“ข้างๆ” หนังสั้น รางวัลรองชนะเลิศ การประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563

ป.ป.ช. จัดการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 ในรูปแบบภาพยนตร์สั้น หรือภาพยนตร์โฆษณา เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มบุคคลส่งผลงาน

Home / PR NEWS / “ข้างๆ” หนังสั้น รางวัลรองชนะเลิศ การประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563

ผลการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563

ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. จัดการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 ในรูปแบบภาพยนตร์สั้น หรือภาพยนตร์โฆษณา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมาย นักเรียน ในระดับมัธยมศึกษา นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา และบุคคลทั่วไป ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการสร้างสรรค์สื่อ ร่วมส่งผลงาน   เข้าประกวดเพื่อกระตุ้นเตือนสังคมและชี้แนะแนวทางในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้ลดน้อยลง        จากสังคมไทย ซึ่งได้กำหนดส่งผลงานตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 และได้ขยายเวลา การส่งผลงานจนถึง 31 กรกฎาคม 2563 บัดนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณารางวัลช่อสะอาดและรางวัลสื่อป้องกัน  การทุจริตได้พิจารณาคัดเลือกผลงานการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 เรียบร้อยแล้ว สำนักงาน ป.ป.ช.      จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล ดังนี้

ระดับมัธยมศึกษา ประเภทภาพยนตร์สั้น

  • รางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่เกียรติยศของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และเงินรางวัล 20,000 บาท ได้แก่ ทีม SJ Production โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จังหวัดอุดรธานี จากผลงาน “การบ้าน” 
  • รางวัลรองชนะเลิศ ได้รับโล่เกียรติยศของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และเงินรางวัล 15,000 บาท ได้แก่ ทีม AYS Production โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากผลงาน “2฿”
  • รางวัลชมเชย ได้รับประกาศเกียรติคุณของสำนักงาน ป.ป.ช. และเงินรางวัล 5,000 บาท ได้แก่ ทีม NONAME Film โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ จังหวัดสงขลา จากผลงาน “DISCOUNT”       

ระดับอุดมศึกษา ประเภทภาพยนตร์สั้น

รางวัลรองชนะเลิศ ได้รับโล่เกียรติยศของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และเงินรางวัล 15,000 บาท 

ได้แก่ ทีม Untitled มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพมหานคร จากผลงาน “ข้างๆ” 

ระดับมัธยมศึกษา ประเภทภาพยนตร์โฆษณา

รางวัลชมเชย ได้รับประกาศเกียรติคุณของสำนักงาน ป.ป.ช. และเงินรางวัล 5,000 บาท ได้แก่ SJ Production โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จังหวัดอุดรธานี จากผลงาน “ไม่โกง Sure?” 

ระดับอุดมศึกษา ประเภทภาพยนตร์โฆษณา

รางวัลรองชนะเลิศ ได้รับโล่เกียรติยศของคณะกรรมการ ป.ป.ช. พร้อมเงินรางวัล 15,000 บาท ได้แก่ ทีม อับดุล Yes วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จากผลงาน “ดวลอย่างสุจริต”

ระดับบุคคลทั่วไป ประเภทภาพยนตร์โฆษณา

  • รางวัลรองชนะเลิศ ได้รับโล่เกียรติยศของคณะกรรมการ ป.ป.ช. พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท ได้แก่ ทีม Hully Vod studio จากผลงาน “ย้อนศรมรณะ”
  • รางวัลชมเชย ได้รับประกาศเกียรติคุณของสำนักงาน ป.ป.ช. และเงินรางวัล 10,000 บาท ได้แก่ ทีม PEA (พี-อี-เอ) จากผลงาน “แสงสว่าง”  ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nacc.go.th