Bangkok Asian Film Festival 2020 กระทรวงวัฒนธรรม

ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังสัมมนาในหัวข้อ “ทิศทางอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ไทยภายหลังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019”

วันเสาร์ที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.สถานที่: ณ ศูนย์ประชุมชั้น ๘ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม ภาวะการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา…

Home / PR NEWS / ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังสัมมนาในหัวข้อ “ทิศทางอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ไทยภายหลังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019”

วันเสาร์ที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
สถานที่: ณ ศูนย์ประชุมชั้น ๘ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม


ภาวะการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) ที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ นี้ ได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่ออุตสาหกรรมภาพยนตร์ทั่วโลก ดังนั้นเพื่อร่วมฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย เทศกาลภาพยนตร์อาเซียนแห่งกรุงเทพมหานคร ๒๕๖๓ จึงได้จัดสัมมนาเพื่อหาทิศทางในการสร้างแนวร่วมของการช่วยเหลือกันของผู้เกี่ยวข้องที่มีบทบาทต่ออุตสาหกรรมภาพยนตร์และวิดีทัศน์ไทยในแง่มุมต่างๆ


การสัมมนาครั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่มีประโยชน์จากวิทยากรหลายๆ ท่าน ผู้มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวิดีทัศน์ไทย เพื่อช่วยให้ผู้ผลิตภาพยนตร์และผู้สนใจได้เข้าใจและรับรู้ถึงแนวทางและแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้


ลงทะเบียนได้ที่นี่: www.baff.go.th/online-registration-film-seminar

X