ชุมชนท้องถิ่น บัณฑิต ม.บูรพา สกพอ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

สกพอ.จับมือกรมการพัฒนาชุมชน – ม.บูรพา เดินหน้าโครงการบัณฑิตอาสาต้นแบบ

สกพอ.จับมือกรมการพัฒนาชุมชน – ม.บูรพา เดินหน้าโครงการบัณฑิตอาสาต้นแบบในพื้นที่บัณฑิตอาสาเป็นกลไกในการพัฒนาพื้นที่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และพัฒนาพื้นที่ชุมชนเป็นการสร้างโอกาส สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้แก่บัณฑิตที่ว่างงาน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น นายเกษมสันต์ จิณณวาโส ที่ปรึกษาพิเศษด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เปิดเผยว่า ภาครัฐได้เน้นเรื่องการขยายการลงทุนสู่พื้นที่และชุมชน เพื่อสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้คนในพื้นที่…

Home / PR NEWS / สกพอ.จับมือกรมการพัฒนาชุมชน – ม.บูรพา เดินหน้าโครงการบัณฑิตอาสาต้นแบบ

สกพอ.จับมือกรมการพัฒนาชุมชน – ม.บูรพา เดินหน้าโครงการบัณฑิตอาสาต้นแบบในพื้นที่บัณฑิตอาสาเป็นกลไกในการพัฒนาพื้นที่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และพัฒนาพื้นที่ชุมชนเป็นการสร้างโอกาส สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้แก่บัณฑิตที่ว่างงาน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

นายเกษมสันต์ จิณณวาโส ที่ปรึกษาพิเศษด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เปิดเผยว่า ภาครัฐได้เน้นเรื่องการขยายการลงทุนสู่พื้นที่และชุมชน เพื่อสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้คนในพื้นที่ อีอีซี ดังนั้น ดร.คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) จึงได้ผลักดันโครงการบัณฑิตอาสาต้นแบบในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 3 จังหวัด ซึ่งร่วมกับ สกพอ. กรมการพัฒนาชุมชน และมหาวิทยาลัยบูรพา ในการดำเนินงานโครงการบัณฑิตอาสาต้นแบบในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 3 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง เพื่อให้บัณฑิตอาสาเป็นกลไกในการสำรวจผลกระทบจากการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และการพัฒนาพื้นที่ชุมชน รวมถึงเพื่อสร้างโอกาสและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้แก่บัณฑิตที่ว่างงาน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นตามนโยบายของรัฐบาล ให้มีการกระจายความรู้และวิทยาการที่ทันสมัยเข้าสู่ชุมชน ผสมผสานกับวิถีดั้งเดิมเพื่อนำไปสู่โอกาสในการพัฒนาชุมชนที่ดีและยั่งยืน เป็นผลดีต่อการพัฒนาอีอีซีในระยะยาว

นายเกษมสันต์ กล่าวต่อว่า โครงการบัณฑิตอาสาต้นแบบในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เป็นแนวคิดที่ทางสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)ร่วมกับหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้นมาเนื่องจากในช่วงนี้เด็กจบใหม่ โดยเฉพาะเด็กที่จบปริญญาตรีช่วงนี้มีโอกาสตกงานค่อนข้างสูงและหางานตามบริษัทต่างๆค่อนข้างยาก โดยสำนักงานเขตเศรษฐกิจพิเศษได้พยายามให้เด็กกลุ่มนี้เข้ามามาทำงาน ตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้คนในพื้นที่มีส่วนร่วมมากขึ้น

