CenterHerbsSikhio กฐินสามัคคี ศูนย์ศึกษาสมุนไพรสมเด็จพระพุฒาจารย์ สนิท ชวนปญฺโญ สมเด็จพระพุฒาจารย์ เทพนิมิต วราราม

งานกฐินสามัคคีประจำปี 2563 ของศูนย์ศึกษาสมุนไพรสมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) –เทพนิมิต วราราม

งานกฐินสามัคคีประจำปี 2563 ของศูนย์ศึกษาสมุนไพรสมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) –เทพนิมิต วราราม จัดขึ้นโดยมีสมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม ประธานฝ่ายสงฆ์ คุณกรณ์สรวง…

Home / PR NEWS / งานกฐินสามัคคีประจำปี 2563 ของศูนย์ศึกษาสมุนไพรสมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) –เทพนิมิต วราราม

งานกฐินสามัคคีประจำปี 2563 ของศูนย์ศึกษาสมุนไพรสมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) –เทพนิมิต วราราม จัดขึ้นโดยมีสมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม ประธานฝ่ายสงฆ์ คุณกรณ์สรวง ภิรมย์ รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมคุณวุฒิวิชาชีพนานาชาติ , พล.ต.ต.ชำนาญ ชำนาญเวช , คุณฉฎาณิศา ชำนาญเวช และคณะ ร่วมเป็นเจ้าภาพใหญ่ พร้อมทั้งถวายเครื่องไทยธรรม พร้อมกันนี้ยังมีเจ้าภาพร่วมจากหลากหลายหน่วยงานด้วยกัน อาทิเช่น บจก. ไทย อินดิเพนเดนท์ เน็ตเวิร์ก เอเยนซี่ – กลุ่มบมจ. กันตนา กรุ๊ป, พนักงานกลุ่ม บมจ. อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง , สายบมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล – พนักงานกลุ่มบริษัทในเครือสหพัฒนฯ ตลอดจนสายศิษยานุศิษย์ต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมียอดเงินรวมของกฐินสามัคคีประจำปี 2563 จำนวนทั้งสิ้น 730,936.50 (เจ็ดแสนสามหมื่นเก้าร้อยสามสิบหกบาทห้าสิบสตางค์) โดยการกำหนดการทอดผ้ากฐินนั้นถือเป็นกาลทานซึ่งตามพระวินัยได้กำหนดไว้คือ ตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ไปจนถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ( นับจากวันออกพรรษาออกไป 1 เดือน) ซึ่งถ้ามีการทอดก่อน หรือ หลังในช่วงเวลาดังกล่าวนี้ก็จะไม่ถือว่าเป็นการทอดผ้ากฐิน และสามารถที่จะทำได้เพียงปีละ 1 ครั้งเท่านั้น ดังนั้นอานิสงส์จากการทำบุญทอดผ้ากฐินประจำปีจึงถือว่ามีอานิสงส์มาก

ศูนย์ศึกษาสมุนไพรสมเด็จพระพุฒาจารย์ฯ ตั้งอยู่เลขที่ 132 หมู่ 6 ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ได้มีการริเริ่มบุกเบิกขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2555 โดยคุณเสาวนีย์ บุนนาค เป็นผู้มอบที่ดินจำนวน 9 ไร่ผืนนี้ถวายให้กับท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ฯ เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม จากนั้นท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ฯ จึงได้ทำการมอบหมายให้ท่านพระครูวิจารณ์โกศล ซึ่งเป็นเลขาสนองงานของท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ดังกล่าวตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์ในการใช้พื้นที่แห่งนี้ในการปลูกพืชสมุนไพรไทยเพื่อให้เป็นสถานศึกษาหาความรู้ในเรื่องของสมุนไพร และยังให้ประโยชน์ในด้านของการรักษาโรคต่างๆ ในอนาคต ตามรอยศาสตร์ของพระราชาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9

การดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ตั้งแต่เริ่มตั้งศูนย์ฯ จนถึงปัจจุบัน ผ่านไปได้ด้วยดีด้วยความอนุเคราะห์จากญาติโยมและศิษยานุศิษย์จากทุกสารทิศของท่านพระครูวิจารณ์โกศล จนทำให้ศูนย์ฯ สามารถสร้างอาคาร คสล. อเนกประสงค์ได้ 5 หลัง พร้อมทั้งสามารถขุดสระน้ำเพื่อกักเก็บน้ำในฤดูฝน และใช้ประโยชน์ในพื้นที่การเพาะปลูกของศูนย์ฯ ในฤดูแล้ง โดยมีท่านพระครูวิจารณ์โกศลในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ฯ เป็นผู้ดำเนินการสนองงานในท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ

ทั้งนี้ พื้นที่ส่วนใหญ่ของศูนย์ศึกษาสมุนไพรฯ ยังคงต้องพัฒนาอีกหลายจุดด้วยกันกว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ของท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ ดังนั้น ยังคงต้องขอความอนุเคราะห์จากญาติโยมพุทธสานิกชนทุกท่านในการช่วยทำนุบำรุงเพื่อให้พื้นที่แห่งนี้ได้เป็นสถานศึกษาและสถานบำบัดโรคโดยใช้พืชสมุนไพรไทยที่เพาะปลูกภายในศูนย์ฯ พร้อมกันนี้ยังเป็นพื้นที่ของการสืบสานพระพุทธศาสนาของคนในชุมชนที่จะเข้ามาสวดมนต์ ถือศีลและปฏิบัติธรรมในทุกวันสำคัญทางศาสนาอีกด้วย

ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ https://www.facebook.com/CenterHerbsSikhio

X