Café Amazon คาเฟ่ อเมซอน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีการเข้าร่วมการคัดเลือกผู้ให้บริการเครื่องดื่มที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตามที่มีการรายงานข่าว กรณีการคัดเลือกผู้ให้บริการเครื่องดื่มที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เนื่องจากสัญญาที่มีไว้กับผู้ให้บริการรายเดิมใกล้ครบกำหนดนั้น คาเฟ่ อเมซอน ขอชี้แจงข้อเท็จจริง ดังนี้ คาเฟ่ อเมซอน ทราบว่าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะมีการเลือกผู้ให้บริการเครื่องดื่มเนื่องจากสัญญาที่มีไว้กับผู้ให้บริการรายเดิมใกล้ครบกำหนด คาเฟ่อเมซอนจึงได้เข้าร่วมการคัดเลือกโดยได้มีการดำเนินการยื่นเอกสารเสนอราคาและรายละเอียดการดำเนินการตามเงื่อนไขที่คณะนิติศาสตร์ฯ กำหนด…

Home / PR NEWS / ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีการเข้าร่วมการคัดเลือกผู้ให้บริการเครื่องดื่มที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตามที่มีการรายงานข่าว กรณีการคัดเลือกผู้ให้บริการเครื่องดื่มที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เนื่องจากสัญญาที่มีไว้กับผู้ให้บริการรายเดิมใกล้ครบกำหนดนั้น คาเฟ่ อเมซอน ขอชี้แจงข้อเท็จจริง ดังนี้

คาเฟ่ อเมซอน ทราบว่าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะมีการเลือกผู้ให้บริการเครื่องดื่มเนื่องจากสัญญาที่มีไว้กับผู้ให้บริการรายเดิมใกล้ครบกำหนด คาเฟ่อเมซอนจึงได้เข้าร่วมการคัดเลือกโดยได้มีการดำเนินการยื่นเอกสารเสนอราคาและรายละเอียดการดำเนินการตามเงื่อนไขที่คณะนิติศาสตร์ฯ กำหนด

ปัจจุบัน คาเฟ่ อเมซอน ยังมิได้รับทราบผลการคัดเลือกอย่างเป็นทางการจากคณะนิติศาสตร์แต่อย่างใด แต่เนื่องจากมีกระแสข่าวว่าลูกจ้างของผู้ให้บริการรายเดิมที่เป็นผู้พิการจะได้รับผลกระทบจากการที่ผู้ให้บริการรายเดิมอาจจะไม่ได้ต่อสัญญา คาเฟ่ อเมซอน ได้พิจารณาประเด็นดังกล่าว และขอถอนตัวจากการดำเนินการที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ทั้งนี้ คาเฟ่ อเมซอน ให้ความสำคัญกับการสร้างคุณค่าและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย และเชื่อว่าทุกคนควรได้รับโอกาสในการประกอบอาชีพที่เท่าเทียมและทั่วถึง โดยที่ผ่านมา ได้พัฒนารูปแบบ ร้านคาเฟ่ อเมซอน เพื่อการสร้างโอกาส (Café Amazon for Chance) ซึ่งเป็นรูปแบบ ร้านคาเฟ่ อเมซอน ที่มีการจ้างงานผู้พิการ เพื่อเปิดโอกาสในการพัฒนาความสามารถ สร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสกลุ่มต่าง ๆ โดยปัจจุบันเปิดดำเนินการแล้วทั้งสิ้น 9 สาขา และเป็นร้านที่ให้บริการโดยผู้พิการทางการได้ยิน 7 สาขา ให้บริการโดยผู้สูงวัย 1 สาขา และให้บริการโดยทหารผ่านศึก 1 สาขา ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการดำเนินธุรกิจของ คาเฟ่ อเมซอน ที่จะดำเนินการควบคู่ไปกับการสร้างประโยชน์แก่สังคมชุมชน รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชุมชนให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

X