สำหรับโครงการฯ ดังกล่าว เป็นการร่วมมือกันระหว่างกรมพัฒนาชุมชน และ มหาวิทยาลัยบูรพา มีการจัดหลักสูตรอบรมภาคทฤษฏี 10 วัน ภาคปฏิบัติ 15 วัน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เข้าไปพุดคุยกับชาวบ้านในพื้นที่ โดยมีพี่เลี้ยงจากพัฒนาจังหวัด พัฒนากรอำเภอ เข้ามาดูแล ระยะแรกของโครงการต้องการเด็กจบใหม่ อำเภอละ 3 คน ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทางมหาวิทยาลัยบูรพา โดยน้องเข้าร่วมโครงการหลักสูตรจะได้รับเทียบโอนหน่วยกิตได้ 6 หน่วยกิต ซึ่งน้องๆที่เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดกับการเรียนในอนาคต เช่น คณะรัฐศาสตร์ หรือ พัฒนาชุมชน ได้ ส่วนการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการจะเลือกจากผู้สำเร็จปริญญาตรี จากอำเภอต่างๆ อำเภอละ 3 คน ซึ่งจะมีการสำรองไว้อีก 3 คน สำหรับโครงการในระยะต่อไป

“ในส่วนของมหาวิทยาลัยบูรพา จะทำหน้าที่อบรมหลักสูตร ซึ่งสามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ สำหรับการศึกษาต่อปริญญาโทได้ ส่วนกรมพัฒนาชุมชน ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่เกี่ยวกับการดูแลพี่น้องประชาชน จะทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ จุดสำคัญของโครงการต้องการให้ บัณฑิตอาสา เข้ามาทำงานเรียนรู้กับชุมชน และท้องถิ่นให้มีความใกล้ชิดกันมากขึ้น เพื่อนำนโยบายภาครัฐเกี่ยวกับโครงการของสำนักงานเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ว่าประชาชนจะได้รับอะไร หรือแม้กระทั่งนำปัญหาของคนในชุมชนเข้ามาร่วมหารือกับสำนักงานเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เพื่อหาทางร่วมกัน ยกตัวอย่างเช่น การสร้างรายได้ให้กับชุมชน การสร้างเครือข่ายต้องทำอย่างไร หรือแม้กระทั่งการใช้แนวคิดของเด็กรุ่นใหม่ทำอีคอมเมิร์ซ การกระจายผลผลิตสินค้าเกษตรหรือผลิตภัณฑ์อื่นที่เป็นแหล่งรายได้ของชุมชน ซึ่งโครงการ บัณฑิตอาสา จะเป็นประโยชน์กับคนในพื้นที่อย่างแน่นอน” ที่ปรึกษาพิเศษด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) กล่าวทิ้งท้าย

ผศ.ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล ผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายกิจการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกมหาวิทยาลัยบูรพา เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัย จะมีบทบาทในเรื่องของการพัฒนาหลักสูตรในการฝึกอบรมบัณฑิตอาสา ก่อนที่จะลงไปปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จริง และทางอาจารย์มหาวิทยาลัยจะเข้าไปส่วนร่วมให้กับบัณฑิต ในช่วงลงพื้นที่อีกด้วย ในส่วนของบัณฑิตอาสา ที่ผ่านการอบรมแล้วจะนำหลักสูตรอบรมภาคทฤษฏี 10 วัน ภาคปฏิบัติ 15 วัน มาเก็บไว้ในธนาคารเครดิต ซึ่งจะนำเก็บไว้เป็นหน่วยกิต เพื่อให้บัณฑิตอาสาที่ต้องการจะเรียนต่อในปริญญาโทต่อไป เพื่อนำมาเทียบโอนหน่วยกิตต่อไป

นายร่องกี้ พลเยี่ยม ผู้อำนวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่า กรมการพัฒนาชุมชนถือว่าเป็นองค์กรที่ครอบคลุมในเขตพื้นที่ปฏิบัติการก็จะทำหน้าที่ในการรับสมัครบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปี 2563 เพื่อเข้ามาร่วมโครงการฯ ผ่านกลไกของพัฒนาชุมชนอำเภอในการรับสมัคร และมีการสอบสัมภาษณ์จากพัฒนาการจังหวัด โดยบัณฑิตอาสา จะต้องเข้าไปอยู่ในพื้นที่จริง ทางกรมฯจะทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง คอยให้คำแนะนำข้อมูลต่างๆ ต่อไป

X