงการฝ่าวิกฤตด้วยเศรษฐกิจและสังคมฐานรากให้พัฒนาก้าวไปตามแนวพระราชดำริ ดำเนินการใน 9 จังหวัด มีการจ้างงาน 612 คน จะปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำจำนวน 543 โครงการ มีผู้รับประโยชน์รวม 39,855 ครัวเรือน พื้นที่รับประโยชน์รวม 174,430 ไร่

WRITER

RELATED

สวพส. เผยการวิจัยพัฒนาปลูกกัญชง เคาะราคาเมล็ดพันธุ์เมษายนนี้

สวพส. เผยการวิจัยพัฒนาปลูกกัญชง เคาะราคาเมล็ดพันธุ์เมษายนนี้

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) หรือ สวพส. เผยข้อมูลการวิจัยและพัฒนากัญชงหรือ เฮมพ์ พร้อมผลักดันเป็นพืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่ของเกษตรกร

ปิดทำการสาขาหันคา จ.ชัยนาท ชั่วคราว พบพนักงานติดเชื้อโควิด

ปิดทำการสาขาหันคา จ.ชัยนาท ชั่วคราว พบพนักงานติดเชื้อโควิด

ธนาคารออมสินได้รับการยืนยัน มีพนักงานของธนาคาร จำนวน 2 ราย ติดเชื้อโควิด-19 ปิดสาขาหันคา จ.ชัยนาท 1 วัน เพื่อทำความสะอาด ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่และบริเวณธนาคารออมสินสาขาหันคา

คณะผู้ผลิตชิ้นส่วนอีซูซุ มอบเงินรวม 1 ล้านบาทช่วยพัฒนาวัคซีนโควิด-19

คณะผู้ผลิตชิ้นส่วนอีซูซุ มอบเงินรวม 1 ล้านบาทช่วยพัฒนาวัคซีนโควิด-19

คณะผู้ผลิตชิ้นส่วนอีซูซุ มอบเงินสมทบทุนสนับสนุนการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ให้แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

วิจัยพบไวรัส ‘ไข้หวัดใหญ่’ ส่งเสริมติดเชื้อ ‘โควิด-19’ รุนแรงขึ้น

วิจัยพบไวรัส ‘ไข้หวัดใหญ่’ ส่งเสริมติดเชื้อ ‘โควิด-19’ รุนแรงขึ้น

ในการศึกษา พบว่าการติดเชื้อร่วมกันของไวรัสทางเดินหายใจทั้งสองชนิด โดยชี้ว่าไวรัสไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์เอ สามารถทวีความรุนแรงของการติดโรคโควิด-19 ในเซลล์และหนูทดลอง

สหรัฐฯ เสียชีวิตจากโควิด-19 ทะลุ 5 แสนราย

สหรัฐฯ เสียชีวิตจากโควิด-19 ทะลุ 5 แสนราย

ซึ่งแนวโน้มผู้ติดเชื้อรายใหม่ ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง

ฮาคูโฮโด ชี้พฤติกรรมผู้บริโภคในสังคมไทยตั้งการ์ดรัดเข็มขัดแน่น! ลดรายจ่าย เน้นสินค้าอเนกประสงค์ท่ามกลางผลกระทบจากพิษโควิด-19

ฮาคูโฮโด ชี้พฤติกรรมผู้บริโภคในสังคมไทยตั้งการ์ดรัดเข็มขัดแน่น! ลดรายจ่าย เน้นสินค้าอเนกประสงค์ท่ามกลางผลกระทบจากพิษโควิด-19

ชี้พฤติกรรมผู้บริโภคในสังคมไทยตั้งการ์ดรัดเข็มขัดแน่น! ลดรายจ่าย เน้นสินค้าอเนกประสงค์ท่ามกลางผลกระทบจากพิษโควิด-19

ศาลสั่งจำคุก ‘ดีเจมะตูม’ 2 เดือน ปรับ 2 หมื่นบาท ฝ่า พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

ศาลสั่งจำคุก ‘ดีเจมะตูม’ 2 เดือน ปรับ 2 หมื่นบาท ฝ่า พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

ก่อนหน้านี้ 'ดีเจมะตูม' ดีเจมะตูมได้มีการจัดงานเลี้ยงวันเกิด โดยมีคนสนิทร่วมงานเป็นจำนวนมาก และทำให้เกิดการแพร่เชื้อโควิด-19

ขนมดอกจอก ทางออกพยุงชีพ

ขนมดอกจอก ทางออกพยุงชีพ

จากผลกระทบของโควิด-19 ทำให้ต้องเลิกอาชีพเดิมที่ทำมากว่า 4 ปี และเปลี่ยนมาสู้ต่อด้วยการขายขนม

อาลัย “หมอปัญญา” เสียชีวิตแล้ว หลังติดเชื้อโควิด-19 จากคนไข้

อาลัย “หมอปัญญา” เสียชีวิตแล้ว หลังติดเชื้อโควิด-19 จากคนไข้

ก่อนหน้านี้ นพ.ปัญญา หาญพาณิชย์พันธุ์ ตรวจรักษาคนไข้ติดเชื้อจากคลัสเตอร์โต๊ะแชร์ จ.มหาสารคาม และมีผลตรวจติดเชื้อโควิด