Bigdata CPOT กระทรวงวัฒนธรรม วธ

ปลัด วธ. ประกาศนโยบายรุกยกระดับเทศกาลประเพณีจากระดับท้องถิ่นสู่นานาชาติ ต่อยอดสินค้าวัฒนธรรม CPOT สร้างงาน สร้างรายได้สู่ท้องถิ่น สานต่อชุมชนคุณธรรมฯ พลัง บวร -เร่งสร้าง Bigdata เป็นแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมสำหรับคนรุ่นใหม่

วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายในการปฏิบัติงานสำหรับผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม โดยมี นายกฤษฎา คงคะจันทร์ รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม…

Home / PR NEWS / ปลัด วธ. ประกาศนโยบายรุกยกระดับเทศกาลประเพณีจากระดับท้องถิ่นสู่นานาชาติ ต่อยอดสินค้าวัฒนธรรม CPOT สร้างงาน สร้างรายได้สู่ท้องถิ่น สานต่อชุมชนคุณธรรมฯ พลัง บวร -เร่งสร้าง Bigdata เป็นแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมสำหรับคนรุ่นใหม่

วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายในการปฏิบัติงานสำหรับผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม โดยมี นายกฤษฎา คงคะจันทร์ รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วม ณ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) โดยขอให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่วธ.ปฏิบัติงานกิจกรรม โครงการ งบประมาณด้านวัฒนธรรม การพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบายรัฐบาลและนโยบายของนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม 4 ข้อ 1. สืบสานงานวัฒนธรรมของชาติ 2.รักษาและหวงแหนมรดกทางวัฒนธรรม 3.ต่อยอดวัฒนธรรมด้วยการนำคุณค่าของวัฒนธรรมสร้างสรรค์สินค้าและบริการ (Creative Culture) เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการทางวัฒนธรรม 4. ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยหลักธรรมาภิบาลและการสร้างคุณค่าทางสังคม (Value Creation)

ปลัดวธ. กล่าวต่อไปว่า วธ.จะต้องปฏิบัติงานตามภารกิจในการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ ทำบุญตักบาตร ทำจิตอาสา กิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม CPOT โดยใช้ผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ ชุมชน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม จัดให้มีการจัดงานแสดง จำหน่ายสินค้า สัมมนาและเจรจาธุรกิจ ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ จัดทำช่องทางการตลาด E – Commerce และประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ (Traditional PR) ยกระดับเทศกาลประเพณีจากระดับท้องถิ่นสู่ระดับประเทศและนานาชาติ นำไปสู่การส่งเสริมท่องเที่ยววัฒนธรรม ทำการสำรวจ เส้นทางและคู่มือประกอบ สร้างคุณค่า สร้างรายได้แก่ชุมชนและประเทศ นอกจากนี้ส่งเสริมสังคมพหุวัฒนธรรม นำมิติวัฒนธรรมสร้างสังคมสงบสุขภาคใต้ ส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น กลุ่มชาติพันธุ์ให้เป็นที่รับรู้วงกว้างทั้งเทศกาลประเพณี ภาษา อาหาร การแต่งกาย ภูมิปัญญา ฯลฯ ที่สำคัญจะเร่งดำเนินการกิจกรรม โครงการต่างๆตามแผนแม่บทการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมให้เป็นไปตามตัวชี้วัดและยุทธศาสตร์ของ วธ. อย่างเป็นรูปธรรม เช่น การเปิดเวทีแสดงความคิดเห็น การส่งเสริมค่านิยมและความเป็นไทยให้ชัดเจน เกิดการรับรู้ในวงกว้าง

“ส่วนการจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมจะมีการจัดในกรุงเทพมหานคร และ ๔ ภูมิภาค ในรูปแบบ Grand Exposition และ Local Exposition เน้นบูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน ทุกส่วนราชการ และองค์การมหาชนในกระทรวงวัฒนธรรม การพัฒนาองค์กรและบุคลากรเพื่อนำกระทรวงสู่ความทันสมัย เร่งจัดทำบิ๊กดาต้า Big Data ข้อมูลวัฒนธรรมทุกสาขาของหน่วยงานสังกัด วธ.เพื่อเป็นแหล่งความรู้ให้คนรุ่นใหม่ ประชาชนนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ และการให้บริการ นำทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอด หรือเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในยุค ๔.๐ ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายทางวัฒนธรรม ต่อยอดโครงการชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลัง บวร และ บวร On tour โดยมุ่งเน้นเชิงคุณภาพ ส่งเสริมชุมชนที่ได้รับการยกย่องเป็นต้นแบบ 1,000 ชุมชนให้มีความพร้อมทั้งในส่วนของผู้แทนบ้าน วัด โรงเรียน ชุมชน เพื่อต้อนรับผู้มาเยือนศึกษาดูแลและนักท่องเที่ยวอย่างครบวงจร สร้างงาน สร้างรายได้อย่างยั่งยืน ส่วนการพัฒนาบุคลากรนั้นจะต้องมีเป้าหมายเดียวกัน เรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร เรียนรู้สังคมและใช้เทคโนโลยี” ปลัดวธ. กล่าว

X