ป.ป.ส. เดินหน้าแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 64 เน้นยึดทรัพย์ ตัดวงจรยาเสพติด

คัดลอก URL แล้ว

ยาเสพติด ถือเป็นปัญหาสำคัญของประเทศ ที่บ่อนทำลายอนาคตของชาติ ทำลายเศรษฐกิจ รวมถึงความมั่นคงของประเทศ ปัจจุบัน ประเทศไทยมีสถานะเป็นประเทศทางผ่านของยาเสพติดจากแหล่งผลิตสำคัญไปยังประเทศ ที่ 3 จึงทำให้เป็นแหล่งพักและทำให้เกิดการแพร่ระบาดของยาเสพติดในบางพื้นที่ สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน

รัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เล็งเห็นถึงความสำคัญของการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยยกให้เป็นวาระสำคัญ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านความมั่นคง และกำหนดให้เป็นนโยบายสำคัญที่ต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน

ล่าสุดที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดพ.ศ. 2563-2565 เพื่อใช้เป็นกรอบดำเนินงานระยะ 3 ปีโดยในปี 2562 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือ สำนักงาน ป.ป.ส.ได้ทำการปราบปรามยาเสพติด พร้อมยึดทรัพย์สินของผู้กระทำความผิด ได้จำนวนประมาณ 500 ล้านบาทและในปี 2563 สมารถยึดทรัพย์สินได้ประมาณ 2,100 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2562 สูงกว่าถึง 4 เท่าตัว

สำหรับแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2564 สำนักงาน ป.ป.ส.ได้บูรณาการทำงานร่วมกับ 26 หน่วยงาน 2 ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง ทั้งจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ ปปง. ตำรวจ ทหาร และเครือข่ายภาคประชาชน โดยมีมาตรการในการยึดทรัพย์ ซึ่งจะเน้นการสอบสวนขยายผล ทำลายเครือข่ายการค้ายาเสพติดทุกระดับ ตัดวงจรทางการเงิน ยึดทรัพย์สินกลุ่มการค้ายาเสพติด ไม่ให้นำเงินมาเป็นทุนในการค้ายาเสพติด หรือ ขยายธุรกิจผิดกฎหมายต่าง ๆ โดยการบังคับใช้กฏหมายของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามหลักนิติธรรม ใช้ พ.ร.บ.มาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 และกฎหมายอื่นๆ เช่น พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ประมวลรัษฎากร มาบังคับใช้

ตามแนวทางดังกล่าว จะเป็นดัชนีชี้วัด การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โดยจากนี้ไป จะเน้นการยึด ทรัพย์ตัดวงจรเครือข่ายยาเสพติด สืบเส้นทางการเงินไปให้ถึงต้นตอ แทนการให้ความสำคัญต่อปริมาณยาเสพติดที่ตรวจจับมาได้เพียงอย่างเดียว 

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้ตั้งเป้าหมายการขยายผลและยึดทรัพย์สิน เครือข่ายยาเสพติด ปี 2564 เพิ่มขึ้นเป็น 10 เท่า หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินกว่า 6,000 ล้านบาท สูงกว่าปีที่ผ่านมา ที่ยึดทรัพย์สินได้ประมาณปีละ 600 ล้านบาท ทั้งนี้ ในการดำเนินการของส่วนกลางและส่วนจังหวัดต่างๆ ให้ตั้งเป้าหมายการยึดอายัดทรัพย์สินเพิ่มเติมเฉลี่ยจังหวัดละ 30-100 ล้านบาท

สำหรับการเปิดแผนปฏิบัติกรด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2564 ครั้งนี้ นายวิชัยไชยมคล เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวย้ำว่า เพื่อบูรณาการให้ทุกหน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มีความเข้าใจในแนวทางของแผนปฏิบัติการครั้งนี้ ที่เน้นนโยบาย “ขยายผล ยึดทรัพย์สินเพื่อตัดวงจรยาเสพติด” และ ขับเคลื่อนการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามกรอบการแก้ไขปัญหายาเสพติด ใน 5 มาตรการ คือ
1. มาตรการความร่วมมือระหว่างประเทศ
2. มาตรการปราบปรามและบังคับใช้กฎหมาย
3. มาตรการป้องกันยาเสพติด
4. มาตรการบำบัดรักษายาเสพติด
5. มาตรการการบริหารจัดการอย่างบูรณาการ

ในวันนี้การบรูณาการความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง 9 กระทรวง 26 หน่วยงาน 2 ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง ทั้งด้านการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดเช่น กระทรวงกลาโหม, กระทรวงมหาดไทย, กระทรวงสาธารณสุข, กระทรวงศึกษาธิการ,สำนักงานตำรวจแห่งชาติ แลสำนักงานอัยการสูงสุด ต่างได้ร่วมเป็นพลังสำคัญในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ของประเทศ เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายของรัฐบาล ในการปราบปรามยาเสพติดของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป

…………………………


แท็ก: PRNEWS
WRITER

Sine.m

producer n content creator under MThai :)
X