กรมส่งเสริมวัฒนธรรม การประกวด

สวธ. จัดพิธีมอบรางวัล ประกวดทำคลิป “สัญจรดี วิถีไทย” และการเขียนเรื่องสั้น “มารยาทไทย และมารยาทในสังคม”

สวธ. จัดพิธีมอบรางวัล ประกวดทำคลิป "สัญจรดี วิถีไทย" และการเขียนเรื่องสั้น “มารยาทไทย และมารยาทในสังคม”

Home / PR NEWS / สวธ. จัดพิธีมอบรางวัล ประกวดทำคลิป “สัญจรดี วิถีไทย” และการเขียนเรื่องสั้น “มารยาทไทย และมารยาทในสังคม”

(วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓) ณ หอประชุมเล็ก สวธ. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัล โครงการประกวดทำคลิปเผยแพร่มารยาทไทยแก้ไขปัญหาจราจร ภายใต้หัวข้อ “สัญจรดี วิถีไทย” และโครงการประกวดการเขียนเรื่องสั้น หัวข้อ “มารยาทไทย และมารยาทในสังคม” เพื่อสร้างความตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของมารยาทไทยและมารยาทในสังคม รวมถึงการสร้างวินัยการจราจรโดยเฉพาะ การใช้สื่อโซเซียลเผยแพร่ความไม่เหมาะสมต่าง ๆ

นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เปิดเผยว่า โครงการจัดการประกวดการเขียนเรื่องสั้น หัวข้อ “มารยาทไทย และมารยาทในสังคม” และการประกวดทำคลิปเผยแพร่ “มารยาทไทย แก้ไขปัญหาจราจร” ในหัวข้อ “สัญจรดี วิถีไทย” เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐหลายภาคส่วน เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังในการใช้รถใช้ถนนด้วยความปลอดภัย มีจิตสำนึก รับผิดชอบ มีน้ำใจ และ เอื้ออาทรให้แก่กันบนท้องถนน มีมารยาทที่ดีในการขับขี่ยานพาหนะ กระตุ้นจิตสำนึก โดยใช้มารยาทไทยควบคู่กับวินัยจราจร มีน้ำใจไมตรี และการไหว้ขอบคุณและขอโทษ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและการตระหนักรู้ ให้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป

โดยการประกวดทำคลิปเผยแพร่มารยาทไทยแก้ไขปัญหาจราจร ภายใต้หัวข้อ “สัญจรดี วิถีไทย” แบ่งออกเป็น ๒ ระดับ

ดังนี้ ระดับมัธยมศึกษา (ม.๑-ม.๖) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ระดับอุดมศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยรางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล ๑๐๐,๐๐๐ บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้รับเงินรางวัล ๕๐,๐๐๐ บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้รับเงินรางวัล ๓๐,๐๐๐ บาท และรางวัลชมเชย ๕ รางวัล ได้รับเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร สำหรับรายชื่อผู้เข้าประกวดที่ได้รับรางวัล ดังนี้

๑. ระดับมัธยมศึกษา (ม.๑ – ม.๖), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า

 • รางวัลชนะเลิศ ทีม เด็กสร้างภาพ ชื่อผลงาน แง้น แง้น
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ทีม SJ Production ชื่อผลงาน ค่าปรับของพ่อ Daddy driver
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ทีม ลอยฟ้าสตูดิโอ ชื่อผลงาน รักแรกพบ
 • และรางวัลชมเชย ๕ รางวัล (ตามประกาศที่แนบ)

๒. ระดับอุดมศึกษา, ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า

 • รางวัลชนะเลิศ ทีม WHO DO ชื่อผลงาน ซื้อชิฟไหมครับ?
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ทีม 100 โล Moment ชื่อผลงาน ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ทีม มุมคันนา The Project ชื่อผลงาน สัญจรออนอีสาน
 • และรางวัลชมเชย ๕ รางวัล (ตามประกาศที่แนบ)

สำหรับการประกวดการเขียนเรื่องสั้น หัวข้อ “มารยาทไทย และมารยาทในสังคม” แบ่งออกเป็น ๔ ระดับ

คือ มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓ หรือเทียบเท่า) มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป (ไม่จำกัดอายุและวุฒิการศึกษา)

โดย รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้รับเงินรางวัล ๑๕,๐๐๐ บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้รับเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท และรางวัลชมเชย ๑๐ รางวัล ได้รับเงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศ สำหรับรายชื่อผู้เข้าประกวดที่ได้รับรางวัล ดังนี้

๑. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (มัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ หรือเทียบเท่า)

 • รางวัลชนะเลิศ เด็กหญิงเติมศิริ มีพร ชื่อผลงาน แผลเป็นคำพูด
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เด็กหญิงวชิรา ประลังการ ชื่อผลงาน ชมพอกับพ่อ
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ นางสาววานุ ชื่อผลงาน อยู่ในนิทรา
 • และรางวัลชมเชย ๑๐ รางวัล (ตามประกาศที่แนบ)

๒. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

 • รางวัลชนะเลิศ นางสาวญดาวรรณ พืชพิสุทธิ์ ชื่อผลงาน เคารพเขา
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เด็กหญิงวชิรา ประลังการ ชื่อผลงาน ชมพอกับพ่อ
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ นางสาวสุรัตนา ใจงาม ชื่อผลงาน นางสาวหยาดน้ำตา
 • และรางวัลชมเชย ๑๐ รางวัล (ตามประกาศที่แนบ)

๓. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือระดับอุดมศึกษา

 • รางวัลชนะเลิศ นายทักษิณ ทุนเกิด ชื่อผลงาน ประทับใจแรกพบ
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ นายพงศ์ระพี จิตตรง ชื่อผลงาน จังหวะสำคัญ
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ นางสาวชนากานต์ โกมาสังข์ ชื่อผลงาน ปาก
 • และรางวัลชมเชย ๑๐ รางวัล (ตามประกาศที่แนบ)

๔. ระดับประชาชนทั่วไป

 • รางวัลชนะเลิศ นางสาวรมณ กมลนาวิน ชื่อผลงาน ช่างทาสีจากพระตะบอง
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ นายไพรัตน์ ยิ้มวิลัย ชื่อผลงาน ไอซ์พิงก์
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ นายพิณพิพัฒน ศรีทวี ชื่อผลงาน ไม่เป็นไร
 • และรางวัลชมเชย ๑๐ รางวัล (ตามประกาศที่แนบ)

ในการนี้สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ ได้ทางเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม www.culture.go.th สวธ. ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมแสดงความยินกับผู้เข้ารับรางวัลการประกวดทำคลิป “สัญจรดี วิถีไทย” และการเขียนเรื่องสั้น “มารยาทไทย และมารยาทในสังคม” สามารถเข้าดูได้ที่ www.facebook.com/DCP.culture/ หรือ www.facebook.com/twtvdo/

X