3BB Internet เน็ตบ้าน

3BB มุ่งนโยบายพัฒนาบุคลากรเพิ่มคุณภาพบริการ

3BB เน้นการพัฒนาบุคลากรมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะพนักงานด้านบริการลูกค้าประจำช็อปในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศ รวมทั้งพนักงานช่างที่ดูแลเรื่องการติดตั้งและซ่อมเหตุเสีย ซึ่งปัจจุบันพนักงานทั้ง 2 กลุ่มมีจำนวนมากกว่าครึ่งหนึ่งของพนักงานทั้งหมด 11,010 คน ของบริษัท ในแต่ละปี พนักงานเหล่านี้ได้ให้บริการและติดต่อสื่อสารกับลูกค้าในฐานะตัวแทนของบริษัทเป็นจำนวนครั้งมากมายนับไม่ถ้วน 3BB จึงได้มีการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะด้านต่างๆของพนักงานให้มีความชำนาญ กระตือรือร้น…

Home / PR NEWS / 3BB มุ่งนโยบายพัฒนาบุคลากรเพิ่มคุณภาพบริการ

3BB เน้นการพัฒนาบุคลากรมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะพนักงานด้านบริการลูกค้าประจำช็อปในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศ รวมทั้งพนักงานช่างที่ดูแลเรื่องการติดตั้งและซ่อมเหตุเสีย ซึ่งปัจจุบันพนักงานทั้ง 2 กลุ่มมีจำนวนมากกว่าครึ่งหนึ่งของพนักงานทั้งหมด 11,010 คน ของบริษัท ในแต่ละปี พนักงานเหล่านี้ได้ให้บริการและติดต่อสื่อสารกับลูกค้าในฐานะตัวแทนของบริษัทเป็นจำนวนครั้งมากมายนับไม่ถ้วน 3BB จึงได้มีการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะด้านต่างๆของพนักงานให้มีความชำนาญ กระตือรือร้น และมีมนุษยสัมพันธ์ เพื่อให้งานบริการของ 3BB มีมาตรฐานที่ดี และสนับสนุนให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน

โดย 3BB ได้กำหนดมาตรฐานการให้บริการเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงาน มีการฝึกอบรมทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์ ได้จัดเนื้อหาที่เป็นประโยชน์และให้พนักงานเรียนรู้แบบออนไลน์ด้วยตนเองผ่าน JAS Online Learning รวมทั้งการประเมินและวัดผลการปฏิบัติงานของพนักงานเป็นระยะ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการใช้บริการในทุกช่องทางและนำมาปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้น ในส่วนของพนักงานติดตั้งและซ่อมเหตุเสีย มีการกำหนดดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (Key Performance Indicator : KPI) หลายด้าน เพื่อรักษาระดับคุณภาพของงาน ในขณะเดียวกันมีมาตรการสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงาน ด้วยการให้รางวัลหรือโบนัสตามผลงานของพนักงานแต่ละคน เพื่อสร้างกำลังใจในการปฏิบัติงาน

ปัจจุบัน 3BB ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้แบบออนไลน์ผ่าน JAS Online Learning มากขึ้น เพราะมีความสะดวก พนักงานเรียนรู้ได้เอง ทุกที่ ทุกเวลา สามารถปรับเวลาการเรียนรู้ได้ตามไลฟ์สไตล์ โดยได้เพิ่มหลักสูตรครอบคลุมเนื้อหาสำหรับพนักงานทุกสายงานนอกจากการให้บริการลูกค้า เพื่อให้พนักงานทุกระดับชั้นมีความรู้ ก้าวทันเทคโนโลยีและเติบโตไปพร้อมกับบริษัทเพื่อส่งมอบบริการที่มีคุณค่าให้กับลูกค้า

X